Monitor Polski

M.P.1969.31.232

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1971 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 14 maja 1969 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

1. Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenie ich ilości - w załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się, według stanu na dzień 1 maja 1971 r., wykaz obowiązujących aktów prawnych dotyczących resortu zdrowia i opieki społecznej, ogłoszonych w Monitorze Polskim. 1
2. Wykaz nie obejmuje aktów prawnych dotyczących utworzenia określonych jednostek organizacyjnych, aktów prawnych mających charakter jednorazowy oraz aktów, które utraciły moc w związku z upływem terminu, a mających znaczenie dla ustalenia nabytych praw lub określenia stanu prawnego przedmiotów majątkowych.
3. Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem - z zastrzeżeniem ust. 2 - utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK 2

WYKAZ

obowiązujących aktów prawnych dotyczących resortu zdrowia i opieki społecznej, ogłoszonych w Monitorze Polskim, według stanu na dzień 1 maja 1971 r.
Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1234
I. Zagadnienia profilaktyki i lecznictwa.
Zarządzenia Ministra Zdrowia:
124.X.1952 r.w sprawie niektórych norm w zakresie gospodarki zakładów społecznych służby zdrowia1952 r. Nr A-97, poz. 1498
218.IV.1953 r.w sprawie przyznawania uprawnień do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia1953 r. Nr A-38, poz. 476
317.I.1956 r.w sprawie zaliczenia do zakładów społecznych służby zdrowia zakładów leczniczo-zapobiegawczych prowadzonych przez spółdzielnie zdrowia1956 r. Nr 11, poz. 141
423.III.1957 r.w sprawie orzekania o potrzebie powstrzymania się od pracy nauczycieli1957 r. Nr 28, poz. 194
527.XI.1959 r.w sprawie leczenia poborowych w zakładach społecznych służby zdrowia1959 r. Nr 98, poz. 529
61)25.III.1960 r.w sprawie terminów i trybu wzajemnego przekazywania przez poradnie przeciwgruźlicze i komisje poborowe wykazów mężczyzn chorych na gruźlicę i ozdrowieńców po przebytej gruźlicy1960 r. Nr 29, poz. 140
Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
713.I.1962 r.w sprawie sprawozdawczości z wykonanych zabiegów przerwania ciąży1962 r. Nr 12, poz. 48
85.XII.1969 r.Wytyczne w sprawie zużytkowania kredytów budżetowych na zwalczanie alkoholizmu1969 r. Nr 52, poz. 412
929.II.1964 r.w sprawie zaliczenia do zakładów społecznych służby zdrowia przyzakładowych i międzyzakładowych przychodni rehabilitacyjnych prowadzonych przez spółdzielnie inwalidów i ich związki1964 r. Nr 19, poz. 87
1022.VI.1964 r.w sprawie warunków zdrowia wymaganych od członków załóg statków żeglugi śródlądowej i tratew1964 r. Nr 48, poz. 237
115.VIII.1964 r.w sprawie szczegółowych zasad kontroli społecznej nad realizacją zadań zakładów przemysłowej służby zdrowia1964 r. Nr 55, poz. 263
122)29.IX.1964 r.w sprawie warunków i trybu świadczenia zabiegów balneologicznych i fizykoterapeutycznych wykonywanych przez łaźnie komunalne1964 r. Nr 76, poz. 356
136.VIII.1966 r.w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń stacji pogotowia ratunkowego, przysługujących ubezpieczonym1966 r. Nr 42, poz. 216
143)7.II.1968 r.w sprawie współdziałania jednostek resortu zdrowia i opieki społecznej oraz organów zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontroli nad orzecznictwem o czasowej niezdolności do pracy1968 r. Nr 8, poz. 47
153)31.V.1968 r.w sprawie regulaminu komisji do kontroli orzecznictwa lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy1968 r. Nr 25, poz. 162
164)4.VI.1968 r.w sprawie przeprowadzania przeglądów lekarskich dla celów powszechnego obowiązku obrony1968 r. Nr 25, poz. 163
1729.X.1968 r.w sprawie szczegółowych zasad ustalania trwałego uszczerbku na zdrowiu dla celów wypłaty jednorazowych odszkodowań oraz świadczeń wyrównawczych pracownikom poszkodowanym wskutek wypadków przy pracy1968 r. Nr 49, poz. 343
17a9.IV.1970 r.w sprawie zapewnienia opieki zdrowotnej studentom odbywającym praktyki robotnicze1970 r. Nr 12, poz. 108 i 1969 r. Nr 37, poz. 310
