§ 2. - Wykazy elementów budowli (elementów scalonych) dla celów kosztorysowania i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe.

Monitor Polski

M.P.1957.82.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1957 r.
§  2.
Za element rozliczeniowy w zależności od wielkości obiektu i okresu wykonywania poszczególnych elementów budowli lub robót można przyjmować:
1)
kilka rozdziałów lub pozycji kosztorysowych, składających się na wyodrębnioną część kosztorysu, np. wykopy i rozbiórki, konstrukcje podziemne i nadziemne oraz wykończenie wewnętrzne, zewnętrzne itp.;
2)
grupę pozycji kosztorysowych, stanowiących jeden rozdział w kosztorysie i składających się na jeden element konstrukcyjny, np. fundamenty, szkielet, ściany, stropy itp.;
3)
grupę pozycji kosztorysowych, obejmujących swym zakresem zakończony i ewentualnie powtarzalny fragment robót, który nie stanowi jednak odrębnego rozdziału w kosztorysie, np. kondygnacja budynku w robotach budowlanych, główna trasa kanalizacyjna przebiegająca wewnątrz budynku, poszczególne piony kanalizacyjne, główny przewód wodociągowy, poszczególne piony wodociągowe itp.;
4)
poszczególne pozycje kosztorysowe wyceniane na podstawie obowiązujących katalogów scalonych norm kosztorysowych (KSNK) lub cenników montażu maszyn i urządzeń (CMMU), a w razie braku odpowiednich norm w tych katalogach i cennikach - na podstawie zasad podanych w instrukcji opracowania kosztorysów robót budowlano-montażowych na podstawie katalogów scalonych norm kosztorysowych oraz cenników montażu maszyn i urządzeń wprowadzonej zarządzeniem nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. (Monitor Polski Nr 9, poz. 125).