§ 1. - Wykaz przedsiębiorstw państwowych o szczególnym zagrożeniu zawodowym, dla których organem założycielskim jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, uprawnionych do zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego.

Monitor Polski

M.P.1987.19.166

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1987 r.
§  1.
1.
Ustala się wykaz przedsiębiorstw państwowych o szczególnym zagrożeniu zawodowym, dla których organem założycielskim jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.
Przedsiębiorstwa państwowe wymienione w załączniku do zarządzenia korzystają ze zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do budżetu centralnego w razie podjęcia lub kontynuowania inwestycji służących poprawie warunków pracy.