Monitor Polski

M.P.2017.253

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 i 1228 oraz z 2017 r. poz. 32) oraz zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) ogłasza się wykazy opublikowanych Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy:
1) dyrektywy 90/385/EWG 1  wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228, 1579 i 1948) - wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) dyrektywy 2009/48/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. poz. 1730) - wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3) dyrektywy 2014/33/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. poz. 811) - wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;
4) dyrektywy 2008/57/WE wdrożonej ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1372) - wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;
5) dyrektywy 2014/30/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579), ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1258 i 1948) - wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;
6) dyrektywy 2006/42/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. poz. 1228 oraz z 2011 r. poz. 701) - wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;
7) dyrektywy 2014/3 5/UE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. poz. 806) - wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia;
8) dyrektywy 2001/95/WE wdrożonej ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) - wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia;
9) dyrektywy 2011/65/UE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 7) - wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;
10) dyrektywy 94/62/WE wdrożonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, 1948 i 2255) - wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;
11) dyrektywy 96/60/WE 2  - wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia;
12) dyrektywy 2014/29/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. poz. 812) - wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia;
13) dyrektywy 2004/22/WE 3  wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. poz. 27 oraz z 2010 r. poz. 1103) - wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;
14) dyrektywy 1999/5/WE 4  wdrożonej ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, 1579, 1823, 1948, 1954 i 2003) - wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia;
15) dyrektywy 2014/53/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579) - wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;
16) dyrektywy 2013/53/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807) - wykaz stanowi załącznik nr 16 do obwieszczenia;
17) dyrektywy 97/23/WE 5  wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. poz. 2200 oraz z 2015 r. poz. 244) - wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia;
18) dyrektywy 2014/68/UE wdrożonej rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. poz. 1036) - wykaz stanowi załącznik nr 18 do obwieszczenia;
19) dyrektywy 2014/34/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. poz. 817) - wykaz stanowi załącznik nr 19 do obwieszczenia;
20) dyrektywy 2000/9/WE wdrożonej ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 i 1228 oraz z 2017 r. poz. 32), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. poz. 130) - wykaz stanowi załącznik nr 20 do obwieszczenia;
21) dyrektywy 93/42/EWG 6  wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228, 1579 i 1948) - wykaz stanowi załącznik nr 21 do obwieszczenia;
22) dyrektywy 2009/142/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. poz. 2201) - wykaz stanowi załącznik nr 22 do obwieszczenia;
23) dyrektywy 97/67/WE wdrożonej ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) - wykaz stanowi załącznik nr 23 do obwieszczenia;
24) dyrektywy 89/686/EWG wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. poz. 2173) - wykaz stanowi załącznik nr 24 do obwieszczenia;
25) dyrektywy 2014/31/UE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579), rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. poz. 802) - wykaz stanowi załącznik nr 25 do obwieszczenia;
26) dyrektywy 98/79/WE wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228, 1579 i 1948) - wykaz stanowi załącznik nr 26 do obwieszczenia;
27) dyrektywy 2009/128/WE wdrożonej ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 i 60) - wykaz stanowi załącznik nr 27 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Dyrektywa 90/385/EWG

Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Dyrektywa 2009/48/WE

Bezpieczeństwo zabawek

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Dyrektywa 2014/33/UE

Dźwigi

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Dyrektywa 2008/57/WE

Interoperacyjność systemu kolei

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Dyrektywa 2014/30/UE

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Dyrektywa 2006/42/WE

Maszyny (MD)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Dyrektywa 2014/35/WE

Niskonapięciowy sprzęt elektryczny (LVD)

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Ogólne bezpieczeństwo produktów

Dyrektywa 2001/95/WE

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Dyrektywa 2011/65/UE

Ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji (RoHS)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Dyrektywa 94/62/WE

Opakowania i opakowania zużyte

ZAŁĄCZNIK Nr  11

Dyrektywa 96/60/WE

Etykiety efektywności energetycznej – Pralko-suszarki bębnowe typu domowego

ZAŁĄCZNIK Nr  12

Dyrektywa 2014/29/UE

Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD)

ZAŁĄCZNIK Nr  13

Dyrektywa 2004/22/WE

Przyrządy pomiarowe (MID)

ZAŁĄCZNIK Nr  14

Dyrektywa 1999/5/WE

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)

ZAŁĄCZNIK Nr  15

Dyrektywa 2014/53/UE

Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe (RTTE)

ZAŁĄCZNIK Nr  16

Dyrektywa 2013/53/UE

Rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne

ZAŁĄCZNIK Nr  17

Dyrektywa 97/23/WE

Urządzenia ciśnieniowe (PED)

ZAŁĄCZNIK Nr  18

Dyrektywa 2014/68/UE

Urządzenia ciśnieniowe (PED)

ZAŁĄCZNIK Nr  19

Dyrektywa 2014/34/UE

Urządzenia używane w atmosferze potencjalnie wybuchowej (ATEX)

ZAŁĄCZNIK Nr  20

Dyrektywa 2000/9/WE

Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób

ZAŁĄCZNIK Nr  21

Dyrektywa 93/42/EWG

Urządzenia medyczne

ZAŁĄCZNIK Nr  22

Dyrektywa 2009/142/WE

Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD)

ZAŁĄCZNIK Nr  23

Dyrektywa 97/67/WE

Usługi pocztowe

ZAŁĄCZNIK Nr  24

Dyrektywa 89/686/EWG

Środki ochrony indywidualnej (PPE)

ZAŁĄCZNIK Nr  25

Dyrektywa 2014/31/UE

Wagi nieautomatyczne

ZAŁĄCZNIK Nr  26

Dyrektywa 98/79/WE

Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro

ZAŁĄCZNIK Nr  27

Dyrektywa 2009/128/WE

Zrównoważone stosowanie pestycydów

1 Dyrektywa 90/385/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 90/385/EWG. Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych.
2 Dyrektywa Komisji 96/60/WE wykonuje dyrektywę Rady 92/75/EWG. Dyrektywa 96/60/WE została wdrożona rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń (Dz. U. poz. 825), które utraciło moc z dniem 12 lutego 2015 r. na podstawie art. 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 151).
3 Dyrektywa 2004/22/WE utraciła moc ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2014/32/UE. Do dyrektywy 2014/32/UE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych.
4 Dyrektywa 1999/5/WE utraciła moc ze skutkiem od dnia 13 czerwca 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2014/53/UE wdrożona ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542, 1228 i 1579). Na podstawie art. 48 dyrektywy 2014/53/UE urządzenia radiowe nią objęte, które są zgodne z odpowiednimi przepisami prawa unijnego obowiązującymi do dnia 12 czerwca 2016 r., mogą być wprowadzone do obrotu do dnia 12 czerwca 2017 r.
5 Dyrektywa 97/23/WE utraciła moc ze skutkiem od dnia 19 lipca 2016 r., zastąpiła ją dyrektywa 2014/68/UE.
6 Dyrektywa 93/42/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 93/42/EWG. Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych.