Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1973.40.243

Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 1973 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 września 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

1.
Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz obowiązujących według stanu na dzień 1 sierpnia 1973 r. zarządzeń i innych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.
2.
W wykazie pominięto zarządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet, wydane po 1959 r.
3.
Resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem - z wyjątkiem aktów, o których mowa w ust. 2 - utraciły moc.
4.
Traci moc obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski Nr 13, poz. 108).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim według stanu na dzień 1 sierpnia 1973 r.
Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
I. ZAGADNIENIA SYSTEMU BUDŻETOWEGO
Zarządzenia Ministra Finansów
123.V.1962 r.w sprawie płatności zobowiązań jednostek i zakładów budżetowych1962 r. Nr 46, poz. 218
224.VII.1970 r.w sprawie przypadków uprawniających do zwiększania funduszu płac bez zgody Ministra Finansów1970 r. Nr 25, poz. 203
313.XII.1971 r.w sprawie zakładów budżetowych1972 r. Nr 1, poz. 5,

1973 r. Nr 17, poz. 107

41.II.1972 r.w sprawie funduszów celowych1972 r. Nr 10, poz. 74
527.XII.1972 r.w sprawie wyrównywania dochodów rad narodowych w związku z niektórymi ulgami w podatku gruntowym1973 r. Nr 2, poz. 14
620.I.1973 r.w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych1973 r. Nr 6, poz. 41
722.I.1973 r.w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych1973 r. Nr 7, poz. 47
826.I.1973 r.w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych1973 r. Nr 7, poz. 48
II. GOSPODARKA FINANSOWA

PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH I

INNYCH JEDNOSTEK GOSPODARKI

USPOŁECZNIONEJ

Zarządzenia Ministra Finansów
94.VII.1953 r.w sprawie zasad zarachowania premii za naładunek i wyładunek przesyłek zmarszrutyzowanych w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" i w przedsiębiorstwach nadawcach i odbiorcach przesyłek zmarszrutyzowanych1953 r. Nr A-68, poz. 794
101)22.XI.1956 r.w sprawie zasad finansowania wydatków związanych z kapitalnymi remontami pojazdów samochodowych1956 r. Nr 102, poz. 1185,

1957 r. Nr 49, poz. 305

1110.VII.1958 r.w sprawie finansowania kontraktacji produkcji roślinnej i zwierzęcej1958 r. Nr 60, poz. 338,

1969 r. Nr 37, poz. 307

1215.XII.1958 r.w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości między przedsiębiorstwami państwowymi1958 r. Nr 98, poz. 540,

1962 r. Nr 30, poz. 128,

1966 r. Nr 18, poz. 102

1329.IV.1959 r.w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem zakładów i nieruchomości miedzy jednostkami budżetowymi oraz między tymi jednostkami a przedsiębiorstwami państwowymi1959 r. Nr 43, poz. 197,

1962 r. Nr 30, poz. 129

142)16.VI.1959 r.w sprawie funduszu ryzyka handlowego w przedsiębiorstwach handlowych gospodarki uspołecznionej1959 r. Nr 61, poz. 303,

1963 r. Nr 12, poz. 66

1973 r. Nr 19, poz. 114

1517.I.1960 r.w sprawie zasad systemu finansowego wojewódzkich zjednoczeń państwowych gospodarstw rolnych1960 r. Nr 14, poz. 63
161.X.1962 r.w sprawie zasad rozliczeń związanych z przekazaniem terenów1962 r. Nr 73, poz. 340,

1966 r. Nr 18, poz. 101

1724.X.1963 r.w sprawie szczegółowych zasad finansowych w zakresie udzielania przez zakłady przemysłowe na rzecz zakładów przemysłowej służby zdrowia świadczeń związanych z opieką zdrowotną nad pracownikami1963 r. Nr 85, poz. 412
1812.VII.1965 r.w sprawie finansowania i księgowania wydatków na szkolenie kursowe i doskonalenie zawodowe1965 r. Nr 38, poz. 215,

1968 r. Nr 10, poz. 62

196.VIII.1965 r.w sprawie zasad planowania, dokonywania wypłat i sprawozdawczości w zakresie przejściowych dodatków mieszkaniowych1965 r. Nr 43, poz. 242
2013.VII.1968 r.w sprawie finansowania placówek służby zdrowia działających przy przedsiębiorstwach resortu rolnictwa1968 r. Nr 32, poz. 215
213.IX.1968 r.w sprawie przeznaczenia środków na wydatki o charakterze reprezentacyjnym1968 r. Nr 38, poz. 272
2220.II.1969 r.w sprawie zasad finansowania i wypłacania fundowanych stypendiów doktoranckich oraz trybu poboru kwot stypendiów podlegających zwrotowi1969 r. Nr 7, poz. 67
2327.XI.1970 r.w sprawie szczegółowych zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych1970 r. Nr 41, poz. 310
2416.XII.1970 r.w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw obrotu zaopatrzeniowego1970 r. Nr 43, poz. 348

1971 r. Nr 22, poz. 142

259.I.1971 r.w sprawie gospodarki finansowej terenowych przedsiębiorstw resortu zdrowia1971 r. Nr 8, poz. 54
2612.I.1971 r.w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń i central handlowych podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego1971 r. Nr 8, poz. 55
2713.I.1971 r.w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej central zjednoczeń przemysłowych i budowlano-montażowych objętych planowaniem centralnym1971 r. Nr 6, poz. 39
2815.I.1971 r.w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 176 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym, na niektóre zjednoczenia i przedsiębiorstwa1971 r. Nr 6, poz. 40
2927.I.1971 r.w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw prowadzących1971 r. Nr 8, poz. 57
3015.III.1971 r.w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców1971 r. Nr 18, poz. 126
3126.XI.1971 r.w sprawie gospodarki finansowej generalnego realizatora inwestycji i trybu finansowania inwestycji objętych generalną realizacją1971 r. Nr 59, poz. 393
3228.XII.1971 r.w sprawie oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych1972 r. Nr 1, poz. 7, Nr 26, poz. 147, Nr 33, poz. 183
3329.XII.1971 r.w sprawie środków oddziaływania na prawidłową realizację inwestycji finansowanych z terenowego funduszu aktywizacji gospodarczej1972 r. Nr 4, poz. 22
345.I.1972 r.w sprawie nieodpłatnego przekazywania niektórych ruchomych składników majątkowych przez państwowe jednostki organizacyjne1972 r. Nr 5, poz. 31
359.III.1972 r.w sprawie zasad finansowania i zwrotu stypendiów naukowych wypłacanych uczestnikom studiów doktoranckich dla pracujących1972 r. Nr 22, poz. 129
3631.III.1972 r.w sprawie zapasów nieprawidłowych podlegających bieżącej przecenie i zasad rozliczania skutków tej przeceny1972 r. Nr 23, poz. 134,

