Wykaz uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów do Rady Instytutu Pamięci... - M.P.2010.44.627 - OpenLEX

Wykaz uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej.

Monitor Polski

M.P.2010.44.627

Akt utracił moc
Wersja od: 15 czerwca 2010 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 8 czerwca 2010 r.
w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej

Na podstawie art. 15 ust. 21 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.2)) ogłasza się:
1)
wykaz uczelni, których jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
wykaz instytutów Polskiej Akademii Nauk uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów do Rady Instytutu Pamięci Narodowej, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522 i Nr 94, poz. 602.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ UCZELNI, KTÓRYCH JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POSIADAJĄ UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE HISTORII, UPRAWNIONYCH DO WYBIERANIA PRZEDSTAWICIELI DO ZGROMADZENIA ELEKTORÓW DO RADY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski:
a)
Wydział Nauk Humanistycznych,
b)
Wydział Teologii;
2)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
a)
Instytut Historii,
b)
Wydział Historyczny;
3)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- Wydział Humanistyczny;

4)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Wydział Nauk Historycznych;

5)
Uniwersytet Gdański

- Wydział Nauk Humanistycznych;

6)
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

- Wydział Historyczny;

7)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

- Wydział Nauk Historycznych i Społecznych;

8)
Uniwersytet Łódzki

- Wydział Filozoficzno-Historyczny;

9)
Uniwersytet Opolski

- Wydział Historyczno-Pedagogiczny;

10)
Uniwersytet Rzeszowski

- Wydział Socjologiczno-Historyczny;

11)
Uniwersytet Szczeciński

- Wydział Humanistyczny;

12)
Uniwersytet Śląski w Katowicach

- Wydział Nauk Społecznych;

13)
Uniwersytet Warszawski

- Wydział Historyczny;

14)
Uniwersytet Wrocławski

- Instytut Historyczny;

15)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

- Wydział Humanistyczny;

16)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

- Wydział Humanistyczny;

17)
Uniwersytet Zielonogórski

- Wydział Humanistyczny;

18)
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

- Wydział Filologiczno-Historyczny;

19)
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

- Wydział Humanistyczny;

20)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

- Wydział Humanistyczny;

21)
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

- Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ INSTYTUTÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK UPRAWNIONYCH DO WYBIERANIA PRZEDSTAWICIELI DO ZGROMADZENIA ELEKTORÓW DO RADY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

1)
Instytut Historii;
2)
Instytut Historii Nauki;
3)
Instytut Studiów Politycznych.