§ 1. - Wykazy elementów budowli (elementów scalonych) dla celów kosztorysowania i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe.

Monitor Polski

M.P.1957.82.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 1957 r.
§  1.
W celu umożliwienia dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażowe w myśl § 54 ust. 2 pkt 2 ogólnych zasad umów o roboty budowlano-montażowe, stanowiących załącznik do uchwały nr 14 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 4, poz. 28), biura projektowe przy opracowywaniu dokumentacji kosztorysowej w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego powinny stosować podział kosztorysu na elementy budowli (elementy scalone), zwane w dalszym ciągu zarządzenia "elementami rozliczeniowymi", podane w załącznikach nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.