Monitor Polski

M.P.2005.20.308

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 kwietnia 2005 r.

STANOWISKO
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 kwietnia 2005 r.
w sprawie wykorzystania 8 kwietnia 2005 r. jako dnia wolnego od pracy, służby oraz zajęć szkolnych

Rada Ministrów, działając w przekonaniu, że wolą całego społeczeństwa, pogrążonego w głębokiej żałobie i smutku po śmierci Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II, jest godne uczczenie Jego Pamięci oraz wspólne pożegnanie naszego Największego Rodaka w dniu 8 kwietnia 2005 r., zwraca się do:
- ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz innych organów administracji rządowej,
- właściwych organów samorządu terytorialnego,
- pracodawców działających na terytorium Polski

o umożliwienie wszystkim pracownikom w kierowanych, podległych, nadzorowanych lub w inny sposób podporządkowanych zakładach pracy i innych jednostkach organizacyjnych, na podstawie i w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa, wykorzystania dnia 8 kwietnia 2005 r. jako dnia wolnego od pracy, a funkcjonariuszom, żołnierzom oraz uczniom i studentom, odpowiednio jako dnia wolnego od służby lub zajęć.

Rada Ministrów przyjęła jednocześnie do wiadomości decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. o ustaleniu dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy w ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach administracji rządowej.