Wykonanie planu rozdziału artykułów zaopatrzenia materiałowo technicznego.

Monitor Polski

M.P.1957.69.422

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1957 r.

UCHWAŁA NR 310
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 sierpnia 1957 r.
w sprawie wykonania planu rozdziału artykułów zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

W celu zapewnienia rytmicznego i prawidłowego zaopatrzenia materiałowo-technicznego poszczególnych działów gospodarki narodowej zgodnie z ustaleniami narodowego planu gospodarczego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Uchwała dotyczy wykonania planu rozdziału artykułów zaopatrzenia materiałowo-technicznego, rozdzielanych przez Radę Ministrów i przez właściwych ministrów, a produkowanych przez przedsiębiorstwa objęte planem centralnym.
2.
Określenie artykułów rozdzielanych oraz ustalenie jednostek rozdzielających zawiera wykaz artykułów załączony do projektu planu zaopatrzenia w ramach narodowego planu gospodarczego.
Wskaźniki asortymentowe zadań planowych w zakresie produkcji artykułów określonych w § 1 ustalają dla przedsiębiorstw ich jednostki nadrzędne.
1.
Przedsiębiorstwa produkcyjne objęte planem centralnym obowiązane są zbywać artykuły rozdzielane, wytworzone w ramach planu, jak i ponad plan, na podstawie umów dostawy, zawartych wyłącznie z odbiorcami w ramach rozdzielników (asygnat) lub dodatkowych przydziałów.
2.
W razie niezłożenia zamówień przez odbiorców uprawnionych do nabycia artykułów na podstawie rozdzielnika, asygnaty lub dodatkowego przydziału w terminie określonym w ogólnych lub branżowych warunkach dostawy przedsiębiorstwo produkcyjne złoży jednostce zbytu ofertę nabycia tych artykułów. W razie niezaakceptowania przez jednostkę zbytu lub jednostkę przez nią wskazaną oferty przedsiębiorstwa produkcyjnego w terminie określonym w ofercie - nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia złożenia oferty - przedsiębiorstwo produkcyjne może zmienić asortyment produkcji lub - jeżeli wyprodukowano artykuł - zbyć go jednostce gospodarki uspołecznionej, a w razie niemożności znalezienia takiego nabywcy - rzemieślnikom lub innym wytwórcom.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do produkcji ubocznej. Jednostka nadrzędna nie może nakazać przedsiębiorstwu produkcyjnemu sprzedaży produkcji ubocznej wskazanym przez nią odbiorcom.
4.
Osobne przepisy uregulują sprzedaż ponadplanowej produkcji artykułów budowlanych.
Ustala się na 1958 r. następujące wyjątkowe zasady rozdziału artykułów dla jednostek objętych planem terenowym:
1)
ministrowie wymienieni w części rozchodowej planu rozdziału, którym podlegają przedsiębiorstwa i zakłady objęte planem terenowym, zawiadamiają właściwe jednostki zbytu o dokonanym rozdziale artykułów między poszczególne województwa;
2)
w zawiadomieniach, o których mowa w pkt 1, wysyłanych przez Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, powinny być wyodrębnione ilości materiałów przeznaczonych dla rzemiosła oraz przemysłu prywatnego;
3)
właściwe jednostki zbytu zawiadamiają prezydia wojewódzkich rad narodowych o wysokości przydziałów artykułów rozdzielanych, określonej przez właściwych ministrów (pkt 1);
4)
prezydia wojewódzkich rad narodowych uprawnione są do dokonywania, w razie potrzeby, zmian w rozdzielnikach, o których mowa w pkt 1, z tym że zmiany te mogą być dokonywane w poszczególnych grupach przydziałowych artykułów budowlanych do wysokości 20% przydziału dla jednostek objętych planem terenowym oraz rzemiosła i przemysłu prywatnego, a do 10% - jeśli chodzi o pozostałe artykuły; o zmianach tych prezydia wojewódzkich rad narodowych zawiadamiają ministerstwa, które sporządziły rozdzielniki;
5)
zmiany, o których mowa w pkt 4, nie mogą dotyczyć zaopatrzenia jednostek podległych ministrom, objętych w planie rozdziału pozycją "różni odbiorcy";
6)
w razie niemożności wykonania zamówień na artykuły w ramach ilości przewidzianej w planie rozdziału dla "różnych odbiorców" terenowa jednostka zbytu powinna zwrócić się do prezydium wojewódzkiej rady narodowej o ustalenie, którym jednostkom objętym planem terenowym przysługuje pierwszeństwo nabycia tych artykułów.
Traci moc:
1)
uchwała nr 191 Prezydium Rządu z dnia 10 kwietnia 1954 r. w sprawie wykonania planu zaopatrzenia materiałowo-technicznego (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-42, poz. 625 oraz z 1955 r. Nr 20, poz. 199);
2)
§ 3 ust. 2 uchwały nr 11 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie przekazania radom narodowym niektórych uprawnień Ministra Budownictwa w zakresie nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa wiejskiego (Monitor Polski Nr 3, poz. 20).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.