1973 r. Nr 27, poz. 172

3716.V.1972 r.w sprawie zaliczania niektórych przedmiotów wyposażenia zakładów usługowych do środków nietrwałych1972 r. Nr 29, poz. 159
3824.VI.1972 r.w sprawie klasyfikacji kosztów inwestycji oraz rozliczania strat i zysków inwestycyjnych1972 r. Nr 34, poz. 187,

1973 r. Nr 32, poz. 198

3922.XII.1972 r.w sprawie finansowania prac normalizacyjnych i wynagradzania za te prace1973 r. Nr 2, poz. 12
4027.XII.1972 r.w sprawie zasad spłaty niektórych kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie inwestycji branżowych1972 r. Nr 57, poz. 308
4112.I.1973 r.w sprawie zasad finansowania wynalazczości w jednostkach gospodarki uspołecznionej oraz klubów techniki i racjonalizacji1973 r. Nr 3, poz. 20
4221.III.1973 r.w sprawie finansowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych oraz poboru podlegających zwrotowi należności z tytułu udzielonej pomocy materialnej1973 r. Nr 16, poz. 99
4326.III.1973 r.w sprawie udzielania przedsiębiorstwom gospodarki komunalnej dopłat budżetowych oraz przeznaczania przez te przedsiębiorstwa zysku ze świadczenia na rzecz ludności usług pralniczych i farbiarskich1973 r. Nr 17, poz. 106
4414.IV.1973 r.w sprawie zasad finansowania robót budowlano-montażowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach organizacyjnych1973 r. Nr 22, poz. 133
4522.V.1973 r.w sprawie zasad finansowania kosztów napraw gwarancyjnych1973 r. Nr 24, poz. 148
Okólnik Ministra Finansów
4623.IX.1964 r.w sprawie pokrywania przez zakłady pracy niektórych wydatków związanych z udzielaniem pomocy dla studentów i absolwentów szkół wyższych1964 r. Nr 70, poz. 332
III. OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW

PAŃSTWOWYCH I INNYCH JEDNOSTEK

GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ ORAZ

ROZLICZENIA TYCH

PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOSTEK Z

BUDŻETEM PAŃSTWA

Zarządzenia Ministra Finansów
4725.X.1958 r.w sprawie zasad i trybu wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w browarach1958 r. Nr 86, poz. 488
4829.VII.1961 r.w sprawie wysokości i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości budżetowych należnych od jednostek gospodarki uspołecznionej1961 r. Nr 63, poz. 274
4917.X.1961 r.w sprawie określenia zakresu i rodzaju działalności statutowej zakładów doskonalenia rzemiosła, zwolnionej od podatku obrotowego1961 r. Nr 83, poz. 348
502.VII.1962 r.w sprawie trybu pobierania dopłat do cen napojów alkoholowych1962 r. Nr 62, poz. 296,

1971 r. Nr 45, poz. 291

5120.VI.1964 r.w sprawie trybu wpłat do budżetu części wpływów uzyskanych przez przedsiębiorstwa państwowe ze sprzedaży zbędnych zapasów surowców, materiałów i półfabrykatów1964 r. Nr 42, poz. 200
523.VII.1964 r.w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu spółdzielniom produkcyjnym i kółkom rolniczym przy zakupie oleju napędowego1964 r. Nr 48, poz. 234,

1968 r. Nr 47, poz. 329

5317.VI.1967 r.w sprawie zasad i trybu rozliczania z budżetem centralnym przez państwowe i spółdzielcze przedsiębiorstwa handlowe różnic budżetowych z tytułu przeszacowania zapasów w wyniku zmiany cen towarów1967 r. Nr 34, poz. 162
5427.VI.1968 r.w sprawie rozliczeń z budżetem z tytułu wpłat z zysku oraz weryfikacji zysku bilansowego przedsiębiorstw handlu wewnętrznego1968 r. Nr 28, poz. 190
553)5.IX.1968 r.w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego w przemyśle cukrowniczym1968 r. Nr 38, poz. 273
5631.XII.1968 r.w sprawie podatku obrotowego od nadmiernych ubytków produktów1969 r. Nr 1, poz. 3,

1972 r. Nr 4, poz. 20

5724.II.1969 r.w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego i dochodowego od niektórych spółdzielczych zakładów usługowych1969 r. Nr 9, poz. 84,

1970 r. Nr 34, poz. 268

5819.IV.1969 r.w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych od przedsiębiorstw państwowego przemysłu terenowego i spółdzielni wykonujących roboty budowlane1969 r. Nr 17, poz. 143,

1972 r. Nr 4, poz. 19 (§ 32 pkt 2)

5927.XI.1970 r.w sprawie szczegółowych zasad udzielania i kontroli dotacji przedmiotowych1970 r. Nr 40, poz. 304
607.IV.1971 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń z budżetem Państwa z tytułu zysków1971 r. Nr 26, poz. 165
6110.VII.1971 r.w sprawie wyłączenia niektórych środków trwałych ze stanu środków trwałych w organizacjach spółdzielczych przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym1971 r. Nr 39, poz. 254
629.VIII.1971 r.w sprawie rozliczeń z budżetem wyników finansowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz zjednoczeń podległych Ministrowi Rolnictwa lub przez niego nadzorowanych1971 r. Nr 44, poz. 281
6310.VIII.1971 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczania zysku nadmiernego osiągniętego ze sprzedaży artykułów kooperacyjnych oraz artykułów i usług nietypowych1971 r. Nr 45, poz. 290
6423.XI.1971 r.w sprawie upoważnienia wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych do wydawania decyzji o zaniechaniu ustalania niektórych zobowiązań podatkowych1971 r. Nr 57, poz. 369
6528.XII.1971 r.w sprawie szczegółowych zasad opodatkowania podatkiem obrotowym państwowych jednostek gospodarczych i niektórych spółek1972 r. Nr 4, poz. 18,

