Monitor Polski

M.P.1998.45.639

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 1998 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 3 grudnia 1998 r.
w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi.

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 136, poz. 703, z 1995 r. Nr 132, poz. 641, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 71, poz. 449) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Określa się jako wymienialne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, następujące waluty obce:
1) euro - EUR,
2) dolar amerykański - USD,
3) dolar australijski - AUD,
4) dolar kanadyjski - CAD,
5) drachma grecka - GRD,
6) eskudo portugalskie - PTE,
7) forint węgierski - HUF,
8) frank belgijski - BEF,
9) frank francuski - FRF,
10) frank luksemburski - LUF,
11) frank szwajcarski - CHF,
12) funt brytyjski - GBP,
13) funt irlandzki - IEP,
14) gulden holenderski - NLG,
15) jen japoński - JPY,
16) korona duńska - DKK,
17) korona norweska - NOK,
18) korona szwedzka - SEK,
19) korona czeska - CZK,
20) lir włoski - ITL,
21) marka fińska - FIM,
22) marka niemiecka - DEM,
23) peseta hiszpańska - ESP,
24) szyling austriacki - ATS,
25) międzynarodowa jednostka pieniężna emitowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy - SDR,
26) europejska jednostka walutowa - ECU.
2. Walutę wymienioną w ust. 1 pkt 1 określa się jako wymienialną z dniem 1 stycznia 1999 r.
3. Waluta wymieniona w ust. 1 pkt 26 przestaje być walutą wymienialną z dniem 1 stycznia 1999 r.
§  2. Traci moc zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 marca 1995 r. w sprawie wykazu walut obcych będących walutami wymienialnymi (Monitor Polski Nr 13, poz. 165 i z 1996 r. Nr 26, poz. 270).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.