Monitor Polski

M.P.1969.52.417

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1972 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 listopada 1969 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z częścią II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się według stanu na dzień 1 lutego 1971 r. wykaz obowiązujących aktów prawnych Ministra Sprawiedliwości ogłoszonych w Monitorze Polskim. 1
Wykaz nie obejmuje obwieszczeń Ministra Sprawiedliwości o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej.

Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem, utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK 2

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI OGŁOSZONYCH W MONITORZE POLSKIM WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 LUTEGO 1971 R.

Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
131. XII.1951 r.w sprawie ustanowienia specjalnych kas poborowych w państwowych biurach notarialnych i zakresu czynności tych kas1952 r. Nr A-13, poz. 148, Nr A-50, poz. 682, 1955 r. Nr 51, poz. 526 i 1956 r. Nr 27, poz. 375
29. III.1953 r.w sprawie udzielania wiadomości z rejestru skazanych1953 r. Nr A-26, poz. 307
3)(skreślona)
417. VII.1955 r.w sprawie norm wyżywienia wychowanków zakładów poprawczych i osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz zaopatrzenia ich w odzież, bieliznę i obuwie1955 r. Nr 71, poz. 891
523. VI.1956 r.w sprawie ustalenia wzoru umundurowania niektórych pracowników zakładów poprawczych, schronisk i zarządu zakładów dla nieletnich1956 r. Nr 62 poz. 745
65. V.1958 r.w sprawie urlopów nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla więźniów oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich1958 r. Nr 43, poz. 249
724. XI.1958 r.w sprawie uznania szkół dla więźniów za szkoły specjalne1959 r. Nr 8, poz. 32
812. IX.1959 r.w sprawie postępowania o wyrównanie szkód wyrządzonych w majątku jednostek organizacyjnych więziennictwa1959 r. Nr 80, poz. 418
9)(skreślona)
1029. III.1960 r.w sprawie określenia składników podstawy wymiaru renty funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin1960 r. Nr 34, poz. 169, 1962 r. Nr 87, poz. 410 i 1968 r. Nr 49, poz. 342 oraz 1971 r. Nr 25, poz. 159
11)(skreślona)
1227. V.1960 r.w sprawie odznaki Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej1960 r. Nr 53, poz. 254
1318. VI.1960 r.w sprawie określenia warunków przejazdu funkcjonariuszów Służby Więziennej i członków ich rodzin państwowymi środkami komunikacyjnymi na koszt Ministerstwa Sprawiedliwości1960 r. Nr 53, poz. 255
1424. XI.1960 r.w sprawie zasad przyznawania funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego w zamian za mieszkanie1960 r. Nr 90, poz. 407
1530. XII.1960 r.w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich1961 r. Nr 2, poz. 18
162)24.II.1961 r.w sprawie przechowywania i brakowania akt b. niemieckich organów sądowych i prokuratorskich1961 r. Nr 33, poz. 155
1723. V.1961 r.w sprawie wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby albo wskutek istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku z tymi właściwościami lub warunkami służby w więziennictwie1961 r. Nr 44, poz. 203
1827. II.1962 r.w sprawie zasad i trybu udzielania urlopów okolicznościowych funkcjonariuszom Służby Więziennej1962 r. Nr 28, poz. 119
193)28.III.1962 r.w sprawie zgłaszania przypadków nowotworów złośliwych i podejrzanych jako złośliwe1962 r. Nr 30, poz. 141
203)5.V.1962 r.w sprawie stosowania jednolitych pojęć dotyczących porodów i urodzeń1962 r. Nr 48, poz. 237
2118. III.1963 r.w sprawie przekazania archiwom państwowym akt i ksiąg b. notariuszy1963 r. Nr 28, poz. 144
2213. VII.1965 r.w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego, które mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli oraz których przedstawiciele mogą występować jako pełnomocnicy procesowi1965 r. Nr 37, poz. 213 i 1968 r. Nr 50, poz. 349
231)28.V.1966 r.w sprawie współdziałania organów Milicji Obywatelskiej z komornikiem przy ustalaniu miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużników w sądowym postępowaniu egzekucyjnym1966 r. Nr 31, poz. 166
_________

1) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych

2) oraz Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

3) oraz Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Komunikacji

1 Preambuła zmieniona przez pkt 1 obwieszczenia z dnia 17 stycznia 1972 r. (M.P.72.6.43) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 1 lutego 1972 r.
2 Załącznik zmieniony przez pkt 1 i 2 obwieszczenia z dnia 17 stycznia 1972 r. (M.P.72.6.43) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 1 lutego 1972 r.