Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1974.4.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1974 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 10 stycznia 1974 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

1.
Zgodnie z częścią II pkt 4 wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości, ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz obowiązujących według stanu na dzień 15 grudnia 1973 r. resortowych aktów prawnych Ministra Łączności oraz b. Ministra Poczt i Telegrafów, ogłoszonych w Monitorze Polskim.
2.
Wykaz nie obejmuje zarządzeń o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych.
3.
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne, ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem - z wyjątkiem określonych w ust. 2 - utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych Ministra Łączności i b. Ministra Poczt i Telegrafów, ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 15 grudnia 1973 r.

Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
I. Zarządzenia b. Ministra Poczt i Telegrafów:
118.09.1951 r.w sprawie utworzenia Instytutu Łączności1951 r. Nr A-91, poz. 1261
213.01.1954 r.w sprawie zakładania z budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism1954 r. Nr A-20, poz. 349
II. Zarządzenia Ministra Łączności:
31)10.06.1959 r.w sprawie określenia stanowisk roboczych w resorcie łączności, objętych wykazem prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia1959 r. Nr 58, poz. 286
42)10.11.1960 r.w sprawie zwiększenia liczby pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych1960 r. Nr 91, poz. 413
53)14.03.1963 r.w sprawie przewozu osób i bagażu samochodami łączności używanymi jednocześnie do przewozu ładunków pocztowych1963 r. Nr 27, poz. 141
69.09.1965 r.w sprawie zasad i trybu udzielania zezwoleń na dokonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych oraz szkiców i rysunków obiektów i przedmiotów zastrzeżonych w resorcie łączności1965 r. Nr 53, poz. 276
717.08.1966 r.w sprawie wypadków i warunków udzielania zaliczek na poczet dostaw i usług świadczonych przez niektóre przedsiębiorstwa resortu łączności1966 r. Nr 55, poz. 266
83)10.10.1966 r.w sprawie pełnienia publicznej, pomocniczej służby telegraficznej przez stacje kolejowe i konduktorów w pociągach pasażerskich1966 r. Nr 59, poz. 284
922.09.1969 r.w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużonego Pracownika Łączności", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia1969 r. Nr 44, poz. 353
104)31.10.1973 r.w sprawie kontroli celnej i pobierania cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych1973 r. Nr 49, poz. 274
1) oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej

2) oraz Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac

3) oraz Ministra Komunikacji

4) oraz Ministra Handlu Zagranicznego