Monitor Polski

M.P.2019.666

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) w związku z art. 35 ust. 4 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz L 127 z 23.05.2018, str. 2) ogłasza się, co następuje:
1) ogłasza się wykaz rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony, o którym mowa w art. 35 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - wykaz określa załącznik do komunikatu;
2) wykaz, o którym mowa w pkt 1, uchyla zawarty w komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony (M.P. poz. 827), wykaz nieobejmujący czynności przetwarzania związanych z oferowaniem towarów lub usług osobom, których dane dotyczą, lub z monitorowaniem ich zachowania w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ RODZAJÓW OPERACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYMAGAJĄCYCH PRZEPROWADZENIA OCENY SKUTKÓW PRZETWARZANIA DLA ICH OCHRONY