Wykazy norm zharmonizowanych.

Monitor Polski

M.P.2004.7.117

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lutego 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 19 grudnia 2003 r.
w sprawie wykazów norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275) ogłasza się wykazy Polskich Norm (PN) przenoszących europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia, które przewidują znakowanie CE oraz posiadają normy zharmonizowane z:
1)
dyrektywą 73/23/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414) - wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
dyrektywą 87/404/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 98, poz. 898) - wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3)
dyrektywą 88/378/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045) - wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;
4)
dyrektywą 89/106/EWG wdrożoną ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780) - wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;
5)
dyrektywą 89/336/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848) - wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;
6)
dyrektywą 89/686/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725) - wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;
7)
dyrektywą 90/385/EWG wdrożoną ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1380 oraz z 2002 r. Nr 152, poz. 1264) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz wzorów oznakowania znakiem zgodności CE (Dz. U. Nr 206, poz. 2008), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu (Dz. U. Nr 199, poz. 1678), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 217, poz. 1834), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych oraz wysokości opłat rejestrowych (Dz. U. Nr 234, poz. 1977), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymaganiami (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 45), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie badań klinicznych wyrobów medycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 183) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących badań klinicznych wyrobów medycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 184) - wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia;
8)
dyrektywą 90/396/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91, poz. 859) - wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia;
9)
dyrektywą 93/42/EWG wdrożoną ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1380 oraz z 2002 r. Nr 152, poz. 1264) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz wzorów oznakowania znakiem zgodności CE (Dz. U. Nr 206, poz. 2008), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu (Dz. U. Nr 199, poz. 1678), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 217, poz. 1834), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych oraz wysokości opłat rejestrowych (Dz. U. Nr 234, poz. 1977), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymaganiami (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 45), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie badań klinicznych wyrobów medycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 183) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących badań klinicznych wyrobów medycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 184) - wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;
10)
dyrektywą 94/25/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 91, poz. 857) - wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;
11)
dyrektywą 95/16/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 117, poz. 1107) - wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia;
12)
dyrektywą 97/23/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 99, poz. 912) - wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia;
13)
dyrektywą 98/37/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858) - wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;
14)
dyrektywą 98/79/WE wdrożoną ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1380 oraz z 2002 r. Nr 152, poz. 1264) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz wzorów oznakowania znakiem zgodności CE (Dz. U. Nr 206, poz. 2008), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu (Dz. U. Nr 199, poz. 1678), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 217, poz. 1834), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych oraz wysokości opłat rejestrowych (Dz. U. Nr 234, poz. 1977), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymaganiami (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 45), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie badań klinicznych wyrobów medycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 183) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących badań klinicznych wyrobów medycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 184) - wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia;
15)
dyrektywą 99/5/WE wdrożoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposobu ich oznakowania (Dz. U. Nr 176, poz. 1442) - wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;
16)
dyrektywą 94/9/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 143, poz. 1393) - wykaz stanowi załącznik nr 16 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 73/23/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-93/E-93440Stateczniki do świetlówek - Wymagania ogólne i bezpieczeństwaEN 60920:1991
2PN-E-06704:1994Maszyny elektryczne wirujące - Metody wyznaczania wielkości charakterystycznych maszyn synchronicznych na podstawie badańEN 60034-4:1995
3PN-E-90500-1:2001Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Wymagania ogólneHD 21.1 S3:1997
4PN-E-90500-10:2001Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Sznury rozciągalneHD 21.10 S1:1993
5PN-E-90500-11:2001Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody do opraw oświetleniowychHD 21.11 S1:1995
6PN-E-90500-11:2001/A1:2003Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody do opraw oświetleniowychHD 21.11 S1:1995/A1:2001
7PN-E-90500-12:2001Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody ciepłoodporne do odbiorników ruchomych i przenośnych (sznury)HD 21.12 S1:1994
8PN-E-90500-12:2001/A1:2003Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody ciepłoodporne do odbiorników ruchomych i przenośnych (sznury)HD 21.12 S1:1994/A1:2001
9PN-E-90500-13:2001Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody z powłoką polwinitową olejoodporną dwużyłowe lub o większej liczbie żyłHD 21.13 S1:1995
10PN-E-90500-13:2001/A1:2003Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody z powłoką polwinitową olejoodporną dwużyłowe lub o większej liczbie żyłHD 21.13 S1:1995/A1:2001
11PN-E-90500-2:2001Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Metody badaniaHD 21.2 S3:1997
12PN-E-90500-3:2001Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody bez powłoki do układania na stałeHD 21.3 S3:1995

HD 21.3 S3:1995/A1:1999

13PN-E-90500-4:2001Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałeHD 21.4 S2:1990
14PN-E-90500-5:2001Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych (sznury)HD 21.5 S3:1994

HD 21.5 S3:1994/A1:1999

15PN-E-90500-5:2001/A2:2003Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych (sznury)HD 21.5 S3:1994/A2:2001
16PN-E-90500-7:2001Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody jednożyłowe bez powłoki, do połączeń wewnętrznych, o temperaturze żyły 90 stopni CHD 21.7 S2:1996

HD 21.7 S2:1996/A1:1999

17PN-E-90500-8:2001Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody jednożyłowe bez powłoki przeznaczone do girland świetlnychHD 21.8 S2:1999
18PN-E-90500-9:2001Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Przewody jednożyłowe, bez powłoki, do instalacji w niskich temperaturachHD 21.9 S2:1995

HD 21.9 S2:1995/A1:1999

19PN-E-90550-1:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 1: Wymagania ogólneHD 22.1 S3:1997
20PN-E-90550-10:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 10: Przewody o izolacji z gumy EPR, z powłoką poliuretanową, do odbiorników ruchomych i przenośnychHD 22.10 S1:1994

HD 22.10 S1:1994/A1:1999

21PN-E-90550-11:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 11: Sznury i przewody o izolacji z gumy EVA, do odbiorników ruchomych i przenośnychHD 22.11 S1:1995

HD 22.11 S1:1995/A1:1999

22PN-E-90550-12:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 12: Sznury i przewody ciepłoodporne, o izolacji z gumy EPR, do odbiorników ruchomych i przenośnychHD 22.12 S1:1996

HD 22.12 S1:1996/A1:1999

23PN-E-90550-13:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 13: Przewody jedno- i wielożyłowe, giętkie, o izolacji i powłoce z usieciowanego polimeru, o małej emisji dymu i gazów korozyjnych podczas paleniaHD 22.13 S1:1996

HD 22.13 S1:1996/A1:2000

24PN-E-90550-14:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 14: Sznury do zastosowań wymagających dużej giętkościHD 22.14 S1:1995

HD 22.14 S1:1995/A1:1999

25PN-E-90550-15:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 15: Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce z ciepłoodpornej gumy silikonowejHD 22.15 S1:1999
26PN-E-90550-16:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 16: Przewody wodoodporne z powłoką polichloroprenową lub z równorzędnego elastomeru syntetycznegoHD 22.16 S1:2000
27PN-E-90550-2:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 2: Metody badaniaHD 22.2 S3:1997
28PN-E-90550-3:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 3: Przewody o izolacji z ciepłoodpornej gumy silikonowejHD 22.3 S3:1995

HD 22.3 S3:1995/A1:1999

29PN-E-90550-4:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 4: Sznury i przewody do odbiorników ruchomych i przenośnychHD 22.4 S3:1995

HD 22.4 S3:1995/A1:1999

30PN-E-90550-6:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 6: Przewody spawalniczeHD 22.6 S2:1995

HD 22.6 S2:1995/A1:1999

31PN-E-90550-7:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 7: Przewody o podwyższonej ciepłoodporności, do połączeń wewnętrznych, o temperaturze żyły 110 stopni CHD 22.7 S2:1995

HD 22.7 S2:1995/A1:1999

32PN-E-90550-8:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 8: Przewody z powłoką polichloroprenową lub z równorzędnego elastomeru, przeznaczone do girland świetlnychHD 22.8 S2:1994

HD 22.8 S2:1994/A1:1999

33PN-E-90550-9:2001Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 9: Przewody jednożyłowe, bez powłoki, do układania na stałe, o małej emisji dymu i gazów korozyjnych podczas paleniaHD 22.9 S2:1995

HD 22.9 S2:1995/A1:1999

34PN-EN 41003:2001Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnychEN 41003:1998
35PN-EN 50060+A1:1998Spawalnicze źródła energii do ręcznego spawania łukowego o ograniczonym czasie obciążeniaEN 50060:1989

EN 50060:1989/A1:1994

36PN-EN 50063:1997Wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania urządzeń do zgrzewania rezystancyjnego i procesów pokrewnychEN 50063:1989
37PN-EN 50065-4-2:2002Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające - Wymagania bezpieczeństwaEN 50065-4-2:2001
38PN-EN 50078:1997Uchwyty do spawania łukowegoEN 50078:1993
39PN-EN 50083-1:2002Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 1: Wymagania bezpieczeństwaEN 50083-1:1993

EN 50083-1:1993/A2:1997

40PN-EN 50083-3:2001Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowychEN 50083-3:1998
41PN-EN 50083-3:2002 (U)*Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowychEN 50083-3:2002
42PN-EN 50083-4:2002Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 4: Pasywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowychEN 50083-4:1998
43PN-EN 50083-5:2002Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 5: Urządzenia stacji głównejEN 50083-5:2001
44PN-EN 50083-6:2001Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 6: Urządzenia optyczneEN 50083-6:1997
45PN-EN 50085-1:2001Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych - Część 1: Wymagania ogólneEN 50085-1:1997
46PN-EN 50085-2-3:2002 (U)Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów szczelinowych listew instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafachEN 50085-2-3:1999
47PN-EN 50086-1:2001Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 1: Wymagania ogólneEN 50086-1:1993
48PN-EN 50086-2-1:2001Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnychEN 50086-2-1:1995

EN 50086-2-1:1995/A11:1998

49PN-EN 50086-2-2:2002Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkichEN 50086-2-2:1995

EN 50086-2-2:1995/A11:1998

50PN-EN 50086-2-3:2002Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznychEN 50086-2-3:1995

EN 50086-2-3:1995/A11:1998

51PN-EN 50086-2-4:2002Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemiEN 50086-2-4:1994

EN 50086-2-4:1994/A1:2001

52PN-EN 50087:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla schładzarek mlekaEN 50087:1993
53PN-EN 50090-2-2:2002Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) - Część 2-2: Przegląd systemu - Ogólne wymagania techniczneEN 50090-2-2:1996
54PN-EN 50091-1-1:2000Bezprzerwowe systemy zasilania (UPS) - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorówEN 50091-1-1:1996
55PN-EN 50091-1-2:2002 (U)Systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) - Część 1-2: Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w pomieszczeniach o ograniczonym dostępieEN 50091-1-2:1998
56PN-EN 50106:2000Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Postanowienia szczegółowe dotyczące badań wyrobu przyrządów wchodzących w zakres EN 60335-1 i EN 60967EN 50106:1997

EN 50106:1997/A1:1998

57PN-EN 50106:2000/A2:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Postanowienia szczegółowe dotyczące badań wyrobu przyrządów wchodzących w zakres EN 60335-1 i EN 60967EN 50106:1997/A2:2001
58PN-EN 50132-2-1:2002 (U)Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białejEN 50132-2-1:1997
59PN-EN 50146:2002 (U)Wyposażenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznychEN 50146:2000
60PN-EN 50165:2002 (U)Wyposażenie elektryczne urządzeń nieelektrycznych do użytku domowego i podobnego - Wymagania bezpieczeństwaEN 50165:1997

EN 50165:1997/A1:2001

61PN-EN 50178:2003Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocyEN 50178:1997
62PN-EN 50192:1998Urządzenia do spawania łukowego - Systemy ręcznego cięcia plazmowegoEN 50192:1995
63PN-EN 50194:2002 (U)Elektryczne przyrządy do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach domowych - Metody badań i wymaganiaEN 50194:2000
64PN-EN 50214:2001Przewody dźwigowe giętkieEN 50214:1997
65PN-EN 50250:2002 (U)Rozgałęźniki wtyczkowe do zastosowań przemysłowychEN 50250:1998
66PN-EN 50262:2002 (U)Przepusty metryczne stosowane w instalacjach kablowychEN 50262:1998

EN 50262:1998/A1:2001

67PN-EN 50265-1:2001Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Sprawdzenie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie płomienia - Część 1: AparaturaEN 50265-1:1998
68PN-EN 50265-2-1:2001Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Sprawdzenie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie płomienia - Część 2-1: Sposoby badania - Płomień mieszankowy 1 kWEN 50265-2-1:1998
69PN-EN 50265-2-2:2001Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Sprawdzenie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie płomienia - Część 2-2: Sposoby badania - Płomień palnika dyfuzyjnegoEN 50265-2-2:1998
70PN-EN 50266-1:2003Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów - Część 1: AparaturaEN 50266-1:2001
71PN-EN 50266-2-1:2003Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów - Część 2-1: Metody badania - Kategoria A F/REN 50266-2-1:2001
72PN-EN 50266-2-2:2003Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów - Część 2-2: Metody badania - Kategoria AEN 50266-2-2:2001
73PN-EN 50266-2-3:2003Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów - Część 2-3: Metody badania - Kategoria BEN 50266-2-3:2001
74PN-EN 50266-2-4:2003Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów - Część 2-4: Metody badania - Kategoria CEN 50266-2-4:2001
75PN-EN 50266-2-5:2003Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów - Część 2-5: Metody badania przewodów i kabli o małych wymiarach - Kategoria DEN 50266-2-5:2001
76PN-EN 50267-1:2001Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli - Część 1: AparaturaEN 50267-1:1998
77PN-EN 50267-2-1:2001Wspólne metody badań palności przewodów i kabli - Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli - Część 2-1: Metody - Oznaczanie zawartości kwaśnego gazu halogenowegoEN 50267-2-1:1998
78PN-EN 50267-2-2:2001Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli - Część 2-2: Metody - Określanie stopnia kwasowości gazów przez pomiar pH i konduktywnościEN 50267-2-2:1998
79PN-EN 50267-2-3:2001Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli - Część 2-3: Metody - Określanie kwasowości gazów przez wyznaczanie średniej ważonej pH i konduktywnościEN 50267-2-3:1998
80PN-EN 50268-1:2002Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez spalanie przewodów lub kabli w określonych warunkach - Część 1: AparaturaEN 50268-1:1999
81PN-EN 50268-2:2002Wspólne metody badania palności przewodów i kabli - Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez spalanie przewodów lub kabli w określonych warunkach - Część 2: MetodaEN 50268-2:1999
82PN-EN 50274:2003 (U)Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przeciwporażeniowa - Ochrona przed przypadkowym dotykiem bezpośrednimEN 50274:2002
83PN-EN 50298:2002 (U)Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych - Wymagania ogólneEN 50298:1998
84PN-EN 50319:2002 (U)Łączniki zbliżeniowe - Wymagania dotyczące łączników zbliżeniowych z wyjściem analogowymEN 50319:1999
85PN-EN 50364:2003 (U)Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 10 GHz, wykorzystywanych w elektronicznej ochronie artykułów (EAS), identyfikacji drogą radiową (RFID) i tym podobnych zastosowaniachEN 50364:2001
86PN-EN 50371:2003 (U)Zgodność elektrycznych i elektronicznych urządzeń małej mocy z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji ludzi na pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz - Ludność - Norma ogólnaEN 50371:2002
87PN-EN 60034-1:2001Maszyny elektryczne wirujące - Dane znamionowe i parametryEN 60034-1:1998

EN 60034-1:1998/A1:1998

EN 60034-1:1998/A2:1999

88PN-EN 60034-1:2001/ A11:2003Maszyny elektryczne wirujące - Dane znamionowe i parametryEN 60034-1:1998/A11:2002
89PN-EN 60034-12:1999Maszyny elektryczne wirujące - Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych na napięcie do 690 V włącznie, 50 HzEN 60034-12:1995

EN 60034-12:1995/A2:1995

90PN-EN 60034-12:1999/A11:2001Maszyny elektryczne wirujące - Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowych na napięcie do 690 V włącznie, 50 Hz (Zmiana A11)EN 60034-12:1995/A11:1999
91PN-EN 60034-12:2002 (U)Maszyny elektryczne wirujące - Część 12: Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowychEN 60034-12:2002
92PN-EN 60034-16-1:2000Maszyny elektryczne wirujące - Układy wzbudzenia maszyn synchronicznych - TerminologiaEN 60034-16-1:1995
93PN-EN 60034-18-1:1999Maszyny elektryczne wirujące - Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych - Wytyczne ogólneEN 60034-18-1:1994

EN 60034-18-1:1994/A1:1996

94PN-EN 60034-18-21:2001Maszyny elektryczne wirujące - Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych - Procedury badawcze uzwojeń z przewodów nawojowych okrągłych - Ocena termiczna i klasyfikacjaEN 60034-18-21:1994

EN 60034-18-21:1994/A1:1996

EN 60034-18-21:1994/A2:1996

95PN-EN 60034-18-22:2002Maszyny elektryczne wirujące - Część 18-22: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych - Procedury badawcze uzwojeń z przewodów nawojowych okrągłych - Klasyfikacja zmian i zamiennych składników izolacjiEN 60034-18-22:2001
96PN-EN 60034-18-31:2002Maszyny elektryczne wirujące - Część 18: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych - Sekcja 31: Procedury badawcze uzwojeń z zezwojów ukształtowanych - Ocena termiczna i klasyfikacja układów izolacyjnych stosowanych w maszynach o mocy do 50 MVA i napięciu do 15 kV włącznieEN 60034-18-31:1994

EN 60034-18-31:1994/A1:1996

97PN-EN 60034-2:2000Maszyny elektryczne wirujące - Metody wyznaczania strat i sprawności na podstawie badań (z wyjątkiem maszyn pojazdów trakcyjnych)EN 60034-2:1996

EN 60034-2:1996/A1:1996

EN 60034-2:1996/A2:1996

98PN-EN 60034-5:2002 (U)Maszyny elektryczne wirujące - Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne elektrycznych maszyn wirującychEN 60034-5:2001
99PN-EN 60034-6:1999Maszyny elektryczne wirujące - Sposoby chłodzenia (kod IC)EN 60034-6:1993
100PN-EN 60034-7:1998Maszyny elektryczne wirujące - Klasyfikacja form wykonania i sposobów montażu (kod IM)EN 60034-7:1993
101PN-EN 60034-7:1998/A1:2002 (U)Maszyny elektryczne wirujące - Klasyfikacja form wykonania i sposobów montażu (kod IM)EN 60034-7:1993/A1:2001
102PN-EN 60034-8:2003 (U)Maszyny elektryczne wirujące - Część 8: Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowania maszyn wirującychEN 60034-8:2002
103PN-EN 60034-9:2000Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasuEN 60034-9:1997
104PN-EN 60051-1:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Definicje i wymagania wspólne dla wszystkich arkuszy normyEN 60051-1:1998
105PN-EN 60051-2:1998Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące amperomierzy i woltomierzyEN 60051-2:1989
106PN-EN 60051-3+A1:1998Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące watomierzy i waromierzyEN 60051-3:1989

EN 60051-3:1989/A1:1995

107PN-EN 60051-4:1998Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące częstościomierzyEN 60051-4:1989
108PN-EN 60051-5:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące fazomierzy, mierników współczynnika mocy i synchronoskopówEN 60051-5:1989
109PN-EN 60051-6:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodnościEN 60051-6:1989
110PN-EN 60051-7:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące przyrządów wielofunkcyjnychEN 60051-7:1989
111PN-EN 60051-8:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Wymagania specjalne dotyczące przyborówEN 60051-8:1989
112PN-EN 60051-9:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory - Zalecane metody badańEN 60051-9:1989

EN 60051-9:1989/A1:1995

EN 60051-9:1989/A2:1995

113PN-EN 60061-1:2001Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 1: Trzonki lampoweEN 60061-1:1993

EN 60061-1:1993/A1:1995

EN 60061-1:1993/A21:1998

EN 60061-1:1993/A2:1995

EN 60061-1:1993/A22:1999

EN 60061-1:1993/A23:1999

EN 60061-1:1993/A24:2000

EN 60061-1:1993/A25:2001

EN 60061-1:1993/A26:2001

EN 60061-1:1993/A3:1995

EN 60061-1:1993/A4:1996

EN 60061-1:1993/A5:1996

EN 60061-1:1993/A6:1996

EN 60061-1:1993/A7:1997

114PN-EN 60061-2:2002Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 2: Oprawki lampoweEN 60061-2:1993

EN 60061-2:1993/A1:1995

EN 60061-2:1993/A18:1998

EN 60061-2:1993/A19:1999

EN 60061-2:1993/A20:1999

EN 60061-2:1993/A21:2000

EN 60061-2:1993/A2:1995

EN 60061-2:1993/A22:2001

EN 60061-2:1993/A23:2001

EN 60061-2:1993/A3:1995

EN 60061-2:1993/A4:1996

EN 60061-2:1993/A5:1996

EN 60061-2:1993/A6:1996

EN 60061-2:1993/A7:1997

115PN-EN 60061-3:2002Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 3: SprawdzianyEN 60061-3:1993

EN 60061-3:1993/A1:1995

EN 60061-3:1993/A20:1998

EN 60061-3:1993/A21:1999

EN 60061-3:1993/A2:1995

EN 60061-3:1993/A22:1999

EN 60061-3:1993/A23:2000

EN 60061-3:1993/A24:2001

EN 60061-3:1993/A25:2001

EN 60061-3:1993/A3:1995

EN 60061-3:1993/A4:1996

EN 60061-3:1993/A5:1996

EN 60061-3:1993/A6:1996

EN 60061-3:1993/A7:1997

116PN-EN 60061-4:2002Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 4: Wskazówki i informacje ogólneEN 60061-4:1992

EN 60061-4:1992/A1:1995

EN 60061-4:1992/A2:1995

EN 60061-4:1992/A3:1995

EN 60061-4:1992/A5:1998

EN 60061-4:1992/A6:2000

117PN-EN 60065:2001Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne - Wymagania bezpieczeństwa użytkowaniaEN 60065:1998
118PN-EN 60065:2003 (U)Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne - Wymagania bezpieczeństwa użytkowaniaEN 60065:2002
119PN-EN 60110-1:2003Kondensatory energetyczne do indukcyjnych instalacji grzewczych - Część 1: Wymagania ogólneEN 60110-1:1998
120PN-EN 60127-1:2001Bezpieczniki topikowe miniaturowe - Definicje dotyczące bezpieczników topikowych miniaturowych oraz ogólne wymagania dotyczące wkładek topikowych miniaturowychEN 60127-1:1991

EN 60127-1:1991/A1:1999

121PN-EN 60127-2:2003Bezpieczniki topikowe miniaturowe - Część 2: Wkładki topikowe zamknięteEN 60127-2:1991

EN 60127-2:1991/A1:1995

EN 60127-2:1991/A2:2000

122PN-EN 60127-3:2003 (U)Bezpieczniki topikowe miniaturowe - Wkładki topikowe subminiaturoweEN 60127-3:1996
123PN-EN 60127-4:1999Bezpieczniki topikowe miniaturowe - Wkładki topikowe modułowe uniwersalne (UMF)EN 60127-4:1996
124PN-EN 60127-6:1999Bezpieczniki topikowe miniaturowe - Podstawy zespolone do wkładek topikowych miniaturowychEN 60127-6:1994

EN 60127-6:1994/A1:1996

125PN-EN 60143-1:2002 (U)Kondensatory energetyczne do szeregowej kompensacji mocy biernej - Część 1: Wymagania ogólne - Właściwości, badania i dane znamionowe - Wymagania bezpieczeństwa - Wskazówki dotyczące instalowaniaEN 60143-1:1993
126PN-EN 60143-2:2002 (U)Kondensatory energetyczne do szeregowej kompensacji mocy biernej - Część 2: Urządzenia zabezpieczające szeregowe baterie kondensatorówEN 60143-2:1994
127PN-EN 60155:2002 (U)Zapłonniki tlące do świetlówekEN 60155:1995

EN 60155:1995/A1:1995

128PN-EN 60204-1:2001Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólneEN 60204-1:1997
129PN-EN 60215:2003Wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczychEN 60215:1989

EN 60215:1989/A1:1992

EN 60215:1989/A2:1994

130PN-EN 60238:2002Oprawki lampowe z gwintem EdisonaEN 60238:1998

EN 60238:1998/A1:1999

131PN-EN 60252:2002 (U)Kondensatory silnikowe prądu przemiennegoEN 60252:1994
132PN-EN 60252-1:2002 (U)Kondensatory silnikowe prądu przemiennego - Część 1: Wymagania ogólne - Wykonanie, badania i parametry znamionowe - Wymagania bezpieczeństwa - Wytyczne dotyczące instalowania i eksploatacjiEN 60252-1:2001
133PN-EN 60255-5:2002 (U)Przekaźniki energoelektryczne - Część 5: Koordynacja izolacji przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych - Wymagania i badaniaEN 60255-5:2001
134PN-EN 60269-1:2001Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania ogólneEN 60269-1:1998
135PN-EN 60269-2:2003Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle)EN 60269-2:1995

EN 60269-2:1995/A1:1998

136PN-EN 60269-3:1997Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników instalacyjnych przeznaczonych do stosowania przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki głównie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowań)EN 60269-3:1995
137PN-EN 60269-4-1:2003 (U)Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 4-1: Wymagania dodatkowe dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania przyrządów półprzewodnikowych - Sekcje I do III: Przykłady typów znormalizowanych wkładek topikowychEN 60269-4-1:2002
138PN-EN 60309-1:2002Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Część 1: Wymagania ogólneEN 60309-1:1999
139PN-EN 60309-2:2002Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Część 2: Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymiEN 60309-2:1999
140PN-EN 60320-1:2002 (U)Wtyki i nasadki do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólneEN 60320-1:2001
141PN-EN 60320-2-1:2001Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnego - Część 2-1: Nasadki i wtyki do maszyn do szyciaEN 60320-2-1:2000
142PN-EN 60320-2-2:2001Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnego - Część 2-2: Połączenia wtykowo-nasadkowe do użytku domowego i podobnegoEN 60320-2-2:1998
143PN-EN 60335-1:1999Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania ogólneEN 60335-1:1994

EN 60335-1:1994/A11:1995

EN 60335-1:1994/A1:1996

EN 60335-1:1994/A12:1996

EN 60335-1:1994/A13:1998

144PN-EN 60335-1:1999/A2:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania ogólneEN 60335-1:1994/A2:2000
145PN-EN 60335-1:1999/A14:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania ogólneEN 60335-1:1994/A14:1998
146PN-EN 60335-1:1999/A15:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania ogólneEN 60335-1:1994/A15:2000
147PN-EN 60335-1:1999/A16:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania ogólneEN 60335-1:1994/A16:2001
148PN-EN 60335-1:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania ogólneEN 60335-1:1988

EN 60335-1:1988/A2:1988

EN 60335-1:1988/A51:1991

EN 60335-1:1988/A5:1989

EN 60335-1:1988/A52:1992

EN 60335-1:1988/A53:1992

EN 60335-1:1988/A54:1992

EN 60335-1:1988/A55:1993

EN 60335-1:1988/A56:1995

EN 60335-1:1988/A6:1989

149PN-EN 60335-1:2003 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólneEN 60335-1:2002
150PN-EN 60335-2-10:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-10: Wymagania szczegółowe dla przyrządów do pielęgnacji podłóg i przyrządów do czyszczenia na mokroEN 60335-2-10:1995
151PN-EN 60335-2-11:1999Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla suszarek bębnowychEN 60335-2-11:1995

EN 60335-2-11:1995/A1:1998

152PN-EN 60335-2-11:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-11: Wymagania szczegółowe dla suszarek bębnowychEN 60335-2-11:2001

EN 60335-2-11:2001/A1:2001

153PN-EN 60335-2-11:2002/A11:2003 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-11: Wymagania szczegółowe dla suszarek bębnowychEN 60335-2-11:2001/A11:2002
154PN-EN 60335-2-12:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-12: Wymagania szczegółowe dla tac grzejnych i podobnych przyrządówEN 60335-2-12:1995
155PN-EN 60335-2-13:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla frytkownic, patelni i podobnych przyrządówEN 60335-2-13:1995

EN 60335-2-13:1995/A2:1998

156PN-EN 60335-2-14:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-14: Wymagania szczegółowe dla maszyn kuchennychEN 60335-2-14:1996

EN 60335-2-14:1996/A11:1998

EN 60335-2-14:1996/A1:1998

EN 60335-2-14:1996/A2:2000

157PN-EN 60335-2-15:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla przyrządów do ogrzewania cieczyEN 60335-2-15:1996

EN 60335-2-15:1996/A1:1999

EN 60335-2-15:1996/A2:2000

158PN-EN 60335-2-16:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-16: Wymagania szczegółowe dla młynków podzlewozmywakowychEN 60335-2-16:1996
159PN-EN 60335-2-17:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-17: Wymagania szczegółowe dla kocy, poduszek i podobnych giętkich przyrządów grzejnychEN 60335-2-17:1999
160PN-EN 60335-2-2:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla odkurzaczy i przyrządów czyszczących zasysających wodęEN 60335-2-2:1995

EN 60335-2-2:1995/A1:1998

EN 60335-2-2:1995/A2:2000

161PN-EN 60335-2-21:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla akumulacyjnych ogrzewaczy wodyEN 60335-2-21:1999

EN 60335-2-21:1999/A1:2000

162PN-EN 60335-2-23:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla przyrządów do pielęgnacji skóry lub włosówEN 60335-2-23:1996
163PN-EN 60335-2-23:2001/A1:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla przyrządów do pielęgnacji skóry lub włosówEN 60335-2-23:1996/A1:2001
164PN-EN 60335-2-24:2000Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla sprzętu chłodniczego i wytwornic loduEN 60335-2-24:1999
165PN-EN 60335-2-24:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-24: Wymagania szczegółowe dla sprzętu chłodniczego, przyrządów do wytwarzania lodów i wytwornic loduEN 60335-2-24:2000
166PN-EN 60335-2-25:2000Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla kuchenek mikrofalowychEN 60335-2-25:1996
167PN-EN 60335-2-25:2000/A1:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla kuchenek mikrofalowychEN 60335-2-25:1996/A1:2000
168PN-EN 60335-2-26:2003Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-26: Wymagania szczegółowe dla zegarówEN 60335-2-26:1996
169PN-EN 60335-2-27:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-27: Wymagania szczegółowe dla przyrządów do naświetlania skóry promieniami podczerwonymi i nadfioletowymiEN 60335-2-27:1997

EN 60335-2-27:1997/A11:1997

EN 60335-2-27:1997/A1:2000

170PN-EN 60335-2-28:2003Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-28: Wymagania szczegółowe dla maszyn do szyciaEN 60335-2-28:1996
171PN-EN 60335-2-29:2003Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-29: Wymagania szczegółowe dla ładowarek akumulatorówEN 60335-2-29:1996

EN 60335-2-29:1996/A11:1997

172PN-EN 60335-2-3:2000Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla żelazek elektrycznychEN 60335-2-3:1995

EN 60335-2-3:1995/A1:1999

EN 60335-2-3:1995/A2:2000

173PN-EN 60335-2-30:1999Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla ogrzewaczy pomieszczeńEN 60335-2-30:1997
174PN-EN 60335-2-30:1999/A1:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-30: Wymagania szczegółowe dla ogrzewaczy pomieszczeńEN 60335-2-30:1997/A1:2000
175PN-EN 60335-2-31:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-31: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennychEN 60335-2-31:1997

EN 60335-2-31:1997/A1:1999

176PN-EN 60335-2-32:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-32: Wymagania szczegółowe dla przyrządów do masażuEN 60335-2-32:1995

EN 60335-2-32:1995/A1:2000

177PN-EN 60335-2-34:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-34: Wymagania szczegółowe dla sprężarek z silnikiemEN 60335-2-34:2000
178PN-EN 60335-2-35:1999Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla przepływowych ogrzewaczy wodyEN 60335-2-35:1998
179PN-EN 60335-2-35:1999/A1:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-35: Wymagania szczegółowe dla przepływowych ogrzewaczy wodyEN 60335-2-35:1998/A1:2000
180PN-EN 60335-2-36:1999Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-36:1995

EN 60335-2-36:1995/A1:1996

EN 60335-2-36:1995/A2:1999

181PN-EN 60335-2-36:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-36: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-36:2000
182PN-EN 60335-2-37:2000Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych frytkownic dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-37:1995

EN 60335-2-37:1995/A1:1996

EN 60335-2-37:1995/A2:1999

183PN-EN 60335-2-37:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych frytkownic dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-37:2000
184PN-EN 60335-2-38:2000Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych grilli jedno- i dwupłytowych dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-38:1995

EN 60335-2-38:1995/A1:1996

EN 60335-2-38:1995/A2:1999

185PN-EN 60335-2-38:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-38: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych grilli jedno- i dwupłytowych dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-38:2000
186PN-EN 60335-2-39:2000Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych patelni dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-39:1995

EN 60335-2-39:1995/A1:1996

EN 60335-2-39:1995/A2:1999

187PN-EN 60335-2-39:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-39: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych patelni dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-39:2000
188PN-EN 60335-2-4:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla wirówek do bieliznyEN 60335-2-4:1995

EN 60335-2-4:1995/A1:1997

EN 60335-2-4:1995/A2:2000

189PN-EN 60335-2-40:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-40: Wymagania szczegółowe dla elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczyEN 60335-2-40:1997

EN 60335-2-40:1997/A1:2000

190PN-EN 60335-2-41:1998Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dotyczące pomp do cieczy o temperaturze nieprzekraczającej 35 stopni CEN 60335-2-41:1996
191PN-EN 60335-2-42:1997Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Szczegółowe wymagania dla elektrycznych pieców konwekcyjnych, urządzeń do gotowania w parze i pieców konwekcyjnych parowych dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-42:1995

EN 60335-2-42:1995/A1:1996

192PN-EN 60335-2-42:1997/A2:2000Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Szczegółowe wymagania dla elektrycznych pieców konwekcyjnych, urządzeń do gotowania w parze i pieców konwekcyjnych parowych dla zakładów zbiorowego żywienia (Zmiana A2)EN 60335-2-42:1995/A2:1999
193PN-EN 60335-2-42:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-42: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pieców konwekcyjnych, urządzeń do gotowania w parze i pieców konwekcyjnych parowych dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-42:2000
194PN-EN 60335-2-43:2003Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-43: Wymagania szczegółowe dla suszarek do ubrań i ręcznikówEN 60335-2-43:1997
195PN-EN 60335-2-44:2003Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-44: Wymagania szczegółowe dla prasownicEN 60335-2-44:1997
196PN-EN 60335-2-45:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla przenośnych narzędzi grzejnych i podobnych przyrządówEN 60335-2-45:1996
197PN-EN 60335-2-47:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-47:2000
198PN-EN 60335-2-48:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych grilli i opiekaczy dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-48:2000
199PN-EN 60335-2-49:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych szaf podgrzewczych dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-49:2000
200PN-EN 60335-2-5:2000Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyńEN 60335-2-5:1995

EN 60335-2-5:1995/A11:1997

EN 60335-2-5:1995/A1:1999

201PN-EN 60335-2-5:2000/A2:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyńEN 60335-2-5:1995/A2:2000
202PN-EN 60335-2-50:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych bemarów dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-50:2000
203PN-EN 60335-2-51:1999Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowejEN 60335-2-51:1997
204PN-EN 60335-2-52:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-52: Wymagania szczegółowe dla przyrządów do higieny jamy ustnejEN 60335-2-52:1996
205PN-EN 60335-2-53:2003Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-53: Wymagania szczegółowe dla zespołów grzejnych dla saunEN 60335-2-53:1997
206PN-EN 60335-2-54:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-54: Wymagania szczegółowe dla urządzeń czyszczących powierzchnie ogólnego przeznaczeniaEN 60335-2-54:1997

EN 60335-2-54:1997/A11:1998

EN 60335-2-54:1997/A1:1999

207PN-EN 60335-2-55:2003Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-55: Wymagania szczegółowe dla urządzeń stosowanych w akwariach i basenach ogrodowychEN 60335-2-55:1997
208PN-EN 60335-2-56:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-56: Wymagania szczegółowe dla projektorów i podobnych urządzeńEN 60335-2-56:1997
209PN-EN 60335-2-58:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zmywarek do naczyń dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-58:1997

EN 60335-2-58:1997/A1:1999

210PN-EN 60335-2-59:2000Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla urządzeń owadobójczychEN 60335-2-59:1997
211PN-EN 60335-2-59:2000/A1:2003Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla urządzeń owadobójczychEN 60335-2-59:1997/A1:2001
212PN-EN 60335-2-59:2000/A11:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla urządzeń owadobójczychEN 60335-2-59:1997/A11:2000
213PN-EN 60335-2-6:2000Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnych przyrządówEN 60335-2-6:1999
214PN-EN 60335-2-60:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla urządzeń do kąpieli z wirem wodnymEN 60335-2-60:1997
215PN-EN 60335-2-61:2000Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeńEN 60335-2-61:1996
216PN-EN 60335-2-61:2000/A1:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeńEN 60335-2-61:1996/A1:2000
217PN-EN 60335-2-62:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wyparzaczy dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-62:1997

EN 60335-2-62:1997/A1:1999

EN 60335-2-62:1997/A2:2000

218PN-EN 60335-2-63:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-63: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych ogrzewaczy wody i płynów dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-63:1993
219PN-EN 60335-2-65:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-65: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do oczyszczania powietrzaEN 60335-2-65:1995

EN 60335-2-65:1995/A1:2001

220PN-EN 60335-2-66:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-66: Wymagania szczegółowe dla zespołów grzejnych do łóżek wodnychEN 60335-2-66:1995/A1:2001
221PN-EN 60335-2-67:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-67: Wymagania szczegółowe dla sprzętu do pielęgnacji podłóg w obiektach przemysłowych i handlowychEN 60335-2-67:1998

EN 60335-2-67:1998/A1:2000

222PN-EN 60335-2-68:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-68: Wymagania szczegółowe dla sprzętu czyszczącego rozpylaniem i zasysaniem w obiektach przemysłowych i handlowychEN 60335-2-68:1998

EN 60335-2-68:1998/A1:2000

223PN-EN 60335-2-69:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-69: Wymagania szczegółowe dla sprzętu czyszczącego na mokro, na sucho i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowych i handlowychEN 60335-2-69:1998

EN 60335-2-69:1998/A1:2000

224PN-EN 60335-2-7:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-7: Wymagania szczegółowe dla pralekEN 60335-2-7:2001
225PN-EN 60335-2-70:2000Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla dojarek mechanicznychEN 60335-2-70:1996
226PN-EN 60335-2-71:1999Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla elektrycznych urządzeń grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierzątEN 60335-2-71:1995

EN 60335-2-71:1995/A1:1998

227PN-EN 60335-2-71:1999/A2:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-71: Wymagania szczegółowe dla elektrycznych urządzeń grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierzątEN 60335-2-71:1995/A2:1999
228PN-EN 60335-2-73:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-73: Wymagania szczegółowe dla mocowanych grzałek nurkowychEN 60335-2-73:1996
229PN-EN 60335-2-74:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla przenośnych grzałek nurkowychEN 60335-2-74:1996
230PN-EN 60335-2-78:2003Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-78: Wymagania szczegółowe dla ogrodowych opiekaczy rusztowychEN 60335-2-78:1997
231PN-EN 60335-2-79:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-79: Wymagania szczegółowe dla sprzętu czyszczącego pod ciśnieniem i za pomocą pary w obiektach przemysłowych i handlowychEN 60335-2-79:1998

EN 60335-2-79:1998/A11:1999

EN 60335-2-79:1998/A1:2001

232PN-EN 60335-2-8:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-8: Wymagania szczegółowe dla golarek, przyrządów do strzyżenia włosów i podobnychEN 60335-2-8:1995

EN 60335-2-8:1995/A1:2001

233PN-EN 60335-2-80:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-80: Wymagania szczegółowe dla wentylatorówEN 60335-2-80:1997
234PN-EN 60335-2-81:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-81: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do ogrzewania stóp i mat grzejnychEN 60335-2-81:1997
235PN-EN 60335-2-82:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-82: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych w lokalach usługowo-handlowych i rozrywkowychEN 60335-2-82:2000
236PN-EN 60335-2-83:2003 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-83: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewanych spustów dachowych systemów odwadniającychEN 60335-2-83:2002
237PN-EN 60335-2-84:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-84: Wymagania szczegółowe dla toalet elektrycznychEN 60335-2-84:1998
238PN-EN 60335-2-85:2003Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-85: Wymagania szczegółowe dla przyrządów do odświeżania parą tkanin i odzieżyEN 60335-2-85:1998

