§ 18. - Wykonanie przepisów o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

Monitor Polski

M.P.1971.44.284

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 1971 r.
§  18.
1.
Własność nieruchomości, którymi faktycznie władały kościelne osoby prawne, a które były częściowo przeznaczone na zakłady opiekuńcze Zrzeszenia Katolików "Caritas", przeszła na kościelne osoby prawne.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy nieruchomości, które zostały przez organy państwowe przydzielone Zrzeszeniu Katolików "Caritas" z przeznaczeniem na zakłady opiekuńcze, a poszczególne lokale mieszkalne zostały następnie przydzielone przez te zakłady członkom zakonów lub kongregacji duchownych w związku z nawiązanym stosunkiem pracy. Nieruchomości te pozostają własnością państwową.