§ 2. - Wykaz przedsiębiorstw państwowych o szczególnym zagrożeniu zawodowym, dla których organem założycielskim jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, uprawnionych do zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

Monitor Polski

M.P.1987.19.166

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1987 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do rozliczeń odpisów amortyzacyjnych przedsiębiorstw, o których mowa w § 6 ust. 2, począwszy od dnia 1 stycznia 1987 r.