Wykonywanie tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1978.37.141

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1982 r.

UCHWAŁA Nr 162
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 1978 r.
w sprawie wykonywania tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

W celu należytego zaspokojenia potrzeb jednostek gospodarki uspołecznionej w zakresie tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Uchwała dotyczy tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych z języków obcych na język polski oraz z języka polskiego na języki obce, niezbędnych w działalności jednostek gospodarki uspołecznionej.
2.
Tłumaczenia:
-
dzieł wydawanych w formie książkowej,
-
publikacji nieperiodycznych wykonywanych w ramach umów o prace wydawnicze oraz prac publikowanych w czasopismach,
-
utworów zamawianych lub wykorzystanych przez prasę, radio i telewizję,
-
opisów patentowych oraz opisów wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych,
-
tekstów wchodzących w zakres prac normalizacyjnych,
-
wykonywane przez tłumaczy przysięgłych
regulują odrębne przepisy.
1.
Tłumaczenia, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą być wykonywane przez:
1)
pracowników zatrudnionych na stanowiskach tłumaczy,
2)
innych pracowników jednostki zlecającej oraz
3)
pracowników innych jednostek gospodarki uspołecznionej,
4)
jednostki gospodarki uspołecznionej.
2. 1
W wyjątkowych wypadkach jednostka nadrzędna zleceniodawcy może wyrazić zgodę na zlecenie tłumaczenia osobie lub jednostce nie wymienionej w ust. 1, jeżeli wartość zlecenia nie przekracza 10.000 zł.
1.
Zlecająca jednostka gospodarki uspołecznionej może zlecić dokonanie tłumaczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1, po uzyskaniu potwierdzenia z Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, że dany materiał nie został dotychczas przetłumaczony.
2.
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ustali zasady i tryb przekazywania informacji o wykonanych tłumaczeniach przez jednostki gospodarki uspołecznionej do Centrum Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej oraz przez to Centrum do jednostek gospodarki uspołecznionej.
 
1.
W razie uzyskania z Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej potwierdzenia, że dany tekst został przetłumaczony, jednostka gospodarki uspołecznionej zwraca się do jednostki organizacyjnej, wskazanej w potwierdzeniu, o udostępnienie tekstu.
2.
Jednostki gospodarki uspołecznionej są obowiązane do gromadzenia i przechowywania przez okres co najmniej 5 lat przetłumaczonych tekstów, o których mowa w § 1 ust. 1, i udostępniania ich innym jednostkom gospodarki uspołecznionej.
3.
Jednostka gospodarki uspołecznionej nie może odmówić udostępnienia przetłumaczonego tekstu, chyba że zawiera on wiadomości tajne lub poufne.
4.
W razie udostępnienia tekstów, o których mowa w ust. 3, stosuje się odrębne przepisy.
1. 3
(uchylony).
2. 4
(uchylony).
3.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Ministrem Finansów ustali zasady i stawki wynagradzania osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej mogą zatrudniać na stanowiskach tłumaczy oraz zlecać wykonywanie tłumaczeń osobom, które zostały wpisane do rejestru tłumaczy.
2.
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ustali zasady prowadzenia rejestru tłumaczy oraz dokonywania w nim wpisów i skreśleń, a Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustali kwalifikacje osób ubiegających się o wpisanie do rejestru tłumaczy po zasięgnięciu opinii Naczelnej Organizacji Technicznej.
Przewodniczący Państwowej Komisji Cen określi zasady ustalania cen za tłumaczenia, z wyjątkiem wypadków, o których mowa w § 4 ust. 3.
Za udostępniane tłumaczenie tekstów technicznych i innych specjalistycznych jednostki gospodarki uspołecznionej mogą pobierać opłaty w wysokości:
1)
do 50% kosztów wykonania tłumaczenia - przy pierwszym udostępnieniu tekstu,
2)
do 30% kosztów wykonania tłumaczenia - przy drugim udostępnieniu tego samego tekstu,
3)
do 20% kosztów wykonania tłumaczenia - przy każdym następnym udostępnieniu tego samego tekstu.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej wykonujące tłumaczenia nie mogą zlecać tłumaczeń pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej, które zamówiły wykonanie tych tłumaczeń.
2.
W wyjątkowych wypadkach jednostka nadrzędna zleceniodawcy może wyrazić zgodę na odstępstwo od zasady określonej w ust. 1.
Zaleca się centralnym związkom spółdzielczym i organizacjom społecznym stosowanie zasad określonych w uchwale.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1979 r.
1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 232 z dnia 6 listopada 1981 r. (M.P.81.29.267) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 7 grudnia 1981 r.
2 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 232 z dnia 6 listopada 1981 r. (M.P.81.29.267) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 7 grudnia 1981 r.
3 § 4 ust. 1 uchylony przez § 5 pkt 4 uchwały nr 244 z dnia 19 listopada 1982 r. w sprawie wynagradzania za prace powierzane pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia (M.P.82.29.252) z dniem 9 grudnia 1982 r.
4 § 4 ust. 2 uchylony przez § 5 pkt 4 uchwały nr 244 z dnia 19 listopada 1982 r. w sprawie wynagradzania za prace powierzane pracownikom przez uspołecznione zakłady pracy na podstawie umów o dzieło lub umów zlecenia (M.P.82.29.252) z dniem 9 grudnia 1982 r.
5 § 6a dodany przez § 1 pkt 3 uchwały nr 232 z dnia 6 listopada 1981 r. (M.P.81.29.267) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 7 grudnia 1981 r.
6 § 7a dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 232 z dnia 6 listopada 1981 r. (M.P.81.29.267) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 7 grudnia 1981 r.