Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1973.38.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1973 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 15 sierpnia 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz obowiązujących według stanu na dzień 1 sierpnia 1973 r. zarządzeń Ministra Górnictwa i Energetyki oraz b. Ministra Górnictwa, b. Ministra Energetyki, a także b. Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, b. Ministra Hutnictwa oraz Ministra Przemysłu Ciężkiego (w sprawach należących obecnie do zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki), ogłoszonych w Monitorze Polskim.
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne dotyczące spraw należących obecnie do zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki, ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem, utraciły moc.

Równocześnie traci moc obwieszczenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski z 1969 r. Nr 36, poz. 299 i z 1971 r. Nr 22, poz. 149).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń Ministra Górnictwa i Energetyki oraz innych ministrów w sprawach należących obecnie do zakresu działania Ministra Górnictwa i Energetyki, ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 1 sierpnia 1973 r.
Lp.Data zarządzeniaTytuł zarządzenia (w sprawie)Zarządzenie ogłoszone (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
I. W zakresie gospodarki paliwowo-

energetycznej i budownictwa

energetycznego.

Zarządzenie b. Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego
129.XI.1954 r.w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej1954 r. Nr 119, poz. 1678,

1955 r. Nr 40, poz. 389,

1957 r. Nr 83, poz. 499 1),

1963 r. Nr 68, poz. 3411),

i Nr 82, poz. 3981),

1966 r. Nr 52, poz. 2541),

1970 r. Nr 29, poz. 2441)

oraz 1971 r. Nr 52, poz. 3391)

Zarządzenie b. Ministra Energetyki:
225.I.1956 r.w sprawie organizacji Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych1956 r. Nr 27, poz. 376
Zarządzenie b. Ministra Hutnictwa
328.III.1957 r.w sprawie przydziałów, rozdzielników i warunków dostawy gazów mocnych, smoły pogazowej, benzolu surowego gazowniczego i masy pogazowej2)1957 r. Nr 37, poz. 240 i 1970 r. Nr 9, poz. 79
Zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki
43)22.IV.1959 r.w sprawie poboru opłaty elektryfikacyjnej1959 r. Nr 39, poz. 177
520.IV.1960 r.w sprawie przepisów o budowie urządzeń elektrycznych1960 r. Nr 38, poz. 190; zmiany: Dziennik Budownictwa 1962 r. Nr 6, poz. 38,

1963 r. Nr 18, poz. 63,

1966 r. Nr 17, poz. 70 i 71 i 1969 r. Nr 4, poz. 13 i Nr 6, poz. 21

64)21.VII.1964 r.w sprawie oświetlenia ulic, placów i dróg wiejskich w gromadach1964 r. Nr 52, poz. 251
724.VIIl.1964 r.w sprawie zasad przyłączania do wspólnej sieci urządzeń do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, rozdzielania i odbioru energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw gazowych1964 r. Nr 62, poz. 286
81.III.1966 r.w sprawie dopuszczania do ruchu lub do obrotu niektórych urządzeń energetycznych oraz obowiązku ich oznaczania1966 r. Nr 9, poz. 65

i 1968 r. Nr 46, poz. 323

913.I.1967 r.w sprawie warunków technicznych, którym ze względu na racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii powinny odpowiadać projektowanie i budowa kotłów grzewczych1967 r. Nr 5, poz. 25
1022.III.1967 r.w sprawie jednolitych zasad planowania zużycia paliw i energii cieplnej dla obliczania premii1967 r. Nr 20, poz. 98
111.IX.1967 r.w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń energetycznych1967 r. Nr 51, poz. 254 i 1972 r. Nr 1, poz. 8
121.IX.1967 r.w sprawie eksploatacji kotłów rusztowych na paliwo stałe1967 r. Nr 51, poz. 255 i Nr 67, poz. 327
131.IX.1967 r.w sprawie opłat za egzaminy osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń energetycznych oraz wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych1967 r. Nr 51, poz. 256
1410.V.1968 r.w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne metalowe piece stalopalne1968 r. Nr 21, poz. 134
159.VII.1968 r.w sprawie dysponowania mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci elektrycznej oraz rozdzielania energii elektrycznej1968 r. Nr 31, poz. 211
1619.II.1969 r.w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne metalowe piece trocinowe1969 r. Nr 8, poz. 76
174.III.1969 r.w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne kuchnie grzewcze1969 r. Nr 9, poz. 86
1810.V.1969 r.w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne parniki gospodarskie na paliwo stałe1969 r. Nr 20, poz. 167
192.VI.1969 r.w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne ogrzewacze gazowe1969 r. Nr 23, poz. 182
2012.VII.1969 r.w sprawie limitowania poboru mocy elektrycznej w zakładach przemysłowych gospodarki uspołecznionej1969 r. Nr 34, poz. 254
2125.X.1969 r.w sprawie eksploatacji transformatorów1969 r. Nr 47, poz. 368
2213.III.1970 r.w sprawie dysponowania mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej oraz rozdzielania paliw gazowych1970 r. Nr 9, poz. 79
233.VIII.1970 r.w sprawie eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek1970 r. Nr 26, poz. 218
248.X.1970 r.w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej1970 r. Nr 37, poz. 279
259.I.1971 r.w sprawie eksploatacji baterii kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej1971 r. Nr 4, poz. 23
2618.II.1971 r.w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu przenośne metalowe kuchnie węglowe1971 r. Nr 13, poz. 99
2721.V.1971 r.w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać dopuszczone do obrotu palniki gazowe do kotłów grzewczych1971 r. Nr 32, poz. 205
2817.VII.1971 r.w sprawie eksploatacji prądnic (generatorów) synchronicznych1971 r. Nr 40, poz. 256 i 1972 r. Nr 33, poz. 184
2924.XII.1971 r.w sprawie eksploatacji sieci elektroenergetycznych1972 r. Nr 1, poz. 8
3029.IV.1972 r.w sprawie eksploatacji sieci gazowych1972 r. Nr 28, poz. 155
3114.VI.1972 r.w sprawie eksploatacji kotłów pyłowych, gazowych i olejowych1972 r. Nr 35, poz. 193
3219.III.1973 r.w sprawie eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych i przetwornic1973 r. Nr 14, poz. 91
334.V.1973 r.w sprawie eksploatacji sieci cieplnych1973 r. Nr 22, poz. 134
3412.VII.1973 r.w sprawie uzgadniania poczynań w zakresie inwestycji w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej1973 r. Nr 32, poz. 197
II. W zakresie dozoru technicznego
Zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki
351.IV.1963 r.w sprawie utworzenia Okręgowego Dozoru Technicznego w Warszawie i podporządkowanych mu rejonowych dozorów technicznych1963 r. Nr 30, poz. 155 i 1965 r. Nr 46, poz. 257
361.IV.1963 r.w sprawie utworzenia Okręgowego Dozoru Technicznego w Katowicach i podporządkowanych mu rejonowych dozorów technicznych1963 r. Nr 30, poz. 156 i 1964 r. Nr 53, poz. 255
371.IV.1963 r.w sprawie utworzenia Okręgowego Dozoru Technicznego w Poznaniu i podporządkowanych mu rejonowych dozorów technicznych1963 r. Nr 30, poz. 157 i 1965 r. Nr 46, poz. 256
III. W innych sprawach
Zarządzenie b. Ministra Górnictwa
3824.IV.1950 r.w sprawie utworzenia Głównych Instytutów: Górnictwa, Naftowego i Torfowego1950 r. Nr A-62, poz. 7225)
Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego6)
3916.V.1959 r.w sprawie określenia stanowisk roboczych w przemyśle hutniczym objętych wielostanowiskowymi pozycjami działów II–V wykazu prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia1959 r. Nr 54, poz. 256
Zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki
407)1.IX.1960 r.w sprawie zasad sporządzania wykazów i zestawień dotyczących zmian w stanie posiadania lokali zajmowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego oraz prowadzenia ewidencji tych zmian1960 r. Nr 74, poz. 342
418.XII.1964 r.w sprawie norm ubytków naturalnych i zasad inwentaryzacji zapasów paliw stałych1964 r. Nr 89, poz. 428
4222.IV.1969r.w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy węgla i brykietów z węgla w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej1969 r. Nr 17, poz. 144

_________

1) zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki

2) obowiązuje tylko w zakresie gazów mocnych, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej ((Dz. U. Nr 32, poz. 150); w pozostałym zakresie, nie objętym ustawą, tj. w zakresie dostawy smoły pogazowej, benzolu surowego gazowniczego i masy pogazowej, przepisy zarządzenia utraciły moc stosownie do uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 23, poz. 109); zarządzenie to obowiązuje ponadto ze zmianami wynikającymi z przepisów taryfowych.

3) oraz Ministra Finansów

4) oraz Ministrów Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

5) późniejsze zmiany nie publikowane

6) i Ministra Pracy i Opieki Społecznej; obowiązuje w przemyśle gazowniczym

7) oraz Ministra Gospodarki Komunalnej