Monitor Polski

M.P.1987.12.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1989 r.
§  3a. 4  
1. Prace określone w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1, 2 i 5 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach lub inne obowiązujące normy higienicznosanitarne.
2. Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, o których mowa w ust. 1, dokonywane są przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upoważnione przez właściwych terenowo państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych.
4 § 3a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1988 r. (M.P.88.30.274) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 października 1988 r.