EN 60335-2-85:1998/A1:2000

239PN-EN 60335-2-86:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-86: Wymagania szczegółowe dla elektrycznych urządzeń do połowu rybEN 60335-2-86:2000
240PN-EN 60335-2-87:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznego sprzętu powszechnego użytku - Część 2-87: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do ogłuszania zwierzątEN 60335-2-87:1999
241PN-EN 60335-2-88:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-88: Wymagania szczegółowe dla nawilżaczy stosowanych w systemach grzejnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnychEN 60335-2-88:1997
242PN-EN 60335-2-9:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla opiekaczy i podobnych przenośnych przyrządówEN 60335-2-9:1995

EN 60335-2-9:1995/A11:2000

EN 60335-2-9:1995/A1:1998

EN 60335-2-9:1995/A2:2000

243PN-EN 60335-2-90:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-90: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kuchenek mikrofalowych dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-90:1997
244PN-EN 60335-2-97:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-97: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do obsługiwania żaluzji, zasłon, markiz i podobnych przyrządówEN 60335-2-97:2000
245PN-EN 60335-2-98:2003Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-98: Wymagania szczegółowe dla nawilżaczy powietrzaEN 60335-2-98:1997

EN 60335-2-98:1997/A1:2000

246PN-EN 60357:2002Żarówki halogenowe (oprócz pojazdowych)EN 60357:1988

EN 60357:1988/A10:1997

EN 60357:1988/A11:1997

EN 60357:1988/A12:1999

EN 60357:1988/A13:2000

EN 60357:1988/A4:1991

EN 60357:1988/A5:1993

EN 60357:1988/A6:1994

EN 60357:1988/A7:1994

EN 60357:1988/A8:1995

EN 60357:1988/A9:1996

247PN-EN 60360:2002Znormalizowana metoda pomiaru przyrostu temperatury trzonka lampyEN 60360:1998
248PN-EN 60399:2002Znormalizowane karty danych tulei gwintowanych do oprawek lampowych E14 i E27 z pierścieniem mocującym do abażuruEN 60399:1993

EN 60399:1993/A1:1997

EN 60399:1993/A2:1999

249PN-EN 60400:2000Oprawki do świetlówek rurowych i zapłonnikówEN 60400:2000
250PN-EN 60432-1:2001Żarówki - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Żarówki z żarnikiem wolframowym do użytku domowego i podobnych ogólnych celów oświetleniowychEN 60432-1:2000
251PN-EN 60432-2:2001Żarówki - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Żarówki halogenowe do użytku domowego i podobnych ogólnych celów oświetleniowychEN 60432-2:2000
252PN-EN 60439-1:2003Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typuEN 60439-1:1999
253PN-EN 60439-2:2002 (U)Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Wymagania dotyczące przewodów szynowychEN 60439-2:2000
254PN-EN 60439-3:2002 (U)Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicoweEN 60439-3:1991

EN 60439-3:1991/A1:1994

EN 60439-3:1991/A2:2001

255PN-EN 60439-4:2002 (U)Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placach budowy (ACS)EN 60439-4:1991

EN 60439-4:1991/A1:1995

EN 60439-4:1991/A2:1999

256PN-EN 60439-5:2002Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych - Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciachEN 60439-5:1996

EN 60439-5:1996/A1:1998

257PN-EN 60446:2002 (U)Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframiEN 60446:1999
258PN-EN 60477:2002 (U)Oporniki wzorcowe prądu stałegoEN 60477:1997

EN 60477:1997/A1:1997

259PN-EN 60477-2:2002 (U)Oporniki wzorcowe - Część 2: Oporniki wzorcowe prądu przemiennegoEN 60477-2:1997

EN 60477-2:1997/A1:1997

260PN-EN 60491:2000Wymagania bezpieczeństwa użytkowania elektronicznych urządzeń błyskowych stosowanych w fotografiiEN 60491:1995
261PN-EN 60519-1:2000Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych - Wymagania ogólneEN 60519-1:1993
262PN-EN 60519-11:1999Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych - Wymagania szczegółowe dla urządzeń do elektromagnetycznego mieszania, transportu lub odlewania ciekłych metaliEN 60519-11:1997
263PN-EN 60519-2:1998Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych - Wymagania szczegółowe dla urządzeń rezystancyjnychEN 60519-2:1993
264PN-EN 60519-3:2000Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych - Wymagania szczegółowe dla nagrzewania indukcyjnego i rezystancyjnego bezpośredniego oraz urządzeń do topienia indukcyjnegoEN 60519-3:1995
265PN-EN 60519-4:2002Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych - Wymagania szczegółowe dla pieców łukowychEN 60519-4:1997

EN 60519-4:1997/A1:2000

266PN-EN 60519-6:2003 (U)Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych - Część 6: Warunki bezpieczeństwa dla przemysłowych urządzeń grzejnych mikrofalowychEN 60519-6:2002
267PN-EN 60519-9:2000Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych - Wymagania szczegółowe dla urządzeń grzejnictwa pojemnościowego wielkiej częstotliwościEN 60519-9:1995
268PN-EN 60523:2002 (U)Kompensatory napięcia prądu stałegoEN 60523:1993

EN 60523:1993/A2:1997

269PN-EN 60524:2002 (U)Rezystorowe dzielniki napięcia stałego o stałym stosunku podziałuEN 60524:1993

EN 60524:1993/A2:1997

270PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)EN 60529:1991

EN 60529:1991/A1:2000

271PN-EN 60564:2003Mostki prądu stałego do pomiaru rezystancjiEN 60564:1993

EN 60564:1993/A2:1997

272PN-EN 60570:2000Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowychEN 60570:1996

EN 60570:1996/A11:1998

EN 60570:1996/A12:2000

EN 60570:1996/A1:1998

273PN-EN 60570:2000/A2:2002 (U)Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowychEN 60570:1996/A2:2000
274PN-EN 60570-2-1:2000Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych - Mieszane systemy zasilania - Klasy I i IIIEN 60570-2-1:1994

EN 60570-2-1:1994/A1:1996

275PN-EN 60598-1:2001Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badaniaEN 60598-1:2000
276PN-EN 60598-1:2001/A12:2003Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badaniaEN 60598-1:2000/A12:2002
277PN-EN 60598-1:2001/A11:2002Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badaniaEN 60598-1:2000/A11:2000
278PN-EN 60598-2-17:2002 (U)Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowychEN 60598-2-17:1989

EN 60598-2-17:1989/A2:1991

279PN-EN 60598-2-19:2002 (U)Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe napowietrzane (wymagania bezpieczeństwa)EN 60598-2-19:1989

EN 60598-2-19:1989/A2:1998

280PN-EN 60598-2-2:2000Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe wbudowywaneEN 60598-2-2:1996

EN 60598-2-2:1996/A1:1997

281PN-EN 60598-2-20:2000Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Girlandy świetlneEN 60598-2-20:1997

EN 60598-2-20:1997/A1:1998

282PN-EN 60598-2-22:2002 (U)Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy do oświetlenia awaryjnegoEN 60598-2-22:1998
283PN-EN 60598-2-23:2002 (U)Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Systemy oświetleniowe ELV do żarówekEN 60598-2-23:1996

EN 60598-2-23:1996/A1:2000

284PN-EN 60598-2-24:2002 (U)Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe o ograniczonych temperaturach powierzchniEN 60598-2-24:1998
285PN-EN 60598-2-25:2000Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynków opieki zdrowotnejEN 60598-2-25:1994
286PN-EN 60598-2-3:2002Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczneEN 60598-2-3:1994

EN 60598-2-3:1994/A1:1997

EN 60598-2-3:1994/A2:2001

287PN-EN 60598-2-4:2002Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczeniaEN 60598-2-4:1997
288PN-EN 60598-2-5:2000Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Projektory iluminacyjneEN 60598-2-5:1998
289PN-EN 60598-2-6:2000Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe z wbudowanymi transformatorami lub przekształtnikami do żarówekEN 60598-2-6:1994

EN 60598-2-6:1994/A1:1997

290PN-EN 60598-2-7:2000Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Przenośne oprawy oświetleniowe ogrodoweEN 60598-2-7:1989

EN 60598-2-7:1989/A13:1997

EN 60598-2-7:1989/A2:1996

291PN-EN 60598-2-8:2000Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe ręczneEN 60598-2-8:1997
292PN-EN 60598-2-8:2000/A1:2003Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe ręczneEN 60598-2-8:1997/A1:2000
293PN-EN 60598-2-9:2002 (U)Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe fotograficzne i filmowe (amatorskie)EN 60598-2-9:1989

EN 60598-2-9:1989/A1:1994

294PN-EN 60618:2002 (U)Indukcyjne dzielniki napięciaEN 60618:1997

EN 60618:1997/A2:1997

295PN-EN 60645-1:1998Audiometry - Audiometry tonoweEN 60645-1:1994
296PN-EN 60645-1:2003 (U)Elektroakustyka - Sprzęt audiologiczny - Część 1: Audiometry tonoweEN 60645-1:2001
297PN-EN 60645-3:1999Audiometry - Krótkotrwałe dźwiękowe sygnały pomiarowe stosowane w audiometrii i otoneurologiiEN 60645-3:1995
298PN-EN 60645-4:1999Audiometry - Urządzenia stosowane w audiometrii o poszerzonym górnym zakresie częstotliwościEN 60645-4:1995
299PN-EN 60651:2002 (U)Miernik poziomu dźwiękuEN 60651:1994

EN 60651:1994/A1:1994

EN 60651:1994/A2:2001

300PN-EN 60662:2002Lampy sodowe wysokoprężneEN 60662:1993

EN 60662:1993/A10:1997

EN 60662:1993/A4:1994

EN 60662:1993/A5:1994

EN 60662:1993/A6:1994

EN 60662:1993/A7:1995

EN 60662:1993/A9:1997

301PN-EN 60669-1:2002 (U)Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji - Część 1: Wymagania ogólneEN 60669-1:1999
302PN-EN 60669-1:2002/A1:2003 (U)Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji - Część 1: Wymagania ogólneEN 60669-1:1999/A1:2002
303PN-EN 60669-2-1:2002 (U)Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji - Wymagania szczegółowe - Łączniki elektroniczneEN 60669-2-1:2000

EN 60669-2-1:2000/A2:2001

304PN-EN 60669-2-2:2000Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Wymagania szczegółowe - Łączniki zdalnie sterowane (RCS)EN 60669-2-2:1997

EN 60669-2-2:1997/A1:1997

305PN-EN 60669-2-3:2002Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Część 2-3: Wymagania szczegółowe - Łączniki zwłoczne (TDS)EN 60669-2-3:1997
306PN-EN 60691:2002 (U)Bezpieczniki termiczne - Wymagania i przewodnik stosowaniaEN 60691:1995

EN 60691:1995/A2:2000

307PN-EN 60695-10-3:2003 (U)*Badanie zagrożenia ogniowego - Część 10-3: Nadmierne ciepło. Próba odprężenia odkształceń powstałych przy formowaniu tworzywEN 60695-10-3:2002
308PN-EN 60695-1-1:2001Badanie zagrożenia ogniowego - Wytyczne do oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych - Wytyczne ogólneEN 60695-1-1:2000
309PN-EN 60695-11-10:2002Badanie zagrożenia ogniowego - Część 11-10: Płomienie probiercze. Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbkiEN 60695-11-10:1999
310PN-EN 60695-11-20:2002Badanie zagrożenia ogniowego - Część 11-20: Płomienie probiercze. Metody badania płomieniem probierczym 500 WEN 60695-11-20:1999
311PN-EN 60695-2-1/0:2000Badanie zagrożenia ogniowego - Metody badań - Metody badań rozżarzonym drutem - Wymagania ogólneEN 60695-2-1/0:1996
312PN-EN 60695-2-1/1:2000Badanie zagrożenia ogniowego - Metody badań - Badanie produktu końcowego rozżarzonym drutem i wytyczneEN 60695-2-1/1:1996
313PN-EN 60695-2-1/2:2000Badanie zagrożenia ogniowego - Metody badań - Próba palności płomieniem materiałów rozżarzonym drutemEN 60695-2-1/2:1996
314PN-EN 60695-2-1/3:2000Badanie zagrożenia ogniowego - Metody badań - Próba zapalności materiałów rozżarzonym drutemEN 60695-2-1/3:1996
315PN-EN 60695-2-10:2002 (U)Badanie zagrożenia ogniowego - Część 2-10: Metody badań oparte na żarzącym się/gorącym drucie. Aparatura stosowana do metody żarzącym się drutem i normalny sposób wykonywania próbEN 60695-2-10:2001
316PN-EN 60695-2-11:2002 (U)Badanie zagrożenia ogniowego - Część 2-11: Metody badań oparte na żarzącym się/gorącym drucie. Metody badań palności żarzącym się drutem dla wyrobów gotowychEN 60695-2-11:2001
317PN-EN 60695-2-12:2002 (U)Badanie zagrożenia ogniowego - Część 2-12: Metody badań oparte na żarzącym się/gorącym drucie. Metody badań palności żarzącym się drutem dla materiałówEN 60695-2-12:2001
318PN-EN 60695-2-13:2002 (U)Badanie zagrożenia ogniowego - Część 2-13: Metody badań oparte na żarzącym się/gorącym drucie - Metoda badań zapalności żarzącym się drutem dla materiałówEN 60695-2-13:2001
319PN-EN 60695-2-4/0:1999Badanie zagrożenia ogniowego - Metody badań - Metody badania płomieniem palnika dyfuzyjnego i palnika z komorą mieszankowąEN 60695-2-4/0:1993
320PN-EN 60695-2-4/1:1997Badanie zagrożenia ogniowego - Metody badań - Znamionowy płomień probierczy mieszankowy 1 kW i wytyczneEN 60695-2-4/1:1993
321PN-EN 60695-2-4/1:1997/A1:2002 (U)Badanie zagrożenia ogniowego - Metody badań. Znamionowy płomień probierczy mieszankowy 1 kW i wytyczneEN 60695-2-4/1:1993/A1:1996
322PN-EN 60702-1:2002 (U)Przewody o izolacji mineralnej i ich końcówki na napięcie znamionowe nieprzekraczające 750 V - Część 1: PrzewodyEN 60702-1:2002
323PN-EN 60702-2:2002 (U)Przewody o izolacji mineralnej i ich końcówki na napięcie znamionowe nieprzekraczające 750 V - Część 2: KońcówkiEN 60702-2:2002
324PN-EN 60715:2002 (U)Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Montaż aparatury rozdzielczej i sterowniczej na wspornikach szynowych - WymiaryEN 60715:2001
325PN-EN 60719:2002Obliczanie najmniejszych i największych wartości średnich zewnętrznych wymiarów przewodów i kabli z żyłami miedzianymi o przekroju okrągłym, na napięcie znamionowe do 450/750 VEN 60719:1993
326PN-EN 60730-1:2002Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólneEN 60730-1:2000

EN 60730-1:2000/A11:2002

327PN-EN 60730-2-1:2002Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów elektrycznych do elektrycznych urządzeń domowychEN 60730-2-1:1997
328PN-EN 60730-2-10:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące styczników do rozruchu silnikówEN 60730-2-10:1995

EN 60730-2-10:1995/A1:1996

329PN-EN 60730-2-10:2002/A2:2003 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące styczników do rozruchu silników. Zmiana A2EN 60730-2-10:1995/A2:2002
330PN-EN 60730-2-11:2002Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów energiiEN 60730-2-11:1993

EN 60730-2-11:1993/A1:1997

EN 60730-2-11:1993/A2:1998

331PN-EN 60730-2-12:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do drzwiEN 60730-2-12:1993

EN 60730-2-12:1993/A1:1997

332PN-EN 60730-2-13:2003Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami wilgotnościEN 60730-2-13:1998

EN 60730-2-13:1998/A1:1998

EN 60730-2-13:1998/A2:2002

333PN-EN 60730-2-14:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznychEN 60730-2-14:1997

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

334PN-EN 60730-2-15:2003Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi stosowanych w podgrzewaczach wodyEN 60730-2-15:1995

EN 60730-2-15:1995/A1:1998

335PN-EN 60730-2-16:2003Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów elektrycznych poziomu wody typu pływakowego do użytku domowego i podobnegoEN 60730-2-16:1997

EN 60730-2-16:1997/A1:1998

EN 60730-2-16:1997/A2:2001

336PN-EN 60730-2-18:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-18: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych elektrycznych regulatorów czujnikowych przepływu wody i powietrzaEN 60730-2-18:1999
337PN-EN 60730-2-19:2003 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-19: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zaworów olejowych z uwzględnieniem wymagań mechanicznychEN 60730-2-19:2002
338PN-EN 60730-2-2:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń cieplnych silnikówEN 60730-2-2:1991

EN 60730-2-2:1991/A11:1995

EN 60730-2-2:1991/A1:1997

EN 60730-2-2:1991/A2:1997

339PN-EN 60730-2-2:2003Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń cieplnych silnikówEN 60730-2-2:2002
340PN-EN 60730-2-3:2003Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych stateczników do świetlówekEN 60730-2-3:1992

EN 60730-2-3:1992/A1:1998

EN 60730-2-3:1992/A2:2001

341PN-EN 60730-2-4:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń cieplnych silników sprężarek w obudowie hermetycznej lub półhermetycznejEN 60730-2-4:1993

EN 60730-2-4:1993/A1:1998

342PN-EN 60730-2-4:2002/A2:2003 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń cieplnych silników sprężarek w obudowie hermetycznej lub półhermetycznejEN 60730-2-4:1993/A2:2002
343PN-EN 60730-2-5:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palnikówEN 60730-2-5:1995

EN 60730-2-5:1995/A1:1996

EN 60730-2-5:1995/A2:1998

344PN-EN 60730-2-6:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych, czujnikowych regulatorów elektrycznych do regulacji ciśnienia, z uwzględnieniem wymagań mechanicznychEN 60730-2-6:1995

EN 60730-2-6:1995/A1:1997

EN 60730-2-6:1995/A2:1998

345PN-EN 60730-2-7:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów czasowychEN 60730-2-7:1991

EN 60730-2-7:1991/A11:1994

EN 60730-2-7:1991/A1:1997

EN 60730-2-7:1991/A12:1993

346PN-EN 60730-2-8:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznie sterowanych zaworów wody, z uwzględnieniem wymagań mechanicznychEN 60730-2-8:1995

EN 60730-2-8:1995/A1:1997

EN 60730-2-8:1995/A2:1997

347PN-EN 60730-2-9:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów temperaturyEN 60730-2-9:1995

EN 60730-2-9:1995/A11:1997

EN 60730-2-9:1995/A1:1996

EN 60730-2-9:1995/A12:2001

EN 60730-2-9:1995/A2:1997

348PN-EN 60730-2-9:2003 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów temperaturyEN 60730-2-9:2002
349PN-EN 60799:2002 (U)Sprzęt elektroinstalacyjny - Przewody przyłączenioweEN 60799:1998
350PN-EN 60804:2002 (U)Całkująco uśredniające mierniki poziomu dźwiękuEN 60804:2000
351PN-EN 60811-1-1:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych - Metody ogólnego zastosowania - Pomiary grubości i wymiarów zewnętrznych - Sprawdzenia właściwości mechanicznychEN 60811-1-1:1995
352PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych - Metody ogólnego zastosowania - Pomiary grubości i wymiarów zewnętrznych - Sprawdzenia właściwości mechanicznychEN 60811-1-1:1995/A1:2001
353PN-EN 60811-1-2:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych - Metody ogólnego zastosowania - Metody starzenia cieplnegoEN 60811-1-2:1995
354PN-EN 60811-1-2:1999/A2:2002Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych - Metody ogólnego zastosowania - Metody starzenia cieplnegoEN 60811-1-2:1995/A2:2000
355PN-EN 60811-1-3:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych - Metody ogólnego zastosowania - Metody oznaczania gęstości - Sprawdzenia nasiąkliwości wodą - Sprawdzenie skurczuEN 60811-1-3:1995
356PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych - Metody ogólnego zastosowania - Metody oznaczania gęstości - Sprawdzenia nasiąkliwości wodą - Sprawdzenie skurczuEN 60811-1-3:1995/A1:2001
357PN-EN 60811-1-4:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych - Metody ogólnego zastosowania - Badania w niskiej temperaturzeEN 60811-1-4:1995
358PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych - Metody ogólnego zastosowania - Badania w niskiej temperaturzeEN 60811-1-4:1995/A2:2001
359PN-EN 60811-2-1:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych - Metody badania elastomerów - Sprawdzenie odporności na działanie ozonu - Sprawdzenie wydłużenia trwałego w podwyższonej temperaturze - Sprawdzenie odporności na działanie olejuEN 60811-2-1:1998
360PN-EN 60811-2-1:1999/A1:2002Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych - Metody badania elastomerów - Sprawdzenie odporności na działanie ozonu - Sprawdzenie wydłużenia trwałego w podwyższonej temperaturze - Sprawdzenie odporności na działanie olejuEN 60811-2-1:1998/A1:2001
361PN-EN 60811-3-1:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych - Metody badania mieszanek polwinitowych - Sprawdzenie odporności na nacisk w podwyższonej temperaturze - Sprawdzenia odporności na pękanieEN 60811-3-1:1995

EN 60811-3-1:1995/A1:1996

362PN-EN 60811-3-1:1999/A2:2002Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych - Metody badania mieszanek polwinitowych - Sprawdzenie odporności na nacisk w podwyższonej temperaturze - Sprawdzenia odporności na pękanieEN 60811-3-1:1995/A2:2001
363PN-EN 60811-3-2:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych - Metody badania mieszanek polwinitowych - Sprawdzenie ubytku masy - Sprawdzenie wytrzymałości cieplnejEN 60811-3-2:1995
364PN-EN 60811-4-1:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych - Metody badania polietylenu i polipropylenu - Odporność na korozję naprężeniową - Sprawdzenie podatności na nawijanie po starzeniu cieplnym w powietrzu - Pomiar wskaźnika płynięcia - Sprawdzenie zawartości sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w PEEN 60811-4-1:1995
365PN-EN 60811-4-2:2001Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych - Część 4-2: Metody badania polietylenu i polipropylenu - Sprawdzenie wydłużenia przy zerwaniu po wstępnym kondycjonowaniu - Próba nawijania po wstępnym kondycjonowaniu - Próba nawijania po starzeniu wstępnym w powietrzu - Pomiar przyrostu masy - Długotrwała próba stabilności - Metoda badania degradacji izolacji wskutek utleniania przy katalicznym działaniu miedziEN 60811-4-2:1999
366PN-EN 60811-5-1:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych - Metody badań mas wypełniających - Temperatura kroplenia - Oddzielanie się oleju - Kruchość w niskich temperaturach - Ogólna liczba kwasowa - Nieobecność składników wywołujących korozję - Przenikalność dielektryczna w 23 stopniach C - Rezystywność przy prądzie stałym w 23 stopniach C i 100 stopniach CEN 60811-5-1:1999
367PN-EN 60825-1:2000Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik użytkownikaEN 60825-1:1994

EN 60825-1:1994/A11:1996

368PN-EN 60825-1:2000/A2:2002 (U)Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik użytkownikaEN 60825-1:1994/A2:2001
369PN-EN 60825-2:2001Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Bezpieczeństwo światłowodowych systemów telekomunikacyjnychEN 60825-2:2000
370PN-EN 60825-4:2001Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Osłony laseroweEN 60825-4:1997
371PN-EN 60831-1:2000Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie - Wymagania ogólne - Wykonanie, badania i ocena - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Wytyczne instalowania i użytkowaniaEN 60831-1:1996
372PN-EN 60831-2:2000Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie - Próba starzenia, próba samoregeneracji i próba zniszczeniaEN 60831-2:1996
373PN-EN 60838-1:2002 (U)Różnorodne oprawki lampowe - Część 1: Wymagania ogólne i badaniaEN 60838-1:1998

EN 60838-1:1998/A1:1999

374PN-EN 60838-2-1:2002 (U)Różnorodne oprawki lampowe - Część 2-1: Wymagania szczegółowe - Oprawki S14EN 60838-2-1:1996

EN 60838-2-1:1996/A1:1998

375PN-EN 60898:2002 (U)Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnychEN 60898:1991

EN 60898:1991/A11:1994

EN 60898:1991/A1:1991

EN 60898:1991/A12:1995

EN 60898:1991/A13:1995

EN 60898:1991/A14:1995

EN 60898:1991/A15:1995

EN 60898:1991/A16:1996

EN 60898:1991/A17:1998

EN 60898:1991/A18:1998

EN 60898:1991/A19:2000

376PN-EN 60898-2:2003Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych do instalacji domowych i podobnych - Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałegoEN 60898-2:2001
377PN-EN 60931-1:2000Kondensatory niesamoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie - Wymagania ogólne - Wykonanie, badania i ocena - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Wytyczne instalowania i użytkowaniaEN 60931-1:1996
378PN-EN 60931-2:2000Kondensatory niesamoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie - Próba starzenia i próba zniszczeniaEN 60931-2:1996
379PN-EN 60931-3:2000Kondensatory niesamoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie - Bezpieczniki wewnętrzneEN 60931-3:1996
380PN-EN 60934:2002 (U)Wyłączniki do urządzeń (CBE)EN 60934:2001
381PN-EN 60947-1:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólneEN 60947-1:1999

EN 60947-1:1999/A1:2000

382PN-EN 60947-2:2001Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - WyłącznikiEN 60947-2:1996

EN 60947-2:1996/A1:1997

383PN-EN 60947-2:2001/A2:2002 (U)Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - WyłącznikiEN 60947-2:1996/A2:2001
384PN-EN 60947-3:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymiEN 60947-3:1999

EN 60947-3:1999/A1:2001

385PN-EN 60947-4-1:2001Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silnikówEN 60947-4-1:2001
386PN-EN 60947-4-2:2001Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Styczniki i rozruszniki do silników - Łączniki i rozruszniki półprzewodnikowe do silników prądu przemiennegoEN 60947-4-2:2000
387PN-EN 60947-4-3:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-3: Styczniki i rozruszniki - Półprzewodnikowe styczniki i rozruszniki prądu przemiennego do obciążeń innych niż silnikiEN 60947-4-3:2000
388PN-EN 60947-5-1:2001Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Aparaty i łączniki sterownicze - Elektromechaniczne aparaty sterowniczeEN 60947-5-1:1997

EN 60947-5-1:1997/A1:1999

EN 60947-5-1:1997/A12:1999

EN 60947-5-1:1997/A2:2000

389PN-EN 60947-5-2:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Aparaty i łączniki sterownicze - Łączniki zbliżenioweEN 60947-5-2:1998

EN 60947-5-2:1998/A1:1999

390PN-EN 60947-5-3:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-3: Aparaty i łączniki sterownicze - Wymagania dotyczące urządzeń zbliżeniowych o określonym sposobie zachowania się w warunkach defektu (PDF)EN 60947-5-3:1999
391PN-EN 60947-5-4:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-4: Aparaty i łączniki sterownicze - Metody zapewnienia styczności styków o małej energii - Badania specjalneEN 60947-5-4:1997
392PN-EN 60947-5-5:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze - Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznejEN 60947-5-5:1997
393PN-EN 60947-6-1:2001Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Łączniki wielozadaniowe - Automatyczne urządzenia przełączająceEN 60947-6-1:1991

EN 60947-6-1:1991/A1:1994

EN 60947-6-1:1991/A2:1997

394PN-EN 60947-6-2:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 6-2: Łączniki wielozadaniowe - Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS)EN 60947-6-2:1993

EN 60947-6-2:1993/A1:1997

EN 60947-6-2:1993/A2:1999

395PN-EN 60947-7-1:2001Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólneEN 60947-7-1:1991

EN 60947-7-1:1991/A1:1999

396PN-EN 60947-7-2:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe torów ochronnych do przewodów miedzianychEN 60947-7-2:1995
397PN-EN 60950:2000Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznejEN 60950:1992

EN 60950:1992/A1:1993

EN 60950:1992/A2:1993

EN 60950:1992/A3:1995

EN 60950:1992/A4:1997

398PN-EN 60950:2000/A11:2000Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej (Zmiana 11)EN 60950:1992/A11:1997
399PN-EN 60950:2002 (U)Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznejEN 60950:2000
400PN-EN 60950-1:2003 (U)Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 1: Podstawowe wymaganiaEN 60950-1:2001
401PN-EN 60968:2000Lampy samostatecznikowe do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania bezpieczeństwaEN 60968:1990

EN 60968:1990/A1:1993

EN 60968:1990/A2:1999

402PN-EN 60974-1:2002Sprzęt do spawania łukowego - Część 1: Spawalnicze źródła energiiEN 60974-1:1998

EN 60974-1:1998/A1:2000

403PN-EN 60974-11:1998Sprzęt do spawania łukowego - Uchwyty do elektrod otulonychEN 60974-11:1995
404PN-EN 60974-12:1999Sprzęt do spawania łukowego - Elementy połączeniowe przewodów spawalniczychEN 60974-12:1995
405PN-EN 60974-5:2002 (U)Sprzęt do spawania łukowego - Część 5: Podajniki drutuEN 60974-5:2002
406PN-EN 60998-1:2001Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólneEN 60998-1:1993

EN 60998-1:1993/A1:2001

407PN-EN 60998-2-1:2001Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące złączek z zaciskami gwintowymiEN 60998-2-1:1993
408PN-EN 60998-2-2:1999Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dotyczące złączek z zaciskami bezgwintowymiEN 60998-2-2:1993
409PN-EN 60999-1:2002Osprzęt połączeniowy - Miedziane przewody elektryczne - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące gwintowych i bezgwintowych elementów zaciskowych - Część 1: Wymagania ogólne i wymagania szczegółowe dotyczące elementów zaciskowych do przewodów od 0,2 mm2 do 35 mm2 (włącznie)EN 60999-1:2000
410PN-EN 61008-1:2002 (U)Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) - Część 1: Postanowienia ogólneEN 61008-1:1994

EN 61008-1:1994/A11:1995

EN 61008-1:1994/A12:1998

EN 61008-1:1994/A13:1998

EN 61008-1:1994/A14:1998

EN 61008-1:1994/A17:2000

EN 61008-1:1994/A2:1995

411PN-EN 61008-2-1:2002 (U)Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) - Część 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu niezależnym od napięcia sieciEN 61008-2-1:1994

EN 61008-2-1:1994/A11:1998

412PN-EN 61009-1:2002 (U)Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) - Część 1: Postanowienia ogólneEN 61009-1:1994

EN 61009-1:1994/A11:1995

EN 61009-1:1994/A1:1995

EN 61009-1:1994/A13:1998

EN 61009-1:1994/A14:1998

EN 61009-1:1994/A15:1998

EN 61009-1:1994/A19:2000

EN 61009-1:1994/A2:1998

413PN-EN 61009-2-1:2002 (U)Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) - Arkusz 2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCBO o działaniu niezależnym od napięcia sieciEN 61009-2-1:1994

EN 61009-2-1:1994/A11:1998

414PN-EN 61010-031:2002 (U)Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 031: Wymagania szczegółowe dotyczące sond pomiarowych i testujących przystosowanych do trzymania w ręceEN 61010-031:2002
415PN-EN 61010-1:1999Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Wymagania ogólneEN 61010-1:1993
416PN-EN 61010-1:1999/A2:1999Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Wymagania ogólne (Zmiana A2)EN 61010-1:1993/A2:1995
417PN-EN 61010-1:2002 (U)Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 1: Wymagania ogólneEN 61010-1:2001
418PN-EN 61010-2-010:2001Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do nagrzewania materiałówEN 61010-2-010:1994

EN 61010-2-010:1994/A1:1996

419PN-EN 61010-2-020:2001Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek laboratoryjnychEN 61010-2-020:1994

EN 61010-2-020:1994/A1:1996

420PN-EN 61010-2-032:2001Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Wymagania szczegółowe dotyczące cęgów prądowych, przystosowanych do trzymania w ręce, przeznaczonych do pomiarów elektrycznych oraz badańEN 61010-2-032:1995
421PN-EN 61010-2-041:2001Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Wymagania szczegółowe dotyczące autoklawów, w których stosuje się parę do obróbki materiałów medycznych i w procesach laboratoryjnychEN 61010-2-041:1996
422PN-EN 61010-2-042:2000Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Wymagania szczegółowe dotyczące autoklawów i sterylizatorów, w których stosuje się toksyczny gaz do obróbki materiałów medycznych i w procesach laboratoryjnychEN 61010-2-042:1997
423PN-EN 61010-2-043:2000Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Wymagania szczegółowe dotyczące sterylizatorów, w których stosuje się gorące powietrze lub gorący obojętny gaz do obróbki materiałów medycznych i w procesach laboratoryjnychEN 61010-2-043:1997
424PN-EN 61010-2-045:2002Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 2-045: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do mycia i dezynfekcji stosowanych w medycynie, farmacji, weterynarii i laboratoriachEN 61010-2-045:2000
425PN-EN 61010-2-051:2001Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych mieszadeł i mikserówEN 61010-2-051:1995
426PN-EN 61010-2-061:2001Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Wymagania szczegółowe dotyczące laboratoryjnych spektrometrów z termicznym rozpylaniem i jonizacjąEN 61010-2-061:1996
427PN-EN 61010-2-081:2002 (U)Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 2-081: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych i półautomatycznych urządzeń laboratoryjnych do analizy i innych celówEN 61010-2-081:2002
428PN-EN 61028:2002Elektryczne przyrządy pomiarowe - Rejestratory X-YEN 61028:1993

EN 61028:1993/A2:1997

429PN-EN 61046:2000Urządzenia pomocnicze do lamp - Przekształtniki elektroniczne obniżające napięcie zasilane prądem stałym lub przemiennym, do żarówek - Wymagania ogólne i bezpieczeństwaEN 61046:1994

EN 61046:1994/A1:1996

430PN-EN 61048:2000Urządzenia pomocnicze do lamp - Kondensatory stosowane w obwodach świetlówek i innych lamp wyładowczych - Wymagania ogólne i bezpieczeństwaEN 61048:1993

EN 61048:1993/A1:1996

431PN-EN 61048:2000/A2:2002Urządzenia pomocnicze do lamp - Kondensatory stosowane w obwodach świetlówek i innych lamp wyładowczych - Wymagania ogólne i bezpieczeństwaEN 61048:1993/A2:1999
432PN-EN 61050:2002 (U)Transformatory do rurowych lamp wyładowczych o napięciach większych od 1 kV (zwanych ogólnie transformatorami neonowymi) - Wymagania ogólne i bezpieczeństwaEN 61050:1992

EN 61050:1992/A1:1995

433PN-EN 61058-1:2002 (U)Łączniki do przyrządów - Część 1: Postanowienia ogólneEN 61058-1:1992

EN 61058-1:1992/A1:1993

434PN-EN 61058-2-1:2003 (U)Łączniki do przyrządów - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników do nabudowania na przewody giętkieEN 61058-2-1:1993

EN 61058-2-1:1993/A1:1996

EN 61058-2-1:1993/A11:2002

435PN-EN 61058-2-5:2002 (U)Łączniki do przyrządów - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące przełączników wybierakowychEN 61058-2-5:1994
436PN-EN 61058-2-5:2002/ A11:2003 (U)Łączniki do przyrządów - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące przełączników wybierakowychEN 61058-2-5:1994/A11:2002
437PN-EN 61071-1:2000Kondensatory energoelektroniczne - Wymagania ogólneEN 61071-1:1996
438PN-EN 61071-2:1997Kondensatory energoelektroniczne - Wymagania dotyczące próby odłączenia przez bezpieczniki, próby zniszczenia, próby samoregeneracji i próby trwałościEN 61071-2:1996
439PN-EN 61095:2002 (U)Styczniki elektromechaniczne do użytku domowego i podobnych zastosowańEN 61095:1993

EN 61095:1993/A1:2000

440PN-EN 61131-2:2003 (U)Sterowniki programowalne - Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętuEN 61131-2:1994

EN 61131-2:1994/A11:1996

EN 61131-2:1994/A12:2000

441PN-EN 61138:2000Przewody przeznaczone dla przenośnego sprzętu uziemiającego i zwierającegoEN 61138:1997
442PN-EN 61140:2003 (U)Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeńEN 61140:2002
443PN-EN 61143-1:2002Elektryczne przyrządy pomiarowe - Rejestratory X-t - Część 1: Definicje i wymaganiaEN 61143-1:1994

EN 61143-1:1994/A1:1997

444PN-EN 61143-2:2002Elektryczne przyrządy pomiarowe - Rejestratory X-t - Część 2: Zalecane metody badań dodatkowychEN 61143-2:1994
445PN-EN 61167:2002 (U)Lampy metalohalogenkoweEN 61167:1994

EN 61167:1994/A1:1995

EN 61167:1994/A2:1997

EN 61167:1994/A3:1998

446PN-EN 61184:2002 (U)Oprawki bagnetoweEN 61184:1997

EN 61184:1997/A1:2001

447PN-EN 61187:2003Urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne. DokumentacjaEN 61187:1994
448PN-EN 61195:2003 (U)Świetlówki dwutrzonkowe - Wymagania bezpieczeństwaEN 61195:1999
449PN-EN 61199:2000Świetlówki jednotrzonkowe - Wymagania bezpieczeństwaEN 61199:1999
450PN-EN 61204:2001Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego - Właściwości i wymagania bezpieczeństwaEN 61204:1995
451PN-EN 61210:2000Osprzęt połączeniowy - Złączki wsuwkowe płaskie do elektrycznych przewodów miedzianych - Wymagania bezpieczeństwaEN 61210:1995
452PN-EN 61230:1999Prace pod napięciem - Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwieraniaEN 61230:1995
453PN-EN 61230:1999/A11:2002Prace pod napięciem - Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwieraniaEN 61230:1995/A11:1999
454PN-EN 61236:2000Uchwyty słupowe, opaski drążków i osprzęt do prac pod napięciemEN 61236:1995
455PN-EN 61242:2001Sprzęt elektroinstalacyjny - Przedłużacze zwijane do zastosowań domowych i podobnychEN 61242:1997
456PN-EN 61243-3:2002Prace pod napięciem - Wskaźniki napięcia - Część 3: Wskaźniki dwubiegunowe niskiego napięciaEN 61243-3:1998
457PN-EN 61270-1:2000Kondensatory do kuchenek mikrofalowych - Wymagania ogólneEN 61270-1:1996
458PN-EN 61293:2000Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwaEN 61293:1994
459PN-EN 61310-1:2000Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowychEN 61310-1:1995
460PN-EN 61310-2:2001Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Wymagania dotyczące oznaczaniaEN 61310-2:1995
461PN-EN 61310-3:2002Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczychEN 61310-3:1999
462PN-EN 61316:2003Przedłużacze przemysłowe zwijaneEN 61316:1999
463PN-EN 61347-1:2003Urządzenia do lamp - Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwaEN 61347-1:2001
464PN-EN 61347-2-1:2002 (U)Urządzenia do lamp - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń zapłonowych (innych niż zapłonniki tlące)EN 61347-2-1:2001
465PN-EN 61347-2-10:2002 (U)Urządzenia do lamp - Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych falowników i przekształtników przeznaczonych do zasilania wysoką częstotliwością lamp wyładowczych rurowych o zimnym zapłonie (rur neonowych)EN 61347-2-10:2001
466PN-EN 61347-2-11:2002 (U)Urządzenia do lamp - Część 2-11: Wymagania szczegółowe dla różnorodnych układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowychEN 61347-2-11:2001
467PN-EN 61347-2-2:2003Urządzenia do lamp - Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych przekształtników obniżających napięcie, zasilanych prądem stałym lub przemiennym do żarówekEN 61347-2-2:2001
468PN-EN 61347-2-3:2002 (U)Urządzenia do lamp - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych prądu przemiennego do świetlówekEN 61347-2-3:2001
469PN-EN 61347-2-4:2002 (U)Urządzenia do lamp - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych prądu stałego do ogólnych celów oświetleniowychEN 61347-2-4:2001
470PN-EN 61347-2-7:2002 (U)Urządzenia do lamp - Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych prądu stałego do oświetlenia awaryjnegoEN 61347-2-7:2001
471PN-EN 61347-2-8:2003Urządzenia do lamp - Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników do świetlówekEN 61347-2-8:2001
472PN-EN 61347-2-9:2002 (U)Urządzenia do lamp - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników do lamp wyładowczych (z wyłączeniem świetlówek)EN 61347-2-9:2001
473PN-EN 61400-2:1999Turbozespoły wiatrowe - Bezpieczeństwo małych turbin wiatrowychEN 61400-2:1996
474PN-EN 61537:2003 (U)Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodówEN 61537:2001
475PN-EN 61549:2002Lampy różneEN 61549:1996

