Monitor Polski

M.P.1987.12.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1989 r.
§  4.
1. 5 Dodatek przysługuje pracownikom wykonującym prace, o których mowa w § 3 ust. 1, 2 i 3 pkt 1-4 i 6, przez co najmniej 40 godzin w miesiącu, natomiast pracownikom wykonującym prace wymienione w § 3 ust. 3 pkt 5 - przez połowę dopuszczalnego czasu przebywania w strefie zagrożenia.
2. Jeżeli w danym miesiącu pracownik wykonuje pracę w warunkach o różnym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości, przysługuje mu jeden dodatek według najwyższego stopnia szkodliwości lub uciążliwości.
5 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. (M.P.88.30.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1988 r.