1973 r. Nr 3, poz. 18

6628.XII.1971 r.w sprawie podatku obrotowego od niektórych przedsiębiorstw podległych lub nadzorowanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług oraz od spółdzielni i ich związków1972 r. Nr 4, poz. 19,

1973 r. Nr 3, poz. 19

6729.XII.1971 r.w sprawie wpłat miesięcznych oraz trybu i terminów rozliczania podatku dochodowego przez jednostki spółdzielcze1972 r. Nr 4, poz. 21
6811.III.1972 r.w sprawie rozliczeń z budżetem z tytułu zysków jednostek organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej1972 r. Nr 19, poz. 116
692.X.1972 r.w sprawie ulgi w podatku dochodowym dla spółdzielni i ich związków z tytułu szkolenia uczniów1972 r. Nr 49, poz. 260
7019.XII.1972 r.w sprawie właściwości organów finansowych do ustalania i poboru podatku obrotowego i podatku dochodowego od gminnych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz podatku scalonego od kółek rolniczych i spółdzielczych ośrodków rolnych zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczych1973 r. Nr 1, poz. 3
715.II.1973 r.w sprawie zwrotu jednostkom gospodarki uspołecznionej akumulacji pośredniej zawartej w cenach produktów przeznaczonych na eksport1973 r. Nr 9, poz. 55
723.III.1973 r.w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym niektórych organizacji społecznych1973 r. Nr 12, poz. 72
7323.III.1973 r.w sprawie stawek wpłat z zysku do budżetu oraz przeznaczania zysku osiągniętego ze świadczenia usług dla ludności w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem terenowym1973 r. Nr 17, poz. 105
7428.III.1973 r.w sprawie trybu rozliczania różnic budżetowych1973 r. Nr 15, poz. 96
IV. OPODATKOWANIE JEDNOSTEK

GOSPODARKI NIE USPOŁECZNIONEJ I

LUDNOŚCI

1. Zobowiązania pieniężne wsi
Zarządzenia Ministra Finansów
759.V.1967 r.w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego1967 r. Nr 36, poz. 170,

1970 r. Nr 31, poz. 253,

1972 r. Nr 56, poz. 301

7622.XI.1971 r.w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym1971 r. Nr 54, poz. 357
7719.XII.1972 r.w sprawie ulg z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych w gospodarstwach rolnych1972 r. Nr 57, poz. 307
Instrukcja Ministra Finansów
7827.XII.1971w sprawie udziału budżetów gromadzkich rad narodowych we wpływach z tytułu równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonanych obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych1971 r. Nr 60, poz. 406
2. Podatki obrotowy i dochodowy
Zarządzenia Ministra Finansów
793.XI.1958 r.w sprawie przeniesienia uprawnień na organy finansowe szczebla powiatowego w zakresie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych dla osób niewidomych1958 r. Nr 88, poz. 492

1965 r. Nr 40, poz. 224

8012.III.1962 r.w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatków obrotowego i dochodowego z tytułu prowadzenia pasiek1962 r. Nr 28, poz. 120

1966 r. Nr 5, poz. 38

1970 r. Nr 32, poz. 258

816.VIII.1965 r.w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych dla drobnych podatników1965 r. Nr 43, poz. 247
8231.V.1969 r.w sprawie ulg podatkowych dla rzemieślników szkolących uczniów1969 r. Nr 23, poz. 180,
1971 r. Nr 36, poz. 231
3. Podatek od wynagrodzeń
Zarządzenia Ministra Finansów
834.III.1953 r.w sprawie szacowania oraz ustalania ryczałtów wartości pieniężnej świadczeń w naturze dla celów podatku od wynagrodzeń1953 r. Nr A-28, poz. 339,

1955 r. Nr 13, poz. 135,

1958 r. Nr 94, poz. 515,

1963 r. Nr 31, poz. 161

8420.V.1953 r.o ustaleniu wzoru druków dla płatników podatku od wynagrodzeń w sprawie sprostowania obliczeń tego podatku oraz obowiązków tychże płatników1953 r. Nr A-61, poz. 747
8528.II.1966 r.w sprawie określenia niektórych przychodów osiąganych przez wynalazców, jako podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń1966 r. Nr 10, poz. 69
865.II.1968 r.w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych wynagrodzeń1968 r. Nr 7, poz. 40 i Nr 47, poz. 330,

1969 r. Nr 34, poz. 253,

1970 r. Nr 43, poz. 344,

1973 r. Nr 27, poz. 173

8721.II.1968 r.w sprawie określenia przychodów z twórczości i działalności plastycznej i lutniczej jako twórczości i działalności artystycznej podlegającej opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń oraz podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku obrotowym i dochodowym1968 r. Nr 10, poz. 61,

1973 r. Nr 35, poz. 214

8820.XII.1968 r.w sprawie określenia niektórych przychodów podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń1969 r. Nr 2, poz. 13,

1970 r. Nr 42, poz. 315

4. Podatki i opłaty terenowe
Zarządzenia Ministra Finansów
8911.I.1951 r.o obowiązku ustanowienia i zgłoszenia organom finansowym przez władze i urzędy państwowe oraz podmioty gospodarki uspołecznionej osób działających w ich imieniu i odpowiedzialnych za prawidłowy pobór w drodze inkasa podatku od lokali oraz za terminowe wpłacanie (przelewanie) pobranego podatku na rachunek właściwego organu finansowego1951 r. Nr A-5, poz. 66
9015.I.1963 r.w sprawie ustalania wartości czynszowej dla celów wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku od lokali dla budynków nie wynajętych i nie wydzierżawionych1963 r. Nr 6, poz. 29
914.III.1966 r.w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie opłaty uzdrowiskowej1966 r. Nr 10, poz. 72
926.I.1967 r.w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie opłaty od środków transportowych przypadającej od pojazdów samochodowych1967 r. Nr 4, poz. 18
9325.III.1968 r.w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali1968 r. Nr 14, poz. 91,