EN 61549:1996/A1:1997

EN 61549:1996/A2:2001

476PN-EN 61557-1:2002Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 1: Wymagania ogólneEN 61557-1:1997
477PN-EN 61557-10:2002 (U)Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 10: Wielofunkcyjne urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnychEN 61557-10:2001
478PN-EN 61557-2:2002Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 2: Rezystancja izolacjiEN 61557-2:1997
479PN-EN 61557-3:2003Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 3: Impedancja pętli zwarciaEN 61557-3:1997
480PN-EN 61557-4:2003Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczychEN 61557-4:1997
481PN-EN 61557-5:2002 (U)Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 5: Rezystancja uziemieńEN 61557-5:1997
482PN-EN 61557-6:2002 (U)Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 6: Urządzenia różnicowoprądowe (RCD) w sieciach TT, TN i ITEN 61557-6:1998
483PN-EN 61557-7:2002 (U)Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 7: Kolejność fazEN 61557-7:1997
484PN-EN 61557-8:2002 (U)Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 8: Urządzenia do nadzoru izolacji w sieciach ITEN 61557-8:1997
485PN-EN 61557-9:2002 (U)Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 9: Urządzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w systemach ITEN 61557-9:1999
486PN-EN 61558-1:2000Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Ogólne wymagania i badaniaEN 61558-1:1997

EN 61558-1:1997/A1:1998

487PN-EN 61558-2-1:2000Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów oddzielających do ogólnego stosowaniaEN 61558-2-1:1997
488PN-EN 61558-2-12:2003Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Część 2-12: Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów stabilizującychEN 61558-2-12:2001
489PN-EN 61558-2-13:2001Bezpieczeństwo transformatorów, jednostek zasilających i podobnych - Część 2-13: Szczegółowe wymagania dotyczące autotransformatorów do ogólnego użytkuEN 61558-2-13:2000
490PN-EN 61558-2-15:2002Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Część 2-15: Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów separacyjnych do zasilania pomieszczeń medycznychEN 61558-2-15:2001
491PN-EN 61558-2-17:2000Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów do zasilaczy impulsowychEN 61558-2-17:1997
492PN-EN 61558-2-19:2003Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Część 2-19: Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów do tłumienia zakłóceńEN 61558-2-19:2001
493PN-EN 61558-2-2:2001Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów sterowniczychEN 61558-2-2:1998
494PN-EN 61558-2-20:2003Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Część 2-20: Szczegółowe wymagania dotyczące małych dławikówEN 61558-2-20:2000
495PN-EN 61558-2-23:2003Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Część 2-23: Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów stosowanych na placach budówEN 61558-2-23:2000
496PN-EN 61558-2-3:2002Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Część 2-3: Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów zapłonowych do palników gazowych i olejowychEN 61558-2-3:2000
497PN-EN 61558-2-4:2000Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów separacyjnych do ogólnego stosowaniaEN 61558-2-4:1997
498PN-EN 61558-2-5:2001Bezpieczeństwo transformatorów, jednostek zasilających i podobnych - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące transformatorów do golarek i zasilaczy do golarekEN 61558-2-5:1998
499PN-EN 61558-2-6:2000Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów bezpieczeństwa do ogólnego stosowaniaEN 61558-2-6:1997
500PN-EN 61558-2-7:2000Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów do zabawekEN 61558-2-7:1997
501PN-EN 61558-2-8:2001Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów do dzwonków i gongówEN 61558-2-8:1998
502PN-EN 61603-1:2000Transmisja sygnałów fonicznych i/lub wizyjnych oraz sygnałów towarzyszących z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego - Postanowienia ogólneEN 61603-1:1997
503PN-EN 61770:2002Elektryczne przyrządy przyłączane do sieci wodociągowej - Unikanie przepływu wstecznego i uszkodzeń węża kompletnegoEN 61770:1999
504PN-EN 61812-1:1999Przekaźniki czasowe nastawne do zastosowań przemysłowych - Wymagania i badaniaEN 61812-1:1996

EN 61812-1:1996/A11:1999

505PN-EN 61851-1:2002 (U)System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych - Wymagania ogólneEN 61851-1:2001
506PN-EN 61851-21:2002 (U)System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych - Część 21: Wymagania dotyczące połączeń zasilania a.c./d.c. w pojazdach elektrycznychEN 61851-21:2002
507PN-EN 61851-22:2002 (U)System przewodowego ładowania (akumulatorów) pojazdów elektrycznych - Część 22: Stacje ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych przy zasilaniu z sieci prądu przemiennegoEN 61851-22:2002
508PN-EN 61984:2002 (U)Złącza - Wymagania bezpieczeństwa i badaniaEN 61984:2001
509PN-EN 62020:2002 (U)Sprzęt elektroinstalacyjny - Monitorowanie urządzeń różnicowoprądowych do użytku domowego i podobnego (RCMs)EN 62020:1998
510PN-EN 62035:2002Lampy wyładowcze (z wyłączeniem świetlówek) - Wymagania bezpieczeństwaEN 62035:2000
511PN-HD 21.10 S2:2002 (U)Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 10: Sznury rozciągalneHD 21.10 S2:2001
512PN-HD 27 S1:2002 (U)Barwna identyfikacja żył przewodów giętkichHD 27 S1:1983
513PN-HD 308 S2:2002 (U)Identyfikacja żył w kablach i sznurach połączeniowychHD 308 S2:2001
514PN-HD 359 S2:2002 (U)Przewody dźwigowe płaskie o izolacji polwinitowejHD 359 S2:1990
515PN-HD 361 S3:2002Klasyfikacja przewodów i kabliHD 361 S3:1999
516PN-HD 368 S1:2002 (U)Rejestratory wielkości elektrycznych i ich wyposażenieHD 368 S1:1978
517PN-HD 516 S2:2003Wytyczne stosowania niskonapięciowych przewodów zharmonizowanychHD 516 S2:1997
518PN-HD 597 S1:2002 (U)Kondensatory sprzęgające i dzielniki pojemnościoweHD 597 S1:1992
519PN-HD 603 S1:2002 (U)Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6 kV/1 kVHD 603 S1:1994

HD 603 S1:1994/A1:1997

520PN-HD 604 S1:2002 (U)Kable energetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, nieprzenoszące płomienia, przeznaczone do pracy w elektrowniachHD 604 S1:1994

HD 604 S1:1994/A1:1997

521PN-HD 604 S1:2002/ A2:2003 (U)Kable energetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, nieprzenoszące płomienia, przeznaczone do pracy w elektrowniachHD 604 S1:1994/A2:2002
522PN-HD 605 S1:2002 (U)Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody badańHD 605 S1:1994

HD 605 S1:1994/A1:1996

HD 605 S1:1994/A2:2001

523PN-HD 605 S1:2002/ A3:2003 (U)Kable elektroenergetyczne - Dodatkowe metody badańHD 605 S1:1994/A3:2002
524PN-HD 625.1 S1:2002 (U)Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia - Część 1: Zasady, wymagania i badaniaHD 625.1 S1:1996
525PN-HD 625.3 S1:2002 (U)Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia - Część 3: Stosowanie pokryć w celu uzyskania koordynacji izolacji obwodów drukowanych prefabrykowanychHD 625.3 S1:1997
526PN-HD 626 S1:2002 (U)Energetyczne kable napowietrzne na napięcie znamionowe Uo/U(Um): 0,6/1,0 (1,2) kVHD 626 S1:1996

HD 626 S1:1996/A1:1997

527PN-HD 626 S1:2002/ A2:2003 (U)Energetyczne kable napowietrzne na napięcie znamionowe Uo/U(Um): 0,6/1,0 (1,2) kVHD 626 S1:1996/A2:2002
528PN-HD 627 S1:2002 (U)Kable energetyczne - Kable wielożyłowe i wieloparowe przeznaczone do układania w ziemi i na powietrzuHD 627 S1:1996

HD 627 S1:1996/A1:2000

529PN-HD 630.2.1 S4:2002 (U)Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 2-1: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do stosowania przez osoby upoważnione (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle) - Sekcje od I do V: Przykłady typowych bezpieczników znormalizowanych przeznaczonych do stosowania przez osoby upoważnioneHD 630.2.1 S4:2000
530PN-HD 630.2.1 S5:2003 (U)Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do stosowania przez osoby upoważnione (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle) - Sekcje od I do V: Przykłady typowych bezpieczników znormalizowanych przeznaczonych do stosowania przez osoby upoważnioneHD 630.2.1 S5:2002
531PN-HD 630.3.1 S2:2002 (U)Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 3-1: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do obsługi przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki głównie do użytku domowego i podobnego) - Sekcje od I do IVHD 630.3.1 S2:1997
532PN-HD 630.3.1 S3:2003 (U)Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 3-1: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do obsługi przez osoby niewykwalifikowane (bezpieczniki głównie do użytku domowego i podobnego) - Sekcje od I do IVHD 630.3.1 S3:2002
533PN-HD 639 S1:2003 (U)Sprzęt elektroinstalacyjny - Przenośne urządzenia różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnych zastosowańHD 639 S1:2002
534PN-IEC 1010-2-031:1996**Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Wymagania szczegółowe dotyczące sond pomiarowych i testujących przystosowanych do trzymania w ręceEN 61010-2-031:1994
535PN-IEC 1307:1996Urządzenia przemysłowe do nagrzewania mikrofalowego - Metody badań mocy wyjściowejEN 61307:1996
536PN-IEC 1308:1996Urządzenia wielkiej częstotliwości do nagrzewania pojemnościowego - Metody badań mocy wyjściowejEN 61308:1996
537PN-IEC 269-4+A1:1997Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Wymagania dodatkowe dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania przyrządów półprzewodnikowychEN 60269-4:1996

EN 60269-4:1996/A1:1997

538PN-IEC 34-14:1998Maszyny elektryczne wirujące - Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych - Pomiar, ocena i wartości graniczne drgańEN 60034-14:1996
539PN-IEC 598-2-1+A1:1994Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczeniaEN 60598-2-1:1989
540PN-IEC 60519-21:2000Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych - Wymagania szczegółowe dla urządzeń rezystancyjnych - Urządzenia do nagrzewania i topienia szkłaEN 60519-21:1998
541PN-IEC 695-2-2+A1:1996Badanie zagrożenia ogniowego - Metody badań - Próba płomieniem igłowymEN 60695-2-2:1994

EN 60695-2-2:1994/A1:1995

542PN-IEC 928:1996Sprzęt pomocniczy do lamp - Stateczniki elektroniczne prądu przemiennego do świetlówek - Wymagania ogólne i bezpieczeństwaEN 60928:1995
543PN-IEC 998-2-3:1997Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dotyczące złączek z zaciskami ostrzowymiEN 60998-2-3:1993
544PN-IEC 998-2-4:1997Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dotyczące złączek skrętnychEN 60998-2-4:1993
545PN-T-60914:2000Systemy konferencyjne - Wymagania elektryczne i elektroakustyczneHD 549 S1:1989
* (U) Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

** Wdrożona do PN norma IEC jest identyczna z normą EN.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 87/404/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1PN-EN 1011-1:2001Spawanie - Wytyczne dotyczące spawania metali - Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowegoEN 1011-1:1998
2PN-EN 12062:2000Spawalnictwo - Badania nieniszczące złączy spawanych - Zasady ogólne dotyczące metaliEN 12062:1997
3PN-EN 1290:2000Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanychEN 1290:1998
4PN-EN 1330-3:1999Badania nieniszczące - Terminologia - Terminy stosowane w radiograficznych badaniach przemysłowychEN 1330-3:1997
5PN-EN 1714:2002Badania nieniszczące złączy spawanych - Badanie ultradźwiękowe złączy spawanychEN 1714:1997
6PN-EN 286-1:2001Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na powietrze lub azot - Część 1: Zbiorniki ciśnieniowe ogólnego przeznaczeniaEN 286-1:1998
7PN-EN 286-2:2001Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na powietrze lub azot - Część 2: Zbiorniki ciśnieniowe pneumatycznych układów hamulcowych oraz układów pomocniczych pojazdów silnikowych i ich przyczepEN 286-2:1992
8PN-EN 286-3:2002Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na powietrze lub azot - Część 3: Stalowe zbiorniki ciśnieniowe pneumatycznych układów hamulcowych oraz układów pomocniczych dla taboru kolejowegoEN 286-3:1994
9PN-EN 286-4:2002Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na powietrze lub azot - Część 4: Aluminiowe zbiorniki ciśnieniowe pneumatycznych układów hamulcowych oraz układów pomocniczych dla taboru kolejowegoEN 286-4:1994
10PN-EN 571-1:1999Badania nieniszczące - Badania penetracyjne - Zasady ogólneEN 571-1:1997
11PN-EN 583-1:2001Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Część 1: Zasady ogólneEN 583-1:1998
12PN-EN ISO 6520-1:2002Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach - Część 1: SpawanieEN ISO 6520-1:1998

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 88/378/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1PN-EN 50088:1999Bezpieczeństwo zabawek elektrycznychEN 50088:1996

EN 50088:1996/A1:1996

EN 50088:1996/A2:1997

2PN-EN 71-1:2001Bezpieczeństwo zabawek - Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczneEN 71-1:1998
3PN-EN 71-1:2001/A1:2002Bezpieczeństwo zabawek - Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne (Zmiana A1)EN 71-1:1998/A1:2001
4PN-EN 71-1:2001/A5:2002Bezpieczeństwo zabawek - Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne (Zmiana A5)EN 71-1:1998/A5:2000
5PN-EN 71-2+AC:1998Bezpieczeństwo zabawek - PalnośćEN 71-2:1993

EN 71-2:1993/AC:1995

6PN-EN 71-3:1998Bezpieczeństwo zabawek - Migracja określonych pierwiastkówEN 71-3:1994
7PN-EN 71-3:1998/A1:2001Bezpieczeństwo zabawek - Migracja określonych pierwiastków (Zmiana A1)EN 71-3:1994/A1:2000

EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000

8PN-EN 71-4:1998Bezpieczeństwo zabawek - Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnychEN 71-4:1990
9PN-EN 71-4:1998/A1:2000Bezpieczeństwo zabawek - Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych (Zmiana A1)EN 71-4:1990/A1:1998
10PN-EN 71-5:1998Bezpieczeństwo zabawek - Zabawki (zestawy chemiczne) nieprzeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznychEN 71-5:1993
11PN-EN 71-6:1998Bezpieczeństwo zabawek - Znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wiekuEN 71-6:1994
12PN-EN 71-7:2003 (U)*Bezpieczeństwo zabawek - Część 7: Farby do malowania palcami - Wymagania i metody badańEN 71-7:2002
*(U) Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 89/106/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 1125:1999/A1:2002Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym - Wymagania i metody badańEN 1125:1997/A1:2001
2PN-EN 12004:2002/A1:2003Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczneEN 12004:2001/A1:2002
3PN-EN 12050-1:2002Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekaliaEN 12050-1:2001
4PN-EN 12050-2:2002Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliówEN 12050-2:2000
5PN-EN 12050-3:2002Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu zastosowaniaEN 12050-3:2000
6PN-EN 12050-4:2002Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliamiEN 12050-4:2000
7PN-EN 12094-13:2002 (U)*Stałe urządzenia gaśnicze - Elementy składowe urządzeń gaśniczych gazowych - Część 13: Wymagania i metody badań dla zaworów zwrotnychEN 12094-13:2001
8PN-EN 12094-5:2002Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 5: Wymagania i metody badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2)EN 12094-5:2000
9PN-EN 12094-6:2002Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 6: Wymagania i metody badań nieelektrycznych urządzeń blokujących stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2)EN 12094-6:2000
10PN-EN 12094-7:2002Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych - Część 7: Wymagania i metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 (CO2)EN 12094-7:2000
11PN-EN 12259-1:2003 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 1: TryskaczeEN 12259-1:1999+A1:2001
12PN-EN 12259-2:2001/A1:2002 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodneEN 12259-2:1999/A1:2001
13PN-EN 12259-3:2003Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzneEN 12259-3:2000/A1:2001
14PN-EN 12259-4:2003Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 4: Turbinowe urządzenia alarmoweEN 12259-4:2000/A1:2001
15PN-EN 12259-5:2003 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 5: Czujniki przepływu wodyEN 12259-5:2002
16PN-EN 12416-1:2002 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia proszkowe - Część 1: Wymagania i metody badań dla części składowychEN 12416-1:2001
17PN-EN 12416-2:2002 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia proszkowe - Część 2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacjaEN 12416-2:2001
18PN-EN 12839:2002Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzeńEN 12839:2001
19PN-EN 12859:2002Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badańEN 12859:2001
20PN-EN 12860:2002Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badańEN 12860:2001
21PN-EN 13055-1:2003Kruszywa lekkie - Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawyEN 13055-1:2002
22PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawyEN 13139:2002
23PN-EN 13162:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13162:2001
24PN-EN 13164:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13164:2001
25PN-EN 13165:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13165:2001
26PN-EN 13166:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13166:2001
27PN-EN 13167:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13167:2001
28PN-EN 13168:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13168:2001
29PN-EN 13169:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z ekspandowanego perlitu (EPB) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13169:2001
30PN-EN 13170:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z ekspandowanego korka (ICB) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13170:2001
31PN-EN 13171:2002Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie - SpecyfikacjaEN 13171:2001
32PN-EN 13249:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych)EN 13249:2000
33PN-EN 13250:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowychEN 13250:2000
34PN-EN 13251:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowychEN 13251:2000
35PN-EN 13252:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowychEN 13252:2000
36PN-EN 13253:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów)EN 13253:2000
37PN-EN 13254:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapórEN 13254:2000
38PN-EN 13255:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy kanałówEN 13255:2000
39PN-EN 13256:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnychEN 13256:2000
40PN-EN 13257:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów stałychEN 13257:2000
41PN-EN 13265:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników odpadów ciekłychEN 13265:2000
42PN-EN 1337-7:2003Łożyska konstrukcyjne - Część 7: Łożyska sferyczne i cylindryczne z PTFEEN 1337-7:2000
43PN-EN 13383-1:2003Kamień do robót hydrotechnicznych - Część 1: WymaganiaEN 13383-1:2002
44PN-EN 1341:2003Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badańEN 1341:2001
45PN-EN 1342:2003Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badańEN 1342:2001
46PN-EN 1343:2003Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badańEN 1343:2001
47PN-EN 1344:2002 (U)Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badańEN 1344:2002
48PN-EN 13813:2003Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymaganiaEN 13813:2002
49PN-EN 1520:2003 (U)Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturzeEN 1520:2002
50PN-EN 179:1999/A1:2002Okucia budowlane - Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową - Wymagania i metody badańEN 179:1997/A1:2001
51PN-EN 1935:2003Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badańEN 1935:2002
52PN-EN 197-1:2002Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytkuEN 197-1:2000
53PN-EN 459-1:2003Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnościEN 459-1:2001
54PN-EN 54-3:2003Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczneEN 54-3:2001/A1:2002
55PN-EN 54-5:2003Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 5: Czujki ciepła - Czujki punktoweEN 54-5:2000/A1:2002
56PN-EN 54-7:2002/A1:2003 (U)Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacjiEN 54-7:2000/A1:2002
57PN-EN 588-2:2002 (U)Rury włókno-cementowe do kanalizacji - Część 2: Studzienki włazowe i niewłazoweEN 588-2:2001
58PN-EN 671-1:2002Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnymEN 671-1:2001
59PN-EN 671-2:2002Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanymEN 671-2:2001
60PN-EN 681-1:2002Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: GumaEN 681-1:1996/A2:2002
61PN-EN 681-2:2003Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 2: Elastomery termoplastyczneEN 681-2:2000/A1:2002
62PN-EN 681-3:2003Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 3: Materiały z gumy porowatejEN 681-3:2000/A1:2002
63PN-EN 681-4:2003Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanuEN 681-4:2000/A1:2002
64PN-EN 682:2002 (U)Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek rur i złączy stosowanych do przesyłania gazu i płynów węglowodorowychEN 682:2002
65PN-EN 934-2:2002Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanieEN 934-2:2001
66PN-EN 934-4:2002Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanieEN 934-4:2001
*(U) Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 89/336/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 12015:2001Kompatybilność elektromagnetyczna - Dźwigi, schody i chodniki ruchome - EmisjaEN 12015:1998
2PN-EN 12016:2001Kompatybilność elektromagnetyczna - Dźwigi, schody i chodniki ruchome - OdpornośćEN 12016:1998
3PN-EN 12635:2003 (U)*Bramy - Instalowanie i użytkowanieEN 12635:2002
4PN-EN 12895:2003Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Kompatybilność elektromagnetycznaEN 12895:2000
5PN-EN 13309:2002Maszyny budowlane - Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznymEN 13309:2000
6PN-EN 300386-2:2000Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia sieci telekomunikacyjnej - Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Norma dla rodziny wyrobówEN 300386-2:1997
7PN-EN 50065-1:2002Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 1: Ogólne wymagania, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczneEN 50065-1:2001
8PN-EN 50065-2-1:2003 (U)Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 2-1: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w sieci elektroenergetycznej w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz i przeznaczonych do stosowania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionymEN 50065-2-1:2003
9PN-EN 50065-2-2:2003 (U)Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 2-2: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w sieci elektroenergetycznej w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz i przeznaczonych do stosowania w środowisku przemysłowymEN 50065-2-2:2003
10PN-EN 50065-2-3:2003 (U)Przesyłanie sygnałów niskonapięciową siecią elektroenergetyczną w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 2-3: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w sieci elektroenergetycznej w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz i przeznaczonych do stosowania przez dostawców i dystrybutorów energii elektrycznejEN 50065-2-3:2003
11PN-EN 50081-1:1996Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne dotyczące emisyjności - Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowioneEN 50081-1:1992
12PN-EN 50081-2:1996Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne dotyczące emisyjności - Środowisko przemysłoweEN 50081-2:1993
13PN-EN 50082-1:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia - Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowioneEN 50082-1:1997
14PN-EN 50083-2:2003Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeńEN 50083-2:2001
15PN-EN 50090-2-2:2002Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) - Część 2-2: Przegląd systemu - Ogólne wymagania techniczneEN 50090-2-2:1996
16PN-EN 50091-2:2002 (U)Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)EN 50091-2:1995
17PN-EN 50130-4:2002Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistychEN 50130-4:1995

EN 50130-4:1995/A1:1998

18PN-EN 50148:2001Taksometry elektroniczneEN 50148:1995
19PN-EN 50199:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania dotyczące urządzeń do spawania łukowegoEN 50199:1995
20PN-EN 50263:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Norma wyrobu dotycząca przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowychEN 50263:1999
21PN-EN 50270:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna - Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, toksycznych lub tlenuEN 50270:1999
22PN-EN 50293:2002Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Systemy sygnalizacji ruchu drogowego - Norma wyrobuEN 50293:2000
23PN-EN 50295:2002 (U)Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Sterowniki i urządzenia systemów interfejsu - Interfejs czujnika napędu (AS-i)EN 50295:1999
24PN-EN 55011:2001Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Przemysłowe, medyczne i naukowe (PMN) urządzenia o częstotliwości radiowej - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych. Dopuszczalne poziomy i metody pomiarówEN 55011:1998

EN 55011:1998/A1:1999

25PN-EN 55012:2003 (U)Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami wewnętrznego spalania - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów w odniesieniu do ochrony odbiorników radiowych z wyłączeniem zainstalowanych w tych pojazdach/łodziach/urządzeniach lub w towarzyszących pojazdach/łodziach/urządzeniachEN 55012:2002
26PN-EN 55013:1997Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zaburzeń elektromagnetycznych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz ich urządzeń dodatkowychEN 55013:1990

EN 55013:1990/A12:1994

EN 55013:1990/A13:1996

27PN-EN 55013:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zaburzeń elektromagnetycznych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz ich urządzeń dodatkowychEN 55013:2001
28PN-EN 55014-1:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Emisja zaburzeń elektromagnetycznych - Norma grupy wyrobówEN 55014-1:2000

EN 55014-1:2000/A1:2001

29PN-EN 55014-2:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobówEN 55014-2:1997
30PN-EN 55015:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobneEN 55015:2000
31PN-EN 55015:2002/A1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne (CISPR 15:2000/A1:2001)EN 55015:2000/A1:2001
32PN-EN 55015:2002/A2:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobneEN 55015:2000/A2:2002
33PN-EN 55020:1996Kompatybilność elektromagnetyczna - Odporność elektromagnetyczna odbiorników i urządzeń dodatkowychEN 55020:1994
34PN-EN 55020:1996/A11:2001Kompatybilność elektromagnetyczna - Odporność elektromagnetyczna odbiorników i urządzeń dodatkowych (Zmiana A11)EN 55020:1994/A11:1996
35PN-EN 55020:1996/A12:2001Kompatybilność elektromagnetyczna - Odporność elektromagnetyczna odbiorników i urządzeń dodatkowych (Zmiana A12)EN 55020:1994/A12:1999
36PN-EN 55020: 1996/A13:2001Kompatybilność elektromagnetyczna - Odporność elektromagnetyczna odbiorników i urządzeń dodatkowych (Zmiana A13)EN 55020:1994/A13:1999
37PN-EN 55020:1996/A14:2001Kompatybilność elektromagnetyczna - Odporność elektromagnetyczna odbiorników i urządzeń dodatkowych (Zmiana A14)EN 55020:1994/A14:1999
38PN-EN 55020:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne oraz urządzenia towarzyszące - Charakterystyki odporności - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaruEN 55020:2002
39PN-EN 55020:2003/A1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne oraz urządzenia towarzyszące - Charakterystyki odporności - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaruEN 55020:2002/A1:2003
40PN-EN 55022:1996Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne (CISPR 22:1993)EN 55022:1994
41PN-EN 55022:2000Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaruEN 55022:1998
42PN-EN 55022:2000/A1:2003Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaruEN 55022:1998/A1:2000
43PN-EN 55024:2000Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomyEN 55024:1998
44PN-EN 55024:2000/A1:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomyEN 55024:1998/A1:2001
45PN-EN 55103-1:2000Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym - EmisjaEN 55103-1:1996
46PN-EN 55103-2:2001Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym - OdpornośćEN 55103-2:1996
47PN-EN 60034-1:2001Maszyny elektryczne wirujące - Dane znamionowe i parametryEN 60034-1:1998
48PN-EN 60034-1:2001/A11:2003Maszyny elektryczne wirujące - Dane znamionowe i parametryEN 60034-1:1998/A11:2002
49PN-EN 60204-31:2000Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do szycia, jednostek i zespołów szwalniczychEN 60204-31:1998
50PN-EN 60439-1:2003Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typuEN 60439-1:1999
51PN-EN 60521:2002 (U)Liczniki energii czynnej prądu przemiennego klasy 0,5, 1 i 2EN 60521:1995
52PN-EN 60669-2-1:2002 (U)Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji - Wymagania szczegółowe - Łączniki elektroniczneEN 60669-2-1:2000

EN 60669-2-1:2000/A2:2001

53PN-EN 60669-2-2:2000Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Wymagania szczegółowe - Łączniki zdalnie sterowane (RCS)EN 60669-2-2:1997
54PN-EN 60669-2-3:2002Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Część 2-3: Wymagania szczegółowe - Łączniki zwłoczne (TDS)EN 60669-2-3:1997
55PN-EN 60687:1997Liczniki statyczne energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy 0,2 S i 0,5 SEN 60521:1995
56PN-EN 60730-1:2002Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólneEN 60730-1:2000
57PN-EN 60730-2-11:2002Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów energiiEN 60730-2-11:1993

EN 60730-2-11:1993/A1:1997

58PN-EN 60730-2-13:2003Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami wilgotnościEN 60730-2-13:1998
59PN-EN 60730-2-14:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznychEN 60730-2-14:1997

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

60PN-EN 60730-2-18:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-18: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych regulatorów czujnikowych przepływu wody i powietrzaEN 60730-2-18:1999
61PN-EN 60730-2-5:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palnikówEN 60730-2-5:1995
62PN-EN 60730-2-6:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych, czujnikowych regulatorów elektrycznych do regulacji ciśnienia, z uwzględnieniem wymagań mechanicznychEN 60730-2-6:1995

EN 60730-2-6:1995/A1:1997

63PN-EN 60730-2-7:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów czasowychEN 60730-2-7:1991

EN 60730-2-7:1991/A1:1997

64PN-EN 60730-2-8:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznie sterowanych zaworów wody, z uwzględnieniem wymagań mechanicznychEN 60730-2-8:1995

EN 60730-2-8:1995/A1:1997

EN 60730-2-8:1995/A2:1997

65PN-EN 60730-2-9:2002 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów temperaturyEN 60730-2-9:1995

EN 60730-2-9:1995/A1:1996

EN 60730-2-9:1995/A2:1997

66PN-EN 60730-2-9:2003 (U)Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów temperaturyEN 60730-2-9:2002
67PN-EN 60870-2-1:2002Urządzenia i systemy telesterowania - Część 2-1: Warunki pracy - Zasilanie i kompatybilność elektromagnetycznaEN 60870-2-1:1996
68PN-EN 60945:2000Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej; wymagania ogólne - Metody badań i wymagane wyniki badańEN 60945:1997
69PN-EN 60947-1:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólneEN 60947-1:1999
70PN-EN 60947-2:2001Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - WyłącznikiEN 60947-2:1996

EN 60947-2:1996/A1:1997

71PN-EN 60947-2:2001/A2:2002 (U)Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - WyłącznikiEN 60947-2:1996/A2:2001
72PN-EN 60947-3:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymiEN 60947-3:1999

EN 60947-3:1999/A1:2001

73PN-EN 60947-4-1:2001Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silnikówEN 60947-4-1:2001
74PN-EN 60947-4-2:2001Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Styczniki i rozruszniki do silników - Łączniki i rozruszniki półprzewodnikowe do silników prądu przemiennegoEN 60947-4-2:2000
75PN-EN 60947-4-3:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-3: Styczniki i rozruszniki - Półprzewodnikowe styczniki i rozruszniki prądu przemiennego do obciążeń innych niż silnikiEN 60947-4-3:2000
76PN-EN 60947-5-1:2001Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Aparaty i łączniki sterownicze - Elektromechaniczne aparaty sterowniczeEN 60947-5-1:1997

EN 60947-5-1:1997/A12:1999

77PN-EN 60947-5-2:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Aparaty i łączniki sterownicze - Łączniki zbliżenioweEN 60947-5-2:1998
78PN-EN 60947-5-3:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-3: Aparaty i łączniki sterownicze - Wymagania dotyczące urządzeń zbliżeniowych o określonym sposobie zachowania się w warunkach defektu (PDF)EN 60947-5-3:1999
79PN-EN 60947-5-6:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-6: Aparaty i łączniki sterownicze - Interfejsy d.c. czujników zbliżeniowych i wzmacniaczy łączeniowych (NAMUR)EN 60947-5-6:2000
80PN-EN 60947-6-1:2001Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Łączniki wielozadaniowe - Automatyczne urządzenia przełączająceEN 60947-6-1:1991

EN 60947-6-1:1991/A2:1997

81PN-EN 60947-6-2:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 6-2: Łączniki wielozadaniowe - Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS)EN 60947-6-2:1993

EN 60947-6-2:1993/A1:1997

82PN-EN 61000-3-11:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia - Odbiorniki o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 75 A, które są przedmiotem przyłączenia warunkowegoEN 61000-3-11:2000
83PN-EN 61000-3-2:1997Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Dopuszczalne poziomy - Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16 A)EN 61000-3-2:1995
84PN-EN 61000-3-2:1997/A1:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Dopuszczalne poziomy - Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16 A) (Zmiana A1)EN 61000-3-2:1995/A1:1998
85PN-EN 61000-3-2:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16 A)EN 61000-3-2:2000
86PN-EN 61000-3-3:1997Kompatybilność elektromagnetyczna - Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 16 A w sieciach zasilających niskiego napięciaEN 61000-3-3:1995
87PN-EN 61000-3-3:1997/A1:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna - Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 16 A w sieciach zasilających niskiego napięciaEN 61000-3-3:1995/A1:2001
88PN-EN 61000-6-1:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Normy ogólne - Część 6-1: Wymagania dotyczące odporności w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionymEN 61000-6-1:2001
89PN-EN 61000-6-2:2003Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowychEN 61000-6-2:2001
90PN-EN 61000-6-3:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne - Wymagania dotyczące emisyjności w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionymEN 61000-6-3:2001
91PN-EN 61000-6-4:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Normy ogólne - Wymagania dotyczące emisyjności w środowisku przemysłowymEN 61000-6-4:2001
92PN-EN 61008-1:2002 (U)Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) - Część 1: Postanowienia ogólneEN 61008-1:1994

EN 61008-1:1994/A14:1998

EN 61008-1:1994/A2:1995

93PN-EN 61009-1:2002 (U)Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) - Część 1: Postanowienia ogólneEN 61009-1:1994

EN 61009-1:1994/A1:1995

EN 61009-1:1994/A14:1998

94PN-EN 61036:2000Liczniki statyczne energii czynnej prądu przemiennego (klasy 1 i 2)EN 61036:1996
95PN-EN 61036:2000/A1:2002 (U)Liczniki statyczne energii czynnej prądu przemiennego (klasy 1 i 2)EN 61036:1996/A1:2000
96PN-EN 61037:2001Pomiary energii elektrycznej - Sterowanie taryfami i obciążeniem - Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych odbiorników sterowania częstotliwością akustycznąEN 61037:1992

EN 61037:1992/A1:1996

EN 61037:1992/A2:1998

97PN-EN 61038:2001Pomiary energii elektrycznej - Sterowanie taryfami i obciążeniem - Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów sterującychEN 61038:1992

EN 61038:1992/A1:1996

EN 61038:1992/A2:1998

98PN-EN 61131-2:2003 (U)Sterowniki programowalne - Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętuEN 61131-2:1994

EN 61131-2:1994/A11:1998

EN 61131-2:1994/A12:2000

99PN-EN 61204-3:2003 (U)Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego - Część 3: Kompatybilność elektromagnetycznaEN 61204-3:2000
100PN-EN 61268:2002 (U)Liczniki statyczne energii biernej prądu przemiennego (klasy 2 i 3)EN 61268:1996
101PN-EN 61326:2002 (U)Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)EN 61326:1997

EN 61326:1997/A1:1998

EN 61326:1997/A2:2001

102PN-EN 61543:1999Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCDs) do użytku domowego i podobnych zastosowań - Kompatybilność elektromagnetycznaEN 61543:1995
103PN-EN 61547:2002Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznejEN 61547:1995

EN 61547:1995/A1:2000

104PN-EN 61800-3:1999Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), z uwzględnieniem specjalnych metod badańEN 61800-3:1996
105PN-EN 61800-3:1999/A11:2002Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), z uwzględnieniem specjalnych metod badańEN 61800-3:1996/A11:2000
106PN-EN 61812-1:1999Przekaźniki czasowe nastawne do zastosowań przemysłowych - Wymagania i badaniaEN 61812-1:1996

EN 61812-1:1996/A11:1999

107PN-EN 62052-11:2003 (U)Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Wymagania ogólne, badania i warunki badań - Część 11: Urządzenia do pomiarówEN 62052-11:2003
108PN-EN 62053-11:2003 (U)Urządzenia do pomiarów energii czynnej (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe - Część 11: Liczniki indukcyjne energii czynnej (klasy 0,5, 1 i 2)EN 62053-11:2003
109PN-EN 62053-21:2003 (U)Urządzenia do pomiarów energii czynnej (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe - Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klasy 1 i 2)EN 62053-21:2003
110PN-EN 62053-22:2003 (U)Urządzenia do pomiarów energii czynnej (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe - Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej (klasy 0,2 S i 0,5 S)EN 62053-22:2003
111PN-EN 62053-23:2003 (U)Urządzenia do pomiarów energii czynnej (prądu przemiennego) - Wymagania szczegółowe - Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klasy 2 i 3)EN 62053-23:2003
112PN-EN ISO 14982:2002Maszyny rolnicze i leśne - Kompatybilność elektromagnetyczna - Metody badania i kryteria przyjęciaEN ISO 14982:1998
113PN-ETSI EN 300 386:2002Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia sieci telekomunikacyjnej - Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)ETSI EN 300 386 V1.2.1:2000
114PN-ETSI EN 300 386 V1.3.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia sieci telekomunikacyjnej - Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)ETSI EN 300 386 V1.3.1:2001
*(U) Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 89/686/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 1073-1:2002 (U)*Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi - Część 1: Wymagania i metody badania dotyczące wentylowanej odzieży ochronnejEN 1073-1:1998
2PN-EN 1073-2:2003 (U)Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi - Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed pyłowymi skażeniami promieniotwórczymiEN 1073-2:2002
3PN-EN 1077:1999Kaski dla narciarzy zjazdowychEN 1077:1996
4PN-EN 1078:2000Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotekEN 1078:1997
5PN-EN 1080:2001Kaski dla dzieci chroniące przed uderzeniamiEN 1080:1997
6PN-EN 1082-1:1999Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi - Rękawice z plecionki pierścieni i ochrony ramionEN 1082-1:1996
7PN-EN 1082-2:2002Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi - Część 2: Rękawice i ochrony ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieniEN 1082-2:2000
8PN-EN 1082-3:2003Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi - Część 3: Badanie przecięcia tkanin, skór i innych materiałów przy uderzeniu nożemEN 1082-3:2000
9PN-EN 1095:2002 (U)Uprząż i lina bezpieczeństwa stosowana na pokładach statków wycieczkowych - Wymagania bezpieczeństwa i metody badaniaEN 1095:1998
10PN-EN 1146:1999Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty powietrzne butlowe z kapturem (ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe z kapturem) - Wymagania, badanie, znakowanieEN 1146:1997

EN 1146:1997/A1:1998

EN 1146:1997/A2:1999

11PN-EN 1146:1999/A3:2003Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty powietrzne butlowe z kapturem (ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe z kapturem) - Wymagania, badanie, znakowanieEN 1146:1997/A3:2001
12PN-EN 1149-1:1999Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Rezystywność powierzchniowa (metody badania i wymagania)EN 1149-1:1995
13PN-EN 1149-2:1999Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - Metoda badania rezystancji skrośnejEN 1149-2:1997
14PN-EN 1150:2001Odzież ochronna - Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego - Metody badań i wymaganiaEN 1150:1999
15PN-EN 12083:2000Sprzęt ochrony układu oddechowego - Elementy oczyszczające z wężami oddechowymi - Filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze - Wymagania, badanie, znakowanieEN 12083:1998
16PN-EN 12270:2001Sprzęt alpinistyczny - Kostki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 12270:1998
17PN-EN 12275:2001Sprzęt alpinistyczny - Karabinki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 12275:1998
18PN-EN 12276:2001Sprzęt alpinistyczny - Kostki cierne - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 12276:1998
19PN-EN 12277:2001Sprzęt alpinistyczny - Uprzęże - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 12277:1998
20PN-EN 12278:2001Sprzęt alpinistyczny - Bloczki linowe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 12278:1998
21PN-EN 12419:2002Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza o lekkiej konstrukcji wyposażone w maskę, półmaskę lub ćwierćmaskę - Wymagania, badanie, znakowanieEN 12419:1999
22PN-EN 12477:2002 (U)Rękawice ochronne dla spawaczyEN 12477:2001
23PN-EN 12492:2002Sprzęt alpinistyczny - Kaski dla alpinistów - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 12492:2000
24PN-EN 12568:2002Ochrony stopy i nogi - Wymagania i metody badań podnosków i wkładek metalowych odpornych na przebicieEN 12568:1998
25PN-EN 12628:2002Sprzęt do nurkowania - Urządzenia ratowniczo-wypornościowe - Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz metody badańEN 12628:1999
26PN-EN 12941:2002Sprzęt ochrony układu oddechowego - Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur - Wymagania, badanie, znakowanieEN 12941:1998
27PN-EN 12942:2002Sprzęt ochrony układu oddechowego - Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski - Wymagania, badanie, znakowanieEN 12942:1998
28PN-EN 13061:2002 (U)Odzież ochronna - Ochraniacze goleni dla graczy w drużynową piłkę nożną - Wymagania i metody badańEN 13061:2001
29PN-EN 13087-1:2003Hełmy ochronne - Metody badań - Część 1: Warunki i kondycjonowanieEN 13087-1:2000

EN 13087-1:2000/A1:2001

30PN-EN 13087-10:2003Hełmy ochronne - Metody badań - Część 10: Odporność na promieniowanie cieplneEN 13087-10:2000
31PN-EN 13087-2:2003Hełmy ochronne - Metody badań - Część 2: Zdolność amortyzacjiEN 13087-2:2000

EN 13087-2:2000/A1:2001

32PN-EN 13087-3:2003Hełmy ochronne - Metody badań - Część 3: Odporność na przebicieEN 13087-3:2000

