Wykonywanie robót geodezyjnych związanych z badaniami geologicznymi.

Monitor Polski

M.P.1973.39.238

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 września 1973 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII
z dnia 12 września 1973 r.
w sprawie wykonywania robót geodezyjnych związanych z badaniami geologicznymi.

Na podstawie art. 8 ust. 2 dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25, poz. 115) oraz § 18 ust. 3 zarządzenia nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 1969 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań geologicznych i związanych z nimi robót oraz sposobu postępowania z dokumentami geologicznymi (Monitor Polski Nr 46, poz. 363) zarządza się, co następuje:
Roboty geodezyjne związane z badaniami geologicznymi, należy wykonywać zgodnie z instrukcją wydaną w formie broszury przez Centralny Urząd Geologii i obowiązującymi przepisami wykonywania robót geodezyjnych i kartograficznych.
Zasięg i zakres robót geodezyjnych oraz skalę map określa projekt badań geologicznych.
Ilekroć w instrukcji jest mowa o robotach geodezyjnych, należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju geodezyjne pomiary terenowe, opracowania obliczeniowe, kartograficzne itp.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1974 r.