§ 3. - Wykonanie przepisów o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Monitor Polski

M.P.1971.44.284

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 1971 r.
§  3.
1.
Jeżeli kościelne osoby prawne faktycznie władały częścią nieruchomości, należy określić granice faktycznego władania. Dotyczy to zarówno nieruchomości zabudowanych, w tym również budynkami gospodarczymi o charakterze podrzędnym (np. szopy), jak i nieruchomości nie zabudowanych, w tym również nieruchomości rolnych. Na własność kościelnych osób prawnych przeszła, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 3, ta część nieruchomości, którą faktycznie władały w dniu 1 stycznia 1971 r.
2.
Jeżeli faktyczne władanie dotyczyło części nieruchomości wraz ze znajdującym się na niej budynkiem (budynkami), należy określić powierzchnię gruntu niezbędną do prawidłowego użytkowania zabudowy, włącznie z drogą konieczną.
3.
Jeżeli faktyczne władanie dotyczyło części budynku, przejście własności na kościelne osoby prawne nastąpiło tylko wtedy, gdy możliwy jest fizyczny podział budynku w pionie poprzez wszystkie kondygnacje, a mianowicie, gdy:
1)
po podziale każda część budynku mieć będzie oddzielne wejście lub istnieje techniczna możliwość urządzenia oddzielnego wejścia;
2)
przy budynkach mających więcej niż jedną kondygnację ponadto każda część budynku mieć będzie oddzielną klatkę schodową lub
3)
przy budynkach mających więcej niż jedną kondygnację podział budynku przebiegać będzie przez środek klatki schodowej.

Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4.
Do części nieruchomości określonych w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia, dotyczące nieruchomości.