EN 13087-3:2000/A1:2001

33PN-EN 13087-4:2003Hełmy ochronne - Metody badań - Część 4: Skuteczność systemu utrzymującegoEN 13087-4:2000
34PN-EN 13087-5:2003Hełmy ochronne - Metody badań - Część 5: Wytrzymałość systemu utrzymującegoEN 13087-5:2000
35PN-EN 13087-6:2003Hełmy ochronne - Metody badań - Część 6: Pole widzeniaEN 13087-6:2000

EN 13087-6:2000/A1:2001

36PN-EN 13087-7:2003Hełmy ochronne - Metody badań - Część 7: Odporność na działanie płomieniaEN 13087-7:2000

EN 13087-7:2000/A1:2001

37PN-EN 13087-8:2003Hełmy ochronne - Metody badań - Część 8: Własności elektryczneEN 13087-8:2000
38PN-EN 13158:2002Odzież ochronna - Kurtki ochronne, ochraniacze ciała i ochraniacze barków dla jeźdźców konnych - Wymagania i metody badańEN 13158:2000
39PN-EN 13178:2003Ochrona indywidualna oczu - Ochrona oczu dla użytkowników pojazdów śniegowychEN 13178:2000
40PN-EN 132:2003Sprzęt ochrony układu oddechowego - Terminologia i znaki graficzneEN 132:1998
41PN-EN 13274-1:2002 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badań - Część 1: Wyznaczanie przecieku wewnętrznego i całkowitego przecieku wewnętrznegoEN 13274-1:2001
42PN-EN 13274-2:2003Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badań - Część 2: Badania eksploatacyjneEN 13274-2:2001
43PN-EN 13274-3:2002 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badania - Część 3: Wyznaczanie oporu oddychaniaEN 13274-3:2001
44PN-EN 13274-4:2002 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badania - Część 4: Testy płomieniaEN 13274-4:2001
45PN-EN 13274-5:2002 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badania - Część 5: Warunki klimatyczneEN 13274-5:2001
46PN-EN 13274-6:2002 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badania - Część 6: Wyznaczanie zawartości dwutlenku węgla we wdychanym powietrzuEN 13274-6:2001
47PN-EN 13274-7:2003 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badania - Część 7: Wyznaczanie penetracji filtraEN 13274-7:2002
48PN-EN 13274-8:2003 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badania - Część 8: Wyznaczanie zatkania pyłem dolomitowymEN 13274-8:2002
49PN-EN 13277-1:2002Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 1: Ogólne wymagania i metody badańEN 13277-1:2000
50PN-EN 13277-2:2002Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 2: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy śródstopia, ochraniaczy goleni i ochraniaczy przedramionEN 13277-2:2000
51PN-EN 13277-3:2002Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 3: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy tułowiaEN 13277-3:2000
52PN-EN 13277-4:2002 (U)Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 4: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy głowyEN 13277-4:2001
53PN-EN 13277-5:2002 (U)Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 5: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy narządów płciowych i ochraniaczy brzuchaEN 13277-5:2002
54PN-EN 133:2002 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - KlasyfikacjaEN 133:2001
55PN-EN 13356:2002 (U)Akcesoria o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego - Metody badania i wymaganiaEN 13356:2001
56PN-EN 134:2001Sprzęt ochrony układu oddechowego - Nazwy części składowychEN 134:1998
57PN-EN 13484:2002 (U)Kaski dla saneczkarzyEN 13484:2001
58PN-EN 135:2002Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zestawienie terminów równoznacznychEN 135:1998
59PN-EN 13546:2003 (U)Odzież ochronna - Ochraniacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, stóp i narządów płciowych dla bramkarzy-hokeistów na trawie oraz ochraniacze goleni dla hokeistów na trawie - Wymagania i metody badańEN 13546:2002
60PN-EN 13567:2003 (U)Odzież ochronna - Ochraniacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, narządów płciowych i twarzy dla szermierzy - Wymagania i metody badańEN 13567:2002
61PN-EN 13594:2003 (U)Rękawice ochronne dla zawodowych motocyklistów - Wymagania i metody badańEN 13594:2002
62PN-EN 13595-1:2003 (U)Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów - Kamizelki, spodnie i jednoczęściowe lub wieloczęściowe kombinezony - Część 1: Wymagania ogólneEN 13595-1:2002
63PN-EN 13595-2:2003 (U)Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów - Kamizelki, spodnie i jednoczęściowe lub wieloczęściowe kombinezony - Część 2: Metoda badania do wyznaczania wytrzymałości na ścieranie udaroweEN 13595-2:2002
64PN-EN 13595-3:2003 (U)Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów - Kamizelki, spodnie i jednoczęściowe lub wieloczęściowe kombinezony - Część 3: Metoda badania do wyznaczania wytrzymałości na wypychanieEN 13595-3:2002
65PN-EN 13595-4:2003 (U)Odzież ochronna dla zawodowych motocyklistów - Kamizelki, spodnie i jednoczęściowe lub wieloczęściowe kombinezony - Część 4: Metoda badania do wyznaczania wytrzymałości na cięcie udaroweEN 13595-4:2002
66PN-EN 136:2001Sprzęt ochrony układu oddechowego - Maski - Wymagania, badanie, znakowanieEN 136:1998
67PN-EN 13634:2003 (U)Obuwie ochronne dla zawodowych motocyklistów - Wymagania i metody badańEN 13634:2002
68PN-EN 137:2001Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem - Wymagania, badanie, znakowanieEN 137:1993
69PN-EN 13781:2002 (U)Kaski ochronne dla kierujących i pasażerów pojazdów śniegowych oraz bobslejówEN 13781:2001
70PN-EN 13794:2003 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe aparaty regeneracyjne - Wymagania, badanie, znakowanieEN 13794:2002
71PN-EN 138:1997Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe świeżego powietrza w połączeniu z maską, półmaską lub zespołem ustnika - Wymagania, badanie, znakowanieEN 138:1994
72PN-EN 13819-1:2003 (U)Ochronniki słuchu - Badanie - Część 1: Fizyczne metody badaniaEN 13819-1:2002
73PN-EN 13819-2:2003 (U)Ochronniki słuchu - Badanie - Część 2: Akustyczne metody badaniaEN 13819-2:2002
74PN-EN 1384:2000Kaski do sportów jeździeckichEN 1384:1996
75PN-EN 1385:2000Kaski do kajakarstwa i sportów wodnychEN 1385:1997
76PN-EN 139:1997Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza w połączeniu z maską, półmaską lub zespołem ustnika - Wymagania, badanie, znakowanieEN 139:1994
77PN-EN 139:1997/A1:2002Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza w połączeniu z maską, półmaską lub zespołem ustnika - Wymagania, badanie, znakowanie (Zmiana A1)EN 139:1994/A1:1999
78PN-EN 140:2001Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski i ćwierćmaski - Wymagania, badanie, znakowanieEN 140:1998
79PN-EN 141:2002Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacze i filtropochłaniacze - Wymagania, badanie, znakowanieEN 141:2000
80PN-EN 142:2002 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zespoły ustnika - Wymagania, badanie, znakowanieEN 142:2002
81PN-EN 143:2002 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Filtry - Wymagania, badanie, znakowanieEN 143:2000
82PN-EN 144-1:2003Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zawory butli gazowych - Część 1: Połączenia gwintowe łącznika butliEN 144-1:2000
83PN-EN 144-2:2002Sprzęt ochrony układu oddechowego - Zawory butli gazowych - Część 2: Połączenia wylotuEN 144-2:1998
84PN-EN 145:2000Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tlenem lub mieszanką sprężonego tlenu z azotem - Wymagania, badanie, znakowanieEN 145:1997
85PN-EN 145:2000/A1:2002Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tlenem lub mieszanką sprężonego tlenu z azotem - Wymagania, badanie, znakowanie (Zmiana A1)EN 145:1997/A1:2000
86PN-EN 148-1:2002Sprzęt ochrony układu oddechowego - Gwinty do części twarzowych - Część 1: Łącznik z gwintem okrągłymEN 148-1:1999
87PN-EN 148-2:2002Sprzęt ochrony układu oddechowego - Gwinty do części twarzowych - Część 2: Łącznik centralnyEN 148-2:1999
88PN-EN 148-3:2002Sprzęt ochrony układu oddechowego - Gwinty do części twarzowych - Część 3: Łącznik z gwintem M 45x3EN 148-3:1999
89PN-EN 1486:2001Odzież ochronna dla strażaków - Metody badania i wymagania dla odzieży odbijającej promieniowanie cieplne przeznaczonej do specjalnej akcji przeciwpożarowejEN 1486:1996
90PN-EN 149:2002 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące - Wymagania, badanie, znakowanieEN 149:2001
91PN-EN 1621-1:1999Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych - Wymagania i metody badań dla ochron przeciwuderzeniowychEN 1621-1:1997
92PN-EN 165:2000Ochrona indywidualna oczu - TerminologiaEN 165:1995
93PN-EN 166:2002 (U)Ochrona indywidualna oczu - WymaganiaEN 166:2001
94PN-EN 167:2002 (U)Ochrona indywidualna oczu - Optyczne metody badańEN 167:2001
95PN-EN 168:2002 (U)Ochrona indywidualna oczu - Nieoptyczne metody badańEN 168:2001
96PN-EN 169:2003 (U)Ochrona indywidualna oczu - Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanieEN 169:2002
97PN-EN 170:2003 (U)Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed nadfioletem - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanieEN 170:2002
98PN-EN 171:2002 (U)Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed podczerwienią - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanieEN 171:2002
99PN-EN 172:2000Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowychEN 172:1994
100PN-EN 172:2000/A1:2002Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowychEN 172:1994/A1:2000
101PN-EN 172:2000/A2:2003Ochrona indywidualna oczu - Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowychEN 172:1994/A2:2001
102PN-EN 1731:2000Siatkowe ochrony oczu i twarzy do zastosowań w przemyśle i poza nim chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i/lub termicznymiEN 1731:1997

EN 1731:1997/A1:1997

103PN-EN 174:2003Ochrona indywidualna oczu - Gogle narciarskie do zjazdów ze stoków górskichEN 174:2001
104PN-EN 175:1999Ochrona indywidualna - Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnychEN 175:1997
105PN-EN 1809:2001Sprzęt nurkowy - Kompensatory pływalności - Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badańEN 1809:1997
106PN-EN 1827:2002 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski bez zaworu wdechowego z elementami oczyszczającymi do ochrony przed gazami lub gazami i cząstkami lub tylko cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanieEN 1827:1999
107PN-EN 1835:2002 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza o lekkiej konstrukcji wyposażone w hełm lub kaptur - Wymagania, badanie, znakowanieEN 1835:1999
108PN-EN 1836:2001Ochrona indywidualna oczu - Okulary i filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań ogólnychEN 1836:1997
109PN-EN 1836:2001/A1:2003Ochrona indywidualna oczu - Okulary i filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań ogólnychEN 1836:1997/A1:2001
110PN-EN 1868:2002 (U)Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Zestawienie terminów równoznacznychEN 1868:1997
111PN-EN 1891:2002Sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający upadkom z wysokości - Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwościEN 1891:1998
112PN-EN 1938:2002Ochrona indywidualna oczu - Gogle dla użytkowników motocykli i motorowerówEN 1938:1998
113PN-EN 207:2001Ochrona indywidualna oczu - Filtry i środki ochrony oczu chroniące przed promieniowaniem laserowymEN 207:1998
114PN-EN 208:2000Ochrona indywidualna oczu - Środki ochrony oczu do prac przy justowaniu laserów i układów laserowych (środki ochrony oczu do justowania laserów)EN 208:1998
115PN-EN 24869-1:1999Akustyka - Ochronniki słuchu - Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwiękuEN 24869-1:1992
116PN-EN 24869-3:2001Akustyka - Ochronniki słuchu - Część 3: Uproszczona metoda pomiaru tłumienia wtrącenia nauszników przeciwhałasowych do kontroli jakościEN 24869-3:1993
117PN-EN 250:2003Sprzęt do oddychania - Aparaty powietrzne butlowe do nurkowania ze sprężonym powietrzem, z obiegiem otwartym - Wymagania, badanie, znakowanieEN 250: 2000
118PN-EN 269:1999Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe tłoczonego powietrza wyposażone w kaptur - Wymagania, badanie, znakowanieEN 269:1994
119PN-EN 270:2000Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza wyposażone w kaptur - Wymagania, badanie, znakowanieEN 270:1994
120PN-EN 270:2000/A1:2002Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza wyposażone w kaptur - Wymagania, badanie, znakowanie (Zmiana A1)EN 270:1994/A1:2000
121PN-EN 271:1998Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza lub tłoczonego powietrza wyposażone w kaptur do użycia podczas obróbki strumieniowo-ściernej - Wymagania, badanie, znakowanieEN 271:1995
122PN-EN 271:1998/A1:2002Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza lub tłoczonego powietrza wyposażone w kaptur do użycia podczas obróbki strumieniowo-ściernej - Wymagania, badanie, znakowanie (Zmiana A1)EN 271:1995/A1:2000
123PN-EN 340:1996Odzież ochronna - Wymagania ogólneEN 340:1993
124PN-EN 341:1999Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Urządzenia do opuszczaniaEN 341:1992

EN 341:1992/A1:1996

125PN-EN 344:1996Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do użytku w pracyEN 344:1992
126PN-EN 344:1996/A1:2002Wymagania i metody badania obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego do użytku w pracy (Zmiana A1)EN 344:1992/A1:1997
127PN-EN 344-2:1999Obuwie bezpieczne, ochronne i zawodowe do użytku w pracy - Wymagania dodatkowe i metody badańEN 344-2:1996
128PN-EN 345:1996Wymagania dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracyEN 345:1992
129PN-EN 345:1996/A1:2002Wymagania dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy (Zmiana 1)EN 345:1992/A1:1997
130PN-EN 345-2:1999Obuwie bezpieczne do użytku w pracy - Wymagania dodatkoweEN 345-2:1996
131PN-EN 346:1996Wymagania dla obuwia ochronnego do użytku w pracyEN 346:1992
132PN-EN 346:1996/A1:2002Wymagania dla obuwia ochronnego do użytku w pracy (Zmiana A1 )EN 346:1992/A1:1997
133PN-EN 346-2:1999Obuwie ochronne do użytku w pracy - Wymagania dodatkoweEN 346-2:1996
134PN-EN 347:1996Wymagania dla obuwia zawodowego do użytku w pracyEN 347:1992
135PN-EN 347:1996/A1:2002Wymagania dla obuwia zawodowego do użytku w pracy (Zmiana A1)EN 347:1992/A1:1997
136PN-EN 347-2:1999Obuwie zawodowe do użytku w pracy - Wymagania dodatkoweEN 347-2:1996
137PN-EN 348:1994Odzież ochronna - Metoda badań - Wyznaczanie odporności materiałów na działanie drobnych rozprysków stopionego metaluEN 348:1992
138PN-EN 352-1:2003 (U)Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Cześć 1: Nauszniki przeciwhałasoweEN 352-1:2002
139PN-EN 352-2:2003 (U)Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 2: Wkładki przeciwhałasoweEN 352-2:2002
140PN-EN 352-3:2003 (U)Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne - Część 3: Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnegoEN 352-3:2002
141PN-EN 352-4:2003Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniuEN 352-4:2001
142PN-EN 352-5:2003 (U)Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 5: Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasuEN 352-5:2002
143PN-EN 352-6:2003 (U)Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe z wejściem sygnału elektroakustycznegoEN 352-6:2002
144PN-EN 352-7:2003 (U)Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania - Część 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniuEN 352-7:2002
145PN-EN 353-1:2003 (U)Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicąEN 353-1:2002
146PN-EN 353-2:2003 (U)Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicąEN 353-2:2002
147PN-EN 354:2003 (U)Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Linki bezpieczeństwaEN 354:2002
148PN-EN 355:2003 (U)Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - AmortyzatoryEN 355:2002
149PN-EN 358:2002Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości - Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracyEN 358:1999
150PN-EN 360:2003 (U)Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Urządzenia samohamowneEN 360:2002
151PN-EN 361:2003 (U)Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwaEN 361:2002
152PN-EN 362:1997Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - ŁącznikiEN 362:1992
153PN-EN 363:2003 (U)Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymywania spadaniaEN 363:2002
154PN-EN 364:1996Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Metody badańEN 364:1992
155PN-EN 365:1998Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania oraz znakowaniaEN 365:1992
156PN-EN 367:1996Odzież ochronna - Ochrona przed ciepłem i płomieniem - Metoda wyznaczania przenikania ciepła przy działaniu płomieniaEN 367:1992
157PN-EN 368:1996Odzież ochronna - Ochrona przed płynnymi chemikaliami - Metoda badania - Odporność materiałów na przesiąkanie cieczyEN 368:1992
158PN-EN 369:1996Odzież ochronna - Ochrona przed płynnymi chemikaliami - Metoda badania - Odporność materiałów na przenikanie cieczyEN 369:1993
159PN-EN 371:1996Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacze AX i filtropochłaniacze przeciwko niskowrzącym związkom organicznym - Wymagania, badanie, znakowanieEN 371:1992
160PN-EN 372:1996Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacze SX i filtropochłaniacze przeciwko specyficznym związkom - Wymagania, badanie, znakowanieEN 372:1992
161PN-EN 373:1996Odzież ochronna - Ocena odporności materiału na działanie rozprysków płynnego metaluEN 373:1993
162PN-EN 374-1:1998Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami - Terminologia i wymaganiaEN 374-1:1994
163PN-EN 374-2:1999Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami - Wyznaczanie odporności na przesiąkanieEN 374-2:1994
164PN-EN 374-3:1999Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami - Wyznaczanie odporności na przenikanie chemikaliówEN 374-3:1994
165PN-EN 379:1999Wymagania dotyczące filtrów spawalniczych o przełączalnym współczynniku przepuszczania światła oraz filtrów spawalniczych o dwu współczynnikach przepuszczania światłaEN 379:1994

EN 379:1994/A1:1998

166PN-EN 381-1:1996Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych - Stanowisko do badań odporności na przecięcie piłą łańcuchowąEN 381-1:1993
167PN-EN 381-10:2003 (U)Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 10: Metoda badania ochron górnych części tułowiaEN 381-10:2002
168PN-EN 381-11:2003 (U)Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 11: Wymagania dla ochron górnych części tułowiaEN 381-11:2002
169PN-EN 381-2:2000Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Metody badania ochron nógEN 381-2:1995
170PN-EN 381-3:2000Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Metoda badania obuwiaEN 381-3:1996
171PN-EN 381-4:2002Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 4: Metody badania rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchowąEN 381-4:1999
172PN-EN 381-5:2000Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Wymagania dotyczące ochron nógEN 381-5:1995
173PN-EN 381-7:2002Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 7: Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchowąEN 381-7:1999
174PN-EN 381-8:2001Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Metody badania getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchowąEN 381-8:1997
175PN-EN 381-9:2001Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Wymagania dotyczące getrów chroniących przed przecięciem piłą łańcuchowąEN 381-9:1997
176PN-EN 388:1997Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymiEN 388:1994
177PN-EN 393:1998/A1:2000Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne - Środki asekuracyjne - 50 N (Zmiana A1)EN 393:1993/A1:1998
178PN-EN 393+AC:1998Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne - Środki asekuracyjne - 50 NEN 393:1993
179PN-EN 394:1999Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne - Elementy dodatkoweEN 394:1993
180PN-EN 395:1998/A1:2000Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne - Kamizelki ratunkowe - 100 NEN 395:1993/A1:1998
181PN-EN 395+AC:1998Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne - Kamizelki ratunkowe - 100 NEN 395:1993
182PN-EN 396:1999Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne - Kamizelki ratunkowe - 150 NEN 396:1993
183PN-EN 396:1999/A1:2000Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne - Kamizelki ratunkowe - 150 N (Zmiana A1)EN 396:1993/A1:1998
184PN-EN 397:1997Przemysłowe hełmy ochronneEN 397:1995
185PN-EN 397:1997/A1:2002Przemysłowe hełmy ochronne (Zmiana A1)EN 397:1995/A1:2000
186PN-EN 399:1999Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne - Kamizelki ratunkowe - 275 NEN 399:1993
187PN-EN 399:1999/A1:2000Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne - Kamizelki ratunkowe - 275 N (Zmiana A1)EN 399:1993/A1:1998
188PN-EN 402:1999Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe aparaty powietrzne ze sprężonym powietrzem z maską lub zespołem ustnika - Wymagania, badanie, znakowanieEN 402:1993
189PN-EN 403:1996Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego - Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur, przeznaczony do użycia podczas pożaru - Wymagania, badanie, znakowanieEN 403:1993
190PN-EN 404:1999Ucieczkowy sprzęt ochrony układu oddechowego - Sprzęt oczyszczający ucieczkowy - Wymagania, badanie, znakowanieEN 404:1993
191PN-EN 405:2002 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski pochłaniające lub filtrującopochłaniające z zaworami - Wymagania, badanie, znakowanieEN 405:2001
192PN-EN 407:1997Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)EN 407:1994
193PN-EN 420:1996Wymagania ogólne dla rękawicEN 420:1994
194PN-EN 421:2000Rękawice ochronne przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymiEN 421:1994
195PN-EN 443:1999Hełmy strażackieEN 443:1997
196PN-EN 458:1999Ochronniki słuchu - Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej - Dokument przewodniEN 458:1993
197PN-EN 463:1997Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - Metoda badania: wyznaczanie odporności na przesiąkanie strumienia cieczy (test strumienia cieczy)EN 463:1994
198PN-EN 464:1997Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, aerozolami i cząstkami stałymi - Metoda badania: określenie szczelności ubiorów gazoszczelnych (próba ciśnienia wewnętrznego)EN 464:1994
199PN-EN 465:2002Odzież ochronna - Ochrona przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed chemikaliami, z połączeniami nieprzepuszczającymi rozpylonej cieczy (Typ IV)EN 465:1995

EN 465:1995/A1:1998

200PN-EN 466:1998Odzież ochronna - Ochrona przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed chemikaliami z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy (Typ 3)EN 466:1995
201PN-EN 466:1998/A1:2001Odzież ochronna - Ochrona przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed chemikaliami z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy (Typ 3) (Zmiana A1)EN 466:1995/A1:1998
202PN-EN 467:1998Odzież ochronna - Ochrona przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej poszczególne części ciałaEN 467:1995
203PN-EN 467:1998/A1:2001Odzież ochronna - Ochrona przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej poszczególne części ciała (Zmiana A1)EN 467:1995/A1:1998
204PN-EN 468:1997Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - Metoda badania: wyznaczanie odporności na przesiąkanie rozpylonej cieczy (test rozpylonej cieczy)EN 468:1994
205PN-EN 469:1998Odzież ochronna dla strażaków - Wymagania i metody badania odzieży ochronnej do akcji przeciwpożarowejEN 469:1995
206PN-EN 470-1:1999Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne - WymaganiaEN 470-1:1995
207PN-EN 470-1:1999/A1:2002Odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne - Wymagania (Zmiana A1)EN 470-1:1995/A1:1998
208PN-EN 471:1997Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialnościEN 471:1994
209PN-EN 50237:2002Rękawice pięcio- i trójpalcowe do celów elektrycznych wzmocnione mechanicznieEN 50237:1997
210PN-EN 50286:2003Elektroizolacyjne ubrania ochronne do prac przy instalacjach niskiego napięciaEN 50286:1999
211PN-EN 50321:2002Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięciaEN 50321:1999
212PN-EN 50365:2003 (U)Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięciaEN 50365:2002
213PN-EN 510:1996Wymagania dla odzieży ochronnej stosowanej przy zagrożeniu wplątania się w ruchome częściEN 510:1993
214PN-EN 511:1998Rękawice ochronne chroniące przed zimnemEN 511:1994
215PN-EN 530:1998Odporność na ścieranie materiałów przeznaczonych na odzież ochronną - Metody badańEN 530:1994
216PN-EN 531:1999Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorącychEN 531:1995

EN 531:1995/A1:1998

217PN-EN 533:2001Odzież ochronna - Ochrona przed gorącem i płomieniem - Materiały i układy materiałów o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomieniaEN 533:1997
218PN-EN 564:1999Sprzęt alpinistyczny - Linka pomocnicza - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 564:1997
219PN-EN 565+AC:1999Sprzęt alpinistyczny - Taśma - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 565:1997
220PN-EN 566:2000Sprzęt alpinistyczny - Pętle - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 566:1997
221PN-EN 567:2000Sprzęt alpinistyczny - Klamry liny - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 567:1997
222PN-EN 568:2000Sprzęt alpinistyczny - Kotwice lodowe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 568:1997
223PN-EN 569:2001Sprzęt alpinistyczny - Haki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 569:1997
224PN-EN 60743:2000Terminologia dotycząca narzędzi i sprzętu do prac pod napięciemEN 60743:1996
225PN-EN 60743:2002 (U)Prace pod napięciem - Terminologia dotycząca narzędzi, sprzętu i urządzeńEN 69743:2001
226PN-EN 60895:2002 (U)Ubiory przewodzące do prac pod napięciem przy urządzeniach o napięciu znamionowym do 800 kV prądu przemiennegoEN 60895:1996
227PN-EN 60903+A11:1998Rękawice pięcio- i trójpalcowe z materiału izolacyjnego do pracy pod napięciem - Wymagania i badaniaEN 60903:1992

EN 60903:1992/A11:1997

228PN-EN 60984+A11:1998Rękawy z materiału izolacyjnego do prac pod napięciemEN 60984:1992

EN 60984:1992/A11:1997

229PN-EN 659:1999Rękawice ochronne dla strażakówEN 659:1996
230PN-EN 702:2002Odzież ochronna - Ochrona przed gorącem i płomieniem - Metoda badania: Wyznaczanie przenikania ciepła kontaktowego przez odzież ochronną lub materiały na nią przeznaczoneEN 702:1994
231PN-EN 795:1999Ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące - Wymagania i badaniaEN 795:1996
232PN-EN 795:1999/A1:2003Ochrona przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące - Wymagania i badaniaEN 795:1996/A1:2000
233PN-EN 812:2002Przemysłowe hełmy lekkieEN 812:1997
234PN-EN 813:2001Indywidualny sprzęt zapobiegający upadkom z wysokości - Uprząż biodrowaEN 813:1997
235PN-EN 863:1999Odzież ochronna - Właściwości mechaniczne - Metoda badania: Wytrzymałość materiałów na przebicieEN 863:1995
236PN-EN 892:1999Sprzęt alpinistyczny - Dynamiczne liny do wspinaczki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 892:1996
237PN-EN 893:2002Sprzęt alpinistyczny - Raki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 893:1999
238PN-EN 943-1:2003 (U)Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi - Część 1: Wymagania dla wentylowanych i niewentylowanych, gazoszczelnych (Typ 1) i niegazoszczelnych (Typ 2) ubrań ochronnychEN 943-1:2002
239PN-EN 943-2:2002 (U)Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi - Część 2: Wymagania dla gazoszczelnych ubrań ochronnych (Typ 1) przeznaczonych dla zespołów ratowniczychEN 943-2:2002
240PN-EN 958:2001Sprzęt alpinistyczny - Systemy pochłaniania energii spadania w czasie wspinaczki drogami ubezpieczonymi na stałe (via ferrata) - Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 958:1996
241PN-EN 960:1998Makiety głowy do badań hełmów ochronnychEN 960:1994

EN 960:1994/A1:1998

242PN-EN 966:2000Kaski do sportów powietrznychEN 966:1996
243PN-EN 966:2000/A1:2002Kaski do sportów powietrznych (Zmiana A1)EN 966:1996/A1:2000
244PN-EN 967:2000Ochraniacze głowy dla hokeistów na lodzieEN 967:1996
245PN-EN ISO 10819:2000Drgania i wstrząsy mechaniczne - Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne - Metoda pomiaru i oceny współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatoraEN ISO 10819:1996
246PN-EN ISO 13997:2003Odzież ochronna - Właściwości mechaniczne - Wyznaczanie odporności na przecięcie ostrymi przedmiotamiEN ISO 13997:1999
247PN-EN ISO 13998:2003 (U)Odzież ochronna - Fartuchy, spodnie i kamizelki chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymiEN ISO 13998:2003
248PN-EN ISO 14460:2002Odzież ochronna dla kierowców samochodów wyścigowych - Ochrona przed gorącem i płomieniem - Wymagania i metody badańEN ISO 14460:1999
249PN-EN ISO 14877:2003 (U)Odzież ochronna do prac strumieniowo-ściernych przy zastosowaniu ziarnistego ścierniwaEN ISO 14877:2002
250PN-EN ISO 15025:2003 (U)Odzież ochronna - Ochrona przed gorącem i płomieniem - Metoda badania ograniczonego rozprzestrzeniania płomieniaEN ISO 15025:2002
251PN-EN ISO 15027-1:2002 (U)Skafandry zanurzeniowe - Część 1: Skafandry do ciągłego noszenia, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwaEN ISO 15027-1:2002
252PN-EN ISO 15027-2:2002 (U)Skafandry zanurzeniowe - Cześć 2: Skafandry ratunkowe, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwaEN ISO 15027-2:2002
253PN-EN ISO 15027-3:2002 (U)Skafandry zanurzeniowe - Część 3: Metody badańEN ISO 15027-3:2002
254PN-EN ISO 4869-2:2002Akustyka - Ochronniki słuchu - Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchuEN ISO 4869-2:1995
255PN-EN ISO 6942:2003 (U)Odzież ochronna - Odzież chroniąca przed gorącem i płomieniem - Metoda badania: Ocena wpływu ciepła radiacyjnego na materiały i zespoły materiałówEN ISO 6942:2002
*(U) Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 90/385/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 1041:2001Informacja dostarczana przez producenta, wraz z wyrobem medycznymEN 1041:1998
2PN-EN 1174-1:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produkcie - WymaganiaEN 1174-1:1996
3PN-EN 1174-2:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produkcie - WytyczneEN 1174-2:1996
4PN-EN 1174-3:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produkcie - Przewodnik po sposobach walidacji metod mikrobiologicznychEN 1174-3:1996
5PN-EN 1441:2001Wyroby medyczne - Analiza ryzykaEN 1441:1997
6PN-EN 30993-3:2002 (U)*Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na rozrodczośćEN 30993-3:1993
7PN-EN 30993-4:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Dobór badań interakcji z krwiąEN 30993-4:1993
8PN-EN 30993-6:2000Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Badania miejscowej reakcji po implantacjiEN 30993-6:1994
9PN-EN 45502-1:2001Aktywne implantowalne wyroby medyczne - Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa, oznakowania i informacji dostarczanej przez producentaEN 45502-1:1997
10PN-EN 46003:2002 (U)Systemy jakości - Urządzenia medyczne - Szczegółowe wymagania stosowania EN ISO 9003EN 46003:1999
11PN-EN 50103:2002 (U)Przewodnik dotyczący stosowania w przemyśle norm EN 29001 i EN 46001 oraz EN 29002 i EN 46002 dla aktywnych (łącznie z aktywnymi implantowanymi) urządzeń medycznychEN 50103:1995
12PN-EN 540:2002Badanie kliniczne wyrobów medycznych przeznaczonych dla ludziEN 540:1993
13PN-EN 550:2002Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji tlenkiem etylenuEN 550:1994
14PN-EN 552:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji metodą napromieniowaniaEN 552:1994
15PN-EN 554:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji parą wodnąEN 554:1994
16PN-EN 60601-1:1999Medyczne urządzenia elektryczne - Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN 60601-1:1990

EN 60601-1:1990/A1:1993

EN 60601-1:1990/A13:1996

EN 60601-1:1990/A2:1995

17PN-EN 868-1:1999Materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobu medycznego przeznaczonego do sterylizacji - Wymagania ogólne i metody badańEN 868-1:1997
18PN-EN 980:2001Symbole graficzne stosowane do etykietowania wyrobów medycznychEN 980:1996

EN 980:1996/A1:1999

19PN-EN ISO 10993-1:2001Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Ocena i badanieEN ISO 10993-1:1997
20PN-EN ISO 10993-10:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 10: Badania działania drażniącego i uczulającegoEN ISO 10993-10:1995
21PN-EN ISO 10993-10:2003 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 10: Metody badania działania drażniącego i nadwrażliwości typu opóźnionegoEN ISO 10993-10:2002
22PN-EN ISO 10993-11:2000Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Badania toksyczności ogólnoustrojowejEN ISO 10993-11:1995
23PN-EN ISO 10993-12:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 12: Przygotowanie próbki i materiałów odniesieniaEN ISO 10993-12:1996
24PN-EN ISO 10993-13:2002Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 13: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji wyrobów medycznych z polimerówEN ISO 10993-13:1998
25PN-EN ISO 10993-16:2001Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 16: Projektowanie badań toksykokinetycznych produktów degradacji i substancji wymywalnychEN ISO 10993-16:1997
26PN-EN ISO 10993-17:2003 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 17: Ustalenie dozwolonych granic dotyczących wymywalnych substancjiEN ISO 10993-17:2002
27PN-EN ISO 10993-4:2003 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwiąEN ISO 10993-4:2002
28PN-EN ISO 10993-5:2001Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Badania cytotoksyczności in vitroEN ISO 10993-5:1999
29PN-EN ISO 10993-9:2003Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 9: Ramowy plan identyfikacji i oznaczania ilościowego potencjalnych produktów degradacjiEN ISO 10993-9:1999
30PN-EN ISO 13485:2002Systemy jakości. Wyroby medyczne. Szczególne wymagania dotyczące stosowania EN ISO 9001EN ISO 13485:2000
31PN-EN ISO 13488:2002Systemy jakości. Wyroby medyczne. Szczególne wymagania dotyczące stosowania EN ISO 9002EN ISO 13488:2002
32PN-EN ISO 14155-1:2003 (U)Badanie kliniczne wyrobów medycznych przeznaczonych dla ludzi - Część 1: Ogólne wymaganiaEN ISO 14155-1:2003
*(U) Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 90/396/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 1020:2002 (U)*Gazowe ogrzewacze pomieszczeń niemieszkalnych z wymuszoną konwekcją, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW, z wentylatorem wspomagającym doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalinEN 1020:1997

EN 1020:1997/A1:2001

2PN-EN 1106:2002 (U)Kurki i zawory uruchamiane ręcznie przeznaczone do urządzeń spalających gazEN 1106:2001
3PN-EN 1196:2002 (U)Gazowe ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych i niemieszkalnych - Wymagania dodatkowe dotyczące ogrzewaczy kondensacyjnychEN 1196:1998
4PN-EN 12067-1:2002 (U)Urządzenia sterujące dopływem powietrza przeznaczone do palników gazowych i odbiorników spalających gaz - Część 1: Urządzenia typu pneumatycznegoEN 12067-1:1998
5PN-EN 12078:2002 (U)Regulatory punktu zerowego przeznaczone do palników gazowych i odbiorników spalających gazEN 12078:1998
6PN-EN 12244-1:2002 (U)Pralki z bezpośrednim grzaniem gazowym o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 20 kW - Część 1: BezpieczeństwoEN 12244-1:1998
7PN-EN 12244-2:2002 (U)Pralki z bezpośrednim grzaniem gazowym o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 20 kW - Część 2: Racjonalne zużycie energiiEN 12244-2:1998
8PN-EN 12309-1:2002 (U)Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW - Część 1: BezpieczeństwoEN 12309-1:1999
9PN-EN 12309-2:2002 (U)Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW - Część 2: Racjonalne zużycie energiiEN 12309-2:2000
10PN-EN 125:2001Urządzenia nadzoru płomienia do odbiorników spalających gaz - Urządzenia typu termoelektromagnetycznegoEN 125:1991

EN 125:1991/A1:1996

11PN-EN 126:2002Wielofunkcyjne urządzenia sterujące do odbiorników spalających gazEN 126:1995
12PN-EN 12669:2002 (U)Dmuchawy gorącego powietrza z bezpośrednim grzaniem gazowym przeznaczone do szklarni oraz uzupełniającego ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnychEN 12669:2000
13PN-EN 12752-1:2002 (U)Gazowe suszarki bębnowe typu B o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 20 kW - Część 1: BezpieczeństwoEN 12752-1:1999
14PN-EN 12752-2:2002 (U)Gazowe suszarki bębnowe typu B o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 20 kW - Część 2: Racjonalne zużycie energiiEN 12752-2:1999
15PN-EN 1319:2002 (U)Gazowe ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych z wymuszoną konwekcją, z palnikami nadmuchowymi, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kWEN 1319:1998

EN 1319:1998/A1:2001

EN 1319:1998/A2:1999

16PN-EN 13278:2003 (U)Gazowe ogrzewacze pomieszczeń z otwartą komorą spalania instalowane oddzielnieEN 13278:2003
17PN-EN 13611:2002 (U)Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i odbiorników spalających gaz - Wymagania ogólneEN 13611:2000
18PN-EN 1458-1:2002 (U)Domowe suszarki bębnowe z bezpośrednim grzaniem gazowym typu B22D i B23D o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 6 kW - Część 1: BezpieczeństwoEN 1458-1:1999
19PN-EN 1458-2:2002 (U)Domowe suszarki bębnowe z bezpośrednim grzaniem gazowym typu B22D i B23D o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 6 kW - Część 2: Racjonalne zużycie energiiEN 1458-2:1999
20PN-EN 1596:2002 (U)Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 - Ruchome i przenośne ogrzewacze z wymuszoną konwekcją do pomieszczeń niemieszkalnychEN 1596:1998
21PN-EN 161:2002 (U)Automatyczne zawory odcinające do palników i urządzeń gazowychEN 161:2001
22PN-EN 1643:2002 (U)Układy kontroli szczelności automatycznych zaworów odcinających stosowanych do palników i urządzeń gazowychEN 1643:2000
23PN-EN 1854:2002 (U)Czujniki ciśnienia do palników gazowych i urządzeń spalających gazEN 1854:1997

EN 1854:1997/A1:1998

24PN-EN 203-1:2002 (U)Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia - Część 1: Wymagania bezpieczeństwaEN 203-1:1992

EN 203-1:1992/A1:1995

EN 203-1:1992/A2:1999

25PN-EN 203-2:1999Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia - Racjonalne zużycie energiiEN 203-2:1995
26PN-EN 257:2001Termostaty mechaniczne do urządzeń spalających paliwa gazoweEN 257:1992

EN 257:1992/A1:1996

27PN-EN 26:2002 (U)Przepływowe ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego, wyposażone w palniki atmosferyczneEN 26:1997/AC:1998

EN 26:1997/AC:1998/A1:2000

28PN-EN 297:2002Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły typu B 11 i B 11BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kWEN 297:1994

EN 297:1994/A2:1996

EN 297:1994/A5:1998

29PN-EN 298:2002 (U)Automatyczne układy sterowania do palników gazowych i urządzeń spalających gaz, z wentylatorami wspomagającymi lub bez nichEN 298:1993
30PN-EN 30-1-1:2002 (U)Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz - Część 1-1: Bezpieczeństwo - Postanowienia ogólneEN 30-1-1:1998

EN 30-1-1:1998/A1:1999

31PN-EN 30-1-2:2002 (U)Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz - Część 1-2: Bezpieczeństwo - Urządzenia wyposażone w piekarnik i/lub opiekacz z wymuszonym obiegiem powietrzaEN 30-1-2:1999
32PN-EN 30-2-1:2002 (U)Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz - Część 2-1: Racjonalne zużycie energii - Postanowienia ogólneEN 30-2-1:1998
33PN-EN 30-2-2:2002 (U)Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz - Cześć 2-2: Racjonalne zużycie energii - Urządzenia wyposażone w piekarnik i/lub opiekacz z wymuszonym obiegiem powietrzaEN 30-2-2:1999
34PN-EN 303-3:2002Kotły grzewcze - Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe - Konstrukcje zespolone - Kocioł i palnikEN 303-3:1998
35PN-EN 377:2002 (U)Smary stosowane w odbiornikach zasilanych gazami palnymi i we współdziałających urządzeniach sterujących, z wyłączeniem smarów przeznaczonych do stosowania w procesach technologicznychEN 377:1993
36PN-EN 416-1:2002 (U)Gazowe jednopalnikowe promienniki niskotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych - Część 1: BezpieczeństwoEN 416-1:1999

EN 416-1:1999/A1:2000

EN 416-1:1999/A2:2001

EN 416-1:1999/A3:2002

37PN-EN 419-1:2002 (U)Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do pomieszczeń niemieszkalnych - Część 1: BezpieczeństwoEN 419-1:1999