1970 r. Nr 27, poz. 225 i Nr 41, poz. 309,

1972 r. Nr 30, poz. 167,

1973 r. Nr 23, poz. 140

9421.XII.1968 r.w sprawie trybu poboru opłaty od środków transportowych1969 r. Nr 4, poz. 37
9530.XI.1972 r.w sprawie wymiaru i poboru podatku od lokali w budynkach pozostających w zarządzie lub administracji niektórych jednostek gospodarki uspołecznionej1972 r. Nr 57, poz. 306
5. Podatek od nabycia praw majątkowych
Zarządzenia Ministra Finansów
9627.V.1952 r.w sprawie ustalania zobowiązań podatkowych od niektórych danin publicznych w trybie wymiaru doraźnego1952 r. Nr A-51, poz. 695,

1966 r. Nr 19, poz. 106

9730.I.1953 r.o ustaleniu wzorów druków dla płatników podatku od nabycia praw majątkowych i opłaty skarbowej1953 r. Nr A-13, poz. 182
9822.III.1969 r.w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych1969 r. Nr 13, poz. 104,

1972 r. Nr 45, poz. 248

997.VIII.1969 r.w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych1969 r. Nr 37, poz. 306 i Nr 45, poz. 360,

1972 r. Nr 5, poz. 30

6. Opłata skarbowa
Zarządzenia Ministra Finansów
1008.I.1954 r.w sprawie zezwolenia niektórym instytucjom na kasowanie znaczków skarbowych na blankietach wekslowych1954 r. Nr A-11, poz. 276
10111.I.1958 r.w sprawie pobierania i uiszczania opłaty skarbowej oraz prowadzenia rejestrów opłaty skarbowej1958 r. Nr 3, poz. 12,

1964 r. Nr 83, poz. 392

10230.VI.1958 r.w sprawie ustalenia nowych wzorów znaczków skarbowych1958 r. Nr 51, poz. 300
10315.VI.1962 r.w sprawie ustalenia nowych wzorów urzędowych blankietów wekslowych1962 r. Nr 51, poz. 251
10410.XII.1970 r.w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych przedmiotów tej opłaty1970 r. Nr 43, poz. 345
Instrukcja Ministra Finansów
10522.VI.1951 r.w sprawie dystrybucji znaków wartościowych1951 r. Nr A-75, poz. 1037,

1953 r. Nr A-6, poz. 70,

1954 r. Nr A-32, poz. 475,

1960 r. Nr 76, poz. 355,

1971 r. Nr 13, poz. 101,

1972 r. Nr 53, poz. 287

Okólnik Ministra Finansów
10630.IX.1950 r.w sprawie stosowania do państw obcych i personelu przedstawicielstw tych państw w Polsce zwolnień podmiotowych w podatku od nabycia praw majątkowych i w opłacie skarbowej od podań i świadectw1950 r. Nr A-111, poz. 1387
7. Postępowanie podatkowe
Zarządzenia Ministra Finansów
10719.XII.1956 r.w sprawie trybu powoływania składu osobowego, organizacji i kadencji komisji podatkowych przy organach finansowych I instancji, jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami1956 r. Nr 106, poz. 1237,

1957 r. Nr 36, poz. 236 i Nr 85, poz. 508,

1958 r. Nr 83, poz. 474,

1964 r. Nr 86, poz. 412

10821.XII.1956 r.w sprawie trybu powoływania składu osobowego, organizacji i kadencji komisji odwoławczych przy organach finansowych prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), jak również w sprawie trybu i sposobu postępowania przed tymi komisjami1956 r. Nr 106, poz. 1238,

1958 r. Nr 83, poz. 475,

1964 r. Nr 85, poz. 401

10927.VI.1962 r.w sprawie obowiązku przesyłania organom finansowym odpisów zezwoleń na wykonywanie projektów w budownictwie1962 r. Nr 55, poz. 262
11018.I.1963 r.w sprawie określenia ilości egzemplarzy deklaracji składanych przy zgłaszaniu obowiązku podatkowego w podatkach obrotowym i dochodowym przez poszczególne grupy podatników1963 r. Nr 8, poz. 38
1115.I.1968 r.w sprawie obowiązku zawiadamiania organów finansowych o zawarciu umowy1968 r. Nr 2, poz. 12
11215.VII.1968 r.w sprawie ustalenia wzorów ksiąg podatkowych1968 r. Nr 34, poz. 230
8. Zobowiązania podatkowe i egzekucja administracyjna
Zarządzenia Ministra Finansów
11326.VII.1962 r.w sprawie scalenia zaległości finansowych właścicieli niektórych gospodarstw rolnych1962 r. Nr 62, poz. 298
1144.V.1965 r.w sprawie trybu zawiadamiania placówek Powszechnej Kasy Oszczędności, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek obsługujących obrót oszczędnościowy Powszechnej Kasy Oszczędności oraz spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych o zajęciu na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy1965 r. Nr 30, poz. 163
11519.IV.1967 r.w sprawie trybu zawiadamiania placówek obsługujących obrót oszczędnościowy o zajęciu w trybie administracyjnym rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy1967 r. Nr 27, poz. 123
11618.XII.1967 r.w sprawie zaokrąglania do pełnych kwot podstawy obliczania i należności podatkowych oraz niektórych innych zobowiązań1967 r. Nr 71, poz. 346,

1971 r. Nr 52, poz. 337

V. RACHUNKOWOŚĆ ORAZ KONTROLA

GOSPODARCZA I FINANSOWA

Zarządzenia Ministra Finansów
1178.IV.1953 r.w sprawie zasad ewidencji materiałów, towarów i wyrobów w uspołecznionych przedsiębiorstwach i zakładach1953 r. Nr A-52, poz. 587,

1954 r. Nr 94, poz. 1033,

1961 r. Nr 2, poz. 16

11825.VIII.1953 r.w sprawie uwidaczniania przez wystawców w fakturach za dostarczone towary na cele inwestycyjne podstawy ich wycenienia1953 r. Nr A-81, poz. 963
1194.VIII.1954 r.w sprawie dokumentacji płac i rozliczeń za płace z pracownikami w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej1954 r. Nr A-79, poz. 927
1207.XI.1956 r.w sprawie terminów składania rocznych sprawozdań finansowych1956 r. Nr 105, poz. 1212,

