Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1973.34.208

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1973 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 25 lipca 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. III lit. c) wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz obowiązujących zarządzeń i innych resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 1 lipca 1973 r.
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, nie objęte wykazem, utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń i innych resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 1 lipca 1973 r.
Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, nr i pozycja Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
I. W ZAKRESIE PRAWA PRACY
Zarządzenia b. Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac:
1.26.VIII.1960 r.w sprawie zasad obliczania wynagrodzenia za urlop dla niektórych kategorii pracowników1960 r. Nr 73, poz. 340 i 1963 r. Nr 39, poz. 195
2.28.VI.1967 r.w sprawie organizacji i metod pracy w zakresie spraw osobowych1967 r. Nr 35, poz. 166
3.23.V.1968 r.w sprawie określenia terminów zgłaszania się pracowników do pracy po odbyciu ćwiczeń lub przeszkolenia wojskowego albo służby wojskowej odbywanej w ramach wojskowego szkolenia poborowych1968 r. Nr 22, poz. 145
Zarządzenie b. Ministra Pracy i Opieki Społecznej
4.1.IV.1960 r.w sprawie zasad obliczania wynagrodzenia za urlop dla pracowników zatrudnionych w biurach (pracowniach) projektów1960 r. Nr 33, poz. 165
Obwieszczenie b. Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac
5.1)9.XI.1968 r.w sprawie ogłoszenia wykazu przepisów dotyczących przestrzegania dyscypliny pracy i płac1968 r. Nr 52, poz. 365
II. W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych
1.19.VI.1973 r.w sprawie podstawy wymiaru świadczeń i składek oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących na podstawie umowy agencyjnej działalność na rzecz przedsiębiorstw upowszechniania prasy i książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka - Ruch"1973 r. Nr 28, poz. 177
Zarządzenia b. Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac:
2.29.X.1962 r.w sprawie sposobu dokonywania wpisów okresów zatrudnienia do legitymacji ubezpieczeniowych1962 r. Nr 80, poz. 373
3.7.VIII.1965 r.w sprawie wypłaty ekwiwalentu rencistom oraz przejściowego dodatku mieszkaniowego osobom pobierającym zasiłki z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa1965 r. Nr 43, poz. 248
4.3.V.1968 r.w sprawie składników uposażenia wchodzących w skład podstawy wymiaru renty dla niektórych inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin1968 r. Nr 21, poz. 140
5.2)30.V.1968 r.w sprawie zasad wykonania niektórych przepisów o emeryturach i rentach1968 r. Nr 24, poz. 157
6.3)11.VI.1968 r.w sprawie zasad i trybu zaliczania do okresu ubezpieczenia społecznego okresów wykonywania czynności przewodnika turystycznego przed dniem 1 sierpnia 1968 r.1968 r. Nr 27, poz. 183
7.27.IX.1968 r.w sprawie rodzajów zatrudnień, których okresowe wykonywanie nie powoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty1968 r. Nr 42, poz. 294
8.4.XI.1968 r.w sprawie szczegółowego określenia wysokości kosztów badań lekarskich pracowników, przeprowadzanych dla ustalenia jednorazowych odszkodowań i innych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy1968 r. Nr 47, poz. 332
9.15.VII.1969 r.w sprawie zasad uznawania wypadków w drodze z domu do pracy i z pracy do domu za podlegające umowom ubezpieczenia1969 r. Nr 34, poz. 258
10.27.IX.1969 r.w sprawie niezawieszania prawa do emerytury lub renty rencistom zatrudnionym okresowo w powiatowych komisjach poborowych1969 r. Nr 44, poz. 354
11.20.II.1970 r.w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne osób wykonujących rybołówstwo morskie na własny rachunek oraz uprawiających flisactwo turystyczne na rzece Dunajcu1970 r. Nr 6, poz. 59