EN 419-1:1999/A1:2000

EN 419-1:1999/A2:2001

38PN-EN 449:2002Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 - Domowe ogrzewacze pomieszczeń bez odprowadzenia spalin (łącznie z ogrzewaczami z dyfuzyjnym spalaniem katalitycznym)EN 449:1996
39PN-EN 461:2002 (U)Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 - Ogrzewacze pomieszczeń niemieszkalnych bez odprowadzenia spalin o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 10 kWEN 461:1999
40PN-EN 483:2002 (U)Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły typu C o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kWEN 483:1999

EN 483:1999/A2:2001

41PN-EN 484:2002 (U)Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 - Stojakowe płyty grzewcze, łącznie z płytami grzewczymi wyposażonymi w opiekacz rusztowy do użytku na wolnym powietrzuEN 484:1997
42PN-EN 497:2002 (U)Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 - Uniwersalne urządzenia do gotowania na wolnym powietrzuEN 497:1997
43PN-EN 498:2002 (U)Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 - Opiekacze rożnowe do użytku na wolnym powietrzuEN 498:1997
44PN-EN 509:2002 (U)Urządzenia gazowe z dekoracyjnym efektem spalaniaEN 509:1999
45PN-EN 521:2002 (U)Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 - Przenośne urządzenia gazowe o ciśnieniu zasilania równym prężności par gazu skroplonegoEN 521:1998
46PN-EN 525:2002 (U)Ogrzewacze pomieszczeń niemieszkalnych opalane gazem z wymuszoną konwekcją o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kWEN 525:1997
47PN-EN 549:2000Materiały gumowe do uszczelnienia i membrany stosowane w urządzeniach gazowych i osprzęcie instalacji gazowejEN 549:1994
48PN-EN 613:2002 (U)Konwekcyjne ogrzewacze pomieszczeń opalane gazemEN 613:2000
49PN-EN 621:2002 (U)Ogrzewacze pomieszczeń niemieszkalnych opalane gazem z wymuszoną konwekcją, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 300 kW, bez wentylatora wspomagającego doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalinEN 621:1998

EN 621:1998/A1:2001

50PN-EN 624:2002 (U)Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 - Ogrzewacze pomieszczeń z zamkniętym spalaniem przeznaczone do pojazdów i łodziEN 624:2000
51PN-EN 625:2002 (U)Kotły gazowe centralnego ogrzewania - Szczególne wymagania dotyczące domowych kotłów dwufunkcyjnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kWEN 625:1995
52PN-EN 656:2002 (U)Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły typu B o nominalnym obciążeniu cieplnym większym niż 70 kW, lecz nieprzekraczającym 300 kWEN 656:1999
53PN-EN 676:2002 (U)Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowychEN 676:1996
54PN-EN 677:2002 (U)Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Szczególne wymagania dotyczące kotłów kondensacyjnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kWEN 677:1998
55PN-EN 732:2002 (U)Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 - Chłodziarki absorpcyjneEN 732:1998
56PN-EN 751-1:2002 (U)Materiały uszczelniające do metalowych połączeń gwintowych będących w kontakcie z gazami 1., 2. i 3. rodziny oraz gorącą wodą - Część 1: Anaerobowe mieszanki uszczelniająceEN 751-1:1996
57PN-EN 751-2:2002 (U)Materiały uszczelniające do metalowych połączeń gwintowych będących w kontakcie z gazami 1., 2. i 3. rodziny oraz gorącą wodą - Część 2: Nietwardniejące mieszanki uszczelniająceEN 751-2:1996
58PN-EN 751-3:2002 (U)Materiały uszczelniające do metalowych połączeń gwintowych będące w kontakcie z gazami 1., 2. i 3. rodziny oraz gorącą wodą - Część 3: Niespiekane taśmy PTFEEN 751-3:1996
59PN-EN 777-1:2002 (U)Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych - Część 1: Układ D, bezpieczeństwoEN 777-1:1999

EN 777-1:1999/A1:2001

EN 777-1:1999/A2:2001

EN 777-1:1999/A3:2002

60PN-EN 777-2:2002 (U)Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych - Część 2: Układ E, bezpieczeństwoEN 777-2:1999

EN 777-2:1999/A1:2001

EN 777-2:1999/A2:2001

EN 777-2:1999/A3:2002

61PN-EN 777-3:2002 (U)Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych - Część 3: Układ F, bezpieczeństwoEN 777-3:1999

EN 777-3:1999/A1:2001

EN 777-3:1999/A2:2001

EN 777-3:1999/A3:2002

62PN-EN 777-4:2002 (U)Gazowe wielopalnikowe układy promienników niskotemperaturowych stosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych - Część 4: Układ H, bezpieczeństwoEN 777-4:1999

EN 777-4:1999/A1:2001

EN 777-4:1999/A2:2001

EN 777-4:1999/A3:2002

63PN-EN 778:2002 (U)Ogrzewacze pomieszczeń mieszkalnych z wymuszoną konwekcją opalane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW, bez wentylatora do wspomagania doprowadzenia powietrza do spalania i/lub odprowadzenia spalinEN 778:1998

EN 778:1998/A1:2001

64PN-EN 88+A1:1998Regulatory ciśnienia o ciśnieniu na dopływie do 200 mbar stosowane do urządzeń gazowychEN 88:1991

EN 88:1991/A1:1996

65PN-EN 89:2002 (U)Akumulacyjne ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowegoEN 89:1999

EN 89:1999/A1:1999

EN 89:1999/A2:2000

*(U) Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 93/42/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 1041:2001Informacja dostarczana przez producenta wraz z wyrobem medycznymEN 1041:1998
2PN-EN 1060-1:2002Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 1: Wymagania ogólneEN 1060-1:1995

EN 1060-1:1995/A1:2002

3PN-EN 1060-2:2002Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące sfigmomanometrów mechanicznychEN 1060-2:1995
4PN-EN 1060-3:2002Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 3: Wymagania dodatkowe dotyczące elektromechanicznych systemów do pomiaru ciśnienia krwiEN 1060-3:1997
5PN-EN 1089-3:1999Butle do gazów - Znakowanie butli - Kod barwnyEN 1089-3:1997
6PN-EN 1089-3:1999/A1:2002Butle do gazów - Znakowanie butli - Kod barwny (Zmiana A1)EN 1089-3:1997/A1:1999
7PN-EN 1174-1:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produkcie - WymaganiaEN 1174-1:1996
8PN-EN 1174-2:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produkcie - WytyczneEN 1174-2:1996
9PN-EN 1174-3:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produkcie - Przewodnik po sposobach walidacji metod mikrobiologicznychEN 1174-3:1996
10PN-EN 12006-1:2002 (U)*Nieaktywne implanty chirurgiczne - Wymagania szczególne dotyczące implantów sercowych i naczyniowych - Część 1: Protezy zastawek sercaEN 12006-1:1999
11PN-EN 12006-2:2002Nieaktywne implanty chirurgiczne - Wymagania szczególne dla implantów sercowych i naczyniowych - Część 2: Protezy naczyniowe, w tym protezy połączone z zastawką sercaEN 12006-2:1998
12PN-EN 12006-3:2002Nieaktywne implanty chirurgiczne - Wymagania szczególne dla implantów sercowych i naczyniowych - Część 3: Wyroby wewnątrznaczynioweEN 12006-3:1998
13PN-EN 12010:2002 (U)Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty zastępujące stawy - Wymagania szczególneEN 12010:1998
14PN-EN 12011:2003Narzędzia stosowane przy wszczepianiu nieaktywnych implantów chirurgicznych - Wymagania ogólneEN 12011:1998
15PN-EN 12180:2002 (U)Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty kształtujące ciało - Specjalne wymagania dla implantów piersiEN 12180:2000
16PN-EN 12182:2002 (U)Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych - Wymagania ogólne i metody badańEN 12182:1999
17PN-EN 12183:2002Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie - Wymagania i metody badańEN 12183:1999
18PN-EN 12184:2002 (U)Wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym, skutery i ich zasilanie - Wymagania i metody badańEN 12184:1999
19PN-EN 12218:2002 (U)Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznegoEN 12218:1998
20PN-EN 12218:2002/A1:2003 (U)Systemy szynowe do podtrzymywania wyposażenia medycznegoEN 12218:1998/A1:2002
21PN-EN 12322:2002/A1:2003 (U)Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Podłoża mikrobiologiczne - Kryteria jakościowe dla podłożyEN 12322:1999/A1:2001
22PN-EN 12342:2002 (U)Rurki oddechowe przeznaczone do stosowania z aparatami do narkozy i pompami oddechowymiEN 12342:1998
23PN-EN 12442-1:2002 (U)Tkanki zwierzęce i ich pochodne stosowane w produkcji wyrobów medycznych - Część 1: Analiza i zarządzanie ryzykiemEN 12442-1:2000
24PN-EN 12442-2:2002 (U)Tkanki zwierzęce i ich pochodne stosowane w produkcji wyrobów medycznych - Część 2: Kontrola pozyskiwania, zbierania i postępowaniaEN 12442-2:2000
25PN-EN 12442-3:2002 (U)Tkanki zwierzęce i ich pochodne stosowane w produkcji wyrobów medycznych - Część 3: Walidacja eliminacji i/lub inaktywacji wirusów i czynników zakaźnychEN 12442-3:2000
26PN-EN 12470-1:2003Termometry lekarskie - Część 1: Termometry szklane z urządzeniem maksymalnym, napełniane cieczą metalicznąEN 12470-1:2000
27PN-EN 12470-2:2003Termometry lekarskie - Część 2: Termometry zmiennofazowe (matryca punktowa)EN 12470-2:2000
28PN-EN 12470-3:2003Termometry lekarskie - Część 3: Termometry elektryczne kompaktowe z urządzeniem maksymalnym (nieprognozujące i prognozujące)EN 12470-3:2000
29PN-EN 12470-4:2003Termometry lekarskie - Część 4: Termometry elektryczne do pomiarów ciągłychEN 12470-4:2000
30PN-EN 12523:2003Zewnętrzne protezy i ortezy kończyn - Wymagania i metody badańEN 12523:1999
31PN-EN 12563:2002 (U)Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty zastępujące stawy - Wymagania specjalne dla implantów zastępujących stawy biodroweEN 12563:1998
32PN-EN 12564:2002 (U)Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty zastępujące stawy - Specjalne wymagania dla implantów zastępujących stawy kolanoweEN 12564:1998
33PN-EN 12598:2002 (U)Monitory tlenu do mieszanek oddechowych dla pacjentów - Wymagania szczegółoweEN 12598:1999
34PN-EN 1280-1:2003Kodowane systemy napełniania parowników anestezjologicznych - Część 1: Systemy napełniania o kodzie prostokątnymEN 1280-1:1997

EN 1280-1:1997/A1:2000

35PN-EN 1281-1:2002Urządzenia do anestezji i oddychania - Łączniki stożkowe - Część 1: Stożki i gniazdaEN 1281-1:1997

EN 1281-1:1997/A1:1998

36PN-EN 1281-2:2002Urządzenia do anestezji i oddychania - Łączniki stożkowe - Część 2: Gwintowane łączniki obciążenioweEN 1281-2:1995
37PN-EN 1282-1:2002Sprzęt anestezjologiczny i oddechowy - Rurki tracheostomijne - Część 1: Rurki do stosowania u osób dorosłychEN 1282-1:1996
38PN-EN 1282-2:2002Sprzęt anestezjologiczny i oddechowy - Rurki tracheostomijne - Część 2: Rurki pediatryczneEN 1282-2:1997
39PN-EN 13014:2002 (U)Połączenia rurek do pobierania próbek gazów w aparaturze do narkozy i sztucznego oddychaniaEN 13014:2000
40PN-EN 13220:2002 (U)Urządzenia do pomiaru przepływu do połączenia z jednostkami końcowymi systemów rurociągowych gazów medycznychEN 13220:1998
41PN-EN 13221:2002 (U)Wysokociśnieniowe elastyczne połączenia do stosowania z gazami medycznymiEN 13221:2000
42PN-EN 13328-1:2003 (U)Filtry układów oddechowych stosowanych w anestezji i do sztucznego oddychania - Część 1: Metoda oceny skuteczności filtracji z użyciem roztworu soliEN 13328-1:2001
43PN-EN 13328-2:2003 (U)Filtry układów oddechowych stosowanych w anestezji i do sztucznego oddychania - Część 2: Elementy niefiltrująceEN 13328-2:2002
44PN-EN 13503-8:2002Implanty oftalmiczne - Soczewki wszczepialne - Część 8: Wymagania podstawoweEN 13503-8:2000
45PN-EN 13544-1:2002 (U)Sprzęt oddechowy do terapii - Część 1: Systemy rozpylające i ich elementyEN 13544-1:2001
46PN-EN 13544-2:2003 (U)Sprzęt oddechowy do terapii - Część 2: Przewody i połączeniaEN 13544-2:2002
47PN-EN 13544-3:2002 (U)Sprzęt oddechowy do terapii - Część 3: Urządzenia do pobierania powietrzaEN 13544-3:2001
48PN-EN 13718-1:2003 (U)Środki transportu medycznego używane w powietrzu, na wodzie i w trudnym terenie - Część 1: Wymagania dotyczące obszarów wzajemnego oddziaływania wyrobów medycznych zapewniające ciągłość opieki nad pacjentemEN 13718-1:2002
49PN-EN 13718-2:2003 (U)Środki transportu medycznego używane w powietrzu, na wodzie i w trudnym terenie - Część 2: Operacyjne i techniczne wymagania zapewniające ciągłość opieki nad pacjentemEN 13718-2:2002
50PN-EN 13726-1:2002 (U)Metody badań bezpośrednich opatrunków - Część 1: Aspekty wchłanianiaEN 13726-1:2002
51PN-EN 13726-2:2002 (U)Metody badań bezpośrednich opatrunków - Część 2: Przenikanie pary wodnej przez opatrunki z przepuszczalną błonąEN 13726-2:2002
52PN-EN 13867:2003 (U)Koncentraty dla hemodializy i związanych terapiiEN 13867:2002
53PN-EN 1422:2001Sterylizatory do celów medycznych - Sterylizatory na tlenek etylenu - Wymagania i metody badaniaEN 1422:1997
54PN-EN 1441:2001Wyroby medyczne - Analiza ryzykaEN 1441:1997
55PN-EN 1618:2000Cewniki inne niż wewnątrznaczyniowe - Metody badania wspólnych właściwościEN 1618:1997
56PN-EN 1639:2001Stomatologia - Wyroby medyczne dla stomatologii - NarzędziaEN 1639:1996
57PN-EN 1640:2001Stomatologia - Wyroby medyczne dla stomatologii - SprzętEN 1640:1996
58PN-EN 1641:2000Stomatologia - Wyroby medyczne dla stomatologii - MateriałyEN 1641:1996
59PN-EN 1642:2000Stomatologia - Wyroby medyczne dla stomatologii - Wszczepy dentystyczneEN 1642:1996
60PN-EN 1707:2000Łączniki stożkowe o zbieżności 6 procent (Luer) do strzykawek, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych - Łączniki z zamkiemEN 1707:1996
61PN-EN 1782:2002 (U)Rurki tchawicze i łącznikiEN 1782:1998
62PN-EN 1819:2003Laryngoskopy do intubacji tchawicy - Wymagania szczegółoweEN 1819:1997
63PN-EN 1820:2003Worki oddechowe do aparatów do znieczuleniaEN 1820:1997
64PN-EN 1865:2002 (U)Wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu do przemieszczania pacjenta, stosowanego w ambulansach drogowychEN 1865:1999
65PN-EN 1970:2002 (U)Łóżka z regulacją dla osób niepełnosprawnych - Wymagania i badaniaEN 1970:2000
66PN-EN 1985:2002Pomoce do chodzenia - Wymagania ogólne i metody badańEN 1985:1998
67PN-EN 20594-1:2001Łączniki stożkowe o zbieżności 6 procent (Luer) do strzykawek, igieł i niektórych innych wyrobów medycznych - Część 1: Wymagania ogólneEN 20594-1:1993

EN 20594-1:1993/A1:1997

68PN-EN 27740:2001Narzędzia chirurgiczne - Skalpele z wymiennymi ostrzami - Wymiary przyłączenioweEN 27740:1992

EN 27740:1992/A1:1997

69PN-EN 285:2000Sterylizacja - Sterylizatory parowe - Duże sterylizatoryEN 285:1996
70PN-EN 30993-3:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 3: Badania genotoksyczności, rakotwórczości i toksycznego wpływu na rozrodczośćEN 30993-3:1993
71PN-EN 30993-4:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 4: Wybór badań interakcji z krwiąEN 30993-4:1993
72PN-EN 30993-6:2000Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Badania miejscowej reakcji po implantacjiEN 30993-6:1994
73PN-EN 375:2002 (U)Informacje dostarczane przez producenta wraz z odczynnikami do diagnostyki in vitro do użytku profesjonalnegoEN 375:2001
74PN-EN 376:2003 (U)Informacja załączana przez wytwórcę do odczynników do diagnostyki in vitro stosowanych do samokontroli wykonywanej przez pacjentaEN 376:2002
75PN-EN 455-1:2002 (U)Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 1: Wymagania i badanie na nieobecność dziurEN 455-1:2000
76PN-EN 455-2:1997Rękawice medyczne jednorazowego użytku - Wymagania i badania właściwości fizycznychEN 455-2:1995
77PN-EN 455-2:2002 (U)Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 2: Wymagania i badania właściwości fizycznychEN 455-2:2000
78PN-EN 455-3:2003Rękawice medyczne jednorazowego użytku - Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznejEN 455-3:1999
79PN-EN 46003:2002 (U)Systemy jakości - Urządzenia medyczne - Szczegółowe wymagania stosowania EN ISO 9003EN 46003:1999
80PN-EN 475:2002 (U)Urządzenia medyczne - Sygnały alarmowe generowane elektrycznieEN 475:1995
81PN-EN 50103:2002 (U)Przewodnik dotyczący stosowania w przemyśle norm EN 29001 i EN 46001 oraz EN 29002 i EN 46002 dla aktywnych (łącznie z aktywnymi implantowanymi) urządzeń medycznychEN 50103:1995
82PN-EN 540:2002Badanie kliniczne wyrobów medycznych przeznaczonych dla ludziEN 540:1993
83PN-EN 550:2002Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji tlenkiem etylenuEN 550:1994
84PN-EN 552:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji metodą napromieniowaniaEN 552:1994
85PN-EN 552:1999/A1:2000Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji metodą napromieniowania (Zmiana A1)EN 552:1994/A1:1999
86PN-EN 552:1999/A2:2002Sterylizacja wyrobów medycznych. Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji metodą napromieniowaniaEN 552:1994/A2:2000
87PN-EN 554:1999Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji parą wodnąEN 554:1994
88PN-EN 556-1:2002Sterylizacja wyrobów medycznych - Wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych jako "STERYLNE" - Część 1: Wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznychEN 556-1:2001
89PN-EN 591:2002 (U)Instrukcje stosowania narzędzi do profesjonalnego użytku w diagnostyce in vitroEN 591:2001
90PN-EN 592:2003 (U)Instrukcje obsługi urządzeń do diagnostyki in vitro stosowanych do samokontroli wykonywanej przez pacjentaEN 592:2002
91PN-EN 600:1997Prezerwatywy męskie z lateksu kauczuku naturalnegoEN 600:1996
92PN-EN 60118-13:2000Aparaty słuchowe - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)EN 60118-13:1997
93PN-EN 60522:2002 (U)Określenie filtracji stałej promiennika rentgenowskiegoEN 60522:1999
94PN-EN 60580:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne. Mierniki iloczynu dawka ekspozycyjna - powierzchniaEN 60580:2000
95PN-EN 60601-1:1999Medyczne urządzenia elektryczne - Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN 60601-1:1990

EN 60601-1:1990/A1:1993

EN 60601-1:1990/A13:1996

EN 60601-1:1990/A2:1995

96PN-EN 60601-1-1:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa - Norma uzupełniająca: Wymagania bezpieczeństwa medycznych systemów elektrycznychEN 60601-1-1:2001
97PN-EN 60601-1-2:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa - Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania i badaniaEN 60601-1-2:2001
98PN-EN 60601-1-3:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-3: Ogólne wymagania bezpieczeństwa - Norma uzupełniająca: Ogólne wymagania dotyczące ochrony przed promieniowaniem rentgenowskich zestawów diagnostycznychEN 60601-1-3:1994
99PN-EN 60601-1-4:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-4: Ogólne wymagania bezpieczeństwa - Norma uzupełniająca: Medyczne systemy elektryczne programowaneEN 60601-1-4:1996

EN 60601-1-4:1996/A1:1999

100PN-EN 60601-2-1:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-1: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa akceleratorów w zakresie 1 MeV do 50 MeVEN 60601-2-1:1998
101PN-EN 60601-2-1:2002/A1:2003 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-1: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa akceleratorów w zakresie 1 MeV do 50 MeVEN 60601-2-1:1998/A1:2002
102PN-EN 60601-2-10:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-10: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa stymulatorów nerwów i mięśniEN 60601-2-10:2000
103PN-EN 60601-2-10:2002/A1:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-10: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa stymulatorów nerwów i mięśni (Zmiana A1)EN 60601-2-10:2000/A1:2001
104PN-EN 60601-2-11:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-11: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń terapeutycznych wykorzystujących promieniowanie gammaEN 60601-2-11:1997
105PN-EN 60601-2-16:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-16: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do hemodializy, hemodiafiltracji i hemofiltracjiEN 60601-2-16:1998
106PN-EN 60601-2-17:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-17: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń ze źródłami radioaktywnymi zdalnie sterowanymi automatycznie w radioterapii, wykorzystującymi promieniowanie gammaEN 60601-2-17:1996

EN 60601-2-17:1996/A1:1996

107PN-EN 60601-2-18:2002Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-18: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń endoskopowychEN 60601-2-18:1996
108PN-EN 60601-2-19:2001Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa cieplarek dla noworodkówEN 60601-2-19:1996

EN 60601-2-19:1996/A1:1996

109PN-EN 60601-2-2:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-2: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń chirurgicznychEN 60601-2-2:2000
110PN-EN 60601-2-20:2001Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa cieplarek transportowychEN 60601-2-20:1996
111PN-EN 60601-2-21:2001Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa ogrzewaczy promiennikowych dla noworodkówEN 60601-2-21:1994

EN 60601-2-21:1994/A1:1996

112PN-EN 60601-2-22:2001Medyczne urządzenia elektryczne - Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń laserowych diagnostycznych i terapeutycznychEN 60601-2-22:1996
113PN-EN 60601-2-23:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-23: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami eksploatacyjnymi, urządzeń monitorujących przezskórnie ciśnienie krwiEN 60601-2-23:2000
114PN-EN 60601-2-24:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-24: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa pomp infuzyjnych i sterownikówEN 60601-2-24:1998
115PN-EN 60601-2-25:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-25: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektrokardiografówEN 60601-2-25:1995

EN 60601-2-25:1995/A1:1999

116PN-EN 60601-2-26:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-26: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektroencefalografówEN 60601-2-26:1994
117PN-EN 60601-2-27:2002Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń monitorujących w elektrokardiografiiEN 60601-2-27:1994
118PN-EN 60601-2-28:2003Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-28: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zespołów promienników rentgenowskich i promienników rentgenowskich przeznaczonych do diagnostyki medycznejEN 60601-2-28:1993
119PN-EN 60601-2-29:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-29: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa symulatorów radioterapeutycznychEN 60601-2-29:1999
120PN-EN 60601-2-3:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-3: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do terapii krótkofalowejEN 60601-2-3:1993

EN 60601-2-3:1993/A1:1998

121PN-EN 60601-2-30:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-30: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i zasadniczej poprawności działania urządzeń do monitorowania ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, z automatycznym powtarzaniem cyklu pomiarowegoEN 60601-2-30:2000
122PN-EN 60601-2-31:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-31: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zewnętrznych stymulatorów serca z wewnętrznym źródłem zasilaniaEN 60601-2-31:1995

EN 60601-2-31:1995/A1:1998

123PN-EN 60601-2-32:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-32: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń rentgenowskich towarzyszącychEN 60601-2-32:1994
124PN-EN 60601-2-33:2001Medyczne urządzenia elektryczne - Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń rezonansu magnetycznego do diagnostyki medycznejEN 60601-2-33:1995

EN 60601-2-33:1995/A11:1997

125PN-EN 60601-2-33:2003 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-33: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń rezonansu magnetycznego do diagnostyki medycznejEN 60601-2-33:2002
126PN-EN 60601-2-34:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-34: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z wymaganiami eksploatacyjnymi urządzeń monitorujących ciśnienie krwi metodą inwazyjnąEN 60601-2-34:2000
127PN-EN 60601-2-35:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-35: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa koców, poduszek i materacy przeznaczonych do ogrzewania w zastosowaniach medycznychEN 60601-2-35:1996
128PN-EN 60601-2-36:2002Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-36: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do litotrypsji pozaustrojowejEN 60601-2-36:1997
129PN-EN 60601-2-37:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-37: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa medycznych urządzeń ultradźwiękowych diagnostycznych i monitorującychEN 60601-2-37:2001
130PN-EN 60601-2-38:2003Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-38: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa łóżek szpitalnych z napędem elektrycznymEN 60601-2-38:1996

EN 60601-2-38:1996/A1:2000

131PN-EN 60601-2-39:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-39: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do dializy otrzewnowejEN 60601-2-39:1999
132PN-EN 60601-2-4:2003 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-4: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa defibrylatorów sercaEN 60601-2-4:2003
133PN-EN 60601-2-40:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-40: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektromiografów i urządzeń do rejestracji potencjałów wywołanychEN 60601-2-40:1998
134PN-EN 60601-2-41:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-41: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa opraw chirurgicznych i opraw diagnostycznychEN 60601-2-41:2000
135PN-EN 60601-2-43:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-43: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zestawów rentgenowskich w procedurach interwencyjnychEN 60601-2-43:2000
136PN-EN 60601-2-44:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-44: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zestawów rentgenowskich do tomografii komputerowejEN 60601-2-44:2001
137PN-EN 60601-2-44:2002/A1:2003 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-44: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zestawów rentgenowskich do tomografii komputerowej (Zmiana A1)EN 60601-2-44:2002/A1:2003
138PN-EN 60601-2-45:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-45: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa mammografów i mammograficznych urządzeń stereotaktycznychEN 60601-2-45:2001
139PN-EN 60601-2-46:2002Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-46: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa stołów operacyjnychEN 60601-2-46:1998
140PN-EN 60601-2-47:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-47: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, łącznie z podstawowymi wymaganiami eksploatacyjnymi ambulatoryjnych systemów elektrokardiograficznychEN 60601-2-47: 2001
141PN-EN 60601-2-49:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-49: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń monitorujących wiele funkcji pacjentaEN 60601-2-49:2001
142PN-EN 60601-2-5:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-5: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do fizjoterapii ultradźwiękowejEN 60601-2-5:2000
143PN-EN 60601-2-50:2003 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-50: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do fototerapii noworodkówEN 60601-2-50:2002
144PN-EN 60601-2-7:2002Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-7: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zasilaczy rentgenowskich do generatorów rentgenowskich diagnostycznychEN 60601-2-7:1998
145PN-EN 60601-2-8:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-8: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa zestawów rentgenowskich terapeutycznych, pracujących w zakresie od 10 kV do 1 MVEN 60601-2-8:1997

EN 60601-2-8:1997/A1:1997

146PN-EN 60601-2-9:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-9: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dozymetrów osobistych pacjenta z elektrycznie przyłączanymi detektorami promieniowania stosowanymi w radioterapiiEN 60601-2-9:1996
147PN-EN 60627:2002 (U)Diagnostyczne rentgenowskie zestawy obrazujące. Charakterystyki rastrów przeciwrozproszeniowych stosowanych do celów ogólnych i do mammografiiEN 60627:2001
148PN-EN 60645-1:1998Audiometry. Audiometry tonoweEN 60645-1:1994
149PN-EN 60645-1:2003 (U)Elektroakustyka - Sprzęt audiologiczny - Część 1: Audiometry tonoweEN 60645-1:2001
150PN-EN 60645-2:1999Audiometry - Urządzenia do audiometrii słownejEN 60645-2:1997
151PN-EN 60645-3:1999Audiometry - Krótkotrwałe dźwiękowe sygnały pomiarowe stosowane w audiometrii i otoneurologiiEN 60645-3:1995
152PN-EN 60645-4:1999Audiometry - Urządzenia stosowane w audiometrii o poszerzonym górnym zakresie częstotliwościEN 60645-4:1995
153PN-EN 61217:2002 (U)Urządzenia radioterapeutyczne - Współrzędne, ruchy i skaleEN 61217:1996

EN 61217:1996/A1:2001

154PN-EN 61223-3-1:2002 (U)Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej - Część 3-1: Badania odbiorcze - Charakterystyki obrazowe zestawów rentgenowskich w systemach radiograficznych i radioskopowychEN 61223-3-1:1999
155PN-EN 61223-3-4:2002 (U)Ocena i badania rutynowe w zakładach diagnostyki obrazowej - Część 3-4: Badania odbiorcze - Charakterystyki obrazowe zestawów rentgenowskich dentystycznychEN 61223-3-4:2000
156PN-EN 61676:2003 (U)Medyczne urządzenia elektryczne. Przyrządy dozymetryczne stosowane do nieinwazyjnego pomiaru napięcia lampy rentgenowskiej w radiologii diagnostycznejEN 61676:2002
157PN-EN 62083:2002 (U)Medyczne urządzenia elektryczne. Wymagania bezpieczeństwa systemów planowania leczenia radioterapeutycznegoEN 62083:2001
158PN-EN 724:2001Wytyczne stosowania EN 29001 i EN 46001 oraz EN 29002 i EN 46002 do nieaktywnych wyrobów medycznychEN 724:1994
159PN-EN 737-1:2002 (U)Systemy rurociągowe dla gazów medycznych - Część 1: Jednostki końcowe dla sprężonych gazów medycznych i podciśnieniaEN 737-1:1998
160PN-EN 737-2:2002 (U)Systemy rurociągowe dla gazów medycznych - Część 2: Systemy oczyszczania gazów do narkozy - Wymagania podstawoweEN 737-2:1998

EN 737-2:1998/A1:1999

161PN-EN 737-3:2002 (U)Systemy rurociągowe dla gazów medycznych - Część 3: Rurociągi dla sprężonych gazów medycznych i podciśnieniaEN 737-3:1998

EN 737-3:1998/A1:1999

162PN-EN 737-4:2002 (U)Systemy rurociągowe dla gazów medycznych - Część 4: Jednostki końcowe dla systemów oczyszczania gazów do narkozyEN 737-4:1998
163PN-EN 738-1:2002 (U)Regulatory ciśnienia do gazów medycznych - Część 1: Regulatory ciśnienia i regulatory ciśnienia z miernikami przepływuEN 738-1:1997
164PN-EN 738-1:2002/A1:2003 (U)Regulatory ciśnienia do gazów medycznych - Część 1: Regulatory ciśnienia i regulatory ciśnienia z miernikami przepływuEN 738-1:1997/A1:2002
165PN-EN 738-2:2002 (U)Regulatory ciśnienia do gazów medycznych - Część 2: Rozgałęzione i liniowe regulatory ciśnieniaEN 738-2:1998
166PN-EN 738-3:2002 (U)Regulatory ciśnienia do gazów medycznych - Część 3: Regulatory ciśnienia zintegrowane z zaworem butliEN 738-3:1998
167PN-EN 738-3:2002/A1:2003 (U)Regulatory ciśnienia do gazów medycznych - Część 3: Regulatory ciśnienia zintegrowane z zaworem butliEN 738-3:1998/A1:2002
168PN-EN 738-4:2002 (U)Regulatory ciśnienia do gazów medycznych - Część 4: Regulatory niskociśnieniowe przeznaczone do włączenia do wyposażenia medycznegoEN 738-4:1998
169PN-EN 738-4:2002/A1:2003 (U)Regulatory ciśnienia do gazów medycznych - Część 4: Regulatory niskociśnieniowe przeznaczone do włączenia do wyposażenia medycznegoEN 738-4:1998/A1:2002
170PN-EN 739:2002 (U)Połączenia węży niskiego ciśnienia stosowanych do gazów medycznychEN 739:1998
171PN-EN 739:2002/A1:2003 (U)Połączenia węży niskiego ciśnienia stosowanych do gazów medycznychEN 739:1998/A1:2002
172PN-EN 740:2002 (U)Stanowisko do narkozy i jego elementy - Wymagania szczegółoweEN 740:1998
173PN-EN 793:2002 (U)Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla jednostek zaopatrzenia medycznegoEN 793:1997
174PN-EN 794-1:2002 (U)Pompy oddechowe - Część 1: Szczegółowe wymagania dla pomp oddechowych stosowanych w intensywnej terapiiEN 794-1:1997

EN 794-1:1997/A1:2000

175PN-EN 794-2:2002 (U)Pompy oddechowe - Część 2: Szczegółowe wymagania dla użycia w opiece domowejEN 794-2:1997
176PN-EN 794-3:2002 (U)Pompy oddechowe - Część 3: Szczegółowe wymagania dla pomp używanych w pogotowiu i transporcieEN 794-3:1998
177PN-EN 864:2002 (U)Elektryczne wyposażenie medyczne - Kapnometry dla ludzi - Szczegółowe wymaganiaEN 864:1996
178PN-EN 865:2002 (U)Tętno oksymetry - Szczegółowe wymaganiaEN 865:1997
179PN-EN 867-2:2001Niebiologiczne systemy do stosowania w sterylizatorach - Wskaźniki procesu (Klasa A)EN 867-2:1997
180PN-EN 867-3:2001Niebiologiczne systemy do stosowania w sterylizatorach - Specyfikacja wskaźników Klasy B do stosowania w teście Bowiego-DickaEN 867-3:1997
181PN-EN 868-1:1999Materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobu medycznego przeznaczonego do sterylizacji - Wymagania ogólne i metody badańEN 868-1:1997
182PN-EN 980:2001Symbole graficzne stosowane do etykietowania wyrobów medycznychEN 980:1996

EN 980:1996/A1:1999

183PN-EN ISO 10079-1:2003Medyczne urządzenia odsysające - Część 1: Urządzenia odsysające zasilane elektrycznie - Wymagania bezpieczeństwaEN ISO 10079-1:1999
184PN-EN ISO 10079-2:2003Medyczne urządzenia odsysające - Część 2: Urządzenia odsysające napędzane ręcznieEN ISO 10079-2:1999
185PN-EN ISO 10079-3:2003Medyczne urządzenia odsysające - Część 3: Urządzenia odsysające zasilane próżniowo lub ciśnieniowoEN ISO 10079-3:1999
186PN-EN ISO 10535:2002Podnośniki do przemieszczania osób niepełnosprawnych - Wymagania i metody badańEN ISO 10535:1998
187PN-EN ISO 10555-1:2001Jałowe cewniki wewnątrznaczyniowe do jednorazowego użytku - Część 1: Wymagania ogólneEN ISO 10555-1:1996

EN ISO 10555-1:1996/A1:1999

188PN-EN ISO 10651-4:2003 (U)Wentylatory płucne - Część 4: Wymagania szczegółowe dotyczące resuscytatorów obsługiwanych ręcznieEN ISO 10651-4:2002
189PN-EN ISO 10993-1:2001Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Ocena i badanieEN ISO 10993-1:1997
190PN-EN ISO 10993-10:2003 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 10: Metody badania działania drażniącego i nadwrażliwości typu opóźnionegoEN ISO 10993-10:2002
191PN-EN ISO 10993-12:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 12: Przygotowanie próbki i materiałów odniesieniaEN ISO 10993-12:1996
192PN-EN ISO 10993-13:2002Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 13: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji wyrobów medycznych z polimerówEN ISO 10993-13:1998
193PN-EN ISO 10993-14:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 14: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji ceramikiEN ISO 10993-14:2001
194PN-EN ISO 10993-15:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 15: Identyfikacja i ilościowe oznaczanie produktów degradacji metali i stopówEN ISO 10993-15:2000
195PN-EN ISO 10993-16:2001Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 16: Projektowanie badań toksykokinetycznych produktów degradacji i substancji wymywalnychEN ISO 10993-16:1997
196PN-EN ISO 10993-17:2003 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 17: Ustalenie dozwolonych granic dotyczących wymywalnych substancjiEN ISO 10993-17:2002
197PN-EN ISO 10993-4:2003 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwiąEN ISO 10993-4:2002
198PN-EN ISO 10993-5:2001Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Badania cytotoksyczności in vitroEN ISO 10993-5:1999
199PN-EN ISO 10993-8:2002Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 8: Dobór i kwalifikacja materiałów odniesienia do badań biologicznychEN ISO 10993-8:2000
200PN-EN ISO 10993-9:2003Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 9: Ramowy plan identyfikacji i oznaczania ilościowego potencjalnych produktów degradacjiEN ISO 10993-9:1999
201PN-EN ISO 11196:2002 (U)Monitory gazów do narkozyEN ISO 11196:1997
202PN-EN ISO 11810:2003 (U)Optyka i przyrządy optyczne - Lasery i sprzęt laserowy - Metody badania odporności zasłon chirurgicznych i/lub osłon ochronnych pacjenta na działanie laseraEN ISO 11810:2002
203PN-EN ISO 11990:2002Optyka i przyrządy optyczne - Lasery i sprzęt laserowy - Wyznaczanie odporności trzonów rurek dotchawiczych na promieniowanie laseroweEN ISO 11990:1999
204PN-EN ISO 11990:2003 (U)Optyka i przyrządy optyczne - Lasery i sprzęt laserowy - Wyznaczanie odporności trzonów rurek dotchawiczych na promieniowanie laseroweEN ISO 11990:2003
205PN-EN ISO 12870:2000Optyka oftalmiczna - Oprawy okularowe - Wymagania ogólne i metody badańEN ISO 12870:1997
206PN-EN ISO 13485:2002Systemy jakości - Wyroby medyczne - Szczególne wymagania dotyczące stosowania EN ISO 9001EN ISO 13485:2000
207PN-EN ISO 13488:2002Systemy jakości - Wyroby medyczne - Szczególne wymagania dotyczące stosowania EN ISO 9002EN ISO 13488:2000
208PN-EN ISO 14155-1:2003 (U)Badanie kliniczne wyrobów medycznych przeznaczonych dla ludzi - Część 1: Ogólne wymaganiaEN ISO 14155-1:2003
209PN-EN ISO 14160:2002Sterylizacja wyrobów medycznych jednorazowego użytku zawierających materiały pochodzenia zwierzęcego - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji ciekłymi chemicznymi środkami sterylizującymiEN ISO 14160:1998
210PN-EN ISO 14534:2002 (U)Optyka oftalmiczna - Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewek kontaktowych - Wymagania podstawoweEN ISO 14534:2002
211PN-EN ISO 14602:2002Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty służące do osteosyntezy - Wymagania szczegółoweEN ISO 14602:1998
212PN-EN ISO 14630:2002Nieaktywne implanty chirurgiczne - Wymagania ogólneEN ISO 14630:1997
213PN-EN ISO 14889:2000Optyka oftalmiczna - Soczewki okularowe - Wymagania podstawowe dotyczące gotowych soczewek nieokrojonychEN ISO 14889:1997
214PN-EN ISO 14937:2002 (U)Sterylizacja wyrobów służących do ochrony zdrowia - Wymagania ogólne dotyczące oceny czynnika sterylizującego oraz przebiegu, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznychEN ISO 14937:2000
215PN-EN ISO 14971:2002 (U)Wyroby medyczne - Zastosowanie analizy ryzyka do wyrobów medycznychEN ISO 14971:2000
216PN-EN ISO 15004:2001Przyrządy oftalmiczne - Podstawowe wymagania i metody badańEN ISO 15004:1997
217PN-EN ISO 15225:2002 (U)Nazewnictwo - Specyfikacja systemu nazewnictwa dotyczącego wyrobów medycznych do celów wymiany danych objętych przepisamiEN ISO 15225:2000
218PN-EN ISO 17510-2:2003 (U)Leczenie bezdechu występującego w czasie snu - Część 2: Maski i wyposażenie do nakładaniaEN ISO 17510-2:2003
219PN-EN ISO 4074:2002 (U)Prezerwatywy lateksowe - Wymagania i metody badańEN ISO 4074:2002
220PN-EN ISO 4135:2002 (U)Wyposażenie do anestezji i oddychania - SłownictwoEN ISO 4135:2001
221PN-EN ISO 8185:2003Nawilżacze do medycznego stosowania - Ogólne wymagania dotyczące układów nawilżaniaEN ISO 8185:1997
222PN-EN ISO 8359:2003Koncentratory tlenu do medycznego stosowania - Wymagania bezpieczeństwaEN ISO 8359:1996
223PN-EN ISO 9360-1:2002 (U)Urządzenia do anestezji i oddychania - Wymienniki ciepła i wilgoci (HME) do nawilżania gazów oddechowych u ludzi - Część 1: HME używane z minimalną objętością oddechową 250 mlEN ISO 9360-1:2000
224PN-EN ISO 9360-2:2003 (U)Urządzenia do anestezji i oddychania - Wymienniki ciepła i wilgoci (HME) do nawilżania gazów oddechowych u ludzi - Część 2: HME używane w transporcie u pacjentów z minimalną pojemnością oddechową 250 mlEN ISO 9360-2:2002
225PN-EN ISO 9703-3:2002 (U)Sygnały alarmowe stosowane w urządzeniach do znieczulania i oddychania - Część 3: Przewodnik dotyczący zastosowania sygnałów alarmowychEN ISO 9703-3:1998
*(U) Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 94/25/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 28846:1998Małe statki - Urządzenia elektryczne - Ochrona przed zapaleniem otaczających gazów palnychEN 28846:1993
2PN-EN 28846:1998/A1:2003Małe statki - Urządzenia elektryczne - Ochrona przed zapaleniem otaczających gazów palnychEN 28846:1993/A1:2000
3PN-EN 28847:2002 (U)*Małe statki - Urządzenia sterowe - Systemy lin i krążkówEN 28847:1989
4PN-EN 28848:1999Małe statki - Systemy zdalnego sterowaniaEN 28848:1993
5PN-EN 28848:1999/A1:2003Małe statki - Systemy zdalnego sterowaniaEN 28848:1993/A1:2000
6PN-EN 28849:1999Małe statki - Pompy zęzowe z napędem elektrycznymEN 28849:1993
7PN-EN 28849:1999/A1:2003Małe statki - Pompy zęzowe z napędem elektrycznymEN 28849:1993/A1:2000
8PN-EN 29775:1999Małe statki - Systemy zdalnego sterowania do pojedynczych silników przyczepnych o mocy od 15 kW do 40 kWEN 29775:1993
9PN-EN 29775:1999/A1:2003Małe statki - Systemy zdalnego sterowania do pojedynczych silników przyczepnych o mocy od 15 kW do 40 kWEN 29775:1993/A1:2000
10PN-EN 60092-507:2003Instalacje elektryczne na statkach - Część 507: Statki rekreacyjneEN 60092-507:2000
11PN-EN ISO 10087:1999Małe statki - Identyfikacja kadłuba - KodowanieEN ISO 10087:1996
12PN-EN ISO 10087:1999/A1:2003Małe statki - Identyfikacja kadłuba - KodowanieEN ISO 10087:1996/A1:2000
13PN-EN ISO 10088:2002 (U)Małe statki - Instalacje paliwowe instalowane na stałe oraz zbiorniki paliwowe stałeEN ISO 10088:2001
14PN-EN ISO 10133:2002Małe statki - Systemy elektryczne - Instalacje prądu stałego bardzo niskiego napięciaEN ISO 10133:2000
15PN-EN ISO 10239:2002Małe statki - Systemy skroplonego gazu ropopochodnego (LPG)EN ISO 10239:2000
16PN-EN ISO 10240:1999Małe statki - Instrukcja dla właścicielaEN ISO 10240:1996
17PN-EN ISO 10592:1999Małe statki - Hydrauliczne systemy sterowaniaEN ISO 10592:1995
18PN-EN ISO 10592:1999/A1:2003Małe statki - Hydrauliczne systemy sterowaniaEN ISO 10592:1995/A1:2000
19PN-EN ISO 11105:2000Małe statki - Wentylacja przedziałów silnika benzynowego i/lub zbiornika benzynyEN ISO 11105:1997
20PN-EN ISO 11547:1999Małe statki - Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika z włączoną przekładniąEN ISO 11547:1995
21PN-EN ISO 11547:1999/A1:2003Małe statki - Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika z włączoną przekładniąEN ISO 11547:1995/A1:2000
22PN-EN ISO 11591:2002Małe statki z napędem silnikowym - Pole widzenia ze stanowiska sterowaniaEN ISO 11591:2000
23PN-EN ISO 11592:2002 (U)Małe jednostki pływające o długości kadłuba do 8 m - Określanie maksymalnej mocy napędowejEN ISO 11592:2001
24PN-EN ISO 11812:2002 (U)Małe statki - Kokpity lekkowilgotne i szybkoodpływoweEN ISO 11812:2001
25PN-EN ISO 12215-1:2002Małe statki - Konstrukcja kadłuba i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba - Część 1: Materiały: Żywice termoutwardzalne, zbrojenie z włókna szklanego, laminat wzorcowyEN ISO 12215-1:2000
26PN-EN ISO 12215-2:2003 (U)Małe statki - Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba - Część 2: Materiały: Materiały dla konstrukcji wielowarstwowej, materiały wewnętrzneEN ISO 12215-2:2002
27PN-EN ISO 12215-3:2003 (U)Małe statki - Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba - Część 2: Materiały: Materiały dla konstrukcji wielowarstwowej, materiały wewnętrzneEN ISO 12215-3:2002
28PN-EN ISO 12215-4:2003 (U)Małe statki - Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba - Część 4: Warunki warsztatowe i inne warunki produkcyjneEN ISO 12215-4:2002
29PN-EN ISO 12216:2003 (U)Małe statki - Okna, iluminatory, luki, świetliki i drzwi - Wymagania wytrzymałości i wodoszczelnościEN ISO 12216:2002
30PN-EN ISO 12217-1:2003 (U)Małe jednostki pływające. Stateczność, pływalność i klasyfikacja - Część 1: Łodzie nieożaglowane o długości kadłuba większej lub równej 6 mEN ISO 12217-1:2002
31PN-EN ISO 12217-2:2003 (U)Małe jednostki pływające. Stateczność, pływalność i klasyfikacja - Część 2: Łodzie żaglowe o długości kadłuba większej lub równej 6 mEN ISO 12217-2:2002
32PN-EN ISO 12217-3:2003 (U)Małe statki - Ocena stateczności i pływalności oraz podział na kategorie - Część 3: Łodzie żaglowe o długości kadłuba poniżej 6 mEN ISO 12217-3:2002
33PN-EN ISO 13297:2002Małe statki - Systemy elektryczne - Instalacje prądu przemiennegoEN ISO 13297:2000
34PN-EN ISO 13929:2002Małe statki - Urządzenia sterowe - Systemy łączników zębatychEN ISO 13929:2001
35PN-EN ISO 14895:2003 (U)Małe statki - Kuchnie grzewcze na paliwo ciekłeEN ISO 14895:2003
36PN-EN ISO 14946:2002 (U)Małe statki - Nośność maksymalnaEN ISO 14946:2001
37PN-EN ISO 15083:2003 (U)Małe statki - Systemy pomp zęzowychEN ISO 15083:2003
38PN-EN ISO 15084:2003 (U)Małe statki - Kotwiczenie, cumowanie i holowanie - Punkty mocowaniaEN ISO 15084:2003
39PN-EN ISO 15584:2002 (U)Małe statki - Silniki benzynowe stałe - Podzespoły paliwowe i elektryczne montowane na silnikuEN ISO 15584:2001
40PN-EN ISO 16147:2003 (U)Małe statki - Silniki wysokoprężne stałe - Podzespoły paliwowe i elektryczne związane z silnikiemEN ISO 16147:2002
41PN-EN ISO 6185-1:2002 (U)Łodzie pneumatyczne - Część 1: Łodzie z silnikiem o maksymalnej mocy znamionowej 4,5 kWEN ISO 6185-1:2001
42PN-EN ISO 6185-2:2002 (U)Łodzie pneumatyczne - Część 2: Łodzie z silnikiem o maksymalnej mocy znamionowej od 4,5 kW do 15 kW włącznieEN ISO 6185-2:2001
43PN-EN ISO 6185-3:2002 (U)Łodzie pneumatyczne - Część 3: Łodzie z silnikiem o maksymalnej mocy znamionowej 15 kW i więcejEN ISO 6185-3:2001
44PN-EN ISO 7840:1999Małe statki - Węże paliwowe odporne na ogieńEN ISO 7840:1995
45PN-EN ISO 7840:1999/A1:2003Małe statki - Węże paliwowe odporne na ogieńEN ISO 7840:1995/A1:2000
46PN-EN ISO 8099:2002Małe statki - Systemy retencji ścieków z toaletEN ISO 8099:2000
47PN-EN ISO 8469:1999Małe statki - Węże paliwowe nieodporne na ogieńEN ISO 8469:1995
48PN-EN ISO

8469:1999/A1:2003

Małe statki - Węże paliwowe nieodporne na ogieńEN ISO 8469:1995/A1:2000
49PN-EN ISO 8665:1999Małe statki - Morskie silniki i zespoły napędowe - Pomiary i deklaracje mocyEN ISO 8665:1995

EN ISO 8665:1995/A1:2000

50PN-EN ISO

8665:1999/A1:2003

Małe statki - Morskie silniki i zespoły napędowe - Pomiary i deklaracje mocyEN ISO 8665:1995/A1:2000
51PN-EN ISO 8666:2003 (U)Małe statki - Dane podstawoweEN ISO 8666:2002
52PN-EN ISO 9093-1:2000Małe statki - Zawory burtowe i przejścia burtowe - MetaloweEN ISO 9093-1:1997
53PN-EN ISO 9093-2:2003 (U)Małe statki - Zawory denne i przejścia burtowe - Część 2: NiemetaloweEN ISO 9093-2:2002
54PN-EN ISO 9094-1:2003 (U)Małe statki - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Część 1: Jednostki pływające o długości kadłuba do 15 m włącznieEN ISO 9094-1:2003
55PN-EN ISO 9094-2:2003 (U)Małe statki - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Część 2: Jednostki pływające o długości kadłuba powyżej 15 mEN ISO 9094-2:2002
56PN-EN ISO 9097:1999Małe statki - Wentylatory elektryczneEN ISO 9097:1994
57PN-EN ISO 9097:1999/A1:2003Małe statki - Wentylatory elektryczneEN ISO 9097:1994/A1:2000
*(U) Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 95/16/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1PN-EN 12016:2001Kompatybilność elektromagnetyczna - Dźwigi, schody i chodniki ruchome - OdpornośćEN 12016:1998
2PN-EN 81-1:2002Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Część 1: Dźwigi elektryczneEN 81-1:1998
3PN-EN 81-2:2002Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Część 2: Dźwigi hydrauliczneEN 81-2:1998

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 97/23/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 10028-1:2002 (U)*Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 1: Wymagania ogólneEN 10028-1:2000
2PN-EN 10028-2:1996Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Stale niestopowe i stopowe do pracy w podwyższonych temperaturachEN 10028-2:1992
3PN-EN 10028-3:1996Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Stale spawalne drobnoziarniste, normalizowaneEN 10028-3:1992
4PN-EN 10028-4:1999Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Stale stopowe niklowe do pracy w obniżonych temperaturachEN 10028-4:1994
5PN-EN 10028-5:2000Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznieEN 10028-5:1996
6PN-EN 10028-6:2000Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Stale spawalne drobnoziarniste do ulepszania cieplnegoEN 10028-6:1996
7PN-EN 10028-7:2002 (U)Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 7: Stale odporne na korozjęEN 10028-7:2000
8PN-EN 10213-1:1999Warunki techniczne dostawy odlewów staliwnych do pracy pod ciśnieniem - Wymagania ogólneEN 10213-1:1995
9PN-EN 10213-2:1999Warunki techniczne dostawy odlewów staliwnych do pracy pod ciśnieniem - Gatunki staliwa do stosowania w temperaturze pokojowej i w temperaturze podwyższonejEN 10213-2:1995
10PN-EN 10213-3:1999Warunki techniczne dostawy odlewów staliwnych do pracy pod ciśnieniem - Gatunki staliwa do stosowania w niskiej temperaturzeEN 10213-3:1995
11PN-EN 10213-4:1999Warunki techniczne dostawy odlewów staliwnych do pracy pod ciśnieniem - Gatunki staliwa austenitycznego i austenityczno-ferrytycznegoEN 10213-4:1995
12PN-EN 10222-1:2000Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Ogólne wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutychEN 10222-1:1998
13PN-EN 10222-2:2002Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Część 2: Stale ferrytyczne i martenzytyczne o określonych własnościach w podwyższonych temperaturachEN 10222-2:1999
14PN-EN 10222-3:2002Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Część 3: Stale niklowe o określonych własnościach w niskich temperaturachEN 10222-3:1998
15PN-EN 10222-4:2002Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Część 4: Stale spawalne drobnoziarniste o podwyższonej granicy plastycznościEN 10222-4:1998
16PN-EN 10222-5:2002Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Część 5: Stale odporne na korozję martenzytyczne, austenityczne i austenityczno-ferrytyczneEN 10222-5:1999
17PN-EN 10269:2002 (U)Stale i stopy niklu na elementy złączne o określonych własnościach w podwyższonych i/lub niskich temperaturachEN 10269:1999
18PN-EN 10272:2002 (U)Pręty ze stali odpornych na korozję na urządzenia ciśnienioweEN 10272:2000
19PN-EN 10273:2002 (U)Pręty walcowane na gorąco ze stali spawalnych o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach na urządzenia ciśnienioweEN 10273:2000
20PN-EN 1092-4:2002 (U)Kołnierze i ich połączenia - Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN - Część 4: Kołnierze ze stopów aluminiumEN 1092-4:2002
21PN-EN 12263:2003Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem - Wymagania i badaniaEN 12263:1998
22PN-EN 12300:2003Zbiorniki kriogeniczne - Czystość podczas użytkowaniaEN 12300:1998
23PN-EN 12392:2002 (U)Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione plastycznie - Specjalne wymagania dla wyrobów przeznaczonych do wytwarzania sprzętu ciśnieniowegoEN 12392:2000
24PN-EN 12420:2002Miedź i stopy miedzi - OdkuwkiEN 12420:1999
25PN-EN 12434:2003Zbiorniki kriogeniczne - Przewody elastyczne dla czynników kriogenicznychEN 12434:2000
26PN-EN 12451:2002Miedź i stopy miedzi - Rury okrągłe bez szwu do wymienników ciepłaEN 12451:1999
27PN-EN 12452:2002Miedź i stopy miedzi - Rury żebrowane walcowane bez szwu do wymienników ciepłaEN 12452:1999
28PN-EN 12517:2001Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania radiograficzne złączy spawanych - Poziomy akceptacjiEN 12517:1998
29PN-EN 1252-1:2002Zbiorniki kriogeniczne - Materiały - Część 1: Wymagania dotyczące ciągliwości w temperaturze poniżej -80 stopni CEN 1252-1:1998
30PN-EN 1252-2:2002 (U)Zbiorniki kriogeniczne - Materiały - Część 2: Wymagania dotyczące ciągłości (wiązkości) w temperaturach od -80 stopni C do -20 stopni CEN 1252-2:2001
31PN-EN 12542:2003 (U)Stacjonarne spawane stalowe zbiorniki walcowe, produkowane seryjnie do magazynowania skroplonych gazów węglowodorowych (LPG), o pojemności nie większej niż 13 m3, przeznaczone do instalacji naziemnej - Konstrukcja i wytwarzanieEN 12542:2002
32PN-EN 12797:2002Lutowanie twarde - Badania niszczące złączy lutowanych na twardoEN 12797:2000
33PN-EN 1289:2000Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania penetracyjne złączy spawanych - Poziomy akceptacjiEN 1289:1998
34PN-EN 1291:2000Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania magnetyczno-proszkowe złączy spawanych - Poziomy akceptacjiEN 1291:1998
35PN-EN 12952-1:2002 (U)Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze - Część 1: Wymagania ogólneEN 12952-1:2001
36PN-EN 12952-10:2003 (U)Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze - Część 10: Wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniemEN 12952-10:2002
37PN-EN 12952-2:2002 (U)Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze - Część 2: Materiały dla części ciśnieniowych kotłów i wyposażeniaEN 12952-2:2001
38PN-EN 12952-3:2002 (U)Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze - Część 3: Projektowanie i obliczanie części ciśnieniowychEN 12952-3:2001
39PN-EN 12952-5:2002 (U)Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze - Część 5: Budowa i wytwarzanie części ciśnieniowych kotłówEN 12952-5:2001
40PN-EN 12952-6:2003 (U)Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze - Część 6: Badanie podczas wytwarzania; dokumentacja i znakowanie części ciśnieniowych kotłówEN 12952-6:2002
41PN-EN 12952-7:2003 (U)Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze - Część 7: Wymagania dotyczące wyposażenia kotłówEN 12952-7:2002
42PN-EN 12952-8:2003 (U)Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze - Część 8: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłówEN 12952-8:2002
43PN-EN 12953-1:2003 (U)Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - Część 1: Postanowienia ogólneEN 12953-1:2002
44PN-EN 12953-2:2003 (U)Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - Część 2: Materiały przeznaczone na części ciśnieniowe i osprzętEN 12953-2:2002
45PN-EN 12953-3:2003 (U)Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - Część 3: Budowa i obliczanie części ciśnieniowychEN 12953-3:2002
46PN-EN 12953-4:2003 (U)Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - Część 4: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłówEN 12953-4:2002
47PN-EN 12953-5:2003 (U)Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - Część 5: Badanie podczas wytwarzania, dokumentacja i znakowanie części ciśnieniowych kotłówEN 12953-5:2002
48PN-EN 12953-6:2003 (U)Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - Część 6: Wymagania dotyczące wyposażenia kotłówEN 12953-6:2002
49PN-EN 12953-7:2003 (U)Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - Część 7: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłówEN 12953-7:2002
50PN-EN 12953-8:2002 (U)Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - Część 8: Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed nadmiernym wzrostem ciśnieniaEN 12953-8:2001
51PN-EN 13133:2002Lutowanie twarde - Egzaminowanie lutowaczyEN 13133:2000
52PN-EN 13134:2002 (U)Lutowanie twarde - Uznawanie technologiiEN 13134:2000
53PN-EN 13136:2003Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Przyrządy zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem i przewody przyłączeniowe - Metody obliczeńEN 13136:2001
54PN-EN 13371:2002 (U)Zbiorniki kriogeniczne - Połączenia w obsłudze kriogenicznejEN 13371:2001
55PN-EN 13397:2002 (U)Armatura przemysłowa - Zawory membranowe metaloweEN 13397:2001
56PN-EN 13445-1:2002 (U)Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 1: Postanowienia ogólneEN 13445-1:2002
57PN-EN 13445-2:2002 (U)Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 2: MateriałyEN 13445-2:2002
58PN-EN 13445-3:2002 (U)Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 3: ProjektowanieEN 13445-3:2002
59PN-EN 13445-4:2002 (U)Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 4: WytwarzanieEN 13445-4:2002
60PN-EN 13445-5:2002 (U)Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 5: Kontrola i badaniaEN 13445-5:2002
61PN-EN 13445-6:2002 (U)Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych oraz części z żeliwa sferoidalnegoEN 13445-6:2002
62PN-EN 13458-1:2002 (U)Zbiorniki kriogeniczne - Zbiorniki stałe izolowane próżnią - Część 1: Wymagania podstawoweEN 13458-1:2002
63PN-EN 13480-1:2002 (U)Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia ogólneEN 13480-1:2002
64PN-EN 13480-2:2002 (U)Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 2: MateriałyEN 13480-2:2002
65PN-EN 13480-3:2002 (U)Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 3: Projektowanie i obliczeniaEN 13480-3:2002
66PN-EN 13480-4:2002 (U)Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 4: Wykonanie i instalowanieEN 13480-4:2002
67PN-EN 13480-5:2002 (U)Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola i badaniaEN 13480-5:2002
68PN-EN 1349:2002 (U)Armatura sterująca procesami przemysłowymiEN 1349:2000/AC:2001
69PN-EN 13648-1:2002 (U)Zbiorniki kriogeniczne - Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem - Część 1: Zawory bezpieczeństwa w obsłudze kriogenicznejEN 13648-1:2002
70PN-EN 13648-2:2002 (U)Zbiorniki kriogeniczne - Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem - Część 2: Płytki bezpieczeństwa w kriogenicznej obsłudzeEN 13648-2:2002
71PN-EN 1515-2:2002 (U)Kołnierze i ich połączenia - Część 2: Klasyfikacja materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PNEN 1515-2:2001
72PN-EN 1591-1:2002 (U)Kołnierze i ich połączenia - Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką - Część 1: Metoda obliczeniowaEN 1591-1:2001
73PN-EN 1593:2002 (U)Badania nieniszczące - Badania szczelności - Techniki emisji pęcherzykówEN 1593:1999
74PN-EN 1626:2002 (U)Zbiorniki kriogeniczne - Zawory dla kriogenicznej obsługiEN 1626:1999
75PN-EN 1653:1999/A1:2002 (U)Miedź i stopy miedzi - Płyty, blachy i krążki na kotły, zbiorniki ciśnieniowe i zbiorniki gorącej wodyEN 1653:1997/A1:2000
76PN-EN 1708-1:2002Spawanie - Podstawowe rozwiązania stalowych połączeń spawanych - Część 1: Elementy ciśnienioweEN 1708-1:1999
77PN-EN 1711:2002Badanie nieniszczące złączy spawanych - Badanie prądami wirowymi złączy spawanych poprzez analizę płaszczyzny zespolonejEN 1711:2000
78PN-EN 1713:2002Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe - Charakterystyka wskazań w spoinachEN 1713:1998
79PN-EN 1779:2002Badania nieniszczące - Badania szczelności - Kryteria wyboru metody i technikiEN 1779:1999
80PN-EN 1797:2002 (U)Zbiorniki kriogeniczne - Kompatybilność gaz/materiałEN 1797:2001
81PN-EN 19:2003 (U)Armatura przemysłowa. Znakowanie armatury metalowejEN 19:2002
82PN-EN 1982:2002Miedź i stopy miedzi - Gąski i odlewyEN 1982:1998
83PN-EN 1984:2002Armatura przemysłowa - Zasuwy stalowe i staliwneEN 1984:2000
84PN-EN 378-1:2002Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboruEN 378-1:2000
85PN-EN 378-2:2002Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanieEN 378-2:2000
86PN-EN 378-3:2002Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobistaEN 378-3:2000
87PN-EN 378-4:2002Instalacje ziębnicze i pompy ciepła - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska - Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzyskEN 378-4:2000
88PN-EN 473:2002Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących - Zasady ogólneEN 473:2000
89PN-EN 583-1:2001Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Część 1: Zasady ogólneEN 583-1:1998
90PN-EN 583-5:2002 (U)Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Część 5: Charakteryzowanie i wymiarowanie nieciągłościEN 583-5:2000
91PN-EN ISO 15614-11:2002 (U)Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie - Badanie technologii spawania - Część 11: Spawanie wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowegoEN ISO 15614-11:2002
92PN-EN ISO 15614-8:2002 (U)Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie - Badanie technologii spawania - Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymiEN ISO 15614-8:2002
93PN-EN ISO 15620:2002 (U)Spawanie - Zgrzewanie tarciowe metaliEN ISO 15620:2000
94PN-EN ISO 9606-3:2001Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 3: Miedź i stopy miedziEN ISO 9606-3:1999
95PN-EN ISO 9606-4:2001Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 4: Nikiel i stopy nikluEN ISO 9606-4:1999
96PN-EN ISO 9606-5:2002Egzaminowanie spawaczy - Spawanie - Część 5: Tytan i stopy tytanu, cyrkon i stopy cyrkonuEN ISO 9606-5:2000
97PN-EN ISO 9692-2:2002Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania - Część 2: Spawanie stali łukiem krytymEN ISO 9692-2:1998
98PN-EN ISO 9692-3:2002 (U)Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące przygotowania brzegów - Część 3: Spawanie aluminium i jego stopów elektrodą metalową i elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnegoEN ISO 9692-3:2001
*(U) Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 98/37/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 1005-1:2002 (U)*Maszyny. Bezpieczeństwo - Możliwości fizyczne człowieka - Część 1: Terminy i definicjeEN 1005-1:2001
2PN-EN 1005-3:2002 (U)Maszyny. Bezpieczeństwo - Możliwości fizyczne człowieka - Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszynEN 1005-3:2002
3PN-EN 1010-3:2003 (U)Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do drukowania i maszyn do przetwarzania papieru - Część 3: Maszyny do cięciaEN 1010-3:2002
4PN-EN 1012-1:1999Sprężarki i pompy próżniowe - Wymagania bezpieczeństwa - SprężarkiEN 1012-1:1996
5PN-EN 1012-2:1999Sprężarki i pompy próżniowe - Wymagania bezpieczeństwa - Pompy próżnioweEN 1012-2:1996
6PN-EN 1028-1:2003 (U)Pompy pożarnicze - Pompy pożarnicze wirowe z urządzeniem zasysającym - Część 1: Klasyfikacja - Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwaEN 1028-1:2002
7PN-EN 1028-2:2003 (U)Pompy pożarnicze - Pompy pożarnicze wirowe z urządzeniem zasysającym - Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwaEN 1028-2:2002
8PN-EN 1033:2000Drgania działające na kończyny górne - Laboratoryjne pomiary drgań na powierzchni uchwytu maszyny prowadzonej ręcznie - Postanowienia ogólneEN 1033:1995
9PN-EN 1034-3:2003Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i wykończania papieru - Część 3: Przewijarki i przewijarko-krajarki, warstwowniceEN 1034-3:1999
10PN-EN 1037:2001Maszyny. Bezpieczeństwo - Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniuEN 1037:1995
11PN-EN 1050:1999Maszyny. Bezpieczeństwo - Zasady oceny ryzykaEN 1050:1996
12PN-EN 1088:2001Maszyny. Bezpieczeństwo - Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami - Zasady projektowania i doboruEN 1088:1995
13PN-EN 1093-1:2001Maszyny. Bezpieczeństwo - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Wybór metod badańEN 1093-1:1998
14PN-EN 1093-11:2002 (U)Maszyny. Bezpieczeństwo - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 11: Wskaźnik oczyszczeniaEN 1093-11:2001
15PN-EN 1093-3:2001Maszyny. Bezpieczeństwo - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Natężenie emisji określonego zanieczyszczenia - Metoda badania stanowiskowego z zastosowaniem rzeczywistego zanieczyszczeniaEN 1093-3:1996
16PN-EN 1093-4:2002Maszyny. Bezpieczeństwo - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 4: Skuteczność wychwytu odciągu miejscowego - Metoda znacznikowaEN 1093-4:1996
17PN-EN 1093-6:2002 (U)Maszyny. Bezpieczeństwo - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 6: Skuteczność oczyszczenia w stosunku masowym, wylot bezkanałowyEN 1093-6:1998
18PN-EN 1093-7:2002 (U)Maszyny. Bezpieczeństwo - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 7: Skuteczność oczyszczenia w stosunku masowym, wylot kanałowyEN 1093-7:1998
19PN-EN 1093-8:2002Maszyny. Bezpieczeństwo - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 8: Parametr stężenia zanieczyszczenia, metoda badania stanowiskowegoEN 1093-8:1998
20PN-EN 1093-9:2002Maszyny. Bezpieczeństwo - Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem - Część 9: Parametr stężenia zanieczyszczenia, metoda badania w pomieszczeniuEN 1093-9:1998
21PN-EN 1114-1:1999Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Wytłaczarki i linie wytłaczania - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące wytłaczarekEN 1114-1:1996
22PN-EN 1114-2:2001Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Wytłaczarki i linie wytłaczania - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące granulatorów głowicowychEN 1114-2:1998
23PN-EN 1114-3:2002 (U)Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Wytłaczarki i linie wytłaczania - Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące odciągówEN 1114-3:2001
24PN-EN 1127-1:2001Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Pojęcia podstawowe i metodologiaEN 1127-1:1997
25PN-EN 115:1997Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz instalowania schodów ruchomych i chodników ruchomychEN 115:1995
26PN-EN 115:1997/A1:2001Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji oraz instalowania schodów ruchomych i chodników ruchomych (Zmiana A1)EN 115:1995/A1:1998
27PN-EN 1152:2001Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Osłony wałów przegubowo-teleskopowych - Badanie na zużycie i wytrzymałościoweEN 1152:1994
28PN-EN 1175-1:2001Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące wózków akumulatorowychEN 1175-1:1998
29PN-EN 1175-2:2001Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące wózków o napędzie spalinowymEN 1175-2:1998
30PN-EN 1175-3:2001Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wymagania elektryczne - Specjalne wymagania dotyczące elektrycznych układów napędowych w wózkach z silnikiem spalinowymEN 1175-3:1998
31PN-EN 12012-1:2002Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny rozdrabniające - Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn rozdrabniających nożowychEN 12012-1:2000
32PN-EN 12012-2:2002 (U)Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny rozdrabniające - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące granulatorów do żyłekEN 12012-2:2001
33PN-EN 12012-3:2002 (U)Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny rozdrabniające - Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące rozdrabniaczy walcowychEN 12012-3:2001
34PN-EN 12013:2002Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Mieszarki zamknięte - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 12013:2000
35PN-EN 12016:2001Kompatybilność elektromagnetyczna - Dźwigi, schody i chodniki ruchome - OdpornośćEN 12016:1998
36PN-EN 12041:2003Maszyny dla przemysłu spożywczego - Formierki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12041:2000
37PN-EN 12043:2003Maszyny dla przemysłu spożywczego - Komory leżakowania - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12043:2000
38PN-EN 12053:2003Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Metody pomiaru emisji hałasuEN 12053:2001
39PN-EN 12077-2:2001Bezpieczeństwo dźwignic - Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa - Część 2: Ograniczniki i wskaźnikiEN 12077-2:1998
40PN-EN 12110:2003 (U)Maszyny do wykonywania tuneli - Śluzy powietrzne - Wymagania bezpieczeństwaEN 12110:2002
41PN-EN 12111:2003 (U)Maszyny do wykonywania tuneli - Wrębiarki chodnikowe, urabiarki ciągłe i maszyny z głowicą udarową - Wymagania bezpieczeństwaEN 12111:2002
42PN-EN 12158-1:2002Dźwigi budowlane towarowe - Część 1: Dźwigi ze wstępem na platformęEN 12158-1:2000
43PN-EN 12158-2:2002Dźwigi budowlane towarowe - Część 2: Dźwigi pochyłe bez wstępu na podstawę ładunkowąEN 12158-2:2000
44PN-EN 12162:2003Pompy do cieczy - Wymagania bezpieczeństwa - Procedura prób hydrostatycznychEN 12162:2001
45PN-EN 1218-1:2001Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Czopiarki - Część 1: Jednostronne czopiarki ze stołem przesuwnymEN 1218-1:1999
46PN-EN 1218-3:2003Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Czopiarki - Część 3: Czopiarki jednostronne z posuwem ręcznym i stołem przesuwnym do cięcia drewna budowlanegoEN 1218-3:2001
47PN-EN 12254:2002Ekrany dla laserowych stanowisk roboczych - Wymagania bezpieczeństwa i badaniaEN 12254:1998
48PN-EN 12301:2002Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Kalandry - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 12301:2000
49PN-EN 12312-1:2002 (U)Wyposażenie obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczególne - Część 1: Schody pasażerskieEN 12312-1:2001
50PN-EN 12312-12:2003 (U)Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 12: Pojazdy i urządzenia do zaopatrywania w wodę pitnąEN 12312-12:2002
51PN-EN 12312-13:2003 (U)Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 13: Pojazdy i urządzenia do obsługi toaletEN 12312-13:2002
52PN-EN 12312-2:2003 (U)Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 2: Pojazdy zaopatrujące w żywnośćEN 12312-2:2002
53PN-EN 12348:2002Maszyny do wiercenia rdzeniowego mocowane na stojaku - BezpieczeństwoEN 12348:2000
54PN-EN 12355:2003 (U)Maszyny dla przemysłu spożywczego - Skórowaczki i odbłoniarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12355:2003
55PN-EN 12385-1:2003 (U)Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólneEN 12385-1:2002
56PN-EN 12385-2:2003 (U)Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 2: Definicje, oznaczanie i podziałEN 12385-2:2002
57PN-EN 12385-4:2003 (U)Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 4: Liny splotkowe do podnoszenia ogólnego stosowaniaEN 12385-4:2002
58PN-EN 12409:2001Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny do formowania termicznego - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 12409:1999
59PN-EN 12415:2002Bezpieczeństwo obrabiarek - Małe tokarki sterowane numerycznie i centra tokarskieEN 12415:2000
60PN-EN 12417:2003Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Centra obróbkoweEN 12417:2001
61PN-EN 12418:2002Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia stosowane na placu budowy - BezpieczeństwoEN 12418:2000
62PN-EN 12478:2002Bezpieczeństwo obrabiarek - Ciężkie tokarki sterowane numerycznie i centra tokarskieEN 12478:2000
63PN-EN 1248:2002 (U)Maszyny odlewnicze - Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do oczyszczania strumieniowegoEN 1248:2001
64PN-EN 12505:2003Maszyny dla przemysłu spożywczego - Wirówki do przetwarzania olejów i tłuszczów spożywczych - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12505:2000
65PN-EN 12525:2002Maszyny rolnicze - Ładowacze czołowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 12525:2000
66PN-EN 12545:2002Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Kodowy test hałasu - Wymagania ogólneEN 12545:2000
67PN-EN 12547:2002Wirówki - Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN 12547:1999
68PN-EN 12549:2001Akustyka - Procedura badania hałasu narzędzi z napędem do montażu łączników - Metoda technicznaEN 12549:1999
69PN-EN 12601:2003Zespoły prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi - BezpieczeństwoEN 12601:2001
70PN-EN 12622:2002 (U)Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy hydrauliczne krawędzioweEN 12622:2001
71PN-EN 12626:2002Bezpieczeństwo maszyn - Maszyny do obróbki laserowej - Wymagania bezpieczeństwaEN 12626:1997
72PN-EN 12629-1:2002Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólneEN 12629-1:2000
73PN-EN 12629-4:2002Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 4: Maszyny do produkcji dachówek betonowychEN 12629-4:2001
74PN-EN 12639:2002Pompy do cieczy i zespoły pompowe - Pomiar hałasu - Klasy dokładności 2 i 3EN 12639:2000
75PN-EN 12643:2000Maszyny do robót ziemnych - Maszyny na kołach z ogumieniem - Wymagania dotyczące układu skrętuEN 12643:1997
76PN-EN 12644-1:2002Dźwignice - Informacje dotyczące eksploatacji i prób - Część 1: InstrukcjeEN 12644-1:2001
77PN-EN 12644-2:2002Dźwignice - Informacje dotyczące eksploatacji i prób - Część 2: ZnakowanieEN 12644-2:2000
78PN-EN 1265:2002Procedura badania hałasu maszyn i urządzeń odlewniczychEN 1265:1999
79PN-EN 12653:2002Maszyny do produkcji obuwia ze skóry i imitacji skóry - Gwoździowarki - Wymagania bezpieczeństwaEN 12653:1999
80PN-EN 12717:2002 (U)Bezpieczeństwo obrabiarek - WiertarkiEN 12717:2001
81PN-EN 12733:2003Maszyny rolnicze i leśne - Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora pieszego - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 12733:2001
82PN-EN 12750:2003Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki czterostronneEN 12750:2001
83PN-EN 12840:2003Bezpieczeństwo obrabiarek - Tokarki sterowane ręcznie z opcją lub bez opcji sterowania automatycznegoEN 12840:2001
84PN-EN 12852:2002 (U)Maszyny dla przemysłu spożywczego - Urządzenia do rozdrabniania i mieszarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12852:2001
85PN-EN 12853:2002 (U)Maszyny dla przemysłu spożywczego - Ręczne mieszarki i ubijarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12853:2001
86PN-EN 12882:2002 (U)Taśmy przenośnikowe ogólnego zastosowania - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i palnościEN 12882:2001
87PN-EN 12957:2003Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Obrabiarki elektroerozyjneEN 12957:2001
88PN-EN 1299:2002Drgania mechaniczne i wstrząsy - Wibroizolacja maszyn - Informacje dotyczące stosowania izolacji źródłaEN 1299:1997
89PN-EN 12999:2003 (U)Dźwignice - Żurawie przeładunkoweEN 12999:2002
90PN-EN 13015:2003Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych - Zasady opracowywania instrukcji konserwacjiEN 13015:2001
91PN-EN 13019:2002Maszyny do czyszczenia powierzchni drogowych - Wymagania bezpieczeństwaEN 13019:2001
92PN-EN 13059:2002 (U)Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Metody badań i pomiaru drgańEN 13059:2002
93PN-EN 13112:2003 (U)Maszyny garbarskie - Dwojarki i ścieniarki taśmowe - Wymagania bezpieczeństwaEN 13112:2002
94PN-EN 13113:2003 (U)Maszyny garbarskie - Powlekarki - Wymagania bezpieczeństwaEN 13113:2002
95PN-EN 13114:2003 (U)Maszyny garbarskie - Obrotowe bębny - Wymagania bezpieczeństwaEN 13114:2002
96PN-EN 13118:2003Maszyny rolnicze - Maszyny do zbioru ziemniaków - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 13118:2000
97PN-EN 13128:2003Bezpieczeństwo obrabiarek - Frezarki (i wytaczarki)EN 13128:2001
98PN-EN 13140:2003Maszyny rolnicze - Maszyny do zbioru buraków cukrowych i pastewnych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 13140:2000
99PN-EN 13218:2002 (U)Obrabiarki - Bezpieczeństwo - SzlifierkiEN 13218:2002
100PN-EN 13289:2002 (U)Maszyny do produkcji wyrobów mącznych - Suszarnie i schładzalniki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13289:2001
101PN-EN 13378:2002 (U)Maszyny do produkcji wyrobów mącznych - Wytłaczarki makaronu - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13378:2001
102PN-EN 13379:2002 (U)Maszyny do produkcji wyrobów mącznych - Maszyny do rozkładania, zdejmowania i cięcia, przenośniki powrotne, magazyny - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13379:2001
103PN-EN 13390:2002 (U)Maszyny dla przemysłu spożywczego - Maszyny do ciast nadziewanych i tart - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13390:2002
104PN-EN 13411-1:2002 (U)Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 1: Kausze dla zawiesi linowychEN 13411-1:2002
105PN-EN 13411-2:2003Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 2: Zaplatanie pętli dla zawiesi linowychEN 13411-2:2001
106PN-EN 13411-4:2002 (U)Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 4: Metal i żywica do zalewaniaEN 13411-4:2002
107PN-EN 13448:2002 (U)Maszyny rolnicze i leśne - Kosiarki do międzyrzędzi - BezpieczeństwoEN 13448:2001
108PN-EN 13478:2002 (U)Maszyny. Bezpieczeństwo - Zapobieganie pożarom i ochrona przeciwpożarowaEN 13478:2001
109PN-EN 13490:2002 (U)Drgania mechaniczne - Wózki jezdniowe - Ocena laboratoryjna i wymagania dotyczące drgań fotela operatoraEN 13490:2001
110PN-EN 13510:2002 (U)Maszyny do robót ziemnych - Konstrukcje chroniące operatora przy przewróceniu się maszyny - Wymagania i badania laboratoryjneEN 13510:2000
111PN-EN 13531:2002 (U)Maszyny do robót ziemnych - Konstrukcje chroniące operatora przy przewróceniu się maszyny przeznaczone dla małych koparek - Wymagania i badania laboratoryjneEN 13531:2001
112PN-EN 13627:2002Maszyny do robót ziemnych - Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami - Wymagania i badania laboratoryjneEN 13627:2000
113PN-EN 13732:2003 (U)Maszyny dla przemysłu spożywczego - Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych - Wymagania dotyczące budowy, wydajności, użytkowania, bezpieczeństwa i higienyEN 13732:2002
114PN-EN 13736:2003 (U)Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy pneumatyczneEN 13736:2003
115PN-EN 1374:2003Maszyny rolnicze - Wybieraki stacjonarne w silosach okrągłych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 1374:2000
116PN-EN 13788:2002 (U)Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Automaty tokarskie wielowrzecionoweEN 13788:2001
117PN-EN 13862:2003Przecinarki do podłoży - BezpieczeństwoEN 13862:2001
118PN-EN 1398:2000Mostki ładunkoweEN 1398:1997
119PN-EN 13985:2003 (U)Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Nożyce gilotynoweEN 13985:2003
120PN-EN 1417:1999Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Walcarki dwuwalcowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 1417:1996
121PN-EN 1454:2002Przenośne, ręczne przecinarki spalinowe - BezpieczeństwoEN 1454:1997
122PN-EN 1459:2001Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiemEN 1459:1998
123PN-EN 1492-1:2002 (U)Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia z taśm tkanych syntetycznych, ogólnego przeznaczeniaEN 1492-1:2000
124PN-EN 1492-2:2002 (U)Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczeniaEN 1492-2:2000
125PN-EN 1493:2000Podnośniki pojazdówEN 1493:1998
126PN-EN 1494:2002Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewneEN 1494:2000
127PN-EN 1495:1999Podesty ruchome - Podesty ruchome masztowe samowznosząceEN 1495:1997
128PN-EN 1501-1:1999Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze - Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z tyłuEN 1501-1:1998
129PN-EN 1525:1999Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Wózki bez operatora i ich układyEN 1525:1997
130PN-EN 1526:2000Wózki jezdniowe - Bezpieczeństwo - Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkachEN 1526:1997
131PN-EN 1539:2002Suszarki i piece, w których uwalniane są substancje palne - Wymagania bezpieczeństwaEN 1539:2000
132PN-EN 1547:2003Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Sposoby badania hałasu urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych wraz z pomocniczymi urządzeniami transportuEN 1547:2001
133PN-EN 1550:1999Bezpieczeństwo obrabiarek - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa w koncepcji i konstrukcji uchwytów do mocowania przedmiotów obrabianychEN 1550:1997
134PN-EN 1551:2002Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu powyżej 10.000 kgEN 1551:2000
135PN-EN 1553:2002Maszyny rolnicze - Maszyny rolnicze samobieżne, zawieszane, półzawieszane i przyczepiane - Wymagania wspólne dotyczące bezpieczeństwaEN 1553:1999
136PN-EN 1570:2002Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowychEN 1570:1998
137PN-EN 1612-1:1999Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny do formowania reaktywnego - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące zespołów dozujących i mieszającychEN 1612-1:1997
138PN-EN 1612-2:2002Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny do formowania reaktywnego - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do formowania reaktywnegoEN 1612-2:2000
139PN-EN 1672-2:1999Maszyny dla przemysłu spożywczego - Pojęcia podstawowe - Wymagania z zakresu higienyEN 1672-2:1997
140PN-EN 1673:2002Maszyny dla przemysłu spożywczego - Piece obrotowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 1673:2000
141PN-EN 1674:2002Maszyny dla przemysłu spożywczego - Wałkowarki do ciasta - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 1674:2000
142PN-EN 1677-1:2002 (U)Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 1: Elementy stalowe kute, Klasa 8EN 1677-1:2000
143PN-EN 1677-2:2002 (U)Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 2: Haki do podnoszenia stalowe kute z zapadką, Klasa 8EN 1677-2:2000
144PN-EN 1677-3:2002 (U)Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 3: Haki stalowe kute z klamrą zabezpieczającą - Klasa 8EN 1677-3:2001
145PN-EN 1677-4:2002 (U)Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 4: Ogniwa, Klasa 8EN 1677-4:2000
146PN-EN 1677-5:2002 (U)Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 5: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką - Klasa 4EN 1677-5:2001
147PN-EN 1677-6:2002 (U)Elementy zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 6: Ogniwa - Klasa 4EN 1677-6:2001
148PN-EN 1678:1999Maszyny dla przemysłu spożywczego - Krajalnice warzyw - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 1678:1998
149PN-EN 1679-1:2000Silniki spalinowe tłokowe - Bezpieczeństwo - Silniki o zapłonie samoczynnymEN 1679-1:1998
150PN-EN 1726-1:2001Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu do 10.000 kg oraz ciągniki o sile uciągu do 20.000 N włącznie - Część 1: Wymagania ogólneEN 1726-1:1998
151PN-EN 1726-2:2002Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu do 10.000 kg oraz ciągniki o sile uciągu do 20.000 N włącznie - Część 2: Dodatkowe wymagania dla wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem oraz dla wózków specjalnie zaprojektowanych do jazdy z podniesionym ładunkiemEN 1726-2:2000
152PN-EN 1755:2002Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych - Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyleEN 1755:2000
153PN-EN 1756-1:2003Podesty ruchome załadowcze - Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Podesty ruchome załadowcze towaroweEN 1756-1:2001
154PN-EN 1757-1:2003Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe ręczne - Część 1: Wózki podnośnikoweEN 1757-1:2001
155PN-EN 1757-2:2003Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe ręczne - Część 2: Wózki unoszące widłoweEN 1757-2:2001
156PN-EN 1760-1:2002Maszyny. Bezpieczeństwo - Urządzenia ochronne czułe na nacisk - Część 1: Ogólne zasady projektowania oraz badań mat i podłóg czułych na naciskEN 1760-1:1997
157PN-EN 1760-2:2002 (U)Maszyny. Bezpieczeństwo - Urządzenia ochronne czułe na nacisk - Część 2: Ogólne zasady projektowania oraz badań obrzeży i listew czułych na naciskEN 1760-2:2001
158PN-EN 1804-1:2002 (U)Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudów hydraulicznych - Część 1: Elementy obudów i wymagania ogólneEN 1804-1:2001
159PN-EN 1804-2:2002 (U)Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudów hydraulicznych - Część 2: Stojaki i siłownikiEN 1804-2:2001
160PN-EN 1807:2001Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki taśmoweEN 1807:1999
161PN-EN 1808:2002Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących - Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa - BadaniaEN 1808:1999
162PN-EN 1834-2:2002Silniki spalinowe tłokowe - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 2: Silniki grupy I przeznaczone do stosowania w pracach podziemnych zagrożonych występowaniem metanu i/lub palnego pyłuEN 1834-2:2000
163PN-EN 1837:2002 (U)Bezpieczeństwo maszyn - Oświetlenie własne maszynEN 1837:1999
164PN-EN 1845:2002Maszyny do produkcji obuwia - Maszyny do formowania obuwia - Wymagania bezpieczeństwaEN 1845:1998
165PN-EN 1846-2:2002 (U)Samochody pożarnicze - Część 2: Wspólne wymagania - Bezpieczeństwo i wykonanieEN 1846-2:2001
166PN-EN 1846-3:2003 (U)Samochody pożarnicze - Część 3: Wyposażenie zainstalowane na stałe - Bezpieczeństwo i wykonanieEN 1846-3:2002
167PN-EN 1853:2002Maszyny rolnicze - Przyczepy wywrotki - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 1853:1999
168PN-EN 1870-1:2001Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 1: Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem i bez stołu przesuwnego) i pilarki formatoweEN 1870-1:1999
169PN-EN 1870-3:2003Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 3: Pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego oraz kombinowane pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego/pilarki tarczowe stołoweEN 1870-3:2001
170PN-EN 1870-4:2003Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-4:2001
171PN-EN 1870-5:2002 (U)Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 5: Pilarki stołowe dolnowrzecionowe kombinowane do cięcia poprzecznegoEN 1870-5:2002
172PN-EN 1870-6:2002 (U)Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 6: Pilarki stołowe kombinowane do drewna opałowego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-6:2002
173PN-EN 1870-7:2002 (U)Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 7: Jednopiłowe pilarki do kłód z wbudowanym mechanizmem posuwowym stołu i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-7:2002
174PN-EN 1870-8:2002 (U)Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 8: Jednopiłowe pilarki rozdzielcze z napędzanym zespołem piły i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-8:2001
175PN-EN 1870-9:2002Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 9: Pilarki dwupiłowe do cięcia poprzecznego, z wbudowanym mechanizmem posuwowym i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-9:2000
176PN-EN 1915-1:2003Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania ogólne - Część 1: Podstawowe wymagania bezpieczeństwaEN 1915-1:2001
177PN-EN 1915-2:2003Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania ogólne - Część 2: Wymagania dotyczące stabilności i wytrzymałości, obliczenia i metody badańEN 1915-2:2001
178PN-EN 1953:2001Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych - Wymagania bezpieczeństwaEN 1953:1998
179PN-EN 1974:2000Maszyny dla przemysłu spożywczego - Krajalnice - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 1974:1998
180PN-EN 201:1999Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Wtryskarki - Wymagania bezpieczeństwaEN 201:1997
181PN-EN 201:1999/A1:2002Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Wtryskarki - Wymagania bezpieczeństwa (Zmiana A1)EN 201:1997/A1:2000
182PN-EN 25136:1997Akustyka - Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory - Metoda kanałowaEN 25136:1993
183PN-EN 280:2003Podesty ruchome przejezdne - Obliczenia projektowe - Kryteria stateczności - Budowa - Bezpieczeństwo - Badania i próbyEN 280:2001
184PN-EN 28662-1:1998Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - Wymagania ogólneEN 28662-1:1992
185PN-EN 28662-2+A1:1998Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - Młoty przecinaki i młoty nitownikiEN 28662-2:1994