17b17)15.XII.1969 r.w sprawie największych dopuszczalnych dawek promieniowania jonizującego oraz innych wskaźników z zakresu ochrony przed promieniowaniem1970 r. Nr 1, poz. 7
Instrukcje Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
185)22.XI.1961 r.w sprawie współdziałania zakładów lecznictwa kolejowego i powszechnego w zakresie udzielania świadczeń leczniczych i orzekania o czasowej niezdolności do pracy1961 r. Nr 93, poz. 400
196)5.V.1962 r.w sprawie stosowania jednolitych pojęć dotyczących porodów i urodzeń1962 r. Nr 48, poz. 237
2028.XII.1962 r.w sprawie zasad wpisywania przyczyn zgonu w kartach zgonu1963 r. Nr 6, poz. 33
213)15.III.1965 r.w sprawie uznawania czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby przebytej przez pracownika w czasie przejściowego pobytu za granicą1965 r. Nr 16, poz. 66
228.VI.1966 r.w sprawie opieki leczniczej dla osób odbywających służbę w jednostkach obrony terytorialnej1966 r. Nr 39, poz. 199
II. Zagadnienia sanitarno-epidemiologiczne.
Zarządzenia Ministra Zdrowia:
2318.XII.1954 r.w sprawie książek kontroli sanitarnej1955 r. Nr 3, poz. 42
246.VI.1955 r.w sprawie zasad i trybu postępowania przy pobieraniu do badania prób artykułów żywnościowych i niektórych wyrobów przemysłowych mających wpływ na zdrowie człowieka1955 r. Nr 63, poz. 752
2521.X.1955 r.w sprawie regulaminu Rady Sanitarno-Epidemiologicznej1955 r. Nr 107, poz. 1425
2623.XI.1956 r.w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy opracowywaniu norm dotyczących niektórych wyrobów przemysłowych oraz warunków ich przechowywania i obrotu1956 r. Nr 101, poz. 1175
Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
277)6.VII.1961 r.w sprawie zasad współdziałania Kolejowej Służby Zdrowia z Państwową Inspekcją Sanitarną1961 r. Nr 57, poz. 252
2828.VI.1962 r.w sprawie usuwania nieczystości z zakładów lecznictwa zamkniętego1962 r. Nr 56, poz. 268
291.II.1963 r.w sprawie określenia przełożonej władzy służbowej uprawnionej do wydawania upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustalenia wykroczeń, za które można nakładać grzywny w drodze mandatu karnego1963 r. Nr 14, poz. 84
308)24.IV.1964 r.w sprawie współpracy organów i jednostek organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej oraz rolnictwa w zakresie zwalczania niektórych chorób zakaźnych1964 r. Nr 34, poz. 152
319)17.X.1966 r.w sprawie zakresu i trybu współdziałania organów do spraw ochrony powietrza z organami państwowej inspekcji sanitarnej1966 r. Nr 59, poz. 288
329)31.I.1967 r.w sprawie zasad przeprowadzania pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne1967 r. Nr 11, poz. 62
32a13.II.1969 r.w sprawie trybu opiniowania dokumentacji inwestycji w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych1969 r. Nr 8, poz. 77
32b16.XII.1970 r.w sprawie szczegółowego określenia niektórych pojęć używanych w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia1971 r. Nr 2, poz. 10
32c7.IV.1971 r.w sprawie przechowywania próbek środków spożywczych1971 r. Nr 22, poz. 145
Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
338)3.V.1961 r.w sprawie warunków sanitarnych dla hodowli zwierząt futerkowych1961 r. Nr 38, poz. 178
III. Zagadnienia farmaceutyczne.
Zarządzenia Ministra Zdrowia:
3430.XII.1955 r.w sprawie nabywania niektórych środków farmaceutycznych1956 r. Nr 1, poz. 9
351.III.1956 r.w sprawie wprowadzania do obrotu leków i artykułów sanitarnych w drogeriach i sklepach zielarskich1956 r. Nr 27, poz. 379
3618.IV.1956 r.w sprawie wykazu leków, które mogą być wydawane ubezpieczonym za opłatą 10% obowiązujących cen aptecznych1956 r. Nr 35, poz. 427
3712.XII.1958 r.w sprawie dyżurów nocnych i pogotowia pracy w aptekach społecznych1958 r. Nr 96, poz. 528
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
384.XI.1961 r.w sprawie dopuszczenia niektórych środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych do obrotu poza aptekami1961 r. Nr 91, poz. 390
38a17.VI.1969 r.w sprawie typów aptek oraz zakresu ich czynności1969 r. Nr 26, poz. 200
Obwieszczenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
3919.VI.1969 r.o ustaleniu urzędowego spisu leków1969 r. Nr 37, poz. 309, 1970 r. Nr 2, poz. 25,

Nr 14, poz. 123,

Nr 24, poz. 199,

1971 r. Nr 7, poz. 48 i

Nr 22, poz. 150

403.VIII.1966 r.o ustaleniu wykazu leków gotowych wprowadzanych do obrotu przez apteki otwarte przeznaczone wyłącznie do skupu i sprzedaży leków zagranicznych1966 r. Nr 41, poz. 210, 1968 r. Nr 8, poz. 49, Nr 34, poz. 240 i 1969 r. Nr 7, poz. 69 i 1970 r. Nr 6, poz. 60
4110.X.1968 r.o ustaleniu wykazu leków silnie działających, które mogą być wydawane z aptek bez recept1968 r. Nr 43, poz. 309
IV. Pomoc społeczna i zatrudnienie inwalidów.
Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej
4227.X.1959 r.o zakresie i trybie działania opiekunów społecznych1959 r. Nr 93, poz. 496 i 1964 r. Nr 62, poz. 287
Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
4312.XI.1960 r.w sprawie zasad i trybu wydawania zaświadczeń stwierdzających, że odbiorca używanej odzieży i obuwia, przywożonych z zagranicy, korzysta z pomocy społecznej1960 r. Nr 87, poz. 397
4415.VIII.1966 r.w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony Opiekun Społeczny", szczegółowych zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia1966 r. Nr 49, poz. 244
4518.IV.1968 r.w sprawie zasad i trybu opracowywania planów zatrudnienia inwalidów1968 r. Nr 21, poz. 137
4610)18.IV.1968 r.w sprawie kontroli warunków pracy i prawidłowości zatrudnienia inwalidów w zakładach pracy1968 r. Nr 21, poz. 138
4710)18.IV.1968 r.w sprawie współdziałania pomiędzy wydziałami zdrowia i opieki społecznej a wydziałami zatrudnienia prezydiów rad narodowych1968 r. Nr 21, poz. 139
4824.VIII.1968 r.w sprawie specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji osób pobierających renty inwalidzkie1968 r. Nr 38, poz. 274
48a19.VI.1969 r.w sprawie określenia organów uprawnionych do bezpłatnego przyznawania przedmiotów ortopedycznych niektórym grupom ludności oraz zasad i trybu przyznawania tych przedmiotów1969 r. Nr 27, poz. 211
V. Szkolnictwo wyższe i nauka.
Zarządzenia Ministra Zdrowia:
4911)18.XII.1952 r.w sprawie wynagrodzenia za przeprowadzanie egzaminów, za ocenę prac dyplomowych, magisterskich, kandydackich i doktorskich oraz za czynności w postępowaniu przy doborze kandydatów do szkół wyższych1952 r. Nr A-106, poz. 1652, 1953 r. Nr A-42, poz. 507 i 1957 r. Nr 18, poz. 137
5015.IV.1953 r.w sprawie utworzenia specjalnych studiów wychowania fizycznego w akademiach medycznych1953 r. Nr A-41, poz. 503
5119.IV.1956 r.w sprawie utworzenia i organizacji studiów praktycznej nauki języków obcych w akademiach medycznych1956 r. Nr 35, poz. 428
5212)16.VI.1956 r.w sprawie form pracy informacyjnej o warunkach studiów wyższych zakresu i trybu działania szkolnych komisji rekrutacyjnych oraz trybu powoływania ich członków1956 r. Nr 57, poz. 624 i 1957 r Nr 62, poz. 382
538.V.1957 r.w sprawie czasu trwania studiów farmaceutycznych1957 r. Nr 41, poz. 269
Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
5429.XII.1962 r.w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów1963 r. Nr 2, poz. 4, 1965 r. Nr 19, poz. 85, 1966 r. Nr 34, poz. 176 i 1967 r. Nr 22, poz. 105
5513)16.X.1964 r.w sprawie zasad i warunków tworzenia w szkołach wyższych asystenckich studiów przygotowawczych1964 r. Nr 77, poz. 358
5614)23.II.1968 r.w sprawie kolegiów rektorskich1968 r. Nr 14, poz. 93
5715)27.XII.1968 r.w sprawie określenia wysokości narzutu dla prac zleconych planowych, wykonywanych w szkołach wyższych1969 r. Nr 4, poz. 40
57a19.III.1970 r.w sprawie wysokości oraz warunków przyznawania stypendiów pieniężnych dla felczerów będących studentami akademii medycznych1970 r. Nr 9, poz. 80
57b1615.VIII.1970 r.w sprawie warunków powoływania, awansowania i zwalniania adiunktów, starszych asystentów i asystentów w szkołach wyższych1970 r. Nr 29, poz. 246
VI. Zawody służby zdrowia.
Zarządzenia Ministra Zdrowia:
582.IV.1951 r.o zasadach i trybie postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza1951 r. Nr A-33, poz. 420
595.VI.1952 r.w sprawie przekazania uprawnień dotyczących zezwalania na pociąganie do odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia, zatrudnionych w służbie państwowej i w instytucjach państwowych1952 r. Nr A-53, poz. 789
6012.V.1953 r.w sprawie ustalenia samodzielnych stanowisk w zakładach społecznych służby zdrowia1953 r. Nr A-53, poz. 596
612.VII.1955 r.o zasadach i trybie postępowania w sprawach dotyczących pozbawiania farmaceutów prawa wykonywania czynności fachowych w aptekach1955 r. Nr 65, poz. 859
6222.I.1958 r.w sprawie sposobu wystawiania recept przez lekarzy1958 r. Nr 13, poz. 81
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
636.VI.1963 r.w sprawie uzyskiwania tytułu starszego felczera1963 r. Nr 51, poz. 259
VII. Wynagrodzenia i zatrudnienie w służbie zdrowia.
Zarządzenia Ministra Zdrowia:
649.VII.1956 r.w sprawie warunków zatrudnienia, przy których praca salowych i uczniów w zawodzie połączona jest z narażeniem na działanie promieni Roentgena, ciał promieniotwórczych i fal elektromagnetycznych1956 r. Nr 64, poz. 754
6519.X.1956 r.w sprawie zasad obliczania stażu pracy techników dentystycznych1956 r. Nr 90, poz. 1023
6621.XII.1956 r.w sprawie zasad obliczania stażu pracy kontrolerów sanitarnych1957 r. Nr 29, poz. 204
675.X.1957 r.w sprawie warunków zatrudnienia, przy których praca pracowników połączona jest z narażeniem na działanie promieni Roentgena, ciał promieniotwórczych oraz fal elektromagnetycznych1957 r. Nr 81, poz. 489
6819.VI.1958 r.w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia lekarzy za wykonywanie wizyt domowych u obłożnie chorych1958 r. Nr 49, poz. 290
69(skreślona)
70(skreślona)
7112.XII.1958 r.w sprawie ryczałtowych wynagrodzeń dla lekarzy1958 r. Nr 96, poz. 525 i 1960 r. Nr 77, poz. 358
7212.XII.1958 r.w sprawie określenia warunków, w których praca lekarzy lub lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem jest połączona z narażeniem na działanie promieni Roentgena, ciał promieniotwórczych oraz fal elektromagnetycznych1958 r. Nr 96, poz. 524
7312.XII.1958 r.w sprawie wynagrodzenia ryczałtowego dla kierowników aptek otwartych za prowadzenie punktów aptecznych1958 r. Nr 96, poz. 529
749.IV.1959 r.w sprawie dodatków specjalnych dla pracowników średnich szkół medycznych1959 r. Nr 35, poz. 162
7525.VIII.1959 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu kwalifikowania pracowników administracyjnych na stanowiska przewidziane tabelą stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania1959 r. Nr 76, poz. 405
Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
7610.V.1961 r.w sprawie ryczałtów na pokrycie kosztów przejazdu lekarzy między zakładami społecznymi służby zdrowia i zakładami pomocy społecznej1961 r. Nr 45, poz. 207
7730.X.1961 r.w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia lekarzy za wykonywanie wizyt domowych u obłożnie chorych1961 r. Nr 98, poz. 414
7814.XII.1961 r.w sprawie zasad obliczania stażu pracy niektórych pracowników służby zdrowia1962 r. Nr 1, poz. 1 i 1967 r. Nr 51, poz. 259