12.3)25.VI.1970 r.w sprawie zasad i trybu zaliczenia do okresów ubezpieczenia społecznego okresów uprawiania flisactwa turystycznego na rzece Dunajcu przed dniem 1 marca 1970 r.1970 r. Nr 22, poz. 178
13.23.XI.1970 r.w sprawie niezawieszania prawa do emerytury lub renty dyplomowanym biegłym księgowym przeprowadzającym okresowo badanie sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych1970 r. Nr 40, poz. 306
14.6.I.1971 r.w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych osób prowadzących działalność na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej1971 r. Nr 4, poz. 25
Instrukcja b. Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac
15.26.III.1966 r.w sprawie zasad i trybu postępowania organów administracji prezydiów rad narodowych w zakresie wydawania zaświadczeń i poświadczania dowodów, wymaganych do uzyskania lub pobierania rent wypłacanych przez instytucje zagraniczne1966 r. Nr 15, poz. 89
Zarządzenia b. Ministra Pracy i Opieki Społecznej:
16.11.II.1954 r.w sprawie objęcia ubezpieczeniem społecznym rybaków - członków spółdzielni pracy rybołówstwa morskiego1954 r. Nr 22, poz. 356
17.1.VII.1954 r.w sprawie zaliczenia do okresów zatrudnienia służby w niektórych formacjach wojskowych państw obcych1954 r. Nr 70, poz. 875
Instrukcja b. Ministra Pracy i Opieki Społecznej
18.13.VII.1953 r.w sprawie zasad wypłaty dodatku mlecznego do zasiłku rodzinnego1953 r. Nr 73, poz. 880
Okólnik b. Ministra Pracy i Opieki Społecznej
19.11.V.1953 r.w sprawie zasad udzielania zasiłków połogowych pracującym żonom pracowników odbywających kadrową służbę wojskową1953 r. Nr 48, poz. 554
III. W ZAKRESIE PŁAC
Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych
1.24.XI.1972 r.w sprawie tabeli norm odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych1972 r. Nr 57, poz. 309
Zarządzenia b. Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac:
2.4.V.1961 r.w sprawie wysokości premii kierowców pojazdów samochodowych za oszczędność oleju napędowego1961 r. Nr 38, poz. 177
3.31.X.1961 r.w sprawie ustalenia wykazu instytutów naukowo-badawczych uważanych za instytuty techniczne1961 r. Nr 95, poz. 404, 1962 r. Nr 43, poz. 202 i Nr 65, poz. 308, 1965 r. Nr 53, poz. 277, 1966 r. Nr 1, poz. 12, Nr 5, poz. 48, Nr 8, poz. 62 i Nr 11, poz. 77, 1967 r. Nr 29, poz. 140, 1968 r. Nr 8, poz. 48 i Nr 42, poz. 295, 1969 r. Nr 5, poz. 52 i Nr 16, poz. 132, 1970 r. Nr 2, poz. 24
4.25.IV.1963 r.w sprawie szczegółowych zasad zaliczania lat pracy do okresu pracy wymaganego do nabycia uprawnień do dodatku za wysługę lat w instytutach naukowo-badawczych1963 r. Nr 39, poz. 194
5.12.XII.1963 r.w sprawie przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących1963 r. Nr 94, poz. 442
6.4)6.VIII.1965 r.w sprawie zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu z tytułu podwyżki czynszów najmu za lokale mieszkalne dla pracujących w gospodarce nie uspołecznionej1965 r. Nr 43, poz. 245
7.19.X.1966 r.w sprawie wynagradzania rzeczników patentowych1966 r. Nr 59, poz. 286
8.22.IV.1968 r.w sprawie zasad i wysokości stawek wynagrodzeń rzeczoznawców za opracowanie ocen i opinii1968 r. Nr 19, poz. 124
9.8.VIII.1968 r.w sprawie wynagradzania i czasu pracy kierowców prowadzących autobusy używane do przewozów wycieczek1968 r. Nr 34, poz. 238
10.31.VIII.1968 r.w sprawie dodatku do uposażenia dla pracowników, którym powierzono prowadzenie służbowego samochodu1968 r. Nr 42, poz. 293
11.4.I.1971 r.w sprawie stosowania zasad podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent1971 r. Nr 1, poz. 1
12.22.X.1971 r.w sprawie zwiększenia uposażenia zasadniczego z tytułu podwyższenia tygodniowej normy czasu pracy dla pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w ośrodkach badawczo-rozwojowych1971 r. Nr 54, poz. 359
13.16.XII.1971 r.w sprawie przejazdów służbowych na obszarze gromad1972 r. Nr 1, poz. 11