1958 r. Nr 88, poz. 493

12113.IX.1957 r.w sprawie wzoru legitymacji specjalnej i znaczka legitymacyjnego dla pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnych1957 r. Nr 93, poz. 547,

1961 r. Nr 79, poz. 331

12230.VI.1959 r.w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej1959 r. Nr 66, poz. 341,

1965 r. Nr 30, poz. 165 i Nr 65, poz. 370

12316.IX.1959 r.w sprawie uprawnień i obowiązków głównego księgowego budżetu1959 r. Nr 81, poz. 423
1245.I.1960 r.w sprawie badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych i udziału przedstawicieli organów finansowych i banków w tych czynnościach1960 r. Nr 3, poz. 13
1255.I.1960 r.w sprawie określenia wysokości stawek za badanie sprawozdań finansowych1960 r. Nr 8, poz. 38
1265.I.1960 r.w sprawie dyplomowanych biegłych księgowych1960 r. Nr 8, poz. 39,

1964 r. Nr 1, poz. 2,

1970 r. Nr 7, poz. 67

12717.II.1960 r.w sprawie kwalifikacji osób powoływanych na stanowiska głównych księgowych oraz starszych rewidentów i rewidentów w państwowych jednostkach organizacyjnych1960 r. Nr 26, poz. 126,

1961 r. Nr 74, poz. 314

12821.II.1962 r.w sprawie trybu i organizacji pracy inspektoratów kontrolno-rewizyjnych w zakresie kontroli i rewizji finansowej1962 r. Nr 26, poz. 108
12916.X.1962 r.w sprawie zasad współpracy inspektoratów kontrolno-rewizyjnych z organami rewizji finansowo-księgowej w państwowych jednostkach organizacyjnych1962 r. Nr 79, poz. 370
13012.VIII.1963 r.w sprawie opracowywania i wykonywania budżetu oraz prowadzenia rachunkowości przez organizacje społeczne dotowane z budżetu Państwa1963 r. Nr 67, poz. 331
13115.VIII.1963 r.w sprawie udokumentowania operacji kasowych, przechowywania gotówki oraz obowiązków kasjerów w jednostkach gospodarki uspołecznionej1963 r. Nr 68, poz. 340
1327.VI.1965 r.w sprawie zasad ewidencji kosztów gospodarstw samochodowych w przedsiębiorstwach i instytucjach nietransportowych1965 r. Nr 32, poz. 175
13317.VI.1967 r.w sprawie zasad fakturowania dostaw w obrocie krajowym1967 r. Nr 34, poz. 161
13427.X.1967 r.w sprawie zmiany niektórych stawek amortyzacyjnych1967 r. Nr 60, poz. 284
13515.III.1968 r.w sprawie ewidencji wykorzystania limitu finansowego kosztów utrzymania eksploatacji służbowych samochodów osobowych1968 r. Nr 12, poz. 77 i Nr 34, poz. 231
1365.VI.1968 r.w sprawie stosowania cen ewidencyjnych towarów w obrocie krajowym przez państwowe jednostki handlowe1968 r. Nr 25, poz. 160
13722.XI.1969 r.w sprawie zasad ewidencji opłat za wykonane usługi1969 r. Nr 51, poz. 395
1384)22.XI.1969 r.w sprawie wyceny, ewidencji i rozliczeń przedmiotów o charakterze środków trwałych, nabytych lub wytworzonych ze środków pozainwestycyjnych w toku prac nad rozwojem nauki i techniki1969 r. Nr 52, poz. 408
13929.VIII.1970 r.w sprawie zasad rozliczania i ewidencji kosztów eksploatacji wspólnych obiektów w okresie czasowego niepełnego ich wykorzystania1970 r. Nr 29, poz. 243
1406.IV.1971 r.w sprawie zwiększania i zmniejszania funduszu statutowego w przedsiębiorstwach państwowych1971 r. Nr 22, poz. 141
1419.XI.1971 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania rewizji gospodarczej1971 r. Nr 55, poz. 362
14225.X.1972 r.w sprawie przepisów o rachunkowości budżetowej1972 r. Nr 49, poz. 261
14323.XI.1972 r.w sprawie ogólnych zasad rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej1972 r. Nr 56, poz. 300
Okólnik Ministra Finansów
14431.III.1954 r.w sprawie protokolarnego przejęcia i oddania spraw przez głównego (starszego) księgowego w przedsiębiorstwach i zakładach uspołecznionych1954 r. Nr A-32, poz. 476
VI. OBRÓT DEWIZOWY
Zarządzenia Ministra Finansów
1457.I.1952 r.w sprawie sporządzania bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych Polski1952 r. Nr A-9, poz. 90
14627.V.1952 r.w sprawie uprawnień Narodowego Banku Polskiego do udzielania indywidualnych zezwoleń dewizowych1952 r. Nr A-47, poz. 647
1477.VIII.1953 r.w sprawie zakresu funkcji i trybu powoływania komisarzy dewizowych1953 r. Nr A-82, poz. 972
14825.IX.1954 r.w sprawie zezwolenia dla adwokatów na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi1954 r. Nr 101, poz. 1275,

1966 r. Nr 5, poz. 39

14929.IV.1958 r.w sprawie prowadzenia specjalnych rachunków zagranicznych dla przedstawicielstw obcych i pracowników tych przedstawicielstw będących cudzoziemcami dewizowymi1958 r. Nr 38, poz. 222
1505)30.VII.1959 r.w sprawie ubezpieczenia pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym1959 r. Nr 71, poz. 372
1516.XII.1960 r.w sprawie cen złota i platyny przy ustalaniu wartości przedmiotów przestępstw dewizowych1960 r. Nr 91, poz. 412
15224.IX.1963 r.w sprawie przekazania przez Narodowy Bank Polski Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. agend oraz aktywów i pasywów dotyczących rozrachunków płatniczych z zagranicą1963 r. Nr 73, poz. 365
1539.XII.1967 r.w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych - cudzoziemców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej1967 r. Nr 70, poz. 342
1544.IV.1970 r.w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla osób fizycznych krajowców dewizowych oprocentowanych rachunków bankowych w walucie zagranicznej1970 r. Nr 11, poz. 95