791.II.1962 r.w sprawie wynagrodzenia dla pracowników zakładów społecznych służby zdrowia prowadzących szkolenie w zakresie praktycznej nauki zawodu1962 r. Nr 33, poz. 158
808.X.1963 r.w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia lekarzom zakładów leczniczo-zapobiegawczych przemysłowej służby zdrowia oraz szczegółowych zadań tych lekarzy1963 r. Nr 77, poz. 383 i 1969 r. Nr 19, poz. 162
8114.I.1965 r.w sprawie powołania oraz zakresu działania uczelnianych komisji opiniujących w sprawach zatrudniania absolwentów akademii medycznych1965 r. Nr 3, poz. 11
8216.VII.1970 r.w sprawie zasad obliczania stażu pracy lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem1970 r. Nr 24, poz. 194
8325.XI.1966 r.w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych1966 r. Nr 73, poz. 340
845.XII.1966 r.w sprawie podwyższenia uposażenia podstawowego pracownikom z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i spełniających warunki określone dla specjalistów1966 r. Nr 73, poz. 341
8530.XII.1966 r.w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarzy zatrudnionych w stacjach krwiodawstwa1967 r. Nr 7, poz. 38
8625.VII.1967 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania lub cofania dodatkowego wynagrodzenia miesięcznego lekarzom i lekarzom dentystom za pracę w lecznictwie otwartym, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych i w stacjach krwiodawstwa1967 r. Nr 51, poz. 258 i 1968 r. Nr 54, poz. 391
8713.I.1968 r.w sprawie dostosowania przepisów o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych do specjalnych warunków występujących na kierunkach studiów w akademiach medycznych1968 r. Nr 4, poz. 25
8812.III.1968 r.w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia lekarzom wykonującym opiekę nad zdrowiem pracowników rolnych i członków ich rodzin oraz szczegółowych zadań tych lekarzy1968 r. Nr 13, poz. 84
8929.XI.1968 r.w sprawie kierunków studiów i stanowisk uzasadniających pobieranie przez pracowników z wyższym wykształceniem uposażenia według zasad i stawek lekarskich1968 r. Nr 52, poz. 364
9029.XI.1968 r.w sprawie dodatkowego wynagradzania pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej otwartej, w stacjach pogotowia ratunkowego, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w stacjach krwiodawstwa1968 r. Nr 52, poz. 363
90a2.IV.1969 r.w sprawie zasad wynagradzania lekarzy za udział w naradach (konsyliach) lekarzy i za wykonywanie sekcji zwłok1969 r. Nr 40, poz. 332
90b16.VII.1970 r.w sprawie zasad obliczania stażu pracy pracowników farmaceutycznych1970 r. Nr 24, poz. 195
90c731.XII.1970 r.w sprawie ustalenia wykazu komórek, których pracownicy są uprawnieni do dodatkowego urlopu ze względu na zagrożenie gruźlicą1971 r. Nr 3, poz. 21
VIII. Zagadnienia ekonomiczne.
Zarządzenia Ministra Zdrowia:
9111.II.1957 r.w sprawie rozszerzenia uprawnień niektórych państwowych przedsiębiorstw w resorcie zdrowia1957 r. Nr 19, poz. 146 i Nr 41, poz. 270 i 1962 r. Nr 47, poz. 228
924.II.1960 r.w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia1960 r. Nr 16, poz. 81, 1963 r. Nr 84, poz. 407, 1966 r. Nr 42, poz. 217, 1968 r. Nr 3, poz. 20 i Nr 45, poz. 319
Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
9312.VI.1961 r.w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat oraz udzielania ulg i zwolnień za świadczenia domów małych dzieci1961 r. Nr 53, poz. 229 i 1963 r. Nr 82, poz. 400
94(skreślona)
9518.IV.1964 r.w sprawie opłat za badania wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny i stacjach sanitarno-epidemiologicznych1964 r. Nr 31, poz. 137