14.21.II.1972 r.w sprawie ramowych zasad gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej1972 r. Nr 15, poz. 102
Instrukcja b. Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac
15.26.VI.1969 r.w sprawie zasad planowania, kontroli i korekty funduszu płac w biurach projektów1969 r. Nr 29, poz. 222
Obwieszczenie b. Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac
16.14.XI.1961 r.o wytycznych w sprawie zadań, zakresu działania i struktury organizacyjnej służby normowania pracy1961 r. Nr 94, poz. 402
IV. W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
Zarządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych:
1.5)7.VII.1972 r.w sprawie trybu przyjmowania do pracy oraz wstępnych badań lekarskich pracowników1972 r. Nr 40, poz. 221
2.1.III.1973 r.w sprawie stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych1973 r. Nr 14, poz. 88
3.12.III.1973 r.w sprawie określenia zadań, zasad i trybu działania pełnomocników Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do spraw zatrudniania absolwentów szkół wyższych1973 r. Nr 14, poz. 89
Zarządzenia b. Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac:
4.22.X.1960 r.w sprawie przyznawania zasiłków młodocianym zatrudnionym w zakładach pracy w celu nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy1960 r. Nr 81, poz. 370 i 1963 r. Nr 25, poz. 129
5.28.V.1962 r.w sprawie określenia przypadków, w których może być nadany tytuł robotnika wykwalifikowanego bez obowiązku zdawania egzaminu1962 r. Nr 47, poz. 229 i 1964 r. Nr 26, poz. 117
6.23.VI.1964 r.w sprawie ustalenia wzoru umowy przedwstępnej1964 r. Nr 42, poz. 203
7.1.IV.1965 r.w sprawie zatrudniania absolwentów wyższych szkół zagranicznych1965 r. Nr 20, poz. 93
8.4.XII.1969 r.w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej1969 r. Nr 52, poz. 415
9.7.V.1970 r.w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania absolwentów szkół zawodowych i ogólnokształcących1970 r. Nr 14, poz. 121
10.21.VII.1970 r.w sprawie zatrudniania absolwentów szkół (kursów) przysposabiających do zawodu1970 r. Nr 24, poz. 196
11.12.III.1970 r.w sprawie organizacji praktyk robotniczych studentów szkół wyższych oraz ponoszenia kosztów związanych z organizacją tych praktyk1970 r. Nr 10, poz. 89 i 1971 r. Nr 33, poz. 212
12.4)26.XI.1971 r.w sprawie zasad kierowania kandydatów do techników zawodowych dla przodujących robotników, pokrywania wydatków z tym związanych oraz zatrudniania absolwentów tych techników1971 r. Nr 59, poz. 394
Zarządzenia b. Ministra Pracy i Opieki Społecznej:
13.7.V.1951 r.w sprawie norm powierzchni użytkowej i wyposażenia wewnętrznego oraz zasad i warunków użytkowania hoteli robotniczych dla zatrudnionych w przemyśle i budownictwie1951 r. Nr 52, poz. 688
14.4.V.1957 r.w sprawie opłat za korzystanie z hoteli robotniczych1957 r. Nr 37, poz. 242
15.11.IX.1959 r.w sprawie werbunku robotników1959 r. Nr 80, poz. 419
Pismo okólne b. Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac
16.7.III.1964 r.w sprawie przestrzegania obowiązku zamieszczania w dowodach osobistych adnotacji o zatrudnieniu1964 r. Nr 20, poz. 92

_________

1) Z uwzględnieniem zmian wynikających: z uchwały nr 64 Rady Ministrów z dnia 23 marca 1973 r. w sprawie zasad kierowania pracowników uspołecznionych zakładów pracy do szkół dla pracujących i na studia dla pracujących w szkołach wyższych oraz w sprawie ulg i świadczeń przysługujących tym pracownikom od zakładów pracy (Monitor Polski Nr 18, poz. 111) oraz z uchwały nr 78 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1973 r. w sprawie zwolnień od pracy w uspołecznionych zakładach pracy (Monitor Polski Nr 17, poz. 103).

2) Wydane łącznie z Ministrem Komunikacji.

3) Wydane łącznie z Przewodniczącym Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.

4) Wydane łącznie z Ministrem Finansów.

5) Wydane łącznie z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej.