Monitor Polski

M.P.2019.219

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155) oraz zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) ogłasza się wykazy opublikowanych Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy:
1) dyrektywy 2009/48/WE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730 oraz z 2018 r. poz. 1520) - wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) dyrektywy 2014/33/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. poz. 811) - wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3) dyrektywy 2008/57/WE 1  wdrożonej ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. poz. 934) - wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;
4) dyrektywy 2014/30/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 397) - wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;
5) dyrektywy 2006/42/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228 oraz z 2011 r. poz. 701) - wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;
6) dyrektywy 2014/28/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. poz. 805), ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 544), rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli (Dz. U. poz. 1740) - wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;
7) dyrektywy 2001/95/WE wdrożonej ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) - wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia;
8) dyrektywy 2011/65/UE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 7 oraz z 2018 r. poz. 1617) - wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia;
9) dyrektywy 94/62/WE wdrożonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 51), ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592 oraz z 2019 r. poz. 60) - wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;
10) dyrektywy 96/60/WE 2  - wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;
11) dyrektywy 2014/29/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. poz. 812) - wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia;
12) dyrektywy 2013/53/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807) - wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia;
13) dyrektywy 2014/35/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806) - wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;
14) dyrektywy 2014/68/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 211) - wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia;
15) dyrektywy 2014/53/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245 i 2354), rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych z wymaganiami (Dz. U. poz. 878) - wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;
16) dyrektywy 2014/34/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) - wykaz stanowi załącznik nr 16 do obwieszczenia;
17) dyrektywy 97/67/WE wdrożonej ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) - wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia;
18) dyrektywy 2014/31/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802) - wykaz stanowi załącznik nr 18 do obwieszczenia;
19) dyrektywy 93/42/EWG 3  wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) - wykaz stanowi załącznik nr 19 do obwieszczenia;
20) dyrektywy 90/385/EWG 4  wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) - wykaz stanowi załącznik nr 20 do obwieszczenia;
21) dyrektywy 98/79/WE 5  wdrożonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. z 2013 r. poz. 1127), ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175) - wykaz stanowi załącznik nr 21 do obwieszczenia;
22) dyrektywy 2013/29/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. poz. 818) - wykaz stanowi załącznik nr 22 do obwieszczenia;
23) dyrektywy 2009/128/WE wdrożonej ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, 1616 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 235) - wykaz stanowi załącznik nr 23 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Dyrektywa 2009/48/WE

Bezpieczeństwo zabawek

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Dźwigi

Dyrektywa 2014/33/UE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Dyrektywa 2008/57/WE

Interoperacyjność systemu kolei

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Dyrektywa 2014/30/UE

Kompatybilność elektromagnetyczna

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Maszyny

Dyrektywa 2006/42/WE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Dyrektywa 2014/28/UE

Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Dyrektywa 2001/95/WE

Ogólne bezpieczeństwo produktów

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Dyrektywa 2011/65/UE

Ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Dyrektywa 94/62/WE

Opakowania i odpady opakowaniowe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Dyrektywa 96/60/WE

Etykiety efektywności energetycznej - Pralko-suszarki bębnowe typu domowego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Dyrektywa 2014/29/UE

Proste zbiorniki ciśnieniowe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  12

Dyrektywa 2013/53/UE

Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

Dyrektywa 2014/35/UE

Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w określonych granicach napięcia

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  14

Dyrektywa 2014/68/UE

Urządzenia ciśnieniowe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  15

Dyrektywa 2014/53/UE

Urządzenia radiowe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  16

Dyrektywa 2014/34/UE

Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  17

Dyrektywa 97/67/WE

Usługi pocztowe

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  18

Dyrektywa 2014/31 /UE

Wagi nieautomatyczne

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  19

Dyrektywa 93/42/EWG

Wyroby medyczne

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  20

Dyrektywa 90/385/EWG

Wyroby medyczne aktywnego osadzania

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  21

Dyrektywa 98/79/WE

Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  22

Wyroby pirotechniczne

Dyrektywa 2013/29/UE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  23

Dyrektywa 2009/128/WE

Zrównoważone stosowanie pestycydów

wzór
1 Dyrektywa 2008/57/WE została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016, str. 44). Zgodnie z art. 58 dyrektywy 2016/797 dyrektywa 2008/57/WE traci moc od dnia 16 czerwca 2020 r.
2 Dyrektywa Komisji 96/60/WE wykonuje dyrektywę Rady 92/75/EWG. Dyrektywa 96/60/WE została wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń (Dz. U. poz. 825), które utraciło moc z dniem 12 lutego 2015 r., na podstawie art. 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 151).
3 Dyrektywa 93/42/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 93/42/EWG. Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych. Dyrektywa 93/42/EWG została uchylona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1). Zgodnie z art. 122 rozporządzenia 2017/745 dyrektywa 93/42/EWG traci moc z dniem 26 maja 2020 r. z wyjątkami wskazanymi w ww. artykule.
4 Dyrektywa 90/385/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 90/385/EWG. Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych. Dyrektywa 90/385/EWG została uchylona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1). Zgodnie z art. 122 rozporządzenia 2017/745 dyrektywa 90/385/EWG traci moc z dniem 26 maja 2020 r. z wyjątkami wskazanymi w ww. artykule.
5 Dyrektywa 98/79/WE została uchylona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176). Zgodnie z art. 112 rozporządzenia 2017/746 dyrektywa 98/79/WE traci moc z dniem 26 maja 2022 r. z wyjątkami wskazanymi w ww. artykule. Załączniki do obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 7 lutego 2019 r. (poz. 219)