9626.VII.1965 r.w sprawie organizowania i finansowania urządzeń służby zdrowia w ramach działalności pozaoperacyjnej o charakterze socjalno-bytowym przedsiębiorstw państwowych1965 r. Nr 40, poz. 229
976.VIII.1966 r.w sprawie opłat za świadczenia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych przez państwowe przedsiębiorstwa uzdrowiskowe1966 r. Nr 42, poz. 218 i 1968 r. Nr 3, poz. 21
IX. Statystyka medyczna.
Zarządzenie Ministra Zdrowia
988.XII.1969 r.w sprawie oznaczania numerami statystycznymi chorób, urazów i przyczyn zgonów1969 r. Nr 52, poz. 413
98a1.XII.1969 r.w sprawie szczegółowych wytycznych o rejestracji i sprawozdawczości chorób zawodowych.1969 r. Nr 52, poz. 411
Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
996)28.III.1962 r.w sprawie zgłaszania przypadków nowotworów złośliwych i podejrzanych jako złośliwe1962 r. Nr 30, poz. 141
X. Lecznictwo uzdrowiskowe.
Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej:
1008.III.1963 r.w sprawie określenia wód leczniczych (kopalin), których wydobywanie podlega prawu górniczemu1963 r. Nr 28, poz. 145 i 1969 r. Nr 45, poz. 359
10125.VII.1967 r.w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska1967 r. Nr 45, poz. 228
10221.VIII.1967 r.w sprawie typowych rodzajów zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego1967 r. Nr 55, poz. 272
10313.IV.1968 r.ustalające wytyczne w sprawie zakresu działania naczelnego lekarza uzdrowiska1968 r. Nr 19, poz. 123
XI. Różne.
Zarządzenie Ministra Zdrowia
10420.IX.1955 r.w sprawie dostarczania i wykorzystywania samochodów osobowych na potrzeby lecznictwa otwartego1955 r. Nr 87, poz. 1069

1) oraz Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej

2) oraz Ministra Gospodarki Komunalnej

3) oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4) oraz Ministra Obrony Narodowej

5) oraz Ministra Komunikacji i Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

6) oraz Ministrów: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Komunikacji i Sprawiedliwości

7) oraz Ministra Komunikacji

8) oraz Ministra Rolnictwa

9) oraz Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej

10) oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac

11) oraz Ministrów Szkolnictwa Wyższego i Oświaty

12) oraz Ministrów: Oświaty, Rolnictwa, Państwowych Gospodarstw Rolnych, Leśnictwa, Kultury i Sztuki, Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego i Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej

13) oraz Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Oświaty i Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki

14) oraz Ministrów Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Kultury i Sztuki, Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki

15) oraz Ministrów: Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Kultury i Sztuki, Obrony Narodowej, Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.

16) oraz Ministrów: Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Żeglugi i Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.

17) oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej.

1 Pkt 1 zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia z dnia 18 maja 1971 r. (M.P.71.36.235) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 7 lipca 1971 r.
2 Załącznik zmieniony przez pkt 1 i 2 obwieszczenia z dnia 18 maja 1971 r. (M.P.71.36.235) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 7 lipca 1971 r.