EN 28662-2:1994/A1:1995

186PN-EN 28662-3:1999Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - Wiertarki do kamienia i młoty obrotoweEN 28662-3:1994

EN 28662-3:1994/A1:1995

187PN-EN 28662-5:1999Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - Młoty do rozbijania betonu i młoty udaroweEN 28662-5:1994

EN 28662-5:1994/A1:1995

188PN-EN 289:1999Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Prasy tłoczne i przetłoczne - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowaniaEN 289:1993
189PN-EN 292-1:2000Maszyny. Bezpieczeństwo - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania - Podstawowa terminologia, metodologiaEN 292-1:1991
190PN-EN 292-2:2000Maszyny. Bezpieczeństwo - Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania - Zasady i wymagania techniczneEN 292-2:1991
191PN-EN

292-2:2000/A1:2002 (U)

Maszyny. Bezpieczeństwo - Podstawowe pojęcia, ogólne zasady projektowania - Część 2: Zasady i wymagania techniczneEN 292-2:1991/A1:1995
192PN-EN 294:1994Bezpieczeństwo maszyn - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznychEN 294:1992
193PN-EN 30326-1:2000Drgania mechaniczne - Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe - Wymagania podstawoweEN 30326-1:1994
194PN-EN 31252:1998Lasery i sprzęt laserowy - Przyrząd laserowy - Minimalne wymagania dotyczące dokumentacjiEN 31252:1994
195PN-EN 31253:2000Lasery i sprzęt laserowy - Przyrząd laserowy - Połączenia mechaniczneEN 31253:1994
196PN-EN 349:1999Maszyny. Bezpieczeństwo - Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowiekaEN 349:1993
197PN-EN 415-1:2003Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 1: Terminologia i klasyfikacja maszyn pakujących i wyposażenia dodatkowegoEN 415-1:2000
198PN-EN 415-2:2003Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 2: Maszyny pakujące do wstępnie ukształtowanych pojemników sztywnychEN 415-2:1999
199PN-EN 415-3:2003Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 3: Maszyny formujące, napełniające i zamykająceEN 415-3:1999
200PN-EN 415-4:2003Bezpieczeństwo maszyn pakujących - Część 4: Paletyzatory i depaletyzatoryEN 415-4:1997
201PN-EN 418:1999Maszyny. Bezpieczeństwo - Wyposażenie do zatrzymywania awaryjnego; aspekty funkcjonalne - Zasady projektowaniaEN 418:1992
202PN-EN 422:2000Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Bezpieczeństwo - Maszyny do wytwarzania pojemników metodą formowania z rozdmuchiwaniem - Wymagania dotyczące projektowania i budowyEN 422:1995
203PN-EN 453:2002Maszyny dla przemysłu spożywczego - Miesiarki do ciasta - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 453:2000
204PN-EN 454:2002Maszyny dla przemysłu spożywczego - Ubijarki i miesiarki planetarne - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 454:2000
205PN-EN 457:1998Maszyny. Bezpieczeństwo - Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa - Wymagania ogólne, projektowanie i badaniaEN 457:1992
206PN-EN 474-1:1999Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania ogólneEN 474-1:1994

EN 474-1:1994/A1:1998

207PN-EN 474-10:2000Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące koparek do rowówEN 474-10:1998
208PN-EN 474-11:2000Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące ugniatarekEN 474-11:1998
209PN-EN 474-2:1999Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowychEN 474-2:1996
210PN-EN 474-3:1999Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące ładowarekEN 474-3:1996
211PN-EN 474-4:1999Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące koparko-ładowarekEN 474-4:1996
212PN-EN 474-5:1999Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące koparek hydraulicznychEN 474-5:1996
213PN-EN 474-6:1999Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące wywrotekEN 474-6:1996
214PN-EN 474-7:2000Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące zgarniarekEN 474-7:1998
215PN-EN 474-8:2000Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące równiarekEN 474-8:1998
216PN-EN 474-9:2000Maszyny do robót ziemnych - Bezpieczeństwo - Wymagania dotyczące układarek rurEN 474-9:1998
217PN-EN 500-1:1999Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Wymagania ogólneEN 500-1:1995
218PN-EN 500-2:1999Przejezdne maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do nawierzchni drogowychEN 500-2:1995
219PN-EN 500-3:2002 (U)Maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 3: Specjalne wymagania dotyczące maszyn do stabilizacji gruntuEN 500-3:1995
220PN-EN 500-4:2002 (U)Maszyny drogowe - Bezpieczeństwo - Część 4: Specjalne wymagania dotyczące maszyn do zagęszczaniaEN 500-4:1995
221PN-EN 50144-1:2000Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Wymagania ogólneEN 50144-1:1998
222PN-EN 50144-2-1:2001Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarekEN 50144-2-1:1999
223PN-EN 50144-2-10:2002Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowych kątowychEN 50144-2-10:2001
224PN-EN 50144-2-13:2003 (U)Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowychEN 50144-2-13:2002
225PN-EN 50144-2-14:2002Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarekEN 50144-2-14:2001
226PN-EN 50144-2-15:2002Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotówEN 50144-2-15:2001
227PN-EN 50144-2-17:2002Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek żłobiącychEN 50144-2-17:2000
228PN-EN 50144-2-18:2002Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-18: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek okrawających do materiałów warstwowychEN 50144-2-18:2000
229PN-EN 50144-2-2:2001Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowychEN 50144-2-2:1999
230PN-EN 50144-2-3:2002 (U)Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, polerek i szlifierek dyskowychEN 50144-2-3:2002
231PN-EN 50144-2-3:2002/A1:2003 (U)Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, polerek i szlifierek dyskowychEN 50144-2-3:2002/A1:2002
232PN-EN 50144-2-4:2000Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek oscylacyjnych i szlifierek taśmowychEN 50144-2-4:1999
233PN-EN 50144-2-5:2001Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych i noży tarczowychEN 50144-2-5:1999
234PN-EN 50144-2-6:2002Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotkówEN 50144-2-6:2000

EN 50144-2-6:2000/A1:2001

235PN-EN 50144-2-7:2002Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowychEN 50144-2-7:2000
236PN-EN 50260-1:2002 (U)Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorowych narzędzi ręcznych o napędzie silnikowym i akumulatorów przeznaczonych do ich zasilania - Część 1: Wymagania ogólneEN 50260-1:2002
237PN-EN 50260-2-1:2002 (U)Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorowych narzędzi ręcznych o napędzie silnikowym i akumulatorów przeznaczonych do ich zasilania - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarekEN 50260-2-1:2002
238PN-EN 50260-2-10:2002 (U)Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorowych narzędzi ręcznych o napędzie silnikowym i akumulatorów przeznaczonych do ich zasilania - Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowychEN 50260-2-10:2002
239PN-EN 50260-2-14:2002(U)Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorowych narzędzi ręcznych o napędzie silnikowym i akumulatorów przeznaczonych do ich zasilania - Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek żłobiących i frezarek okrawającychEN 50260-2-14:2002
240PN-EN 50260-2-2:2002 (U)Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorowych narzędzi ręcznych o napędzie silnikowym i akumulatorów przeznaczonych do ich zasilania - Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowychEN 50260-2-2:2002
241PN-EN 50260-2-4:2002 (U)Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorowych narzędzi ręcznych o napędzie silnikowym i akumulatorów przeznaczonych do ich zasilania - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek oscylacyjnych i szlifierek taśmowychEN 50260-2-4:2002
242PN-EN 50260-2-5:2002 (U)Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorowych narzędzi ręcznych o napędzie silnikowym i akumulatorów przeznaczonych do ich zasilania - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych i noży tarczowychEN 50260-2-5:2002
243PN-EN 50260-2-6:2002 (U)Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorowych narzędzi ręcznych o napędzie silnikowym i akumulatorów przeznaczonych do ich zasilania - Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotkówEN 50260-2-6:2002
244PN-EN 50260-2-7:2002 (U)Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorowych narzędzi ręcznych o napędzie silnikowym i akumulatorów przeznaczonych do ich zasilania - Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowychEN 50260-2-7:2002
245PN-EN 50338:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla elektrycznych kosiarek do trawy zasilanych z baterii z operatorem pieszymEN 50338:2000
246PN-EN 528:2001Układnice - BezpieczeństwoEN 528:1996
247PN-EN 536:2002Maszyny drogowe - Wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych - Wymagania bezpieczeństwaEN 536:1999
248PN-EN 547-1:2000Maszyny. Bezpieczeństwo - Wymiary ciała ludzkiego - Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszynyEN 547-1:1996
249PN-EN 547-2:2000Maszyny. Bezpieczeństwo - Wymiary ciała ludzkiego - Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostępEN 547-2:1996
250PN-EN 547-3:2000Maszyny. Bezpieczeństwo - Wymiary ciała ludzkiego - Dane antropometryczneEN 547-3:1996
251PN-EN 563:2001Maszyny. Bezpieczeństwo - Temperatury dotykanych powierzchni - Dane ergonomiczne do ustalania granicznych wartości temperatury gorących powierzchniEN 563:1994

EN 563:1994/A1:1999

252PN-EN 574:1999Maszyny. Bezpieczeństwo - Oburęczne urządzenia sterujące - Aspekty funkcjonalne - Zasady projektowaniaEN 574:1996
253PN-EN 60204-1:2001Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólneEN 60204-1:1997
254PN-EN 60204-11:2003Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1.000 V prądu przemiennego lub 1.500 V prądu stałego i nieprzekraczające 36 kVEN 60204-11:2000
255PN-EN 60204-31:2000Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do szycia, jednostek i zespołów szwalniczychEN 60204-31:1998
256PN-EN 60204-32:2002 (U)Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowychEN 60204-32:1998
257PN-EN 60335-1:1999Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania ogólneEN 60335-1:1994

EN 60335-1:1994/A11:1995

EN 60335-1:1994/A1:1996

EN 60335-1:1994/A12:1996

EN 60335-1:1994/A13:1998

258PN-EN 60335-1:1999/A14:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania ogólne (Zmiana A14)EN 60335-1:1994/A14:1998
259PN-EN 60335-1:1999/A15:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania ogólne (Zmiana A15)EN 60335-1:1994/A15:2000
260PN-EN 60335-1:1999/A16:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania ogólneEN 60335-1:1994/A16:2001
261PN-EN 60335-1:1999/A2:2001Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólneEN 60335-1:1994/A2:2000
262PN-EN 60335-1:2003 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólneEN 60335-1:2002
263PN-EN 60335-2-64:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-64: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych maszyn kuchennych dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-64:2000
264PN-EN 60335-2-72:2002 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-72: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych do pielęgnacji podłóg w obiektach handlowych i przemysłowychEN 60335-2-72:1998

EN 60335-2-72:1998/A1:2000

265PN-EN 60335-2-77:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-77: Wymagania szczegółowe dla kosiarek trawnikowych zasilanych z sieci, z operatorem pieszymEN 60335-2-77:2000
266PN-EN 608:1998Maszyny rolnicze i leśne - Pilarki łańcuchowe przenośne - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 608:1994
267PN-EN 609-1:2002Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące łuparek do drewna - Część 1: Łuparki klinoweEN 609-1:1999
268PN-EN 609-2:2002Maszyny rolnicze i leśne - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące łuparek do drewna - Część 2: Łuparki śruboweEN 609-2:1999
269PN-EN 60947-5-3:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-3: Aparaty i łączniki sterownicze - Wymagania dotyczące urządzeń zbliżeniowych o określonym sposobie zachowania się w warunkach defektu (PDF)EN 60947-5-3:1999
270PN-EN 60947-5-5:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze - Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznejEN 60947-5-5:1997
271PN-EN 61029-1:2000Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Wymagania ogólneEN 61029-1:2000
272PN-EN 61029-2-1:2002 (U)Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące pił tarczowych stołowychEN 61029-2-1:2002
273PN-EN 61029-2-4:2003 (U)Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowychEN 61029-2-4:2003
274PN-EN 61029-2-9:2003 (U)Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia poprzecznegoEN 61029-2-9:2002
275PN-EN 61310-1:2000Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowychEN 61310-1:1995
276PN-EN 61310-2:2001Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Wymagania dotyczące oznaczaniaEN 61310-2:1995
277PN-EN 61310-3:2002Bezpieczeństwo maszyn - Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie - Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczychEN 61310-3:1999
278PN-EN 614-1:1999Maszyny. Bezpieczeństwo - Ergonomiczne zasady projektowania - Terminologia i wytyczne ogólneEN 614-1:1995
279PN-EN 614-2:2002Maszyny. Bezpieczeństwo - Ergonomiczne zasady projektowania - Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymiEN 614-2:2000
280PN-EN 61496-1:2001Bezpieczeństwo maszyn - Elektroczułe wyposażenie ochronne - Wymagania ogólne i badaniaEN 61496-1:1997
281PN-EN 617:2002 (U)Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczychEN 617:2001
282PN-EN 618:2002 (U)Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu materiałów masowych z wyłączeniem przenośników taśmowych stałychEN 618:2002
283PN-EN 619:2003 (U)Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowychEN 619:2002
284PN-EN 620:2002 (U)Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowychEN 620:2002
285PN-EN 626-1:2001Maszyny. Bezpieczeństwo - Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny - Zasady i wymagania dla producentów maszynEN 626-1:1994
286PN-EN 626-2:2001Maszyny. Bezpieczeństwo - Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny - Metodyka określania procedur sprawdzaniaEN 626-2:1996
287PN-EN 627:1998Zasady rejestrowania danych i monitorowania dźwigów, schodów ruchomych i chodników ruchomychEN 627:1995
288PN-EN 632:1998Maszyny rolnicze - Kombajny zbożowe i kombajny zielonkowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 632:1995
289PN-EN 690:1998Maszyny rolnicze - Rozrzutniki obornika - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 690:1994
290PN-EN 692:2000Prasy mechaniczne - BezpieczeństwoEN 692:1996
291PN-EN 693:2002 (U)Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Prasy hydrauliczneEN 693:2001
292PN-EN 704:2002Maszyny rolnicze - Prasy zbierające - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 704:1999
293PN-EN 706:2002 (E)**Maszyny rolnicze - Maszyny do przycinania pędów winorośli - BezpieczeństwoEN 706:1996
294PN-EN 707:2002Maszyny rolnicze - Wozy asenizacyjne - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 707:1999
295PN-EN 708:2000Maszyny rolnicze - Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 708:1996
296PN-EN 708:2000/A1:2003Maszyny rolnicze - Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 708:1996/A1:2000
297PN-EN 709:2002Maszyny rolnicze i leśne - Ciągniki jednoosiowe z glebogryzarką i glebogryzarki silnikowe, prowadzone przez operatora pieszego - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 709:1997

EN 709:1997/A1:1999

298PN-EN 710:2000Wymagania bezpieczeństwa dla odlewniczych maszyn i urządzeń do wykonywania form i rdzeni oraz wyposażenia towarzyszącegoEN 710:1997
299PN-EN 741:2002Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalacji i elementów transportu pneumatycznego materiałów masowychEN 741:2000
300PN-EN 745:2002Maszyny rolnicze - Kosiarki rotacyjne i bijakowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 745:1999
301PN-EN 746-1:2000Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przemysłowych do procesów cieplnychEN 746-1:1997
302PN-EN 746-2:2000Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów spalania i układów paliwowychEN 746-2:1997
303PN-EN 746-3:2000Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wytwarzania i stosowania atmosfer gazowychEN 746-3:1997
304PN-EN 746-4:2002Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Część 4: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do zanurzeniowego cynkowania na gorącoEN 746-4:2000
305PN-EN 746-5:2003Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Część 5: Szczególne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do procesów cieplnych w kąpielach solnychEN 746-5:2000
306PN-EN 746-8:2003Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych - Część 8: Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do oziębianiaEN 746-8:2000
307PN-EN 774:2002Maszyny ogrodnicze - Przycinarki do żywopłotów silnikowe ręczne - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 774:1996

EN 774:1996/A1:1997

EN 774:1996/A2:1997

EN 774:1996/A3:2001

308PN-EN 775:1998Roboty przemysłowe - BezpieczeństwoEN 775:1992
309PN-EN 786:2001Maszyny ogrodnicze - Elektryczne przycinarki trawnikowe prowadzone przez operatora i ręczne oraz krawędziarki trawnikowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 786:1996
310PN-EN 786:2001/A1:2002Maszyny ogrodnicze - Elektryczne przycinarki trawnikowe prowadzone przez operatora i ręczne oraz krawędziarki trawnikowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa (Zmiana A1)EN 786:1996/A1:2001
311PN-EN 791:1998Wiertnice - BezpieczeństwoEN 791:1995
312PN-EN 792-1:2002Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Narzędzia z napędem do montażu niegwintowanych mechanicznych elementów złącznychEN 792-1:2000
313PN-EN 792-10:2002 (U)Nieelektryczne narzędzia z napędem - Wymagania bezpieczeństwa - Część 10: Sprężarkowe narzędzia z napędemEN 792-10:2000
314PN-EN 792-11:2002 (U)Nieelektryczne narzędzia z napędem - Wymagania bezpieczeństwa - Część 11: Przecinarki i nożyce wibracyjneEN 792-11:2000
315PN-EN 792-12:2002 (U)Nieelektryczne narzędzia z napędem - Wymagania bezpieczeństwa - Część 12: Małe piły tarczowe, małe piły oscylacyjne oraz piły sztychoweEN 792-12:2000
316PN-EN 792-13:2002 (U)Nieelektryczne narzędzia z napędem - Wymagania bezpieczeństwa - Część 13: Elementy złączne narzędzi z napędemEN 792-13:2000
317PN-EN 792-2:2002Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Przecinarki i zaciskarkiEN 792-2:2000
318PN-EN 792-3:2002Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Wiertarki i gwinciarkiEN 792-3:2000
319PN-EN 792-4:2002Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 4: Nieobrotowe udarowe narzędzia z napędemEN 792-4:2000
320PN-EN 792-5:2002Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: Wiertarki udaroweEN 792-5:2000
321PN-EN 792-6:2002 (U)Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 6: Narzędzia z napędem do montażu gwintowanych elementów złącznychEN 792-6:2000
322PN-EN 792-7:2002 (U)Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 7: SzlifierkiEN 792-7:2001
323PN-EN 792-8:2002 (U)Nieelektryczne narzędzia z napędem - Wymagania bezpieczeństwa - Część 8: Szlifierki i polerkiEN 792-8:2001
324PN-EN 792-9:2002 (U)Nieelektryczne narzędzia z napędem - Wymagania bezpieczeństwa - Część 9: Szlifierki narzędzioweEN 792-9:2001
325PN-EN 809:1999Pompy i zespoły pompowe do cieczy - Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN 809:1998
326PN-EN 811:1999Maszyny. Bezpieczeństwo - Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami dolnymi do stref niebezpiecznychEN 811:1996
327PN-EN 81-3:2002Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Część 3: Dźwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczneEN 81-3:2000
328PN-EN 815:2002Bezpieczeństwo maszyn do bezosłonowego wiercenia tuneli i do bezżerdziowego wiercenia szybów w skaleEN 815:1996
329PN-EN 818-1:1999Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Ogólne warunki odbioruEN 818-1:1996
330PN-EN 818-2:1999Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Średniodokładny łańcuch o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych - Klasa 8EN 818-2:1996
331PN-EN 818-3:2001Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Część 3: Średniodokładny łańcuch do zawiesi łańcuchowych - Klasa 4EN 818-3:1999
332PN-EN 818-4:1999Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Zawiesia łańcuchowe - Klasa 8EN 818-4:1996
333PN-EN 818-5:2002Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Część 5: Zawiesia łańcuchowe - Klasa 4EN 818-5:1999
334PN-EN 818-6:2002Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Część 6: Zawiesia łańcuchowe - Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcęEN 818-6:2000
335PN-EN 818-7:2002 (U)Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Część 7: Tolerancja wykonania łańcuchów w klasie T (Typy T, DAT i DT)EN 818-7:2002
336PN-EN 836:2001Maszyny ogrodnicze - Kosiarki trawnikowe silnikowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 836:1997

EN 836:1997/A1:1997

337PN-EN 836:2001/A2:2002Maszyny ogrodnicze - Kosiarki trawnikowe silnikowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa (Zmiana A2)EN 836:1997/A2:2001
338PN-EN 842:2002Maszyny. Bezpieczeństwo - Wizualne sygnały niebezpieczeństwa - Ogólne wymagania, projektowanie i badanieEN 842:1996
339PN-EN 848-1:2001Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 1: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionoweEN 848-1:1998

EN 848-1:1998/A1:2000

340PN-EN 848-2:2001Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 2: Frezarki górnowrzecionowe jednowrzecionoweEN 848-2:1998
341PN-EN 848-3:2001Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 3: Wiertarki i frezarki sterowane numerycznieEN 848-3:1999
342PN-EN 859:1999Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwemEN 859:1997
343PN-EN 860:1999Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Jednostronne strugarki grubiarkiEN 860:1997
344PN-EN 861:1999Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Strugarki wyrówniarko-grubiarkiEN 861:1997
345PN-EN 869:2000Wymagania bezpieczeństwa dla ciśnieniowych maszyn odlewniczychEN 869:1997
346PN-EN 894-1:2002Maszyny. Bezpieczeństwo - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych - Część 1: Ogólne zasady interakcji między człowiekiem a wskaźnikami i elementami sterowniczymiEN 894-1:1997
347PN-EN 894-2:2002Maszyny. Bezpieczeństwo - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych - Część 2: WskaźnikiEN 894-2:1997
348PN-EN 894-3:2002Maszyny. Bezpieczeństwo - Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych - Część 3: Elementy sterowniczeEN 894-3:2000
349PN-EN 907:2002Maszyny rolnicze i leśne - Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 907:1997
350PN-EN 908:2002Maszyny rolnicze i leśne - Deszczujące maszyny bębnowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 908:1999
351PN-EN 909:2002Maszyny rolnicze i leśne - Maszyny deszczujące typu obrotowego i frontalnego - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 909:1998
352PN-EN 930:2002Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry - Maszyny do ścierania, szlifowania, polerowania i frezowania - Wymagania bezpieczeństwaEN 930:1997
353PN-EN 931:2002Maszyny do produkcji obuwia - Ćwiekarki - Wymagania bezpieczeństwaEN 931:1997
354PN-EN 940:1999Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Obrabiarki kombinowaneEN 940:1997
355PN-EN 953:1999Maszyny. Bezpieczeństwo - Osłony - Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomychEN 953:1997
356PN-EN 954-1:2001Maszyny. Bezpieczeństwo - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 1: Ogólne zasady projektowaniaEN 954-1:1996
357PN-EN 972:2001Maszyny garbarskie - Maszyny walcowe - Wymagania bezpieczeństwaEN 972:1998
358PN-EN 981:2002Maszyny. Bezpieczeństwo - System dźwiękowych i wizualnych sygnałów niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnychEN 981:1996
359PN-EN 982:1998Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów - HydraulikaEN 982:1996
360PN-EN 983:1999Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów - PneumatykaEN 983:1996
361PN-EN 996:1998Sprzęt do palowania - Wymagania bezpieczeństwaEN 996:1995
362PN-EN 999:2002Maszyny. Bezpieczeństwo - Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowiekaEN 999:1998
363PN-EN ISO 10472-1:2002Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 1: Wymagania ogólneEN ISO 10472-1:1997
364PN-EN ISO 10472-2:2002Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 2: Pralnice i pralnico-wirówkiEN ISO 10472-2:1997
365PN-EN ISO 10472-3:2002Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 3: Zespoły piorące ciągłego działania łącznie z maszynami składowymiEN ISO 10472-3:1997
366PN-EN ISO 10472-4:2002Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 4: Suszarki powietrzneEN ISO 10472-4:1997
367PN-EN ISO 10472-5:2002Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 5: Prasownice do wyrobów płaskich, wprowadzarki i składarkiEN ISO 10472-5:1997
368PN-EN ISO 10472-6:2002Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych - Część 6: Prasy do prasowania i prasy do zgrzewaniaEN ISO 10472-6:1997
369PN-EN ISO 11102-1:1999Silniki spalinowe tłokowe - Urządzenie rozruchu ręcznego - Wymagania bezpieczeństwa i próbyEN ISO 11102-1:1997
370PN-EN ISO 11102-2:1999Silniki spalinowe tłokowe - Urządzenie rozruchu ręcznego - Metoda sprawdzania kąta rozłączaniaEN ISO 11102-2:1997
371PN-EN ISO 11111:2000Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwaEN ISO 11111:1995
372PN-EN ISO 11145:2003Optyka i przyrządy optyczne - Lasery i sprzęt laserowy - Słownik i symboleEN ISO 11145:2001
373PN-EN ISO 11200:1999Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscachEN ISO 11200:1995
374PN-EN ISO 11201:1999Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach metodą techniczną w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwiękEN ISO 11201:1995
375PN-EN ISO 11202:1999Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach metodą orientacyjną w warunkach in situEN ISO 11202:1995
376PN-EN ISO 11203:1999Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznejEN ISO 11203:1995
377PN-EN ISO 11204:1999Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach metodą wymagającą poprawek środowiskowychEN ISO 11204:1995
378PN-EN ISO 11546-1:2000Akustyka - Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów - Pomiary w warunkach laboratoryjnych (dla celów deklaracji)EN ISO 11546-1:1995
379PN-EN ISO 11546-2:2000Akustyka - Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów - Pomiary w warunkach terenowych (dla celów akceptacji i weryfikacji)EN ISO 11546-2:1995
380PN-EN ISO 11554:2001Optyka i przyrządy optyczne - Lasery i sprzęt laserowy - Metody badania mocy, energii i charakterystyk czasowych wiązki laserowejEN ISO 11554:1998
381PN-EN ISO 11680-1:2002 (U)Maszyny leśne - Wymagania bezpieczeństwa i badania podkrzesywarek montowanych na wysięgniku - Część 1: Jednostka zespolona z silnikiem spalinowymEN ISO 11680-1:2000
382PN-EN ISO 11680-2:2002 (U)Maszyny leśne - Wymagania bezpieczeństwa i badania podkrzesywarek montowanych na wysięgniku - Część 2: Jednostka używana z plecakowym źródłem napęduEN ISO 11680-2:2000
383PN-EN ISO 11681-2:2002Maszyny dla leśnictwa - Pilarki łańcuchowe przenośne - Wymagania bezpieczeństwa i ich badanie - Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzewEN ISO 11681-2:1998
384PN-EN ISO 11688-1:2002Akustyka - Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu maszyn i urządzeń o ograniczonym hałasie - Część 1: ProjektowanieEN ISO 11688-1:1998
385PN-EN ISO 11691:2000Akustyka - Pomiary tłumienia wtrącenia tłumików kanałowych bez przepływu - Laboratoryjna metoda orientacyjnaEN ISO 11691:1995
386PN-EN ISO 11806:2002Maszyny rolnicze i leśne - Kosy spalinowe do zarośli i trawy - Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN ISO 11806:1997
387PN-EN ISO 11957:2000Akustyka - Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości kabin - Pomiary laboratoryjne i terenoweEN ISO 11957:1996
388PN-EN ISO 12001:2000Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Zasady opracowania i prezentacji procedury badania hałasuEN ISO 12001:1996
389PN-EN ISO 13753:2002Drgania i wstrząsy mechaniczne - Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne - Metoda wyznaczania współczynnika przenoszenia drgań materiałów elastycznych obciążonych układem ręka-ramięEN ISO 13753:1998
390PN-EN ISO 14982:2002Maszyny rolnicze i leśne - Kompatybilność elektromagnetyczna - Metody badania i kryteria przyjęciaEN ISO 14982:1998
391PN-EN ISO 15744:2002 (U)Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Pomiar hałasu - Metoda techniczna (klasa 2)EN ISO 15744:2002
392PN-EN ISO 3450:1998Maszyny do robót ziemnych - Układy hamulcowe maszyn na kołach z ogumieniem - Układy oraz wymagania dotyczące skuteczności i metody badańEN ISO 3450:1996
393PN-EN ISO 3457:1997Maszyny do robót ziemnych - Osłony - Definicje i wymaganiaEN ISO 3457:1995
394PN-EN ISO 3741:2003Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metody dokładne w komorach pogłosowychEN ISO 3741:1999
395PN-EN ISO 3743-1:1998Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu - Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych - Metoda porównawcza w pomieszczeniach pomiarowych o ścianach odbijających dźwiękEN ISO 3743-1:1995
396PN-EN ISO 3743-2:1998Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego - Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych - Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowychEN ISO 3743-2:1996
397PN-EN ISO 3744:1999Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwiękEN ISO 3744:1995
398PN-EN ISO 3746:1999Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwiękEN ISO 3746:1995
399PN-EN ISO 3747:2003Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego - Metoda porównawcza w warunkach in situEN ISO 3747:2000
400PN-EN ISO 4871:2002Akustyka - Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeńEN ISO 4871:1996
401PN-EN ISO 583-1:2002Taśmy przenośnikowe z rdzeniem tekstylnym - Grubość całkowita i grubość poszczególnych elementów - Część 1: Metody badańEN ISO 583-1:2000
402PN-EN ISO 6682:1997Maszyny do robót ziemnych - Strefy wygody i zasięgu w odniesieniu do elementów sterowniczychEN ISO 6682:1995
403PN-EN ISO 7096:2002Maszyny do robót ziemnych - Ocena laboratoryjna drgań mechanicznych na siedzisku operatoraEN ISO 7096:2000
404PN-EN ISO 7235:1998Akustyka - Metody pomiaru tłumików kanałowych - Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitegoEN ISO 7235:1995
405PN-EN ISO 7250:2002 (U)Pomiary podstawowych cech antropometrycznych ciała ludzkiego do projektowania technicznegoEN ISO 7250:1997
406PN-EN ISO 8230:2001Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego w tetrachloroetylenieEN ISO 8230:1997
407PN-EN ISO 8662-10:2001Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - Przecinarki i nożyce wibracyjneEN ISO 8662-10:1998
408PN-EN ISO 8662-12:2000Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - Piły i pilniki o ruchu posuwisto-zwrotnym i piły o ruchu oscylacyjnym lub obrotowymEN ISO 8662-12:1997
409PN-EN ISO 8662-13:2000Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - Szlifierki różnonarzędzioweEN ISO 8662-13:1997
410PN-EN ISO 8662-14:1999Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - Młoty kamieniarskie i odbijaki igłoweEN ISO 8662-14:1996
411PN-EN ISO 8662-4:1999Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - SzlifierkiEN ISO 8662-4:1995
412PN-EN ISO 8662-6:1999Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - Wiertarki udaroweEN ISO 8662-6:1995
413PN-EN ISO 8662-7:2000Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - Klucze, wkrętarki i klucze do nakrętek udarowe, impulsowe i zapadkoweEN ISO 8662-7:1997
414PN-EN ISO 8662-8:2000Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - Polerki i szlifierki rotacyjne, orbitalne i orbitalne specjalneEN ISO 8662-8:1997
415PN-EN ISO 8662-9:1999Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - UbijakiEN ISO 8662-9:1996
416PN-EN ISO 9614-1:1999Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Metoda stałych punktów pomiarowychEN ISO 9614-1:1995
417PN-EN ISO 9614-3:2003 (U)Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia - Część 3: Precyzyjna metoda dla pomiaru metodą omiataniaEN ISO 9614-3:2002
418PN-EN ISO 9902-1:2003Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 1: Wymagania ogólneEN ISO 9902-1:2001
419PN-EN ISO 9902-2:2003Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 2: Maszyny przygotowawcze do przędzenia i maszyny do przędzeniaEN ISO 9902-2:2001
420PN-EN ISO 9902-3:2003Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 3: Maszyny do produkcji włókninEN ISO 9902-3:2001
421PN-EN ISO 9902-4:2003Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i do wytwarzania wyrobów powrożniczych i linEN ISO 9902-4:2001
422PN-EN ISO 9902-5:2003Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 5: Maszyny przygotowawcze do tkania i dzianiaEN ISO 9902-5:2001
423PN-EN ISO 9902-6:2003Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianinEN ISO 9902-6:2001
424PN-EN ISO 9902-7:2003Maszyny włókiennicze - Przepisy dotyczące badań hałasu - Część 7: Maszyny wykończalniczeEN ISO 9902-7:2001
425PN-ISO 2860:1997***Maszyny do robót ziemnych - Minimalne wymiary dostępuEN ISO 2860:1999
426PN-ISO 2867:1997Maszyny do robót ziemnych - DojściaEN ISO 2867:1998
427PN-ISO 3164:1998Maszyny do robót ziemnych - Laboratoryjna ocena konstrukcji chroniących operatora - Wymagania dotyczące przestrzeni chronionejEN ISO 3164:1999
428PN-ISO 3411:1998Maszyny do robót ziemnych - Wymiary operatorów i minimalna przestrzeń wokół operatoraEN ISO 3411:1999
429PN-ISO 6683+A1:1996Maszyny do robót ziemnych - Pasy bezpieczeństwa i ich kotwiczenie przy siedziskachEN ISO 6683:1999
*(U) Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