1972 r. Nr 41, poz. 226,

1973 r. Nr 24, poz. 149

1555.VIII.1972 r.w sprawie bankowych rachunków dewizowych w złotych dla osób fizycznych krajowców dewizowych1972 r. Nr 41, poz. 225
15630.IV.1973 r.w sprawie sprzedaży zagranicznych środków płatniczych i dokumentów przewozu przy prywatnych podróżach za granicę1973 r. Nr 21, poz. 125
15723.VI.1973 r.w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi oraz granicznej kontroli dewizowej1973 r. Nr 29, poz. 184
Instrukcja Ministra Finansów
1581.II.1954 r.w sprawie trybu wykonywania kontroli przez komisarzy dewizowych, sprawozdawczości, postępowania pokontrolnego oraz zasad współpracy komisarzy dewizowych z innymi organami kontroli i władzami1954 r. Nr A-19, poz. 343,

1962 r. Nr 26, poz. 108 (§ 58 ust. 2)

Obwieszczenia Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego
1593.VI.1952 r.w sprawie nadania niektórym bankom uprawnień dewizowych1952 r. Nr B-23, poz. 31
1601.I.1961 r.w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych będących przedmiotem przestępstw dewizowych1961 r. Nr 1, poz. 12
16120.IV.1973 r.w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych1973 r. Nr 20, poz. 121
VII. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I

OSOBOWE

Zarządzenia Ministra Finansów
1626)7.VI.1951 r.w sprawie zasad ubezpieczenia mienia jednostek gospodarki uspołecznionej od ognia i innych zdarzeń losowych1951 r. Nr A-59, poz. 778
1636)19.IX.1951 r.w sprawie zasad ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym przez jednostki gospodarki uspołecznionej1951 r. Nr A-86, poz. 1182,

1953 r. Nr A-78, poz. 928

1641.VIII.1960 r.w sprawie zasad systemu finansowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń1960 r. Nr 64, poz. 304,

1967 r. Nr 9, poz. 52

16523.XI.1962 r.w sprawie terminów płatności składek za obowiązkowe ubezpieczenia i zaliczek na te składki (obowiązuje § 1 ust. 3)1962 r. Nr 84, poz. 392
16623.VII.1963 r.w sprawie ubezpieczenia inwentarza żywego w państwowych gospodarstwach rolnych1963 r. Nr 37, poz. 330
1679.VIII.1963 r.w sprawie ustalenia taryfy i sposobu poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu cudzoziemców przebywających w Polsce1963 r. Nr 62, poz. 315

1965 r. Nr 38, poz. 217

1971 r. Nr 41, poz. 261

16814.II.1964 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad uznawania szkód powodziowych w obowiązkowym ubezpieczeniu ziemiopłodów od gradobicia i powodzi1964 r. Nr 14, poz. 66
1699.VIII.1966 r.w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie ziemiopłodów od gradobicia i powodzi1966 r. Nr 42, poz. 212
17031.VII.1968 r.w sprawie ustalenia i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej1968 r. Nr 34, poz. 232
17120.IV.1970 r.w sprawie udzielania przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń pomocy finansowej na rozwój budownictwa indywidualnego na wsi1970 r. Nr 14, poz. 118
17224.IX.1970 r.w sprawie zaniechania prowadzonego eksperymentalnie w niektórych powiatach obowiązkowego ubezpieczenia trzody chlewnej1970 r. Nr 33, poz. 262
17323.XII.1971 r.w sprawie składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej1971 r. Nr 60, poz. 405
17415.VI.1972 r.w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków1972 r. Nr 33, poz. 182
Obwieszczenia Ministra Finansów
17516.XII.1957 r.o zatwierdzeniu norm szacunkowych dla ustalenia wartości budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych1957 r. Nr 100, poz. 585,

1960 r. Nr 74, poz. 344,

1969 r. Nr 36, poz. 298

1765.I.1961 r.o zatwierdzeniu norm szacunkowych do ustalania w obowiązkowym ubezpieczeniu sum ubezpieczenia mienia ruchomego i ziemiopłodów dla indywidualnych gospodarstw rolnych, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych1961 r. Nr 4, poz. 27
VIII. BANKI
1. Znaki pieniężne
Zarządzenia Ministra Finansów
17714.II.1951 r.w sprawie ustalenia wzoru i odcinków banknotów oraz wzoru, nominalnej wartości, stopu i wagi monet (bilonu)1951 r. Nr A-14, poz. 196,

1956 r. Nr 80, poz. 963,

1957 r. Nr 51, poz. 324,

1958 r. Nr 31, poz. 177, Nr 73, poz. 425 i Nr 95, poz. 518,

1959 r. Nr 56, poz. 271 (§ 5)

17811.XI.1955 r.w sprawie zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych1955 r. Nr 116, poz. 1524
1795.VI.1959 r.w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10 oraz wycofania z obiegu banknotów po zł 2 i po zł 5 z datą emisji 1 lipca 1948 r.1959 r. Nr 56, poz. 271
18028.V.1963 r.w sprawie wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych1963 r. Nr 48, poz. 240
1818.XII.1964 r.w sprawie wycofania z obiegu banknotów w odcinkach po 10 zł1964 r. Nr 86, poz. 414
18229.X.1965 r.w sprawie ustalenia wzoru i odcinków banknotów1966 r. Nr 24, poz. 125
2. Organizacja banków i czynności bankowe
Zarządzenia Ministra Finansów
18316.V.1951 r.w sprawie przekazania Państwu nieruchomości instytucji bankowych, likwidowanych w trybie dekretu o reformie bankowej1951 r. Nr A-46, poz. 605
18431.XII.1953 r.w sprawie ramowego planu kont dla banków1954 r. Nr A-17, poz. 317
18510.I.1957 r.w sprawie przekazania Państwu nieruchomości Banku Gospodarstwa Krajowego objętych rachunkami "starym" i "okupacyjnym"1957 r. Nr 6, poz. 45
1863.VI.1957 r.w sprawie zasad i trybu udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytów udzielanych zrzeszeniom ludności, zorganizowanym dla pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców na cele indywidualnego budownictwa mieszkaniowego w miastach i osiedlach miejskich1957 r. Nr 49, poz. 306,

