Monitor Polski

M.P.1990.11.90

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 21 lutego 1990 r.
w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

1. Na podstawie art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 221) ogłasza się wykaz obowiązków sprawozdawczych, zwany dalej "wykazem", stanowiący załącznik do obwieszczenia.
2. Podane w wykazie formy i terminy przekazywania danych statystycznych określa szczegółowo zarządzenie nr 2 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 stycznia 1990 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych.
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, wzory formularzy i objaśnienia dotyczące sposobu wykonywania obowiązków sprawozdawczych zostały przekazane podmiotom zobowiązanym, określonym w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
4. Obowiązki sprawozdawcze podane w wykazie obowiązują od dnia 1 stycznia 1990 r. i zostały ustalone na czas nie oznaczony.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH USTALONYCH PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Lp.Forma przekazywania danych statystycznych (symbol i nazwa formularza)Termin wykonaniaPodmioty zobowiązane
1ZUS– 1 – sprawozdanie o liczbie kont płatników składek i ubezpieczonychdo dnia:

7 stycznia

7 kwietnia

oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
7 lipca
7 października
2ZUS– 2 – sprawozdanie z wypłat emerytalno-rentowych pracowniczych i pochodnych oraz kombatanckichdo dnia:

10 stycznia

10 kwietnia

10 lipca

oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dyrekcja Generalna PKP

10 październikaBiuro Rent Zagranicznych
3ZUS– 3 – sprawozdanie o zasiłkachdo dnia:

10 stycznia

10 kwietnia

oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
10 lipcaDyrekcja Generalna PKP
10 październikaBiuro Rent Zagranicznych
4ZUS– 4 – sprawozdanie z wypłat emerytalno-rentowych dla rolnikówdo dnia:

10 stycznia

10 kwietnia

oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
10 lipcaDyrekcja Generalna PKP
10 października
5ZUS– 6 – sprawozdanie o przypisie i wpływie należności od płatników składekdo dnia:

10 stycznia

10 kwietnia

10 lipca

oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
10 października
6ZUS– 7 – meldunek statystyczny o podstawowych danych w zakresie świadczeń pieniężnychdane do pozycji 04, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45 – trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca, dane do pozycji 01, 03, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44 – czwartego dnia roboczego każdego miesiąca, dane do poz. 02 – ósmego dnia roboczego każdego miesiącaoddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dyrekcja Generalna PKP

Biuro Rent Zagranicznych

7ZUS– 12 – sprawozdanie z wypłaty świadczeń krótkoterminowych dla rolnikówdo dnia:

10 stycznia

10 kwietnia

10 lipca

oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
10 października
8ZUS– 13 – sprawozdanie z działalności w zakresie funduszu alimentacyjnegodo dnia:

10 stycznia

10 kwietnia

oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
10 lipca
10 października
9ZUS– 17 – sprawozdanie z działalności komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnieniado dnia:

15 stycznia

15 lipca

oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
10ZUS– 23 – sprawozdanie z wypłaty świadczeń pozaubezpieczeniowych oraz odsetek za zwłokędo dnia:

10 stycznia

10 kwietnia

10 lipca

oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dyrekcja Generalna PKP

10 październikaBiuro Rent Zagranicznych