Monitor Polski

M.P.1984.8.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1984 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
z dnia 20 lutego 1984 r.
w sprawie wykonywania robót geodezyjnych związanych z badaniami geologicznymi.

Na podstawie art. 8 ust. 2 dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. z 1956 r. Nr 25, poz. 115 i z 1983 r. Nr 44, poz. 200) oraz § 18 ust. 3 zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1969 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań geologicznych i związanych z nimi robót oraz sposobu postępowania z dokumentami geologicznymi (Monitor Polski Nr 46, poz. 363) zarządza się, co następuje:
§  1. Roboty geodezyjne związane z badaniami geologicznymi należy wykonywać zgodnie z instrukcją wydaną w formie broszury przez Centralny Urząd Geologii i obowiązującymi przepisami wykonywania robót geodezyjnych i kartograficznych.
§  2. Ilekroć w instrukcji jest mowa o robotach geodezyjnych, rozumie się przez to wszelkiego rodzaju geodezyjne pomiary terenowe, opracowania obliczeniowe, kartograficzne itp.
§  3. Traci moc zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 września 1973 r. w sprawie wykonywania robót geodezyjnych związanych z badaniami geologicznymi (Monitor Polski Nr 39, poz. 238).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1984 r.