1960 r. Nr 3, poz. 12,

1962 r. Nr 84, poz. 391 (uchw. § 14 pkt 7)

18715.V.1959 r.w sprawie wypuszczenia I serii skarbowych bonów inwestycyjnych, określenia zasad i trybu emisji, sprzedaży i premiowania oraz ich realizacji1959 r. Nr 50, poz. 222,

1960 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 31, poz. 147

18823.VIII.1960 r.w sprawie zwolnienia organizacji społecznych i zawodowych od niektórych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej1960 r. Nr 69, poz. 322,

1961 r. Nr 12, poz. 65,

1962 r. Nr 40, poz. 191,

1964 r. Nr 10, poz. 44 i Nr 59, poz. 278,

1965 r. Nr 58, poz. 297,

1968 r. Nr 39, poz. 275,

1969 r. Nr 23, poz. 181

18920.I.1961 r.w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego1961 r. Nr 9, poz. 53
1907)26.III.1962 r.w sprawie zasad i trybu udzielania pożyczek na remonty, przebudowę i nadbudowę budynków mieszkalnych z rachunku kaucji mieszkaniowych1962 r. Nr 32, poz. 150
19118.VII.1962 r.w sprawie wysokości prowizji i opłat bankowych1962 r. Nr 62, poz. 297,

1966 r. Nr 61, poz. 293,

1969 r. Nr 7, poz. 63

19220.VI.1963 r.w sprawie zwolnienia jednostek gospodarki uspołecznionej, w rozliczeniach przeprowadzanych przez powołane przez nie doraźne organizacje zbiorowego wypoczynku, od ograniczenia w wysokości rozliczeń gotówkowych1963 r. Nr 51, poz. 258
19323.IX.1963 r.w sprawie górnej granicy i okresu spłaty kredytów na spłaty spadkowe1963 r. Nr 73, poz. 363,
1943.X.1963 r.w sprawie szczegółowego zakresu działania Powszechnej Kasy Oszczędności1963 r. Nr 78, poz. 384,

1969 r. Nr 50, poz. 383

1953.X.1963 r.w sprawie zakresu działania spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych1963 r. Nr 79, poz. 386
19613.II.1964 r.w sprawie zwolnienia Kancelarii Rady Państwa i Najwyższej Izby Kontroli od niektórych obowiązków, wynikających z przepisów o obrocie gotówkowym i rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej1964 r. Nr 23, poz. 102
1975.XII.1964 r.w sprawie zasad udzielania pomocy kredytowej zamiejscowym pracownikom - absolwentom i studentom szkół wyższych na opłacenie części wkładu własnego w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego1964 r. Nr 86, poz. 413,

1966 r. Nr 29, poz. 153,

1968 r. Nr 27, poz. 175

1984.III.1965 r.w sprawie zasad i trybu ustalania premii gwarancyjnej oraz pomocy kredytowej dla posiadaczy budowlanych książeczek oszczędnościowych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych1965 r. Nr 13, poz. 47
19929.V.1965 r.w sprawie zasad obsługi przez Powszechną Kasę Oszczędności mieszkaniowych książeczek oszczędnościowych1965 r. Nr 27, poz. 144
20030.VII.1965 r.w sprawie zasad składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką1965 r. Nr 43, poz. 240
2017.IX.1966 r.w sprawie usprawnienia obsługi rozliczeń pieniężnych ludności1966 r. Nr 49, poz. 243
20218.X.1966 r.w sprawie przejęcia przez Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna, od Narodowego Banku Polskiego niektórych agend oraz aktywów i pasywów oraz w sprawie otwierania oddziałów Banku Handlowego w Warszawie, Spółki Akcyjnej1966 r. Nr 59, poz. 283
2037.I.1967 r.w sprawie postępowania banków przy wykonywaniu przez jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązku stosowania numerów statystycznych1967 r. Nr 3, poz. 13
20422.III.1967 r.w sprawie ponoszenia opłat od niektórych wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych i Powszechnej Kasy Oszczędności1967 r. Nr 18, poz. 92,

1968 r. Nr 35, poz. 247

2054.VI.1968 r.w sprawie rozliczeń Powszechnej Kasy Oszczędności z zysków bilansowych1968 r. Nr 25, poz. 159
20622.VI.1968 r.w sprawie wysokości odsetek i prowizji od operacji czynnych i biernych spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych1968 r. Nr 28, poz. 189,

1973 r. Nr 2, poz. 13

20718.VII.1969 r.w sprawie odsetek bankowych od kredytów i środków pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej1969 r. Nr 32, poz. 241,

1971 r. Nr 57, poz. 370

20827.XI.1969 r.w sprawie właściwości banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej1969 r. Nr 50, poz. 382
20927.XI.1969 r.w sprawie opłat od wpłat na rachunki niektórych instytucji finansowych1969 r. Nr 50, poz. 384
2104.XII.1969 r.w sprawie przesunięcia niektórych agend oraz aktywów i pasywów między Narodowym Bankiem Polskim i Bankiem Rolnym1969 r. Nr 52, poz. 410
2119.III.1970 r.w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym1970 r. Nr 9, poz. 78 i Nr 26, poz. 217

1971 r. Nr 39, poz. 255

21220.IV.1970 r.w sprawie przejęcia przez Powszechną Kasę Oszczędności niektórych agend Banku Gospodarstwa Krajowego1970 r. Nr 13, poz. 112
21319.V.1971 r.w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych1971 r. Nr 32, poz. 202
21427.V.1971 r.w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia premiowych bonów oszczędnościowych1971 r. Nr 33, poz. 210
2154.I.1972 r.w sprawie udzielania osobom fizycznym kredytu bankowego na remont bieżący budynków wielomieszkaniowych w latach 1972-19751972 r. Nr 4, poz. 23
21615.I.1972 r.w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy kredytowej osobom fizycznym na budownictwo mieszkaniowe i kapitalne remonty1972 r. Nr 7, poz. 46,

