Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1973.33.204

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1973 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO
z dnia 18 lipca 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości, ogłasza się w załączniku do obwieszczenia wykaz obowiązujących aktów prawnych Ministra Przemysłu Ciężkiego i b. Ministra Hutnictwa w zakresie należącym obecnie do właściwości Ministra Przemysłu Ciężkiego, ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 31 grudnia 1972 r.
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie wymienione w wykazie, utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń Ministra Przemysłu Ciężkiego i b. Ministra Hutnictwa, ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 31 grudnia 1972 r.
Lp.Data aktuTytuł aktuAkt ogłoszony (rok, nr i pozycja Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
Zarządzenie b. Ministra Hutnictwa
1*)30.XI.1953 r.w sprawie zasad i sposobu przyznawania oraz wysokości nagród dla pracowników za ujawnianie w złomie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych1954 r. Nr 46, poz. 646
Zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego:
231.XII.1957 r.w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw oraz warunków dostawy koksu i półkoksu1958 r. Nr 6, poz. 28
3**)16.V.1959 r.w sprawie określenia stanowisk roboczych w przemyśle hutniczym objętych wielostanowiskowymi pozycjami działów II-V wykazu prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia1959 r. Nr 54, poz. 256
46.II.1960 r.w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw wyrobów hutniczych, odlewów staliwnych i wyrobów kutych1960 r. Nr 22, poz. 106
510.V.1961 r.w sprawie przydziałów i rozdzielników oraz branżowych warunków dostaw metali nieżelaznych1961 r. Nr 43, poz. 198
625.III.1966 r.w sprawie zatwierdzania i wprowadzania programów produkcji wyrobów metalowych1966 r. Nr 15, poz. 88
717.VI.1967 r.w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali1967 r. Nr 37, poz. 181
821.IV.1970 r.w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży wyrobów hutniczych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej1970 r. Nr 14, poz. 119
97.V.1970 r.w sprawie gospodarowania złomem wyrobów ogniotrwałych1970 r. Nr 14, poz. 120
1028.VII.1970 r.w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży złomu w obrocie krajowym między jednostkami gospodarki uspołecznionej1970 r. Nr 26, poz. 219
11***)17.VII.1971 r.w sprawie ogólnych warunków umów o generalne dostawy maszyn i urządzeń w obrocie krajowym między jednostkami gospodarki uspołecznionej1971 r. Nr 43, poz. 275 i 1972 r. Nr 1, poz. 9

*) i Ministrów Handlu Wewnętrznego, Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Kolei.

**) i Ministra Pracy i Opieki Społecznej.

***) i Ministra Przemysłu Maszynowego.