Monitor Polski

M.P.2015.194

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662) oraz zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.) ogłasza się wykazy opublikowanych Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy:
1) dyrektywy 90/385/EWG 1 wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) dyrektywy 2009/48/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454, z 2012 r. poz. 1186 oraz z 2014 r. poz. 934) - wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3) dyrektywy 95/16/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198 oraz z 2008 r. Nr 203, poz. 1270) - wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;
4) dyrektywy 2008/57/WE wdrożonej ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 230, poz. 1372) - wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;
5) dyrektywy 2000/9/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 130) - wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;
6) dyrektywy 2004/108/WE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2012 r. poz. 1445) - wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;
7) dyrektywy 2006/42/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 124, poz. 701) - wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia;
8) dyrektywy 93/15/EWG wdrożonej ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1329, z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia;
9) dyrektywy 2006/95/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) - wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;
10) dyrektywy 2001/95/WE wdrożonej ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów - wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;
11) dyrektywy 2011/65/UE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 547) - wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia;
12) dyrektywy 94/62/WE wdrożonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) - wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia;
13) dyrektywy 2009/105/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 259, poz. 2171) - wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;
14) dyrektywy 2004/22/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. Nr 163, poz. 1103) - wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia;
15) dyrektywy 1999/5/WE wdrożonej ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, z późn. zm.) - wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;
16) dyrektywy 94/25/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz. 2584) - wykaz stanowi załącznik nr 16 do obwieszczenia;
17) dyrektywy 97/23/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) - wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia;
18) dyrektywy 94/9/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) - wykaz stanowi załącznik nr 18 do obwieszczenia;
19) dyrektywy 93/42/EWG 2 wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - wykaz stanowi załącznik nr 19 do obwieszczenia;
20) dyrektywy 2009/142/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201) - wykaz stanowi załącznik nr 20 do obwieszczenia;
21) dyrektywy 97/67/WE wdrożonej ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) - wykaz stanowi załącznik nr 21 do obwieszczenia;
22) dyrektywy 89/686/EWG wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) - wykaz stanowi załącznik nr 22 do obwieszczenia;
23) dyrektywy 98/79/WE wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - wykaz stanowi załącznik nr 23 do obwieszczenia;
24) dyrektywy 2007/23/WE wdrożonej ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 155, poz. 1039) - wykaz stanowi załącznik nr 24 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Dyrektywa 90/385/EWG

Aktywne wszczepialne urządzenia medyczne
Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2014Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl
Według Dziennika Urzędowego UE (20013/C 22/01) z 24.01.2013
Lp.Numer

referencyjny PN

Tytuł PNNumer EN wprowadzonejPierwsza publikacja Dz. Urz.Numer EN zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
1234567
1PN-EN 556-1:2002Sterylizacja wyrobów medycznych -- Wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych, jako STERYLNE - Część 1: Wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznychEN 556-1:200131.07.2002EN 556:1994 +A1:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2002)
2PN-EN 556-1:2002/AC:2011EN 556-1:2001/AC:200615.11.2006
3PN-EN 556-2:2005Sterylizacja wyrobów medycznych -- Wymagania dotyczące wyrobów medycznych określanych, jako STERYLNE - Część 2: Wymagania dotyczące wyrobów medycznych wytwarzanych w warunkach aseptycznychEN 556-2:200309.08.2007
4PN-EN 1041:2010Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznychEN 1041:200819.02.2009EN 1041:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (31.08.2011)
5PN-EN 45502-1:2001*)Aktywne implantowalne wyroby medyczne - Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa, oznakowania i informacji dostarczanej przez producentaEN 45502-1:199727.08.1998
*) Według CENELEC wprowadzona norma europejska może nie obejmować wymagań wprowadzonych dyrektywą 2007/47/WE.
6PN-EN 45502-2-1:2005*)Aktywne urządzenia medyczne do implantacji -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania aktywnych urządzeń medycznych do implantacji przeznaczonych do leczenia bradyarytmii (stymulatory serca)EN 45502-2-1:200424.06.2005
7PN-EN 45502-2-2:2008*)Aktywne wyroby medyczne do implantacji -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące aktywnych wyrobów medycznych do implantacji przeznaczonych do leczenia tachyarytmii (włącznie z defibrylatorami do implantacji)EN 45502-2-2:200827.11.2008
8PN-EN 45502-2-2:2008/AC:2009EN 45502-2-2:2008/ AC:200918.01.2011
9PN-EN 45502-2-3:2010*)Aktywne wyroby medyczne do implantacji -- Część 2-3: Wymagania szczególne dotyczące systemów implantów ślimakowych i pniowychEN 45502-2-3:201007.07.2010
10PN-EN 60601-1:2011*)Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczegoEN 60601-1:200627.11.2008EN 60601-1:1990 +A1:1993 +A2:1995 +A13:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.06.2012)
EN 60601-1:2006/ AC:201018.01.2011
11PN-EN 60601-1-6:2010*)Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-6: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego - Norma uzupełniająca: UżytecznośćEN 60601-1-6:201018.01.2011
12PN-EN 62304:2010*)Oprogramowanie wyrobów medycznych -Procesy cyklu życia oprogramowaniaEN 62304:200627.11.2008
EN 62304:2006/AC:200818.01.2011
*) Według CENELEC wprowadzona norma europejska może nie obejmować wymagań wprowadzonych dyrektywą 2007/47/WE.
13PN-EN ISO 10993-1:2010Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiemEN ISO 10993-1:200902.12.2009EN ISO 10993-1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (21.03.2010)
14PN-EN ISO 10993-1:2010/AC:2010EN ISO 10993-1:2009/

AC:2010

18.01.2011
15PN-EN ISO 10993-4:2009Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwiąEN ISO 10993-4:200902.12.2009EN ISO 10993-4:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (21.03.2010)
16PN-EN ISO 10993-5:2009Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 5: Badania cytotoksyczności in vitroEN ISO 10993-5:200902.12.2009EN ISO 10993-5:1999

Uwaga 2.1

Termin minął (31.12.2009)
17PN-EN ISO 10993-6:2009Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 6: Badania miejscowej reakcji po implantacjiEN ISO 10993-6:200902.12.2009EN ISO 10993-6:2007

Uwaga 2.1

Termin minął (21.03.2010)
18PN-EN ISO 10993-7:2009Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 7: Pozostałości po sterylizacji tlenkiem etylenuEN ISO 10993-7:200807.07.2010
19PN-EN ISO 10993-7:2009/AC:2010EN ISO 10993-7:2008/

AC:2009

07.07.2010
20PN-EN ISO 10993-9:2010Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 9: Ramowy plan identyfikacji i oznaczania ilościowego potencjalnych produktów degradacjiEN ISO 10993-9:200902.12.2009EN ISO 10993-9:

2009

Uwaga 2.1

Termin minął (21.03.2010)
21PN-EN ISO 10993-11:2009Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 11: Badania toksyczności układowejEN ISO 10993-11:200902.12.2009EN ISO 10993-11: 2006

Uwaga 2.1

Termin minął (21.03.2010)
22PN-EN ISO 10993-12:2012Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 12: Przygotowanie próbki i materiały odniesieniaEN ISO 10993-12:2012Pierwsza

publikacja

EN ISO 10993-12: 2009

Uwaga 2.1

31.01.2013
23PN-EN ISO 10993-13:2010Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 13: Identyfikacja i oznaczanie ilościowe produktów degradacji wyrobów medycznych z polimerówEN ISO 10993-13:201018.01.2011EN ISO 10993-13: 2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.12.2010)
24PN-EN ISO 10993-16:2010Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 16: Projektowanie badań toksykokinetycznych produktów degradacji i substancji wymywalnychEN ISO 10993-16:201007.07.2010EN ISO 10993-16: 2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.08.2010)
25PN-EN ISO 10993-17:2009Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 17: Ustalenie dozwolonych granic dotyczących wymywalnych substancjiEN ISO 10993-17:200902.12.2009EN ISO 10993-17: 2002

Uwaga 2.1

Termin minął (21.03.2010)
26PN-EN ISO 10993-18:2009Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 18: Charakterystyka chemiczna materiałówEN ISO 10993-18:200902.12.2009EN ISO 10993-18: 2005

Uwaga 2.1

Termin minął (21.03.2010)
27PN-EN ISO 11135-1:2009Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Tlenek etylenu -- Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznychEN ISO 11135-1:200709.08.2007EN 550:1994

Uwaga 2.1

Termin minął (31.05.2010)
28PN-EN ISO 11137-1:2007Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Promieniowanie jonizujące -- Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznychEN ISO 11137-1:200607.09.2006EN 552:1994

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2009)
29PN-EN ISO 11137-2:2012Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Promieniowanie jonizujące -- Część 2: Ustalanie dawki sterylizacyjnejEN ISO 11137-2:201230.08.2012EN ISO 11137-2:

2007

Uwaga 2.1

Termin minął (30.09.2012)
30PN-EN ISO 11138-2:2011Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 2: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji tlenkiem etylenuEN ISO 11138-2:200902.12.2009EN ISO 11138-2:

2006

Uwaga 2.1

Termin minął (21.03.2010)
31PN-EN ISO 11138-3:2011Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 3: Wskaźniki biologiczne dla procesów sterylizacji ciepłem wilgotnymEN ISO 11138-3:200902.12.2009EN ISO 11138-3:

2006

Uwaga 2.1

Termin minął (21.03.2010)
32PN-EN ISO 11140-1:2011Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 1: Wymagania ogólneEN ISO 11140-1:200902.12.2009EN ISO 11140-1: 2005

Uwaga 2.1

Termin minął (21.03.2010)
33PN-EN ISO 11607-1:2011Opakowania dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych -- Część 1: Wymagania dotyczące materiałów, systemów bariery sterylnej i systemów opakowaniowychEN ISO 11607-1:200902.12.2009EN ISO 11607-1: 2006

Uwaga 2.1

Termin minął (21.03.2010)
34PN-EN ISO 11737-1:2007Sterylizacja wyrobów medycznych - Metody mikrobiologiczne -- Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktachEN ISO 11737-1:200607.09.2006EN 1174-1:1996 EN 1174-2:1996 EN 1174-3:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (31.10.2006)
35PN-EN ISO 11737-1:2007/AC:2009EN ISO 11737-1:2006/

AC:2009

02.12.2009
36PN-EN ISO 11737-2:2010Sterylizacja wyrobów medycznych -- Metody mikrobiologiczne -- Część 2: Badania sterylności wykonywane podczas określania, walidacji i utrzymywania skuteczności procesu sterylizacjiEN ISO 11737-2:200907.07.2010
37PN-EN ISO 13408-1:2012Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 1: Wymagania ogólneEN ISO 13408-1:201119.08.2011EN 13824:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (31.12.2011)
38PN-EN ISO 13408-2:2012Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 2: FiltracjaEN ISO 13408-2:201119.08.2011EN 13824:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (31.12.2011)
39PN-EN ISO 13408-3:2012Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 3: LiofilizacjaEN ISO 13408-3:201119.08.2011EN 13824:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (31.12.2011)
40PN-EN ISO 13408-4:2012Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 4: Technologie czyszczenia w miejscuEN ISO 13408-4:201119.08.2011EN 13824:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (31.12.2011)
41PN-EN ISO 13408-5:2012Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 5: Sterylizacja w miejscuEN ISO 13408-5:201119.08.2011EN 13824:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (31.12.2011)
42PN-EN ISO 13408-6:2011Aseptyczne przetwarzanie produktów ochrony zdrowia -- Część 6: Systemy izolatorówEN ISO 13408-6:201119.08.2011EN 13824:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (31.12.2011)
43PN-EN ISO 13485:2012Wyroby medyczne -- Systemy zarządzania jakością -- Wymagania do celów przepisów prawnychEN ISO 13485:201230.08.2012EN 13485:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (30.08.2012)
44PN-EN ISO 13485:2012/AC:2013-03EN ISO 13485:2012/

AC:2012

30.08.2012
45PN-EN ISO 14155:2012Badania kliniczne wyrobów medycznych na ludziach -- Dobra praktyka klinicznaEN ISO 14155:201127.04.2012EN ISO 14155: 2011

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2012)
46PN-EN ISO 14937:2011Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznychEN ISO 14937:200907.07.2010EN ISO 14937: 2000

Uwaga 2.1

Termin minął (21.03.2010)
47PN-EN ISO 14971:2012Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznychEN ISO 14971:201230.08.2012EN ISO 14971: 2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.08.2012)
48PN-EN ISO 17665-1:2008Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Ciepło wilgotne -- Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznychEN ISO 17665-1:200615.11.2006EN 554:1994

Uwaga 2.1

Termin minął (31.08.2009)

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania mogą nie być tożsame.

Uwaga 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Dyrektywa 2009/48/WE

Bezpieczeństwo zabawek
Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2014Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl
Według Dziennika Urzędowego UE (2014/C 181/01) z 13.06.2014
Lp.Numer

referencyjny PN

Tytuł PNNumer EN wprowadzonejPierwsza publikacja Dz. Urz.Numer EN zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
1234567
1PN-EN 71-1+A3:2014-06Bezpieczeństwo zabawek -- Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczneEN 71-1:2011+A3:2014Pierwsza

publikacja

EN 71-1:2011 +A2:2013

Uwaga 2.1

30.09.2014
2PN-EN 71-2+A1:2014-06Bezpieczeństwo zabawek -- Część 2: PalnośćEN 71-2:2011 +A1:2014Pierwsza

publikacja

EN 71-1:2011

Uwaga 2.1

30.09.2014
3PN-EN 71-3:2013-07Bezpieczeństwo zabawek -- Część 3: Migracja określonych pierwiastkówEN 71-3:201329.06.2013
4PN-EN 71-4:2013-07Bezpieczeństwo zabawek -- Część 4: Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnychEN 71-4:201328.05.2013
5PN-EN 71-5:2013-09Bezpieczeństwo zabawek -- Część 5: Zabawki chemiczne (zestawy) nie przeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznychEN 71-5:201329.06.2013
6PN-EN 71-7:2014-07Bezpieczeństwo zabawek -- Część 7: Farby do malowania palcami -- Wymagania i metody badańEN 71-7:2014Pierwsza

publikacja

7PN-EN 71-8:2012Bezpieczeństwo zabawek -- Część 8: Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowegoEN 71-8:201119.10.2011
8PN-EN 71-12:2013-09Bezpieczeństwo zabawek -- Część 12: N-nitrozoaminy i substancje N-nitrozoweEN 71-12:201329.06.2013
9PN-EN 71-13:2014-06Bezpieczeństwo zabawek -- Część 13: Zapachowe gry planszowe, zestawy kosmetyczne oraz gry smakoweEN 71-13:2014Pierwsza

publikacja

10PN-EN 62115:2005Zabawki elektryczne -- Bezpieczeństwo użytkowaniaEN 62115:200511.08.2011
EN 62115:2005/A2:201111.08.2011Uwaga 3Termin minął (11.08.2011)
11PN-EN 62115:2005/A11:2012EN 62115:2005/A11:201215.11.2012Uwaga 3Termin minął (15.11.2012)

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania mogą nie być tożsame.

Uwaga 3: W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 6) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Dyrektywa 95/16/WE

Dźwigi
Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2014Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl
Według Dziennika Urzędowego UE (2014/C 445/01) z 12.12.2014
Lp.Numer

referencyjny PN

Tytuł PNNumer EN wprowadzonejPierwsza publikacja Dz. Urz.Numer EN zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
1234567
1PN-EN 81-20:2014-10Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osoboweEN 81-20:201412.12.2014EN 81-1:1998 +A3:2009 EN 81-2:1998 +A3:2009

Uwaga 2.1

31.08.2017
2PN-EN 81-21+A1:2013-02Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkachEN 81-21:2009+A1:201231.10.2012EN 81-21:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (28.02.2013)
3PN-EN 81-22:2014-06Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 22: Dźwigi elektryczne z nachylonym torem jazdyEN 81-22:2014
4PN-EN 81-28:2004Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi osobowe i towarowe -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowychEN 81-28:200310.02.2004
5PN-EN 81-50:2014-10Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementów dźwigowychEN 81-50:201412.12.2014EN 81-1:1998 +A3:2009 EN 81-2:1998 +A3:2009

Uwaga 2.1

31.08.2017
6PN-EN 81-58:2005Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowychEN 81-58:200310.02.2004
7PN-EN 81-70:2005Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnychEN 81-70:200306.08.2005
8PN-EN 81-70:2005/A1:2006EN 81-70:2003/A1:200406.08.2005Uwaga 3
9PN-EN 81-71+A1:2007Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizmEN 81-71:2005+A1:200611.10.2007EN 81-71:2005

Uwaga 2.1

Termin minął (11.10.2007)
10PN-EN 81-72:2005Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: Dźwigi dla straży pożarnejEN 81-72:200310.02.2004
11PN-EN 81-73:2006Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaruEN 81-73:200502.08.2006
12PN-EN 81-77:2014-02Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych -- Część 77: Dźwigi w warunkach sejsmicznychEN 81-77:201311.04.2014
13PN-EN 12016:2013-12Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- OdpornośćEN 12016:201308.11.2013EN 12016:2004 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (28.02.2014)
14PN-EN 12385-3+A1:2008Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacjiEN 12385-3:2004+A1:200828.10.2008EN 12385-3:

2004

Uwaga 2.1

Termin minął (28.12.2009)
15PN-EN 12385-5:2004Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Liny splotkowe dla dźwigówEN 12385-5:200206.08.2005
16PN-EN 12385-5:2004/AC:2006EN 12385-5:2002/AC:2005
17PN-EN 13015+A1:2008Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych -- Zasady opracowywania instrukcji konserwacjiEN 13015:2001+A1:200828.10.2008EN 13015:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (28.12.2009)
18PN-EN 13411-7+A1:2009Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo -- Część 7: Zacisk sercówkowy symetrycznyEN 13411-7:2006+A1:200808.09.2009EN 13411-7: 2006

Uwaga 2.1

Termin minął (28.12.2009)

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania mogą nie być tożsame.

Uwaga 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 3: W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 6) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Dyrektywa 2008/57/WE

Interoperacyjność systemu kolei
Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2014Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl
Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C 345/03) z 26.11.2013
Lp.Numer

referencyjny PN

Tytuł PNNumer EN wprowadzonejNumer EN zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 12080+A1:2011Kolejnictwo -- Maźnice -- Łożyska toczneEN 12080:2007+A1:2010
2PN-EN 12081+A1:2011Kolejnictwo -- Maźnice - SmaryEN 12081:2007+A1:2010
3PN-EN 12082+A1:2011Kolejnictwo -- Maźnice -- Badania eksploatacyjneEN 12082:2007+A1:2010
4PN-EN 12663-1:2010Kolejnictwo -- Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych -- Część 1: Lokomotywy i tabor pasażerski (i metoda alternatywna dla wagonów towarowychEN 12663-1:2010
5PN-EN 12663-2:2010Kolejnictwo -- Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych -- Część 2: Wagony towaroweEN 12663-2:2010
6PN-EN 12665:2011Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetleniaEN 12665:2011
7PN-EN 13103+A2:2012Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów kołowych tocznych -- Zasady konstrukcjiEN 13103:2009+A2:2012EN 13103:2009 +A1:2010

Uwaga 2.1

Termin minął (31.01.2013)
8PN-EN 13104+A2:2013-04Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie zestawów kołowych napędnych -- Zasady konstrukcjiEN 13104:2009+A2:2012EN 13104:2009 +A1:2010

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2013)
9PN-EN 13145+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice drewnianeEN 13145:2001+A1:2011
10PN-EN 13230-1:2009Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 1: Wymagania ogólneEN 13230-1:2009
11PN-EN 13230-2:2009Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 2: Podkłady monoblokowe z betonu sprężonegoEN 13230-2:2009
12PN-EN 13230-3:2009Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 3: Podkłady dwublokowe z betonu zbrojonegoEN 13230-3:2009
13PN-EN 13230-4:2009Kolejnictwo -- Tor -- Podkłady i podrozjazdnice betonowe -- Część 4: Podrozjazdnice z betonu sprężonego do rozjazdów i skrzyżowańEN 13230-4:2009
14PN-EN 13232-2+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 2: Wymagania dotyczące projektowania geometriiEN 13232-2:2003+A1:2011
15PN-EN 13232-3+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 3: Wymagania dotyczące oddziaływania koło-szynaEN 13232-3:2003+A1:2011
16PN-EN 13232-4+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 4: Przestawianie, zamykanie i kontrolaEN 13232-4:2005+A1:2011
17PN-EN 13232-5+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 5: ZwrotniceEN 13232-5:2005+A1:2011
18PN-EN 13232-6+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 6: Krzyżownice pojedyncze i podwójne ze stałymi dziobamiEN 13232-6:2005+A1:2011
19PN-EN 13232-7+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 7: Krzyżownice z częściami ruchomymiEN 13232-7:2006+A1:2011
20PN-EN 13232-8+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 8: Przyrządy wyrównawczeEN 13232-8:2007+A1:2011
21PN-EN 13232-9+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Rozjazdy i skrzyżowania -- Część 9: UkładyEN 13232-9:2006+A1:2011
22PN-EN 13260+A1:2011Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Zestawy kołowe -- Wymagania dotyczące wyrobuEN 13260:2009+A1:2010
23PN-EN 13261+A1:2011Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Osie -- Wymagania dotyczące wyrobuEN 13261:2009+A1:2010
24PN-EN 13262+A2:2011Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Wymagania dotyczące wyrobuEN 13262:2004+A2:2011
25PN-EN 13272:2012Kolejnictwo -- Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznegoEN 13272:2012
26PN-EN 13481-2:2012Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 2: Systemy przytwierdzeń do podkładów betonowychEN 13481-2:2012
27PN-EN 13481-3:2012Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 3: Systemy przytwierdzeń do podkładów drewnianychEN 13481-3:2012
28PN-EN 13481-5:2012Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 5: Systemy przytwierdzeń w torze o nawierzchni bezpodsypkowej z szyną zamocowaną na płycie lub z szyną zamocowaną w kanale szynowymEN 13481-5:2012
29PN-EN 13481-7:2012Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń -- Część 7: Systemy przytwierdzeń specjalnych w rozjazdach i skrzyżowaniach oraz kierownicachEN 13481-7:2012
30PN-EN 13674-1:2011Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Część 1: Szyny kolejowe Vignole'a o masie 46 kg/m i większejEN 13674-1:2011
31PN-EN 13674-2+A1:2010Kolejnictwo -- Tor -- Szyna -- Część 2: Szyny do rozjazdów i skrzyżowań stosowane w połączeniu z szynami kolejowymi Vignole'a o masie 46 kg/m i większejEN 13674-2:2006+A1:2010
32PN-EN 13674-3+A1:2010Kolejnictwo -- Tor - Szyna -- Część 3: KierowniceEN 13674-3:2006+A1:2010
33PN-EN 13715+A1:2011Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła -- Zewnętrzne zarysy wieńców kółEN 13715:2006+A1:2010
34PN-EN 13749:2011Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózkówEN 13749:2011
35PN-EN 13803-1:2010Kolejnictwo -- Tor -- Parametry projektowania toru w planie -- Tor o szerokości 1435 mm i większej- Część 1: SzlakEN 13803-1:2010
36PN-EN 13803-2+A1:2010Kolejnictwo -- Tor -- Parametry projektowania toru w planie -- Tor o szerokości 1435 mm i większej -- Część 2: Rozjazdy, skrzyżowania i inne porównywalne przypadki z nagłymi zmianami krzywiznyEN 13803-2:2006+A1:2009
37PN-EN 13848-5+A1:2010Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 5: Poziomy jakości geometrycznej -- SzlakEN 13848-5:2008+A1:2010
38PN-EN 13979-1+A2:2011Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Koła monoblokowe -- Procedura dopuszczenia -- Część 1: Koła kute i walcowaneEN 13979-1:2003+A2:2011PN-EN 13979-1 +A1:2009

Uwaga 2.1

(Termin minął) 30.09.2011
39PN-EN 14033-1:2011Kolejnictwo -- Tor - Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 1: Wymagania techniczne dla ruchuEN 14033-1:2011
40PN-EN 14067-4+A1:2009Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 4: Wymagania i procedury badań aerodynamicznych na szlakuEN 14067-4:2005+A1:2009
41PN-EN 14067-5+A1:2011Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 5: Wymagania i procedury badań oddziaływań aerodynamicznych w tunelachEN 14067-5:2006+A1:2010
42PN-EN 14067-6:2010Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 6: Wymagania i procedury badań aerodynamicznych oddziaływania wiatru bocznegoEN 14067-6:2010
43PN-EN 14531-6:2009Kolejnictwo -- Metody obliczania dróg hamowania do zatrzymania lub do określonej prędkości oraz metody obliczania hamulca postojowego -- Część 6: Obliczenia krok po kroku dla pociągów lub pojedynczych pojazdówEN 14531-6:2009
44PN-EN 14535-1+A1:2011Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych -- Część 1: Tarcze hamulcowe wtłaczane lub mocowane skurczowo na osiach zestawów tocznych lub napędnych, wymiary i wymagania dotyczące jakościEN 14535-1:2005+A1:2011
45PN-EN 14535-2:2011Kolejnictwo -- Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych -- Część 2: Tarcze hamulcowe mocowane do koła, wymiary i wymagania dotyczące jakościEN 14535-2:2011
46PN-EN 14587-2:2009Kolejnictwo -- Tor -- Zgrzewanie iskrowe szyn -- Część 2: Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn i R350HT zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalniąEN 14587-2:2009
47PN-EN 14601+A1:2011Kolejnictwo -- Proste i kątowe kurki końcowe przewodu głównego hamulca i przewodu zasilającegoEN 14601:2005+A1:2010
48PN-EN 14813-1+A1:2011Kolejnictwo -- Klimatyzacja kabin maszynisty -- Część 1: Parametry komfortuEN 14813-1:2006+A1:2010
49PN-EN 14813-2+A1:2011Kolejnictwo -- Klimatyzacja kabin maszynisty -- Część 2: Badania typuEN 14813-2:2006+A1:2010
50PN-EN 14865-1+A1:2011Kolejnictwo -- Smary do maźnic -- Część 1: Metoda badania smarności smarówEN 14865-1:2009+A1:2010
51PN-EN 14865-2+A2:2011Kolejnictwo -- Smary do maźnic -- Część 2: Metoda badania stabilności mechanicznej przy ruchu pojazdu z prędkością do 200 km/hEN 14865-2:2006+A2:2010
52PN-EN 15020+A1:2011Kolejnictwo -- Sprzęg holowniczy -- Wymagania eksploatacyjne, geometria specjalna części współpracujących i metody badańEN 15020:2006+A1:2010
53PN-EN 15153-1:2013-06Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów -- Część 1: Sygnalizacja świetlna czoła i końca pociąguEN 15153-1:2013
54PN-EN 15153-2:2013-06Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów -- Część 2: Dźwiękowe sygnały ostrzegawczeEN 15153-2:2013
55PN-EN 15220-1+A1:2011Kolejnictwo -- Wskaźniki hamulca -- Część 1: Wskaźniki hamulca sterowane pneumatycznieEN 15220-1:2008+A1:2011
56PN-EN 15227+A1:2011Kolejnictwo -- Wymagania zderzeniowe dla pudeł pojazdów szynowychEN 15227:2008+A1:2010
57PN-EN 15273-2:2013-09Kolejnictwo -- Skrajnie -- Część 2: Skrajnia pojazdów szynowychEN 15273-2:2013EN 15273-2:2009

Uwaga 2.1

30.11.2013
58PN-EN 15273-3:2013-09Kolejnictwo -- Skrajnie -- Część 3: Skrajnie budowliEN 15273-3:2013EN 15273-3:2009

Uwaga 2.1

30.11.2013
59PN-EN 15302+A1:2011Kolejnictwo -- Metoda określania stożkowatości ekwiwalentnejEN 15302:2008+A1:2010
60PN-EN 15313:2010Kolejnictwo -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące obsługi zestawów kołowych -- Utrzymanie zestawów kołowych pojazdów w eksploatacji i wyłączonych z eksploatacjiEN 15313:2010
61PN-EN 15355+A1:2011Kolejnictwo -- Hamowanie -- Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączenia hamulcaEN 15355:2008+A1:2010
62PN-EN 15427+A1:2011Kolejnictwo -- Tarcie podczas współpracy koła z szyną -- Smarowanie obrzeżyEN 15427:2008+A1:2010
63PN-EN 15437-1:2009Kolejnictwo -- Monitorowanie stanu maźnicy -- Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania -- Część 1: Urządzenia przytorowe i maźnice pojazdów szynowychEN 15437-1:2009
64PN-EN 15437-2:2013-03Kolejnictwo -- Monitorowanie stanu maźnicy -- Wymagania dotyczące interfejsu i projektowania -- Część 2: Wymagania dotyczące eksploatacji i projektowania systemów pokładowych do monitorowania temperaturyEN 15437-2:2012
65PN-EN 15461+A1:2011Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Charakterystyka własności dynamicznych odcinków toru dla ruchu poprzez pomiary hałasuEN 15461:2008+A1:2010
66PN-EN 15528+A1:2013-04Kolejnictwo -- Klasyfikacja linii w odniesieniu do oddziaływań pomiędzy obciążeniami granicznymi pojazdów szynowych a infrastrukturąEN 15528:2008+A1:2012
67PN-EN 15551+A1:2011Kolejnictwo -- Pojazdy szynowe -- ZderzakiEN 15551:2009+A1:2010
68PN-EN 15566+A1:2011Kolejnictwo -- Pojazdy kolejowe -- Urządzenie cięgłowe i sprzęg śrubowyEN 15566:2009+A1:2010
69PN-EN 15594:2009Kolejnictwo -- Tor -- Regeneracja szyn spawaniem łukiem elektrycznymEN 15594:2009
70PN-EN 15595+A1:2011Kolejnictwo -- Hamowanie -- Urządzenia przeciwpoślizgoweEN 15595:2009+A1:2011
71PN-EN 15610:2009Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar nierówności powierzchni tocznej szyny w odniesieniu do emisji hałasuEN 15610:2009
72PN-EN 15611+A1:2011Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przekładniki ciśnieniaEN 15611:2008+A1:2010EN 15611:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2011)
73PN-EN 15612+A1:2011Kolejnictwo -- Hamowanie -- Przyspieszacze hamowania nagłegoEN 15612:2008+A1:2010EN 15612:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2011)
74PN-EN 15624+A1:2011Kolejnictwo -- Hamowanie -- Urządzenia przestawcze "Próżny-Ładowny"EN 15624:2008+A1:2010EN 15624:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2011)
75PN-EN 15625+A1:2011Kolejnictwo -- Hamowanie -- Samoczynne czujniki zmiany ładunku (urządzenia ważące)EN 15625:2008+A1:2010EN 15625:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2011)
76PN-EN 15663:2009Kolejnictwo -- Definicje mas pojazdówEN 15663:2009
77PN-EN 15663:2009/AC:2010EN 15663:2009/AC:2010
78PN-EN 15686:2010Kolejnictwo -- Badania własności dynamicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdów szynowych wyposażonych w system kompensacji niedoboru przechyłki i/lub pojazdów przeznaczonych do eksploatacji z niedoborem przechyłki wyższym niż określony w normie EN 14363: 2005, Załącznik GEN 15686:2010
79PN-EN 15687:2010Kolejnictwo -- Badania charakterystyk biegowych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdów towarowych ze statycznym obciążeniem na oś od 225 kN do 250 kNEN 15687:2010
80PN-EN 15723:2010Kolejnictwo -- Mechanizmy zamykające i blokujące urządzeń chroniących ładunek przed wpływem środowiska -Wymagania dotyczące wytrzymałości, obsługi, znakowania, utrzymywania, recyklinguEN 15723:2010
81PN-EN 15734-1:2011Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 1: Wymagania i definicjeEN 15734-1:2010
82PN-EN 15734-2:2011Kolejnictwo -- Systemy hamulcowe szybkich pociągów -- Część 2: Metody badańEN 15734-2:2010
83PN-EN 15746-1+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny drogowo-torowe i ich wyposażenie -- Część 1: Wymagania techniczne dla ruchu i pracyEN 15746-1:2010+A1:2011EN 15746-1:2010

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2011)
84PN-EN 15746-2+A1:2012Kolejnictwo -- Tor - Maszyny drogowo-torowe i ich wyposażenie -- Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN 15746-2:2010+A1:2011EN 15746-2:2010

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2011)
85PN-EN 15806:2011Kolejnictwo -- Hamowanie -- Badania stacjonarne układów hamulcowychEN 15806:2010
86PN-EN 15807:2011Kolejnictwo -- Półsprzęgi pneumatyczneEN 15807:2011
87PN-EN 15827:2011Kolejnictwo -- Wymagania dla wózków i układów biegowychEN 15827:2011
88PN-EN 15839:2013-04Kolejnictwo -- Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu -- Wagony towarowe -- Badanie bezpieczeństwa jazdy przy występowaniu wzdłużnych sił ściskającychEN 15839:2012
89PN-EN 15877-1:2012Kolejnictwo -- Znakowanie na pojazdach kolejowych -- Część 1: Wagony towaroweEN 15877-1:2012
90PN-EN 15892:2011Kolejnictwo -- Emisja hałasu -- Pomiar hałasu wewnątrz kabin maszynistyEN 15892:2011
91PN-EN 16116-1:2013-12Kolejnictwo -- Wymagania projektowe dotyczące stopni, uchwytów i ich dostępności dla personelu -- Część 1: Wagony osobowe, bagażowe i lokomotywyEN 16116-1:2013
92PN-EN 16116-2:2013-12Kolejnictwo -- Wymagania projektowe dotyczące stopni, uchwytów i ich dostępności dla personelu -- Część 2: Wagony towaroweEN 16116-2:2013
93PN-EN 16286-1:2013-07Kolejnictwo -- Systemy przejść międzywagonowych -- Część 1: Główne zastosowaniaEN 16286-1:2013
94PN-EN 45545-1:2013-07Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 1: Postanowienia ogólneEN 45545-1:2013
95PN-EN 45545-2:2013-07Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnychEN 45545-2:2013
96PN-EN 45545-3:2013-07Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 3: Wymagania w zakresie odporności ogniowej barier przeciwpożarowychEN 45545-3:2013
97PN-EN 45545-4:2013-07Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 4: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przy projektowaniu pojazdów szynowychEN 45545-4:2013
98PN-EN 45545-5:2013-07Zastosowania kolejowe - Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych -- Część 5: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dotyczące wyposażenia elektrycznego z uwzględnieniem wyposażenia stosowanego w trolejbusach, autobusach szynowych i pojazdach na poduszce magnetycznejEN 45545-5:2013
99PN-EN 45545-6:2013-07Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 6: Systemy przeciwpożaroweEN 45545-6:2013
100PN-EN 45545-7:2013-07Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Część 7: Wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji cieczy palnych i gazówEN 45545-7:2013
101PN-EN 50122-1:2011Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 1: Środki ochrony przed porażeniem elektrycznymEN 50122-1:2011
102PN-EN 50122-1:2011/AC:2012EN 50122-1:2011/AC:2012
103PN-EN 50122-2:2011Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 2: Środki ochrony przed skutkami prądów błądzących powodowanych przez systemy trakcji prądu stałegoEN 50122-2:2010
104PN-EN 50122-3:2011Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Bezpieczeństwo elektryczne, uziemianie i sieć powrotna -- Część 3: Oddziaływanie wzajemne systemów trakcji prądu przemiennego i stałegoEN 50122-3:2010
105PN-EN 50124-1:2007Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 1: Wymagania podstawowe -- Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznegoEN 50124-1:2001
EN 50124-1:2001/A1:2003Uwaga 3Termin minął (01.10.2006)
EN 50124- 1:2001/A2:2005Uwaga 3Termin minął (01.05.2008)
106PN-EN 50124-1:2007/AC:2010EN 50124-1:2001/AC:2010
107PN-EN 50124-2:2007Zastosowania kolejowe -- Koordynacja izolacji -- Część 2: Przepięcia i ochrona przeciw przepięciowaEN 50124-2:2001
108PN-EN 50124-2:2007/AC:2010EN 50124-2:2001/AC:2010
109PN-EN 50125-1:2002Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom -- Część 1: Urządzenia taboroweEN 50125-1:1999
110PN-EN 50125-1:2002/AC:2010EN 50125-1:1999/AC:2010
111PN-EN 50125-2:2003Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom -- Część 2: Elektryczne urządzenia stacjonarneEN 50125-2:2002
112PN-EN 50125-2:2003/AC:2010EN 50125-2:2002/AC:2010
113PN-EN 50125-3:2003Zastosowania kolejowe -- Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom -- Część 3: Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacjiEN 50125-3:2003
114PN-EN 50125-3:2003/AC:2010EN 50125-3:2003/AC:2010
115PN-EN 50126:2002Zastosowania kolejowe -- Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwEN 50126:1999
116PN-EN 50129:2007Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwemEN 50129:2003
117PN-EN 50129:2007/AC:2010EN 50129:2003/AC:2010
118PN-EN 50151:2004Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Wymagania szczególne dotyczące izolatorów kompozytowychEN 50151:2003
119PN-EN 50151:2004/AC:2010EN 50151:2003/AC:2010
120PN-EN 50155:2007Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborzeEN 50155:2007
121PN-EN 50155:2007/AC:2010EN 50155:2007/AC:2010
122PN-EN 50159:2011Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, i przetwarzania danych -- Łączność bezpieczna w systemach transmisyjnych sterowania ruchemEN 50159:2010EN 50159-1:2001 +EN 50159-2:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2013)
123PN-EN 50163:2006Zastosowania kolejowe -- Napięcia zasilania systemów trakcyjnychEN 50163:2004
124PN-EN 50163:2006/AC:2010EN 50163:2004/AC:2010
125PN-EN 50163:2006/A1:2007EN 50163:2004/A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.03.2010)
126PN-EN 50238:2003Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągówEN 50238:2003
127PN-EN 50238:2003/AC:2010EN 50238:2003/AC:2010
128PN-EN 50317:2003Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Wymagania dotyczące walidacji wyników pomiarów oddziaływania dynamicznego pomiędzy pantografem a siecią jezdną górnąEN 50317:2002
129PN-EN 50317:2003/A1:2005EN 50317:2002/A1:2004
130PN-EN 50317:2003/A2:2007EN 50317:2002/A2:2007
131PN-EN 50317:2003/AC:2010EN 50317:2002/A2:2007 /AC:2010
132PN-EN 50317:2012Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Wymagania dotyczące walidacji wyników pomiarów oddziaływania dynamicznego pomiędzy pantografem a siecią jezdną górnąEN 50317:2012EN 50317:2002 ze zmianami

Uwaga 2.1

26.12.2014
133PN-EN 50367:2012Zastosowania kolejowe -- Systemy odbioru prądu -- Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)EN 50367:2012
134PN-EN 50388:2008Zastosowania kolejowe -- System zasilania i tabor -- Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjnościEN 50388:2005
135PN-EN 50388:2008/AC:2010EN 50388:2005/AC:2010
136PN-EN 50388:2012Zastosowania kolejowe -- System zasilania i tabor -- Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjnościEN 50388:2012EN 50388:2005

Uwaga 2.1

13.02.2015
137PN-EN 50463-1:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 1: Postanowienia ogólneEN 50463-1:2012
138PN-EN 50463-2:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 2: Pomiar energiiEN 50463-2:2012
139PN-EN 50463-3:2013-08Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 3: Przetwarzanie danychEN 50463-3:2012
140PN-EN 50463-4:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 4: KomunikacjaEN 50463-4:2012
141PN-EN 50463-5:2013-06Zastosowania kolejowe -- Pomiar energii na pokładzie pociągu -- Część 5: Ocena zgodnościEN 50463-5:2012
142PN-EN 50553:2012Zastosowania kolejowe -- Wymagania dotyczące zdolności dojazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboruEN 50553:2012
143PN-EN 61375-1:2013-04Elektroniczne wyposażenie kolejowe - Sieć łączności pociągu (TCN) - Część 1: Ogólna architekturaEN 61375-1:2012
144PN-EN 61375-2-1:2013-04Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Sieć łączności pociągu (TCN) -- Część 2-1: Przewodowa magistrala pociągu (WTB)EN 61375-2-1:2012
145PN-EN 61375-2-2:2013-04Elektroniczne wyposażenie kolejowe - Sieć łączności pociągu (TCN) -- Część 2-2: Badanie zgodności przewodowej magistrali pociąguEN 61375-2-2:2012
146PN-EN 61375-3-1:2013-04Elektroniczne wyposażenie kolejowe - Sieć łączności pociągu (TCN) -- Część 3-1: Wielofunkcyjna magistrala pojazdu (MVB)EN 61375-3-1:2012
147PN-EN 61375-3-2:2013-04Elektroniczne wyposażenie kolejowe - Sieć łączności pociągu (TCN) -- Część 3-2: Badanie zgodności wielofunkcyjnej magistrali pojazdu (MVB)EN 61375-3-2:2012
148PN-EN 61375-3-3:2013-04Elektroniczne wyposażenie kolejowe -- Sieć łączności pociągu (TCN) -- Część 3-3: Magistrala wykorzystująca sieć CANopen (CCN)EN 61375-3-3:2012
149PN-EN ISO 3381:2011Kolejnictwo -- Akustyka -- Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowychEN ISO 3381:2011

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN, wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 5) obejmuje daną EN, lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami, (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Dyrektywa 2000/9/WE

Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób
Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2014Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl
Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C 268/01) z 17.09.2013
Lp.Numer

referencyjny PN

Tytuł PNNumer EN wprowadzonejNumer EN zastąpionejData ustania domniemania zgodności dla normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 1709:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Badanie przed przekazaniem do eksploatacji, konserwacja, kontrole ruchowe i sprawdzeniaEN 1709:200426.04.2005
2PN-EN 1908:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Urządzenia napinająceEN 1908:200426.04.2005
3PN-EN 1909:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Sprowadzanie pojazdów i ewakuacjaEN 1909:200426.04.2005
4PN-EN 12385-8:2004Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Liny splotkowe napędowe i nośno-napędowe dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osóbEN 12385-8:200224.04.2003
5PN-EN 12385-9:2004Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Liny nośne o konstrukcji zamkniętej dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osóbEN 12385-9:200224.04.2003
6PN-EN 12397:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- EksploatacjaEN 12397:200426.04.2005
7PN-EN 12927-1:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny - Część 1: Kryteria doboru lin i ich zakończeńEN 12927-1:200426.04.2005
8PN-EN 12927-2:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny - Część 2: Współczynniki bezpieczeństwaEN 12927-2:200426.04.2005
9PN-EN 12927-3:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny - Część 3: Długie zaploty sześciosplotkowych lin napędowych, nośno- napędowych i holującychEN 12927-3:200426.04.2005
10PN-EN 12927-4:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny - Część 4: Zamocowania końcówEN 12927-4:200426.04.2005
11PN-EN 12927-5:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny - Część 5: Magazynowanie, transport, montaż i napinanieEN 12927-5:200426.04.2005
12PN-EN 12927-6:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny - Część 6: Kryteria odkładaniaEN 12927-6:200426.04.2005
13PN-EN 12927-7:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny - Część 7: Kontrola, naprawa i konserwacjaEN 12927-7:200426.04.2005
14PN-EN 12927-8:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Liny - Część 8: Badania magnetyczne lin (MRT)EN 12927-8:200426.04.2005
15PN-EN 12929-1:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Wymagania ogólne -- Część 1: Wymagania dotyczące wszystkich urządzeńEN 12929-1:200426.04.2005
16PN-EN 12929-2:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Wymagania ogólne -- Część 2: Dodatkowe wymagania dla dwulinowych napowietrznych kolei linowych wahadłowych bez hamulców w pojazdachEN 12929-2:200426.04.2005
17PN-EN 12930:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych - -ObliczeniaEN 12930:200426.04.2005
18PN-EN 13107:2007Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Budowle inżynierskieEN 13107:200426.04.2005
19PN-EN 13223:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Układy napędowe i inne urządzenia mechaniczneEN 13223:200426.04.2005
20PN-EN 13243:2007Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Urządzenia elektryczne inne niż dla układów napędowychEN 13243:200426.04.2005
EN 13243:2004/ AC:2005
21PN-EN 13796-1:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Pojazdy -- Część 1: Wprzęgła, wózki pojazdów, hamulce pojazdów, kabiny, krzesełka, wagony, pojazdy do konserwacji, urządzenia holująceEN 13796-1:200520.09.2005
22PN-EN 13796-2:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Pojazdy -- Część 2: Badanie odporności wprzęgieł na poślizgEN 13796-2:200520.09.2005
23PN-EN 13796-3:2006Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych -- Pojazdy -- Część 3: Badanie zmęczenioweEN 13796-3:200520.09.2005

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania mogą nie być tożsame.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Dyrektywa 2004/108/WE

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2014Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl
Według Dziennika Urzędowego UE (2014/C 53/04) z 25.02.2014
Lp.Numer

referencyjny PN

Tytuł PNNumer EN wprowadzonejNumer EN zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 617+A1:2011Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczychEN 617:2001+A1:2010EN 617:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2011)
2PN-EN 618+A1:2011Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu materiałów masowych z wyłączeniem przenośników taśmowych stałychEN 618:2002+A1:2010EN 618:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2011)
3PN-EN 619+A1:2011Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowychEN 619:2002+A1:2010EN 619:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2011)
4PN-EN 620+A1:2011Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowychEN 620:2002+A1:2010EN 620:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2011)
5PN-EN 1155:1999Okucia budowlane -- Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych -- Wymagania i metody badańEN 1155:1997
6PN-EN 12015:2006Kompatybilność elektromagnetyczna - Dźwigi, schody i chodniki ruchome - EmisjaEN 12015:2004EN 12015:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2006)
7PN-EN 12016:2013-12Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- OdpornośćEN 12016:2013EN 12016:2004 +A1:2008

Uwaga 2.1

28.02.2014
8PN-EN 12895:2003Wózki jezdniowe - Kompatybilność elektromagnetycznaEN 12895:2000
9PN-EN 13241-1+A1:2012Bramy - Norma wyrobu - Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelnościEN 13241-1:2003+A1:2011EN 13241-1:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (31.10.2011)
10PN-EN 13309:2010Maszyny budowlane - Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznymEN 13309:2010EN 13309:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (31.01.2011)
11PN-EN 14010+A1:2009Bezpieczeństwo maszyn - Urządzenia z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i oddawania do użytkuEN 14010:2003+A1:2009EN 14010:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (31.01.2010)
12PN-EN 16361:2013-12Drzwi z napędem -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Drzwi, inne niż rozwierane, przeznaczone do zainstalowania z napędem, bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i dymoszczelnościEN 16361:2013
13PN-EN 50065-1:2002Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 1: Ogólne wymagania, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczneEN 50065-1:2001EN 50065-1:1991

+ A1:1992

+ A2:1993

+ A3:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2003)
14PN-EN 50065-1:2002/A1:2010EN 50065-1:2001/A1:2010Uwaga 3Termin minął (01.10.2012)
15PN-EN 50065-1:2012Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz -- Część 1: Wymagania ogólne, zakresy częstotliwości i zaburzenia elektromagnetyczneEN 50065-1:2011EN 50065-1:2001 ze zmianą Uwaga 2.321.03.2014
16PN-EN 50065-2-1:2005Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 2-1: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz, stosowanych w sieciach zasilających i przeznaczonych do wykorzystania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionymEN 50065-2-1:2003Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e) Uwaga 2.3Termin minął (01.10.2004)
EN 50065-2-1/AC:2003
17PN-EN 50065-2-1:2005/A1:2006EN 50065-2-1:2003/A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.07.2008)
18PN-EN 50065-2-2:2005Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 2-2: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w zakresie częstotliwości od 95 kHz do 148,5 kHz, stosowanych w sieciach zasilających i przeznaczonych do wykorzystania w środowisku przemysłowymEN 50065-2-2:2003Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e) Uwaga 2.3Termin minął (01.10.2004)
EN 50065-2-2/AC:2003
19PN-EN 50065-2-2:2005/A1:2006EN 50065-2-2:2003/A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.07.2008)
20PN-EN 50065-2-3:2005Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 2-3: Wymagania dotyczące odporności urządzeń i systemów komunikacyjnych pracujących w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 95 kHz, stosowanych w sieciach zasilających i przeznaczonych do wykorzystania przez dostawców i dystrybutorów energii elektrycznejEN 50065-2-3:2003Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.1

Termin minął (01.08.2004)
EN 50065-2-3/AC:2003
21PN-EN 50065-2-3:2005/A1:2006EN 50065-2-3:2003/A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.07.2008)
22PN-EN 50083-2:2012Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeńEN 50083-2:2012EN 50083-2:2006

Uwaga 2.1

Termin minął (21.06.2013)
23PN-EN 50121-1:2008Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 1: Postanowienia ogólneEN 50121-1:2006Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2009)
24PN-EN 50121-1:2008/AC:2008EN 50121-1:2006/AC:2008
25PN-EN 50121-2:2010Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenieEN 50121-2:2006Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.07.2009)
EN 50121-2:2006/AC:2008
26PN-EN 50121-3-1:2010Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-1: Tabor - Pociąg i kompletny pojazdEN 50121-3-1:2006Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.07.2009)
EN 50121-3-1:2006/AC:2008
27PN-EN 50121-3-2:2009Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-2: Tabor - AparaturaEN 50121-3-2:2006Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.07.2009)
EN 50121-3-2:2006/AC:2008
28PN-EN 50121-4:2008Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń telekomunikacyjnychEN 50121-4:2006Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.07.2009)
29PN-EN 50121-4:2008/AC:2008EN 50121-4:2006/AC:2008
30PN-EN 50121-5:2008Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 5: Emisja i odporność aparatury oraz urządzeń stacjonarnych systemu zasilania energiąEN 50121-5:2006Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e) Uwaga 2.3Termin minął (01.07.2009)
31PN-EN 50121-5:2008/AC:2008EN 50121-5:2006/AC:2008
32PN-EN 50130-4:2002Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistychEN 50130-4:1995Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e) Uwaga 2.3Termin minął (01.01.2001)
EN 50130-4:1995/A1:1998Uwaga 3Termin minął (01.01.2001)
33PN-EN 50130-4:2002/A2:2007EN 50130-4:1995/A2:2003Uwaga 3Termin minął (01.09.2007)
EN 50130-4:1995/A2:2003/AC:2003
34PN-EN 50130-4:2013Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistychEN 50130-4:2011EN 50130-4:1995 ze zmianami

Uwaga 2.1

13.06.2014
35PN-EN 50148:2001Taksometry elektroniczneEN 50148:1995Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (15.12.1995)
36PN-EN 50270:2007Kompatybilność elektromagnetyczna - Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenuEN 50270:2006EN 50270:1999

Uwaga 2.3

Termin minął (01.06.2009)
37PN-EN 50293:2002Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Systemy sygnalizacji ruchu drogowego - Norma wyrobuEN 50293:2000Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.04.2003)
38PN-EN 50293:2013-05Systemy sygnalizacji ruchu drogowego -- Kompatybilność elektromagnetycznaEN 50293:2012EN 50293:2000

Uwaga 2.1

11.05.2015
39PN-EN 50295:2004Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Sterowniki i urządzenia systemów interfejsu - Interfejs czujnika napędu (AS-i)EN 50295:1999Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.12.1999)
40PN-EN 50370-1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Norma grupy wyrobów dotycząca obrabiarek -- Część 1: EmisjaEN 50370-1:2005Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.02.2008)
41PN-EN 50370-2:2005Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Norma grupy wyrobów - obrabiarki - Część 2: OdpornośćEN 50370-2:2003Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.11.2005)
42PN-EN 50412-2-1:2006Aparatura i systemy do przesyłu informacji przez sieć energetyczną w zakresie częstotliwości od 1,6 MHz do 30 MHz stosowane w instalacjach niskonapięciowych - Część 2-1: Środowisko mieszkalne, handlowe i przemysłowe - Wymagania dotyczące odporności na zakłóceniaEN 50412-2-1:2005Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.04.2008)
Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Norma uzupełniająca -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)EN 50428:2005Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.01.2008)
43PN-EN 50428:2010EN 50428:2005/A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.10.2010)
EN 50428:2005/A2:2009Uwaga 3Termin minął (01.06.2012)
44PN-EN 50470-1:2008Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Część 1: Wymagania ogólne, badania i warunki badań - Urządzenia do pomiarów (klas A, B i C)EN 50470-1:2006Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.05.2009)
45PN-EN 50490:2009Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk - Techniczne wymagania dotyczące systemów sterowania i monitorowania naziemnym oświetleniem lotniczym - Jednostki do selektywnego włączania i monitorowania pojedynczych lampEN 50490:2008Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.04.2011)
46PN-EN 50491-5-1:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-1: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), warunki badań i stanowiska pomiaroweEN 50491-5-1:2010EN 50090-2-2:1996 + A2:2007

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2013)
47PN-EN 50491-5-2:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) - Część 5-2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionymEN 50491-5-2:2010EN 50090-2-2:1996 + A2:2007

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2013)
48PN-EN 50491-5-3:2011Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 5-3: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku przemysłowymEN 50491-5-3:2010EN 50090-2-2:1996 + A2:2007

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2013)
49PN-EN 50498:2011Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Norma rodziny wyrobów dla samochodowych urządzeń elektronicznych przeznaczonych do obrotu detalicznegoEN 50498:2010Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2013)
50PN-EN 50512:2009Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -- Nowoczesny optyczny cumowniczy system naprowadzania (A-VDGS)EN 50512:2009Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.1

51PN-EN 50529-1:2012Norma dotycząca EMC dla sieci -- Część 1: Przewodowe sieci telekomunikacyjne wykorzystujące kable telefoniczneEN 50529-1:2010
52PN-EN 50529-2:2012Norma dotycząca EMC dla sieci -- Część 2: Przewodowe sieci telekomunikacyjne wykorzystujące kablewspółosioweEN 50529-2:2010
53PN-EN 50550:2011Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej dla sprzętu do użytku domowego i podobnegoEN 50550:2011
54PN-EN 50550:2011/AC:2012EN 50550:2011/AC:2012
55PN-EN 50557:2012Wymagania dla urządzeń samoczynnego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników przetężeniowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO-RCCB do użytku domowego i podobnegoEN 50557:2011
56PN-EN 50561-1:2013-12Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru -- Część 1: Urządzenia użytku domowegoEN 50561-1:2013EN 55022:2010

+ EN55032:2012

Uwaga 2.1

57PN-EN 55011:2012Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne -- Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaruEN 55011:2009EN 55011:2007 ze zmianą

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2012)
EN 55011:2009/A1:2010Uwaga 3Termin minął (01.07.2013)
58PN-EN 55012:2012Pojazdy samochodowe, łodzie i urządzenia napędzane silnikami spalania wewnętrznego -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru w odniesieniu do ochrony odbiorników radiowych znajdujących się w pobliżuEN 55012:2007EN 55012:2002

+ A1:2005

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2010)
EN 55012:2007/A1:2009Uwaga 3Termin minął (01.07.2012)
EN 55012 stosuje się dla domniemania zgodności z dyrektywą 2004/108/WE dla tych pojazdów, łodzi i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, które nie są objęte zakresem dyrektywy 95/54/WE, 97/24/WE, 2000/2/WE lub 2004/104/WE.
59PN-EN 55013:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Dopuszczalne poziomy i metody pomiarówEN 55013:2001EN 55013:1990

+ A12:1994

+ A13:1996

+ A14:1999

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2004)
60PN-EN 55013:2004/A1:2005EN 55013:2001/A1:2003Uwaga 3Termin minął (01.04.2006)
61PN-EN 55013:2004/A2:2008EN 55013:2001/A2:2006Uwaga 3Termin minął (01.03.2009)
62PN-EN 55013:2013-09Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaruEN 55013:2013EN 55013:2001 ze zmianami

Uwaga 2.1

22.04.2016
63PN-EN 55014-1:2012Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Część 1: EmisjaEN 55014-1:2006EN 55014-1:2000

+ A1:2001

+ A2:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2009)
EN 55014-1:2006/A2:2011Uwaga 316.08.2014
EN 55014-1:2006/A1:2009Uwaga 3Termin minął (01.05.201
64PN-EN 55014-2:1999Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Część 2:

Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobów

EN 55014-2:1997EN 55104:1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.01.2001)
65PN-EN 55014-2:1999/A1:2004EN 55014-2:1997/A1:2001Uwaga 3Termin minął (01.12.2004)
66PN-EN 55014-2:1999/A2:2009EN 55014-2:1997/A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.09.2011)
67PN-EN 55015:2011Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobneEN 55015:2006EN 55015:2000

+ A1:2001

+ A2:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2009)
68PN-EN 55015:2011/A1:2011EN 55015:2006/A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.05.2010)
69PN-EN 55015:2007/A2:2009EN 55015:2006/A2:2009Uwaga 3Termin minął (01.03.2012)
70PN-EN 55015:2013-10Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobneEN 55015:2013EN 55015:2006 ze zmianami Uwaga 2.112.06.2016
71PN-EN 55020:2012Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarówEN 55020:2007EN 55020:2002

+ A1:2003

+ A2:2005

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2009)
72PN-EN 55020:2007/A11:2012EN 55020:2007/A11:2011Uwaga 301.01.2013
73PN-EN 55022:2011Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiarówEN 55022:2010EN 55022:2006

+ A1:2007

Termin minął (01.12.2013)
EN 55022:2010/AC:2011
74PN-EN 55024:2011Urządzenia informatyczne -- Charakterystyki odporności -- Poziomy wymagane i metody pomiarówEN 55024:2010EN 55024:1998

+ A1:2001

+ A2:2003

Termin minął (01.12.2013)
75PN-EN 55032:2012Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące emisjiEN 55032:2012,EN 55013:2013

+ EN 55022:2010

+ EN 551-3-1:2009

ze zmianami

Uwaga 2.1

05.03.2017
76PN-EN 55032:2012/AC:2013-10EN 55032:2012/AC:2013
77PN-EN 55103-1:2012Kompatybilność elektromagnetyczna -- Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym -- Część 1: EmisjeEN 55103-1:2009EN 55103-1:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2012)
78PN-EN 55103-1:2012/A1:2013-07EN 55103-1:2009/A1:2012Uwaga 305.11.2015
79PN-EN 55103-2:2012Kompatybilność elektromagnetyczna -- Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym -- Część 2: OdpornośćEN 55103-2:2009EN 55103-2:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2012)
80PN-EN 60034-1:2011Maszyny elektryczne wirujące -- Część 1: Dane znamionowe i parametryEN 60034-1:2010Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2013)
EN 60034-1:2010/AC:2010
81PN-EN 60204-31:2000Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Wymagania szczególne dotyczące maszyn do szycia, jednostek i zespołów szwalniczychEN 60204-31:1998Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.06.2002)
82PN-EN 60204-31:2000/AC:2008EN 60204-31:1998/AC:2000
83PN-EN 60204-31:2014-01Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 31: Szczególne wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szyciaEN 60204-31:2013EN 60204-31:1998

Uwaga 2.1

28.05.2016
84PN-EN 60255-26:2014-01Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznejEN 60255-26:2013
85PN-EN 60439-1:2003Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typuEN 60439-1:1999EN 60439-1:1994

+ A11: 1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.08.2002)
86PN-EN 60669-2-1:2007Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Łączniki elektroniczneEN 60669-2-1:2004EN 60669-2-1:2000 + A2:2001

Uwaga 2.3

Termin minął (01.07.2009)
87PN-EN 60669-2-1:2007/A1:2009EN 60669-2-1:2004/A1:2009Uwaga 3Termin minął (01.04.2012)
88PN-EN 60669-2-1:2007/A12:2010EN 60669-2-1:2004/A12:2010Uwaga 301.06.2013
89PN-EN 60730-1:2002Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólneEN 60730-1:2000EN 60730-1:1995

ze zmianami

Uwaga 2.1

90PN-EN 60730-1:2002/A1:2008EN 60730-1:2000/A1:2004Uwaga 3
91PN-EN 60730-1:2002/A2:2009EN 60730-1:2000/A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.06.2011)
92PN-EN 60730-1:2002/A16:2009EN 60730-1:2000/A16:2007Uwaga 3Termin minął (01.06.2010)
93PN-EN 60730-1:2002/AC:2011EN 60730-1:2000/AC:2007
94PN-EN 60730-1:2012Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60730-1:2011EN 60730-1:2000

ze zmianami

Uwaga 2.1

01.10.2013
95PN-EN 60730-2-5:2006Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palnikówEN 60730-2-5:2002
EN 60730-2-5:2002/A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.12.2008)
EN 60730-2-5:2002/ A11:2005Uwaga 3Termin minął (01.12.2008)
96PN-EN 60730-2-5:2006/A2:2010EN 60730-2-5:2002/A2:2010Uwaga 3Termin minął (01.03.2013)
97PN-EN 60730-2-6:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów elektrycznych ciśnienia, z uwzględnieniem wymagań mechanicznychEN 60730-2-6:2008EN 60730-2-6:1995 + A1:1997Termin minął (01.07.2011)
98PN-EN 60730-2-7:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowychEN 60730-2-7:2010EN 60730-2-7:1991 + A1:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2013)
99PN-EN 60730-2-7:2011/AC:2012EN 60730-2-7:2010/AC:2011
100PN-EN 60730-2-8:2005Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące zaworów wodnych sterowanych elektrycznie, z uwzględnieniem wymagań mechanicznychEN 60730-2-8:2002EN 60730-2-8:1995 + A1:1997

+ A2:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2008)
EN 60730-2-8:2002/A1:2003Uwaga 3Termin minął (01.12.2008)
101PN-EN 60730-2-9:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperaturyEN 60730-2-9:2010EN 60730-2-9:2002 + A1:2003

+ A2:2005

Termin minął (01.11.2013)
102PN-EN 60730-2-14:2004Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznychEN 60730-2-14:1997EN 60730-1:1995 ze zmianami

Uwaga 2.3

Termin minął (01.06.2004)
EN 60730-2-14:1997/ A1:2001Uwaga 3Termin minął (01.07.2008)
103PN-EN 60730-2-15:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wodyEN 60730-2-15:2010EN 60730-2-18:1999

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2013)
104PN-EN 60870-2-1:2002Urządzenia i systemy telesterowania - Część 2-1: Warunki pracy - Zasilanie i kompatybilność elektromagnetycznaEN 60870-2-1:1996Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.09.1996)
105PN-EN 60945:2004Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej - Wymagania ogólne - Metody badania i wymagane wyniki badańEN 60945:2002EN 60945:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2005)
106PN-EN 60947-1:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólneEN 60947-1:2007EN 60947-1:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2010)
107PN-EN 60947-1:2010/A1:2011EN 60947-1:2007/A1:2011Uwaga 3Termin minął (01.01.2014)
108PN-EN 60947-2:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 2: WyłącznikiEN 60947-2:2006EN60947-2:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2009)
109PN-EN 60947-2:2009/A1:2010EN 60947-2:2006/A1:2009Uwaga 3Termin minął (01.07.2012)
110PN-EN 60947-2:2009/A2:2013-06EN 60947-2:2006/A2:2013Uwaga 307.03.2016
111PN-EN 60947-3:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymiEN 60947-3:2009EN 60947-3:1999

+ A1:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2012)
112PN-EN 60947-3:2009/A1:2012EN 60947-3:2009/A1:2012Uwaga 321.03.2015
113PN-EN 60947-4-1:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silnikówEN 60947-4-1:2010EN 60947-4-1:2001 + A1:2002

+ A2:2005

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2013)
PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2013-05EN 60947-4-1:2010/A1:2012Uwaga 324.08.2015
114PN-EN 60947-4-2:2004Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-2: Styczniki i rozruszniki - Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu przemiennegoEN 60947-4-2:2000EN 60947-4-2:1996 + A2:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2002)
EN 60947-4-2:2000/A1:2002Uwaga 3Termin minął (01.03.2005)
115PN-EN 60947-4-2:2004/A2:2010EN 60947-4-2:2000/A2:2006Uwaga 3Termin minął (01.12.2009)
116PN-EN 60947-4-2:2012Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 4-2: Styczniki i rozruszniki -- Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu przemiennegoEN 60947-4-2:2012EN 60947-4-2:2000 ze zmianami

Uwaga 2.1

22.06.2014
117PN-EN 60947-4-3:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-3: Styczniki i rozruszniki - Półprzewodnikowe styczniki i rozruszniki prądu przemiennego do obciążeń innych niż silnikiEN 60947-4-3:2000Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.12.2002)
118PN-EN 60947-4-3:2002/A1:2008EN 60947-4-3:2000/A1:2006Uwaga 3Termin minął (01.11.2009)
119PN-EN 60947-4-3:2002/A2:2011EN 60947-4-3:2000/A2:2011Uwaga 318.04.2014
120PN-EN 60947-5-1:2006Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze - Elektromechaniczne aparaty sterowniczeEN 60947-5-1:2004EN 60947-5-1:1997 + A12:1999

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2007)
EN 60947-5-1:2004/AC:2005
121PN-EN 60947-5-1:2006/A1:2012EN 60947-5-1:2004/A1:2009Uwaga 3Termin minął (01.05.2012)
122PN-EN 60947-5-2:2011Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze - Łączniki zbliżenioweEN 60947-5-2:2007EN 60947-5-2:1998 + A2:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (01.11.2010)
123PN-EN 60947-5-2:2011/A1:2013-06EN 60947-5-2:2007/A 1:2012Uwaga 301.11.2015
124PN-EN 60947-5-3:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-3: Aparaty i łączniki sterownicze - Wymagania dotyczące urządzeń zbliżeniowych o określonym sposobie zachowania się w warunkach defektu (PDF)EN 60947-5-3:1999Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2002)
125PN-EN 60947-5-3:2002/A1:2007EN 60947-5-3:1999/A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.03.2008)
126PN-EN 60947-5-6:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-6: Aparaty i łączniki sterownicze - Interfejsy d.c. czujników zbliżeniowych i wzmacniaczy łączeniowych (NAMUR)EN 60947-5-6:2000EN 50227:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.01.2003)
127PN-EN 60947-5-7:2005Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-7: Aparaty i łączniki sterownicze - Wymagania dotyczące aparatów zbliżeniowych z wyjściem analogowymEN 60947-5-7:2003Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2006)
128PN-EN 60947-5-9:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-9: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki przepływuEN 60947-5-9:2007
129PN-EN 60947-6-1:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-1: Łączniki wielozadaniowe - Urządzenia przełączająceEN 60947-6-1:2005EN 60941-6-1:1991 + A2:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2008)
130PN-EN 60947-6-2:2005Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-2: Łączniki wielozadaniowe - Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS)EN 60947-6-2:2003EN 60947-6-2:1993 + A1:1997 Uwaga 2.1Termin minął (01.09.2005)
131PN-EN 60947-6-2:2005/A1:2010EN 60947-6-2:2003/A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.03.2010)
132PN-EN 60947-8:2005Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 8: Urządzenia sterujące zabezpieczeń termicznych (PTC) wbudowanych w maszyny wirująceEN 60947-8:2003Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.07.2006)
133PN-EN 60947-8:2005/A1:2008EN 60947-8:2003/A1:2006Uwaga 3Termin minął (01.10.2009)
134PN-EN 60947-8:2005/A2:2012EN 60947-8:2003/A2:2012Uwaga 322.06.2014
135PN-EN 60974-10:2010Sprzęt do spawania łukowego - Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)EN 60974-10:2007EN 60947-10:2003 Uwaga 2.1Termin minął (01.12.2010)
136PN-EN 61000-3-2:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)EN 61000-3-2:2006EN 61000-3-2:2000 + A2:2005

Uwaga 2.1

Termin minął (01.02.2009)
137PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010EN 61000-3-2:2006/A1:2009Uwaga 3Termin minął (01.07.2012)
138PN-EN 61000-3-2:2007/A2:2010EN 61000-3-2:2006/A2:2009Uwaga 3Termin minął (01.07.2012)
139PN-EN 61000-3-3:2011Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowoEN 61000-3-3:2008EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005Termin minął (01.09.2011)
140PN-EN 61000-3-3:2013-10Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowoEN 61000-3-3:2013EN 61000-3-3:2008

Uwaga 2.1

18.06.2016
141PN-EN 61000-3-11:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego napięcia - Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemuEN 61000-3-11:2000Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.11.2003)
142PN-EN 61000-3-12:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-12: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięciaEN 61000-3-12:2005Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.02.2008)
143PN-EN 61000-3-12:2012Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-12: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięciaEN 61000-3-12:2011EN 61000-3-12: 2005

