Wykonywanie zadań dotyczących gospodarki komunalnej w gromadach.

Monitor Polski

M.P.1958.94.512

Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE NR 232
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 października 1958 r.
w sprawie wykonywania zadań dotyczących gospodarki komunalnej w gromadach.

1.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej (Dz. U. Nr 19, poz. 156) oraz w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej oraz w sprawie określenia władz naczelnych, do których właściwości przechodzą sprawy należące dotychczas do zakresu działania Ministra Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 26, poz. 233), sprawy gospodarki komunalnej w gromadach należą w całości do resortu gospodarki komunalnej.
2.
W zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r., powołanym wyżej, do Ministra Gospodarki Komunalnej należą w szczególności sprawy:
1)
urządzeń publicznych zaopatrujących wieś w wodę pitną,
2)
dróg, ulic, placów publicznych, chodników, mostów, przepustów w granicach zabudowy wsi, z wyjątkiem jezdni dróg przelotowych wraz z poboczami i odwodnieniem oraz mostów, wiaduktów i przepustów na tych drogach,
3)
zieleni publicznej,
4)
zaopatrzenia ludności w gaz, z wyjątkiem zaopatrzenia w gaz z gazociągów dalekosiężnych będących w gestii resortu przemysłu ciężkiego; w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami sprawy zaopatrzenia w gaz z gazociągów dalekosiężnych mogą być prowadzone - w uzgodnieniu z dostawcą gazu - przez prezydia właściwych rad narodowych,
5)
oświetlenia ulic i placów publicznych na analogicznych zasadach jak w miastach i osiedlach,
6)
pralni i łaźni,
7)
hoteli,
8)
kanalizacji oraz oczyszczania ulic i placów publicznych,
9)
grobownictwa,
10)
grzebownictwa zwłok zwierzęcych i rakarstwa,
11)
budownictwa mieszkaniowego i utrzymania budynków mieszkalnych nie związanych z gospodarstwem rolnym,
12)
publicznej gospodarki lokalami.
Zarządzenie nie narusza uprawnień Ministra Rolnictwa w zakresie budowy urządzeń oświetleniowych w ramach powszechnej elektryfikacji wsi.
Zadania, o których mowa w § 1, z zakresu gospodarki komunalnej w gromadach, wykonywane dotychczas przez inne resorty, zostaną przekazane w terminie do dnia 31 grudnia 1958 r. do resortu gospodarki komunalnej wraz ze środkami przeznaczonymi na realizację tych zadań w latach 1959-1960.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.