§ 3. - Wykazy elementów budowli (elementów scalonych) dla celów kosztorysowania i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe.

Monitor Polski

M.P.1957.82.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1957 r.
§  3.
Podziału kosztorysu na części i rozdziały odpowiadające elementom rozliczeniowym dokonują biura projektów uwzględniając następujące wytyczne:
1)
przy obiektach małych można ograniczyć ilość rozdziałów, a nawet zaniechać dokonywania podziału części kosztorysu na rozdziały;
2)
przy obiektach dużych, w których mogą występować elementy budowli o długim cyklu wykonywania, niezależnie od podziału na części kosztorysowe, należy stosować podział rozdziałów na podrozdziały lub korzystać z podanych w KSNK tabel ustalających procentowy udział niektórych rodzajów robót w całkowitym koszcie elementu i umożliwiających dokonywanie miesięcznych rozliczeń;
3)
rozdział lub podrozdział kosztorysu powinien w zasadzie obejmować taki zakres robót, jaki da się wyodrębnić w harmonogramie robót, biorąc pod uwagę dokonywanie odbiorów w terminach umożliwiających sprawną gospodarkę finansową przedsiębiorstwa wykonawczego.