§ 9. - Wykonanie przepisów o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Monitor Polski

M.P.1971.44.284

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 1971 r.
§  9.
Przejście własności nieruchomości na kościelne osoby prawne nastąpiło nieodpłatnie oraz jest wolne od podatków i opłat. Kościelne osoby prawne ponoszą spośród kosztów postępowania administracyjnego, mającego na celu wydanie decyzji o stwierdzeniu przejścia własności nieruchomości (dział V Kpa), wyłącznie koszty koniecznych czynności geodezyjnych.