1973 r. Nr 9, poz. 56

21717.I.1972 r.w sprawie umarzania kredytów bankowych udzielonych spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego1972 r. Nr 7, poz. 47
2187.II.1972 r.w sprawie pomocy kredytowej Państwa na budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenie gromad przez pracowników niektórych uspołecznionych zakładów pracy związanych z produkcją rolną1972 r. Nr 12, poz. 84
2195.VII.1972 r.w sprawie udzielania przez Powszechną Kasę Oszczędności pożyczek gotówkowych ludności1972 r. Nr 36, poz. 200
2205.IX.1972 r.w sprawie udzielania, zabezpieczania i spłaty kredytu na zakup artykułów przemysłowych i opłacania należności za usługi1972 r. Nr 44, poz. 236
22131.X.1972 r.w sprawie upoważnienia Powszechnej Kasy Oszczędności do wypuszczenia oprocentowanych bonów oszczędnościowych1972 r. Nr 51, poz. 272
22214.XI.1972 r.w sprawie zasad sprzedaży samochodów osobowych "Polski Fiat 126p" w trybie przedpłat przyjmowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności1972 r. Nr 53, poz. 281,

1973 r. Nr 13, poz. 80

22322.XII.1972 r.w sprawie warunków udzielania pomocy kredytowej na rozwój produkcji rolnej1973 r. Nr 2, poz. 13
2248)25.I.1973 r.w sprawie udzielania kredytu i pomocy bezzwrotnej na uzupełnienie wkładów własnych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego1973 r. Nr 5, poz. 36
IX. RÓŻNE
Zarządzenia Ministra Finansów

(b. Ministra Skarbu)

2256.VII.1950 r.w sprawie postępowania z depozytami rzeczowymi1950 r. Nr A-79, poz. 925
2269.V.1952 r.w sprawie trybu wydawania zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru, wyciągów lub odpisów z rejestru przedsiębiorstw państwowych1952 r. Nr A-44, poz. 628
22721.VIII.1952 r.w sprawie zasad postępowania co do złożonych przed dniem 9 maja 1945 r. depozytów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów1952 r. Nr A-85, poz. 1342
22815.IV.1954 r.w sprawie pokrywania niektórych wydatków pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych przez jednostki budżetowe (§ 1)1954 r. Nr A-37, poz. 511,

1959 r. Nr 61, poz. 300 (uchw.)

22928.VI.1955 r.w sprawie określenia depozytów, które należy uważać za wartościowe oraz w sprawie zasad i trybu postępowania z tymi depozytami1955 r. Nr 68, poz. 869
2304.VII.1955 r.w sprawie zasad wynagradzania osób zatrudnionych przy czynnościach obsługowych prezydium gromadzkiej rady narodowej1955 r. Nr 120, poz. 1586,

1956 r. Nr 76, poz. 886,

1966 r. Nr 40, poz. 202 (§2)

23125.VI.1957 r.w sprawie ruchu racjonalizatorskiego w zakresie administracji finansowo-budżetowej oraz organizacji i techniki pracy biurowej1957 r. Nr 73, poz. 441
2328.II.1961 r.w sprawie rozszerzenia na wszystkie przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej i jednostki budżetowe przepisów § 6 ust. 1 i 2 uchwały nr 19 Prezydium Rządu z dnia 13 stycznia 1954 r. o usprawnieniu pracy prezydiów rad narodowych na odcinku finansowym1961 r. Nr 15, poz. 78
23317.IV.1961 r.w sprawie przekazania finansowym organom orzekającym II instancji uprawnień określonych w art. 127 § 1 ustawy karnej skarbowej1961 r. Nr 33, poz. 156
2343.II.1962 r.w sprawie zlecenia organom administracji finansowej prezydiów rad narodowych szczebla wojewódzkiego i bankom kontroli wykonywania przez organizacje społeczne obowiązków w zakresie rejestracji działalności gospodarczej1962 r. Nr 14, poz. 56
2357.X.1966 r.w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej*)1966 r. Nr 57, poz. 276,

1967 r. Nr 6, poz. 29,

1969 r. Nr 36, poz. 285,

1970 r. Nr 29, poz. 241,

1971 r. Nr 46, poz. 299

23613.II.1967 r.w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy związanych z obrotem z zagranicą pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej*)1967 r. Nr 12, poz. 64,

1970 r. Nr 29, poz. 242,

1971 r. Nr 46, poz. 298

23720.XI.1967 r.w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych1967 r. Nr 65, poz. 312
23818.VII.1969 r.w sprawie potrącania należności pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych z wynagrodzeń pracowników1969 r. Nr 36, poz. 287
23923.IX.1969 r.w sprawie umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie - Spółce Akcyjnej, Bankowi Polska Kasa Opieki - Spółce Akcyjnej oraz "Warcie" Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji - Spółce Akcyjnej1969 r. Nr 43, poz. 343
24024.VII.1970 r.w sprawie ustalania wysokości oraz wypłaty odszkodowań w związku z przekazywaniem środków transportowych dla potrzeb obrony Państwa, znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej1970 r. Nr 24, poz. 193
24123.II.1971 r.w sprawie ogólnych warunków umów komisu i umów agencyjnych związanych z obrotem z zagranicą pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej1971 r. Nr 14, poz. 106
24220.XI.1972 r.w sprawie ustalenia wzorów znaczków opłaty paszportowej1972 r. Nr 53, poz. 282
Instrukcja Ministra Finansów
24327.V.1952 r.w sprawie biurowości i prowadzenia akt rejestru przedsiębiorstw państwowych1952 r. Nr A-61, poz. 933

*) Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Zmiany w 1970 r. wprowadzone zarządzeniami Ministra Finansów.

1) Wspólnie z Ministrem Transportu Drogowego i Lotniczego.

2) Wspólnie z Ministrem Handlu Wewnętrznego.

3) Zarządzenie obowiązuje do dnia 1 września 1973 r.

4) Wspólnie z Przewodniczącym Państwowej Komisji Cen.

5) Wspólnie z Ministrem Handlu Zagranicznego.

6) Wspólnie z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

7) Wspólnie z Ministrem Gospodarki Komunalnej.

8) Wspólnie z Ministrem Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.