Monitor Polski

M.P.1958.65.378

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE NR 171
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 sierpnia 1958 r.
w sprawie wykonywania przepisów uchwały nr 42 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1958 r. w sprawie zadań polityki zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy.

W związku z niejednolitym stosowaniem przepisów § 4 uchwały nr 42 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1958 r. w sprawie zadań polityki zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy (Monitor Polski Nr 16, poz. 100) zarządza się, co następuje:
§  1. Wzrost zysków przedsiębiorstw, wynikający ze zmniejszenia nadwyżek zatrudnienia i oszczędności funduszu płac, nie wymaga dokonywania korekty zatwierdzonych na rok 1958 planów zysków i rozliczeń z budżetem w planach finansowych przedsiębiorstw.
§  2. Odpisów na fundusz zakładowy należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami od zysków odpowiednio zwiększonych z tytułu uzyskania oszczędności wynikających ze zmniejszenia nadwyżek zatrudnienia, nie należy natomiast przekazywać całości uzyskanych oszczędności bezpośrednio na fundusz zakładowy.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.