**(E) Polska Norma wprowadzająca normę europejską metodą okładki i dostępna tylko w języku oryginału.

*** Wdrożona do PN norma ISO jest identyczna z normą EN.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 98/79/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 12180:2002 (U)*Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty kształtujące ciało - Specjalne wymagania dla implantów piersiEN 12180:2000
2PN-EN 12286:2002 (U)Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Pomiar wielkości w próbkach pochodzenia biologicznego - Prezentacja referencyjnych procedur pomiarowychEN 12286:1998

EN 12286:1998/A1:2000

3PN-EN 12287:2002 (U)Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Pomiar wielkości w próbkach pochodzenia biologicznego - Opis materiałów referencyjnychEN 12287:1999
4PN-EN 12322:2002 (U)Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Podłoża mikrobiologiczne - Kryteria jakościowe dla podłożyEN 12322:1999
5PN-EN 12322:2002/A1:2003 (U)Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Podłoża mikrobiologiczne - Kryteria jakościowe dla podłożyEN 12322:1999/A1:2001
6PN-EN 1280-1:2003Kodowane systemy napełniania parowników anestezjologicznych - Część 1: Systemy napełniania o kodzie prostokątnymEN 1280-1:1997/A1:2000
7PN-EN 13328-1:2003 (U)Filtry układów oddechowych stosowanych w anestezji i do sztucznego oddychania - Część 1: Metoda oceny skuteczności filtracji z użyciem roztworu soliEN 13328-1:2001
8PN-EN 13532:2003 (U)Wymagania ogólne dla przyrządów medycznych do diagnostyki in vitro stosowanych do samokontroli wykonywanej przez pacjentaEN 13532:2002
9PN-EN 13544-1:2002 (U)Sprzęt oddechowy do terapii - Część 1: Systemy rozpylające i ich elementyEN 13544-1:2001
10PN-EN 13544-3:2002 (U)Sprzęt oddechowy do terapii - Część 3: Urządzenia do pobierania powietrzaEN 13544-3:2001
11PN-EN 13612:2003 (U)Ocena eksploatacyjna medycznych wyrobów do diagnostyki in vitroEN 13612:2002
12PN-EN 13640:2003 (U)Badanie trwałości odczynników do diagnostyki in vitroEN 13640:2002
13PN-EN 13641:2003 (U)Eliminacja lub redukcja ryzyka zakażenia związanego z odczynnikami do diagnostyki in vitroEN 13641:2002
14PN-EN 1658:2002 (U)Wymagania dotyczące znakowania przyrządów do diagnostyki in vitroEN 1658:1996
15PN-EN 375:2002 (U)Informacje dostarczane przez producenta wraz z odczynnikami do diagnostyki in vitro do użytku profesjonalnegoEN 375:2001
16PN-EN 376:2003 (U)Informacja załączana przez wytwórcę do odczynników do diagnostyki in vitro stosowanych do samokontroli wykonywanej przez pacjentaEN 376:2002
17PN-EN 455-1:2002 (U)Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 1: Wymagania i badanie na nieobecność dziurEN 455-1:2000
18PN-EN 455-2:2002 (U)Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 2: Wymagania i badania właściwości fizycznychEN 455-2:2000
19PN-EN 552:1999/A2:2002Sterylizacja wyrobów medycznych - Walidacja i rutynowa kontrola sterylizacji metodą napromieniowaniaEN 552:1994/A2:2000
20PN-EN 556-1:2002Sterylizacja wyrobów medycznych - Wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych jako "STERYLNE" - Część 1: Wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznychEN 556-1:2001
21PN-EN 591:2002 (U)Instrukcje stosowania narzędzi do profesjonalnego użytku w diagnostyce in vitroEN 591:2001
22PN-EN 592:2003 (U)Instrukcje obsługi urządzeń do diagnostyki in vitro stosowanych do samokontroli wykonywanej przez pacjentaEN 592:2002
23PN-EN 61010-2-101:2003 (U)Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro (IVD)EN 61010-2-101:2002
24PN-EN 794-1:2002 (U)Pompy oddechowe - Część 1: Szczegółowe wymagania dla pomp oddechowych stosowanych w intensywnej terapiiEN 794-1:1997/A1:2000
25PN-EN 928:2001Systemy do diagnostyki in vitro - Wytyczne stosowania EN 29001 i EN 46001 oraz EN 29002 i EN 46002 w przypadku medycznych wyrobów do diagnostyki in vitroEN 928:1995
26PN-EN 980:2001Symbole graficzne stosowane do etykietowania wyrobów medycznychEN 980:1996/A1:1999
27PN-EN 980:2001/A2:2002 (U)Symbole graficzne stosowane do etykietowania wyrobów medycznychEN 980:1996/A2:2001
28PN-EN ISO 10993-14:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 14: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji ceramikiEN ISO 10993-14:2001
29PN-EN ISO 10993-15:2002 (U)Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 15: Identyfikacja i ilościowe oznaczanie produktów degradacji metali i stopówEN ISO 10993-15:2000
30PN-EN ISO 10993-8:2002Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 8: Dobór i kwalifikacja materiałów odniesienia do badań biologicznychEN ISO 10993-8:2000
31PN-EN ISO 13485:2002Systemy jakości - Wyroby medyczne - Szczególne wymagania dotyczące stosowania EN ISO 9001EN ISO 13485:2000
32PN-EN ISO 13488:2002Systemy jakości - Wyroby medyczne - Szczególne wymagania dotyczące stosowania EN ISO 9002EN ISO 13488:2000
33PN-EN ISO 14937:2002 (U)Sterylizacja wyrobów służących do ochrony zdrowia - Wymagania ogólne dotyczące oceny czynnika sterylizującego oraz przebiegu, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznychEN ISO 14937:2000
34PN-EN ISO 14971:2002 (U)Wyroby medyczne - Zastosowanie analizy ryzyka do wyrobów medycznychEN ISO 14971:2000
35PN-EN ISO 15225:2002 (U)Nazewnictwo - Specyfikacja systemu nazewnictwa dotyczącego wyrobów medycznych do celów wymiany danych objętych przepisamiEN ISO 15225:2000
36PN-EN ISO 4074:2002 (U)Prezerwatywy lateksowe - Wymagania i metody badańEN ISO 4074:2002
37PN-EN ISO 4135:2002 (U)Wyposażenie do anestezji i oddychania - SłownictwoEN ISO 4135:2001
38PN-EN ISO 9360-1:2002 (U)Urządzenia do anestezji i oddychania - Wymienniki ciepła i wilgoci (HME) do nawilżania gazów oddechowych u ludzi - Część 1: HME używane z minimalną objętością oddechową 250 mlEN ISO 9360-1:2000
*(U) Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 99/5/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 300 339 V1.1.1:2003 (U)*Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń radiokomunikacyjnych - Norma ogólnaEN 300 339 V1.1.1:1998
2PN-EN 300 827 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma związana z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC) dotycząca naziemnej łączności radiowej z grupowym wykorzystaniem kanałów (TETRA) i wyposażenia dodatkowegoEN 300 827 V1.1.1:1998
3PN-EN 300 828 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dotycząca nadajników i odbiorników radiotelefonicznych dla ruchomej służby morskiej pracującej w paśmie VHFEN 300 828 V1.1.1:1998
4PN-EN 300 829 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dotycząca naziemnych ruchomych stacji morskich (MMES) pracujących w paśmie 1,5/1,6 GHz, zapewniających przesyłanie danych z małą przepływnością (LBRDC) w światowym morskim systemie łączności alarmowej i bezpieczeństwa (GMDSS)EN 300 829 V1.1.1:1998
5PN-EN 301 090 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); Norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) morskich odbiorników radiotelefonicznych nadzorujących pracujących na częstotliwości 2.182 kHzEN 301 090 V1.1.1:1998
6PN-EN 41003:2001Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnychEN 41003:1998
7PN-EN 50081-1:1996Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne dotyczące emisyjności - Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowioneEN 50081-1:1992
8PN-EN 50081-2:1996Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne dotyczące emisyjności - Środowisko przemysłoweEN 50081-2:1993
9PN-EN 50082-1:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia - Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowioneEN 50082-1:1997
10PN-EN 50083-1:2002Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 1: Wymagania bezpieczeństwaEN 50083-1:1993

EN 50083-1:1993/A2:1997

11PN-EN 50360:2002 (U)Zgodność urządzeń radiokomunikacji ruchomej z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji ludzi na pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 3 GHz - Norma wyrobuEN 50360:2001
12PN-EN 50364:2003 (U)Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 10 GHz, wykorzystywanych w elektronicznej ochronie artykułów (EAS), identyfikacji drogą radiową (RFID) i tym podobnych zastosowaniachEN 50364:2001
13PN-EN 50371:2003 (U)Zgodność elektrycznych i elektronicznych urządzeń małej mocy z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji ludzi na pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz - Ludność - Norma ogólnaEN 50371:2002
14PN-EN 50385:2003 (U)Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne częstotliwości radiowych (110 MHz - 40 GHz) - Ekspozycja ludnościEN 50385:2002
15PN-EN 55022:1996Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody pomiaru zakłóceń radioelektrycznych wytwarzanych przez urządzenia informatyczne (CISPR 22: 1993)EN 55022:1994
16PN-EN 55022:2000Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaruEN 55022:1998
17PN-EN 55022:2000/A1:2003Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaruEN 55022:1998/A1:2000
18PN-EN 55024:2000Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomyEN 55024:1998
19PN-EN 55024:2000/A1:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomyEN 55024:1998/A1:2001
20PN-EN 60065:2001Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne - Wymagania bezpieczeństwa użytkowaniaEN 60065:1998
21PN-EN 60065:2003 (U)Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne - Wymagania bezpieczeństwa użytkowaniaEN 60065:2002
22PN-EN 60215:2003Wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczychEN 60215:1989

EN 60215:1989/A1:1992

EN 60215:1989/A2:1994

23PN-EN 60825-1:2000Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik użytkownikaEN 60825-1:1994

EN 60825-1:1994/A11:1996

24PN-EN 60825-1:2000/A2:2002 (U)Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Klasyfikacja sprzętu, wymagania i przewodnik użytkownikaEN 60825-1:1994/A2:2001
25PN-EN 60825-2:2001Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Bezpieczeństwo światłowodowych systemów telekomunikacyjnychEN 60825-2:2000
26PN-EN 60825-4:2001Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Osłony laseroweEN 60825-4:1997
27PN-EN 60950:2000Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznejEN 60950:1992

EN 60950:1992/A1:1993

EN 60950:1992/A2:1993

EN 60950:1992/A3:1995

EN 60950:1992/A4:1997

28PN-EN 60950:2000/A11:2000Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej (Zmiana 11)EN 60950:1992/A11:1997
29PN-EN 60950:2002 (U)Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznejEN 60950:2000
30PN-EN 60950-1:2003 (U)Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 1: Podstawowe wymaganiaEN 60950-1:2001
31PN-EN 61000-3-11:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia - Odbiorniki o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 75 A, które są przedmiotem przyłączenia warunkowegoEN 61000-3-11:2000
32PN-EN 61000-3-2:1997Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Dopuszczalne poziomy - Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16 A)EN 61000-3-2:1995
33PN-EN 61000-3-2:1997/A1:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Dopuszczalne poziomy - Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16 A) (Zmiana A1)EN 61000-3-2:1995/A1:1998
34PN-EN 61000-3-2:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16 A)EN 61000-3-2:2000
35PN-EN 61000-3-3:1997Kompatybilność elektromagnetyczna - Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 16 A w sieciach zasilających niskiego napięciaEN 61000-3-3:1995
36PN-EN 61000-3-3:1997/A1:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna - Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 16 A w sieciach zasilających niskiego napięciaEN 61000-3-3:1995/A1:2001
37PN-EN 61000-6-1:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Normy ogólne - Część 6-1: Wymagania dotyczące odporności w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionymEN 61000-6-1:2001
38PN-EN 61000-6-2:2003Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowychEN 61000-6-2:2001
39PN-EN 61000-6-3:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne - Wymagania dotyczące emisyjności w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionymEN 61000-6-3:2001
40PN-EN 61000-6-4:2002 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Normy ogólne - Wymagania dotyczące emisyjności w środowisku przemysłowymEN 61000-6-4:2001
41PN-ETS 300 113:1999Systemy i urządzenia radiowe (RES) - Lądowa służba ruchoma - Charakterystyki techniczne i warunki badań urządzeń radiowych przeznaczonych do transmisji danych (i mowy) i wyposażonych w złącze antenoweETS 300 113:1996/A1:1997
42PN-ETS 300 340:2003 (U)Systemy i urządzenia radiowe (RES) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odbiorników przywoławczych europejskiego systemu komunikatów radiowych (ERMES)ETS 300 340:1994/A1:1997
43PN-ETS 300 384:2003 (U)Systemy radiofoniczne - Nadajniki radiofoniczne zakresu fal metrowych (VHF) o modulacji częstotliwościETS 300 384:1995/A1:1997
44PN-ETS 300 447:2000Urządzenia i systemy radiowe (RES) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) nadajników radiofonicznych UKF-FMETS 300 447:1997
45PN-ETS 300 487:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Odbiorcze ruchome stacje naziemne (ROMES) pracujące w zakresie częstotliwości 1,5 GHz umożliwiające transmisję danych - Wymagania szczegółowe w zakresie parametrów częstotliwości radiowych (RF)ETS 300 487:1996/A1:1997
46PN-ETS 300 682:2001Systemy i urządzenia radiowe (RES) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń lokalnych sieci przywoławczychETS 300 682:1997
47PN-ETS 300 683:2000Systemy i urządzenia radiowe (RES) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń małego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 25 GHzETS 300 683:1997
48PN-ETS 300 719-1:2003 (U)Systemy i urządzenia radiowe (RES) - Usługi wydzielonych sieci przywoławczych dalekiego zasięgu - Część 1: Charakterystyki techniczne systemów wydzielonych sieci przywoławczych dalekiego zasięguETS 300 719-1:1997
49PN-ETSI EN 300 065-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Wąskopasmowe urządzenia telegraficzne z bezpośrednim wydrukiem do odbioru informacji meteorologicznych i nawigacyjnych (NAVTEX) - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 065-2 V1.1.1:2001
50PN-ETSI EN 300 065-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Wąskopasmowe urządzenia telegraficzne z bezpośrednim wydrukiem do odbioru informacji meteorologicznych i nawigacyjnych (NAVTEX) - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3(e) dyrektywy R&TTEETSI EN 300 065-3 V1.1.1:2001
51PN-ETSI EN 300 113-2 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma; Urządzenia radiowe przewidywane do transmisji danych (i/lub mowy) wykorzystujące modulacje z lub bez stałej obwiedni i wyposażone w złącze antenowe - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 113-2 V1.2.1:2002
52PN-ETSI EN 300 135-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia radiowe pasma obywatelskiego z modulacją kąta (Urządzenia radiowe CEPT PR 27) - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 135-2 V1.1.1:2000
53PN-ETSI EN 300 152-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Morskie radiopławy ratunkowe (EPIRBs) pracujące na częstotliwości 121,5 MHz lub na częstotliwościach 121,5 MHz i 243 MHz tylko do wskazywania kierunku - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 152-2 V1.1.1:2000
54PN-ETSI EN 300 152-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Morskie radiopławy ratunkowe (EPIRBs) pracujące na częstotliwości 121,5 MHz lub na częstotliwościach 121,5 MHz i 243 MHz tylko do wskazywania kierunku - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTEETSI EN 300 152-3 V1.1.1:2001
55PN-ETSI EN 300 162-2 V1.1.2:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Nadajniki i odbiorniki radiotelefoniczne dla ruchomej służby morskiej pracującej w paśmie VHF - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 162-2 V1.1.2:2000
56PN-ETSI EN 300 162-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Nadajniki i odbiorniki radiotelefoniczne dla ruchomej służby morskiej pracującej w paśmie VHF - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTEETSI EN 300 162-3 V1.1.1:2001
57PN-ETSI EN 300 219-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma; Urządzenia radiowe emitujące sygnały uruchamiające specyficzne działanie odbiorników - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 219-2 V1.1.1:2001
58PN-ETSI EN 300 220-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD); Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1.000 MHz z poziomami mocy do 500 mW - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 220-3 V1.1.1:2000
59PN-ETSI EN 300 224-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lokalne usługi przywoławcze - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 224-2 V1.1.1:2001
60PN-ETSI EN 300 296-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma; Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone przede wszystkim do analogowej transmisji mowy - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 296-2 V1.1.1:2001
61PN-ETSI EN 300 328-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Szerokopasmowe systemy transmisji; Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz, wykorzystujące technikę modulacji z widmem rozproszonym - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 328-2 V1.1.1:2000
62PN-ETSI EN 300 328-2 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Szerokopasmowe systemy transmisji; Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące technikę modulacji z widmem rozproszonym - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 328-2 V1.2.1:2001
63PN-ETSI EN 300 330-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD); Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 330-2 V1.1.1:2001
64PN-ETSI EN 300 341-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma (RP 02); Urządzenia radiowe ze zintegrowaną anteną, emitujące sygnały wywołujące specyficzne działanie odbiorników - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 341-2 V1.1.1:2000
65PN-ETSI EN 300 385 V1.2.1:2002Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) stacjonarnych łączy radiowych i wyposażenia pomocniczegoETSI EN 300 385 V1.2.1:1999
66PN-ETSI EN 300 390-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma; Urządzenia radiowe przeznaczone do transmisji danych (i mowy) z anteną zintegrowaną - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 390-2 V1.1.1:2000
67PN-ETSI EN 300 422-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 422-2 V1.1.1:2000
68PN-ETSI EN 300 433-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma; Urządzenia radiowe pasma obywatelskiego z dwuwstęgową modulacją amplitudy (DSB) i/lub jednowstęgową modulacją amplitudy (SSB) - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 433-2 V1.1.1:2000
69PN-ETSI EN 300 440-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu; Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 440-2 V1.1.1:2001
70PN-ETSI EN 300 454-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Szerokopasmowe łącza foniczne - Część 2: EN zharmonizowana zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 454-2 V1.1.1:2000
71PN-ETSI EN 300 471-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma; Protokół dostępu i reguły zajętości w kanałach wspólnych wykorzystywanych w urządzeniach zgodnie z normą EN 300 113 - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 471-2 V1.1.1:2001
72PN-ETSI EN 300 698-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF na śródlądowych szlakach wodnych - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 698-2 V1.1.1:2000
73PN-ETSI EN 300 698-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF na śródlądowych szlakach wodnych - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTEETSI EN 300 698-3 V1.1.1:2001
74PN-ETSI EN 300 718-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Sygnalizatory lawinowe; Systemy nadawczo-odbiorcze - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 718-2 V1.1.1:2001
75PN-ETSI EN 300 718-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Sygnalizatory lawinowe; Systemy nadawczo-odbiorcze - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTEETSI EN 300 718-3 V1.1.1:2001
76PN-ETSI EN 300 720-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Pokładowe urządzenia i systemy komunikacyjne pracujące w zakresie UHF - Część 2: EN zharmonizowana zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 720-2 V1.1.1:2000
77PN-ETSI EN 300 761-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD); Automatyczna identyfikacja pojazdów (AVI) dla służb kolejowych, urządzenie pracujące w zakresie częstotliwości 2,45 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 761-2 V1.1.1:2001
78PN-ETSI EN 301 025-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia radiotelefoniczne VHF dla łączności powszechnej i urządzenia związane dla cyfrowego wywołania selektywnego (DSC) klasy "D" - Część 2: Zharmonizowana EN zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 025-2 V1.1.1:2000
79PN-ETSI EN 301 025-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia radiotelefoniczne VHF dla łączności powszechnej i urządzenia związane dla cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) klasy "D" - Część 3: Zharmonizowana EN zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTEETSI EN 301 025-3 V1.1.1:2001
80PN-ETSI EN 301 178-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Radiotelefony noszone o bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla ruchomej służby morskiej pracujące w pasmach VHF (wyłącznie dla zastosowań nieobejmowanych przez GMDSS) - Część 2: Zharmonizowana EN z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 178-2 V1.1.1:2000
81PN-ETSI EN 301 357-2 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2.000 MHz, mikrofony radiowe powszechnego użytku i systemy nadzoru ze słuchawką umieszczoną w uchu pracujące w paśmie częstotliwości zharmonizowanym przez CEPT od 863 MHz do 865 MHz - Część 2: Zharmonizowana EN z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 357-2 V1.2.1:2001
82PN-ETSI EN 301 360 V1.1.3:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca satelitarnych interaktywnych stacji końcowych (SIT) oraz satelitarnych stacji końcowych instalowanych u użytkowników (SUT), nadających sygnały w kierunku satelitów geostacjonarnych w zakresach częstotliwości od 27,5 GHz do 29,5 GHz, spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 360 V1.1.3:2001
83PN-ETSI EN 301 419-1 V 4.1.1:2002 (U)Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2) - Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) - Część 1: Stacje ruchome zakresu GSM 900 i DCS 1800 - Dostęp (GSM 13.01, wersja 4.1.1)ETSI EN 301 419-1 V4.1.1:2000
84PN-ETSI EN 301 419-2 V 5.1.1:2002 (U)Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+). Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM). Stacje ruchome przystosowane do transmisji danych o dużej szybkości w przypadku komutacji łączy (HSCSD) przy korzystaniu z wielu szczelin czasowych. Dostęp (GSM 13.34, wersja 5.1.1, emisja 1996)ETSI EN 301 419-2 V5.1.1:2000
85PN-ETSI EN 301 419-3 V 5.0.2:2002 (U)Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+). Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM). Rozbudowana transmisja mowy (ASCI). Stacje ruchome. Dostęp (GSM 13.68, wersja 5.0.2, emisja 1996)ETSI EN 301 419-3 V5.0.2:1999
86PN-ETSI EN 301 419-7 V5.0.2:2003 (U)Cyfrowy komórkowy system telekomunikacyjny (faza 2+) - Wymagania warunkujące włączenie do systemu globalnej łączności ruchomej (GSM) - Zakres częstotliwości przyznany dla kolei (R-GSM). Stacje ruchome. Dostęp (GSM 13.67, wersja 5.0.2, emisja 1996)ETSI EN 301 419-7 V5.0.2:1999
87PN-ETSI EN 301 423 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Zharmonizowana norma dotycząca systemu telekomunikacji lotniczej z ziemią, zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 423 V1.1.1:2000
88PN-ETSI EN 301 426 V1.2.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) oraz morskich ruchomych stacji satelitarnych (MMES) do transmisji danych o małych przepływnościach, nieprzewidzianych do łączności alarmowej i bezpieczeństwa, pracujących w zakresach częstotliwości 1,5/1,6 GHz, spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 426 V1.2.1:2001
89PN-ETSI EN 301 427 V1.1.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) do transmisji danych o małych przepływnościach, pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 427 V1.1.1:2000
90PN-ETSI EN 301 441 V1.1.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), w tym stacji noszonych w ręku, przeznaczonych do satelitarnej sieci łączności osobistej (S-PCN) w zakresach częstotliwości 1,6/2,4 GHz ruchomej służby satelitarnej (MSS), spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 441 V1.1.1:2000
91PN-ETSI EN 301 442 V1.1.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), w tym trzymanych w ręku stacji naziemnych, przeznaczonych do satelitarnych sieci łączności osobistej (S-PCN) w zakresach częstotliwości 2 GHz w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 442 V1.1.1:2000
92PN-ETSI EN 301 443 V1.2.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT) - Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i odbiorcze naziemne stacje satelitarne pracujące w zakresach częstotliwości 4 GHz i 6 GHz, spełniające podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 443 V1.2.1:2001
93PN-ETSI EN 301 444 V1.1.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) pracujących w zakresach częstotliwości 1,5 GHz oraz 1,6 GHz, umożliwiających prowadzenie rozmów i/lub transmisję danych, spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 444 V1.1.1:2000
94PN-ETSI EN 301 459 V1.2.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca satelitarnych interaktywnych stacji końcowych (SIT) oraz satelitarnych stacji końcowych instalowanych u użytkowników (SUT), nadających sygnały w kierunku satelitów na orbicie geostacjonarnej w zakresach częstotliwości od 29,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 459 V1.2.1:2000
95PN-ETSI EN 301 489-1 V1.2.1:2002Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 1: Ogólne wymagania techniczneETSI EN 301 489-1 V1.2.1:2000
96PN-ETSI EN 301 489-1 V1.3.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 1: Ogólne wymagania techniczneETSI EN 301 489-1 V1.3.1:2001
97PN-ETSI EN 301 489-10 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 10: Wymagania szczegółowe dla urządzeń telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) i drugiej (CT2) generacjiETSI EN 301 489-10 V1.1.1:2000
98PN-ETSI EN 301 489-10 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 10: Wymagania szczegółowe dla urządzeń telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) i drugiej (CT2) generacjiETSI EN 301 489-10 V1.2.1:2001
99PN-ETSI EN 301 489-10 V1.3.1:2003Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 10: Wymagania szczegółowe dla urządzeń telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) i drugiej (CT2) generacjiETSI EN 301 489-10 V1.3.1:2002
100PN-ETSI EN 301 489-11 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 11: Wymagania szczegółowe dla analogowych naziemnych nadajników radiofonicznych o modulacji amplitudy (AM) i o modulacji częstotliwości (FM)ETSI EN 301 489-11 V1.1.1:2002
101PN-ETSI EN 301 489-13 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 13: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych pasma obywatelskiego (CB) i wyposażenia pomocniczego (do transmisji sygnałów mowy i innych)ETSI EN 301 489-13 V1.2.1:2002
102PN-ETSI EN 301 489-14 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 14: Wymagania szczegółowe dla analogowych i cyfrowych naziemnych nadajników telewizyjnych rozgłoszeniowychETSI EN 301 489-14 V1.1.1:2002
103PN-ETSI EN 301 489-15 V1.1.1:2002Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 15: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radioamatorskich dostępnych w handluETSI EN 301 489-15 V1.1.1:2000
104PN-ETSI EN 301 489-15 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 15: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radioamatorskich dostępnych w handluETSI EN 301 489-15 V1.2.1:2002
105PN-ETSI EN 301 489-16 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 16: Wymagania szczegółowe dla urządzeń przewoźnych i noszonych analogowej komórkowej łączności radiowejETSI EN 301 489-16 V1.1.1:2000
106PN-ETSI EN 301 489-17 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowej transmisji danych i HIPERLANETSI EN 301 489-17 V1.1.1:2000
107PN-ETSI EN 301 489-18 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 18: Wymagania szczegółowe dla urządzeń naziemnej łączności z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA)ETSI EN 301 489-18 V1.1.1:2000
108PN-ETSI EN 301 489-18 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 18: Wymagania szczegółowe dla naziemnej łączności z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA)ETSI EN 301 489-18 V1.2.1:2001
109PN-ETSI EN 301 489-19 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 19: Wymagania szczegółowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) zapewniających transmisję danych w paśmie 1,5 GHzETSI EN 301 489-19 V1.1.1:2000
110PN-ETSI EN 301 489-2 V1.2.1:2002Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i usług radiowych - Część 2: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przywoławczychETSI EN 301 489-2 V1.2.1:2000
111PN-ETSI EN 301 489-2 V1.3.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i usług radiowych - Część 2: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przywoławczychETSI EN 301 489-2 V1.3.1:2002
112PN-ETSI EN 301 489-20 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 20: Wymagania szczegółowe dla ruchomych stacji naziemnych (MES) stosowanych w ruchomej łączności satelitarnej (MSS)ETSI EN 301 489-20 V1.1.1:2000
113PN-ETSI EN 301 489-22 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 22: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych ruchomych i stacjonarnych łączności lotniczej VHETSI EN 301 489-22 V1.1.1:2000
114PN-ETSI EN 301 489-23 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 23: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych i wyposażenia dodatkowego stacji bazowych (BS) systemu IMT 2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA)ETSI EN 301 489-23 V1.1.1:2001
115PN-ETSI EN 301 489-24 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 24: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych i wyposażenia dodatkowego urządzeń przewoźnych i noszonych (UE) systemu IMT 2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA)ETSI EN 301 489-24 V1.1.1:2001
116PN-ETSI EN 301 489-26 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 26: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych i wyposażenia dodatkowego systemu IMT 2000 CDMA z wieloma częstotliwościami nośnymiETSI EN 301 489-26 V1.1.1:2001
117PN-ETSI EN 301 489-3 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 40 GHzETSI EN 301 489-3 V1.2.1:2000
118PN-ETSI EN 301 489-3 V1.3.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 40 GHzETSI EN 301 489-3 V1.3.1:2001
119PN-ETSI EN 301 489-4 V1.3.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych, wyposażenia pomocniczego i usługETSI EN 301 489-4 V1.3.1:2002
120PN-ETSI EN 301 489-5 V1.2.1:2002Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 5: Wymagania szczegółowe dla urządzeń lądowej radiokomunikacji ruchomej typu dyspozytorskiego (PMR) i wyposażenia pomocniczego (do transmisji sygnałów mowy i innych)ETSI EN 301 489-5 V1.2.1:2000
121PN-ETSI EN 301 489-5 V1.3.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 5: Wymagania szczegółowe dla urządzeń lądowej radiokomunikacji ruchomej typu dyspozytorskiego (PMR) i wyposażenia pomocniczego (do transmisji sygnałów mowy i innych)ETSI EN 301 489-5 V1.3.1:2002
122PN-ETSI EN 301 489-6 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 6: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT)ETSI EN 301 489-6 V1.1.1:2000
123PN-ETSI EN 301 489-6 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 6: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT)ETSI EN 301 489-6 V1.2.1:2002
124PN-ETSI EN 301 489-7 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 7: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przewoźnych i noszonych oraz wyposażenia dodatkowego cyfrowych komórkowych systemów telekomunikacyjnych (GSM i DCS)ETSI EN 301 489-7 V1.1.1:2000
125PN-ETSI EN 301 489-8 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 8: Wymagania szczegółowe dotyczące stacji bazowych systemu GSMETSI EN 301 489-8 V1.1.1:2000
126PN-ETSI EN 301 489-9 V1.1.1:2002Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF)ETSI EN 301 489-9 V1.1.1:2000
127PN-ETSI EN 301 489-9 V1.2.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych, podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF)ETSI EN 301 489-9 V1.2.1:2001
128PN-ETSI EN 301 489-9 V1.3.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF)ETSI EN 301 489-9 V1.3.1:2002
129PN-ETSI EN 301 502 V8.1.2:2003 (U)Zharmonizowana EN dotycząca globalnego systemu łączności ruchomej (GSM) - Urządzenia stacji bazowej i stacji retransmisyjnej spełniające zasadnicze wymagania zgodne z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (GSM 13.21, wersja 8.1.2. Wydanie 1999)ETSI EN 301 502 V8.1.2:2001
130PN-ETSI EN 301 511 V7.0.1:2003 (U)Globalny system łączności ruchomej (GSM) - Zharmonizowana norma dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i DCS 1800 zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/EC) (GSM 13.11, wersja 7.0.1. Wydanie 1998)ETSI EN 301 511 V7.0.1:2000
131PN-ETSI EN 301 681 V1.2.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES) geostacjonarnych ruchomych systemów satelitarnych, w tym trzymanych w ręku stacji naziemnych, przeznaczonych do satelitarnych sieci łączności osobistej (S-PCN) w zakresach częstotliwości 1,5/1,6 GHz ruchomej służby satelitarnej (MSS), spełniających podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 681 V1.2.1:2001
132PN-ETSI EN 301 721 V1.2.1:2003 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o małych przepływnościach (LBRDC), wykorzystujących satelity na niskich ziemskich orbitach (LEO) stosujące częstotliwości poniżej 1 GHz, zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 721 V1.2.1:2001
133PN-ETSI EN 301 751 V1.1.1:2003 (U)Radiowe systemy stacjonarne - Anteny i urządzenia łącza punkt-punkt - Zharmonizowana norma podstawowa dotycząca anten oraz stacjonarnych cyfrowych systemów radiowych łącza punkt-punkt zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/ECETSI EN 301 751 V1.1.1:2000
134PN-ETSI EN 301 753 V1.1.1:2003 (U)Radiowe systemy stacjonarne - Anteny i urządzenia łącza punkt-wiele punktów - Zharmonizowana norma podstawowa dotycząca anten oraz stacjonarnych cyfrowych systemów radiowych łącza punkt-wiele punktów zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy 1999/5/ECETSI EN 301 753 V1.1.1:2001
135PN-ETSI EN 301 783-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Naziemna służba ruchoma. Urządzenia radioamatorskie dostępne w handlu - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 783-2 V1.1.1:2000
136PN-ETSI EN 301 796 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Zharmonizowana EN dotycząca telefonów bezsznurowych CT1 i CT1+ zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 796 V1.1.1:2000
137PN-ETSI EN 301 797 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Zharmonizowana EN dotycząca telefonów bezsznurowych CT2 zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 797 V1.1.1:2000
138PN-ETSI EN 301 839-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia radiowe zakresu częstotliwości od 402 MHz do 405 MHz czynnych implantów medycznych o ultra małej mocy i ich urządzenia pomocnicze - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 839-2 V1.1.1:2002
139PN-ETSI EN 301 840-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Cyfrowe mikrofony radiowe pracujące w paśmie częstotliwości zharmonizowanym przez CEPT: od 1.750 MHz do 1.800 MHz - Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 840-2 V1.1.1:2001
140PN-ETSI EN 301 843-1 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej dla morskich radiowych urządzeń i systemów - Część 1: Ogólne wymagania techniczneETSI EN 301 843-1 V1.1.1:2001
141PN-ETSI EN 301 843-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej dla morskich radiowych urządzeń i systemów - Część 2: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznychETSI EN 301 843-2 V1.1.1:2001
142PN-ETSI EN 301 843-4 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla morskich radiowych urządzeń i systemów - Część 4: Warunki szczególne dla wąskopasmowych odbiorników z automatycznym wydrukiem (NBDP) NAVTEXETSI EN 301 843-4 V1.1.1:2001
143PN-ETSI EN 301 908-1 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 1: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 zawierająca wprowadzenie i wymagania ogólne zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-1 V1.1.1:2002
144PN-ETSI EN 301 908-10 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 10: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 FDMA/TDMA (DECT) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-10 V1.1.1:2002
145PN-ETSI EN 301 908-2 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 2: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA FDD) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-2 V1.1.1:2002
146PN-ETSI EN 301 908-3 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 3: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTREA FDD) (BS) Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-3 V1.1.1:2002
147PN-ETSI EN 301 908-4 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 4: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z wieloma falami nośnymi (cdma2000) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-4 V1.1.1:2002
148PN-ETSI EN 301 908-5 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 5: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z wieloma falami nośnymi (cdma2000) (BS) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-5 V1.1.1:2002
149PN-ETSI EN 301 908-6 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 6: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-6 V1.1.1:2002
150PN-ETSI EN 301 908-7 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 7: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-7 V1.1.1:2002
151PN-ETSI EN 301 908-8 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 8: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 TDMA z pojedynczymi falami nośnymi (UWC136) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-8 V1.1.1:2002
152PN-ETSI EN 301 908-9 V1.1.1:2003 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS) i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 9: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 TDMA z jedną falą nośną (UWC136) (BS) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 908-9 V1.1.1:2002
153PN-ETSI EN 303 035-1 V1.1.1:2003 (U)Naziemna łączność z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA) - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE - Część 1: Transmisja głosu i danych (V+D)ETSI EN 303 035-1 V1.1.1:2001
154PN-ETSI EN 303 035-1 V1.2.1:2003 (U)Naziemna łączność z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA) - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE - Część 1: Transmisja głosu i danych (V+D)ETSI EN 303 035-1 V1.2.1:2001
155PN-ETSI EN 303 035-2 V1.1.1:2003 (U)Naziemna łączność z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA) - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE - Część 2: Praca w trybie bezpośrednim (DMO)ETSI EN 303 035-2 V1.1.1:2001
156PN-ETSI EN 303 035-2 V1.2.1:2003 (U)Naziemna łączność z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA) - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE - Część 2: Praca w trybie bezpośrednim (DMO)ETSI EN 303 035-2 V1.2.1:2001
*(U) Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 94/9/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1234
1PN-EN 1127-1:2001Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Pojęcia podstawowe i metodologiaEN 1127-1:1997
2PN-EN 1127-2:2002 (U)*Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwaEN 1127-2:2002
3PN-EN 12874:2002Przerywacze płomienia - Wymagania konstrukcyjne, metody badań i zakres stosowaniaEN 12874:2001
4PN-EN 13012:2002 (U)Stacje paliwowe - Konstrukcja i charakterystyka automatycznych dysz stosowanych w dystrybutorach paliwaEN 13012:2001
5PN-EN 13160-1:2003 (U)Układy wykrywania nieszczelności - Część 1: Wymagania podstawoweEN 13160-1:2003
6PN-EN 13237:2003 (U)Przestrzenie zagrożone wybuchem - Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów zabezpieczających w przestrzeniach zagrożonych wybuchemEN 13237:2003
7PN-EN 13463-1:2003Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Podstawowe założenia i wymaganiaEN 13463-1:2001
8PN-EN 13673-1:2003 (U)Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia - Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchuEN 13673-1:2003
9PN-EN 1755:2002Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych - Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyleEN 1755:2000
10PN-EN 1834-1:2002Silniki spalinowe tłokowe - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 1: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych gazów i parEN 1834-1:2000
11PN-EN 1834-2:2002Silniki spalinowe tłokowe - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 2: Silniki grupy I przeznaczone do stosowania w pracach podziemnych zagrożonych występowaniem metanu i/lub palnego pyłuEN 1834-2:2000
12PN-EN 1834-3:2002Silniki spalinowe tłokowe - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 3: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych pyłówEN 1834-3:2000
13PN-EN 50014:2002 (U)Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Wymagania ogólne i metody badańEN 50014:1997

EN 50014:1997/A1:1999

EN 50014:1997/A2:1999

14PN-EN 50015:2003Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Osłona olejowa "o"EN 50015:1998
15PN-EN 50017:2003Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Osłona piaskowa "q"EN 50017:1998
16PN-EN 50018:2002 (U)Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Osłony ognioszczelne "d"EN 50018:2000
17PN-EN 50018:2002/A1:2003 (U)Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Osłony ognioszczelne "d"EN 50018:2000/A1:2002
18PN-EN 50019:2002 (U)Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Budowa wzmocniona "e"EN 50019:2000
19PN-EN 50020:2003 (U)Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Wykonanie iskrobezpieczne "i"EN 50020:2002
20PN-EN 50021:2002 (U)Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Zabezpieczenia typu "n"EN 50021:1999
21PN-EN 50104:2002Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu - Wymagania i metody badańEN 50104:1998
22PN-EN 50241-1:2002 (U)Wymagania dla otwartych urządzeń do wykrywania palnych i toksycznych gazów i par - Część 1: Wymagania ogólne i metody badańEN 50241-1:1999
23PN-EN 50241-2:2002 (U)Wymagania dla otwartych urządzeń do wykrywania palnych i toksycznych gazów i par - Część 2: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do wykrywania gazów palnychEN 50241-2:1999
24PN-EN 50281-1-1:2002Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych - Część 1-1: Urządzenia elektryczne chronione przez obudowę - Budowa i badanieEN 50281-1-1:1998

EN 50281-1-1:1998/A1:2002

EN 50281-1-1:1998/AC:1999

25PN-EN 50281-1-2:2002Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych - Część 1-2: Urządzenia elektryczne chronione przez obudowę - Dobór, instalacja i konserwacjaEN 50281-1-2:1998

EN 50281-1-2:1998/A1:2002

EN 50281-1-2:1998/AC:1999

26PN-EN 50281-2-1:2002Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych - Część 2-1: Metody badania - Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłuEN 50281-2-1:1998
27PN-EN 50284:2002 (U)Wymagania szczegółowe dla budowy, badań i oznaczania urządzeń grupy II, kategorii 1GEN 50284:1999
28PN-EN 50303:2002 (U)Grupa I, kategoria MI wyposażenia przeznaczonego do działania w atmosferach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowegoEN 50303:2000
29PN-EN 62013-1:2003 (U)Lampy nahełmne stosowane w kopalniach narażonych na wybuch metanu - Część 1: Wymagania ogólne - Budowa i badanie dotyczące ryzyka wybuchuEN 62013-1:2002
*(U) Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).