Monitor Polski

M.P.1952.A-94.1462

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 1952 r.

PISMO OKÓLNE Nr 243
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 1952 r.
w sprawie wykonywania uchwały Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. dotyczącej praw i obowiązków głównych (starszych) księgowych przedsiębiorstw i zakładów uspołecznionych.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła w szeregu przypadków, że kierownicy zakładów stosują środki represyjne - aż do zwolnienia z pracy w trybie art. 32 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników umysłowych (Dz. U. Nr 35, poz. 323 z późniejszymi zmianami) w stosunku do głównych (starszych) księgowych, którzy przeciwstawiają się niezgodnym z przepisami finansowymi decyzjom dyrekcji zakładów.
Tego rodzaju postępowanie jest jaskrawo sprzeczne z uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. w sprawie praw i obowiązków głównych (starszych) księgowych przedsiębiorstw i zakładów uspołecznionych (Monitor Polski Nr A-26, poz. 280) oraz wysoce szkodliwe dla prawidłowej gospodarki finansowej przedsiębiorstw.

W związku z powyższym proszą o bezzwłoczne wydanie zarządzeń podległym przedsiębiorstwom, by ich kierownicy zaznajomili się dokładnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r. i przestrzegali ściśle jej postanowień.

W zarządzeniu należy zwrócić ponadto specjalną uwagę na tryb rozpatrywania zawiadomień głównych (starszych) księgowych, ustalony w pkt 6 powołanej wyżej uchwały Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1950 r.