Uwaga 2.1

16.06.2014
144PN-EN 61000-6-1:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy ogólne - Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionymEN 61000-6-1:2007EN 61000-6-1:2001 Uwaga 2.1Termin minął (01.12.2009)
145PN-EN 61000-6-2:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowychEN 61000-6-2:2005EN 61000-6-2:2001 Uwaga 2.1Termin minął (01.06.2008)
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
146PN-EN 61000-6-3:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionymEN 61000-6-3:2007EN 61000-6-3:2001 + A11:2004Termin minął (01.12.2009)
147PN-EN 61000-6-3:2008/A1:2012EN 61000-6-3:2007/A 1:2011Uwaga 312.01.2014
148PN-EN 61000-6-4:2008Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach przemysłowychEN 61000-6-4:2007EN 61000-6-4:2001 Uwaga 2.1Termin minął (01.12.2009)
149PN-EN 61000-6-4:2008/A1:2012EN 61000-6-4:2007/A1:2011Uwaga 3Termin minął (12.01.2014)
150PN-EN 61008-1:2007Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) - Część 1: Postanowienia ogólneEN 61008-1:2004EN 61008-1:1994

+ A2:1999

+ A14:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2009)
151PN-EN 61008-1:2007/A12:2009EN 61008-1:2004/A12:2009Uwaga 3Termin minął (01.12.2011)
152PN-EN 61008-1:2013-05Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólneEN 61008-1:2012EN 61008-1:2004

ze zmianą

Uwaga 2.1

18.06.2017
153PN-EN 61009-1:2008Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) - Część 1: Postanowienia ogólneEN 61009-1:2004EN 61009-1:1994

+ A1:1995

+ A14:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2009)
EN 61009-1:2004/AC:2006
154PN-EN 61009-1:2008/A13:2009EN 61009-1:2004/A13:2009Uwaga 301.12.2011
155PN-EN 61009-1:2008/A12:2009EN 61009-1:2004/A12:2009Uwaga 301.12.2011
156PN-EN 61009-1:2013-06Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólneEN 61009-1:2012EN 61009-1:2004

ze zmianami

Uwaga 2.1

18.06.2017
157PN-EN 61131-2:2008Sterowniki programowalne -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętuEN 61131-2:2007EN 61131-2:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (01.08.2010)
158PN-EN 61204-3:2006Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego - Część 3: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)EN 61204-3:2000Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.11.2003)
159PN-EN 61326-1:2009Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 1: Wymagania ogólneEN 61326-1:2006EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

Termin minął (01.02.2009)
160PN-EN 61326-1:2013-06Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 1: Wymagania ogólneEN 61326-1:2013EN 61326-1:2006

Uwaga 2.1

14.08.2015
161PN-EN 61326-2-1:2009Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-1: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do czułego wyposażenia badawczego i pomiarowego do zastosowań w środowiskach niechronionych pod względem EMCEN 61326-2-1:2006EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

Termin minął (01.02.2009)
162PN-EN 61326-2-1:2013-07Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do czułego wyposażenia badawczego i pomiarowego do zastosowań w środowiskach niechronionych pod względem EMCEN 61326-2-1:2013EN 61326-2-1:2006

Uwaga 2.1

06.11.2015
163PN-EN 61326-2-2:2006Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-2: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przenośnego wyposażenia badawczego, pomiarowego i monitorującego do zastosowań w niskonapięciowych systemach rozdzielczychEN 61326-2-2:2006EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

Termin minął (01.02.2009)
164PN-EN 61326-2-2:2013-07Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przenośnego wyposażenia badawczego, pomiarowego i monitorującego do zastosowań w niskonapięciowych systemach rozdzielczychEN 61326-2-2:2013EN 61326-2-2:2006

Uwaga 2.1

06.11.2015
165PN-EN 61326-2-3:2006Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-3: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przetworników ze zintegrowanym lub oddalonym dopasowaniem sygnałówEN 61326-2-3:2006EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

Termin minął (01.08.2009)
166PN-EN 61326-2-3:2013-06Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przetworników ze zintegrowanym lub oddalonym dopasowaniem sygnałówEN 61326-2-3:2013EN 61326-2-3:2006 Uwaga 2.114.08.2015
167PN-EN 61326-2-4:2007Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń do monitorowania stanu izolacji w sieciach wg IEC 61557-8 i urządzeń do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach wg IEC 61557-9EN 61326-2-4:2006EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

Termin minął (01.11.2009)
168PN-EN 61326-2-4:2013-06Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-4: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń do monitorowania stanu izolacji w sieciach wg IEC 61557-8 i urządzeń do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach wg IEC 61557-9EN 61326-2-4:2013EN 61326-2-4:2006 Uwaga 2.114.08.2015
169PN-EN 61326-2-5:2006Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń obiektowych z interfejsami według profilu komunikacyjnego Grupa 3 Profil 3/2EN 61326-2-5:2006EN 61326:1997

+ A1:1998

+ A2:2001

+ A3:2003

Termin minął (01.09.2009)
170PN-EN 61326-2-5:2013-07Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń z interfejsami magistrali komunikacyjnej według IEC 61784-1EN 61326-2-5:2013EN 61326-2-5:2006

Uwaga 2.1

06.11.2015
171PN-EN 61439-1:2010Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólneEN 61439-1:2009EN 60439-1:1999

Uwaga 2.1

01.11.2014
EN 61439-1:2009 nie pozwala na domniemanie zgodności bez innej części normy.
172PN-EN 61439-1:2011Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólneEN 61439-1:2011EN 61439-1:2009

Uwaga 2.1

23.09.2014
173PN-EN 61439-2:2010Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznejEN 61439-2:2009
174PN-EN 61439-2:2011Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznejEN 61439-2:2011EN 61439-2:2009

Uwaga 2.1

23.09.2014
175PN-EN 61439-3:2012Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)EN 61439-3:2012
176PN-EN 61439-4:2013-06Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS)EN 61439-4:2013
177PN-EN 61439-5:2011Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznychEN 61439-5:2011
178PN-EN 61439-6:2013-03Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 6: Systemy przewodów szynowychEN 61439-6:2012
179PN-EN 61543:1999Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCDs) do użytku domowego i podobnych zastosowań - Kompatybilność elektromagnetycznaEN 61543:1995Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (04.07.1998)
180PN-EN 61543:1999/A11:2005EN 61543:1995/A11:2003Uwaga 3Termin minął (01.03.2007)
EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004
181PN-EN 61543:1999/A12:2011EN 61543:1995/A12:2005Uwaga 3Termin minął (01.03.2008)
182PN-EN 61543:1999/A2:2011EN 61543:1995/A2:2006Uwaga 3Termin minął (01.12.2008)
183PN-EN 61547:2009Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznejEN 61547:2009EN 61547:1995

+ A1:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2012)
184PN-EN 61557-12:2008Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000V i stałych do 1500V - Urządzenia do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 12: Urządzenia do pomiarów i monitorowania parametrów sieci (PMD)EN 61557-12:2008
185PN-EN 61800-3:2008Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości - Część 3: Wymagania dotyczące EMC i specjalne metody badańEN 61800-3:2004EN 61800-3:1996

+ A11:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2007)
186PN-EN 61800-3:2008/A1:2012EN 61800-3:2004/A1:2012Uwaga 319.12.2014
187PN-EN 61812-1:1999Przekaźniki czasowe nastawne do zastosowań przemysłowych - Część 1: Wymagania i badaniaEN 61812-1:1996
EN 61812-1:1996/A11:1999Uwaga 3Termin minął (01.01.2002)
EN 61812-1:1996/AC:1999
188PN-EN 61812-1:2011Przekaźniki czasowe do zastosowań przemysłowych i mieszkaniowych -- Część 1: Wymagania i badaniaEN 61812-1:2011EN 61812-1:1996 ze zmianą

Uwaga 2.1

29.06.2014
189PN-EN 62020:2005Sprzęt elektroinstalacyjny -- Urządzenia monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM)EN 62020:1998
190PN-EN 62020:2005/A1:2012EN 62020:1998/A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.03.2008)
191PN-EN 62026-1:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 1: Postanowienia ogólneEN 62026-1:2007Odpowiednia(e) norma(y) ogólna (e)

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2010)
EN 62026-1:2007 nie pozwala na domniemanie zgodności bez innej części normy.
192PN-EN 62026-2:2013-07Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 2: Interfejs czujnika napędu (AS-i)EN 62026-2:2013EN 50295:1999

Uwaga 2.1

03.12.2015
193PN-EN 62026-3:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 3: Sieć urządzeńEN 62026-3:2009Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.1

194PN-EN 62026-7:2013-07Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 7: CompoNetEN 62026-7:2013
195PN-EN 62040-2:2008Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)EN 62040-2:2006EN 50091-2:1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2008)
EN 62040-2:2006/AC:2006
196PN-EN 62052-11:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania ogólne, badania i warunki badań -- Część 11: Urządzenia do pomiarówEN 62052-11:2003Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

Termin minął (01.03.2006)
EN 62052-11:2003 nie pozwala na domniemanie zgodności bez odpowiedniej części normy serii EN 62053.
197PN-EN 62052-21:2010Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego). Wymagania ogólne, badania i warunki badań. Część 21: Urządzenia do sterowania taryfami i obciążeniemEN 62052-21:2004EN 61037:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

+ EN 61038:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2007)
EN 62052-21:2004 nie pozwala na domniemanie zgodności bez odpowiedniej części normy serii EN 62054.
198PN-EN 62053-11:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe - Część 11: Liczniki elektromechaniczne energii czynnej (klas 0,5, 1 i 2)EN 62053-11:2003EN 60521:1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
199PN-EN 62053-21:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe - Część 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 1 i 2)EN 62053-21:2003EN 61036:1996

+ A1:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
200PN-EN 62053-22:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe - Część 22: Liczniki statyczne energii czynnej (klas 0,2 S i 0,5 S)EN 62053-22:2003EN 60687:1992

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
201PN-EN 62053-23:2006Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Wymagania szczegółowe - Część 23: Liczniki statyczne energii biernej (klas 2 i 3)EN 62053-23:2003EN 61268:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
202PN-EN 62054-11:2006Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Sterowanie taryfami i obciążeniem - Część 11: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych odbiorników do zdalnego sterowaniaEN 62054-11:2004EN 61037:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2007)
203PN-EN 62054-21:2006Pomiary energii elektrycznej (prądu przemiennego) -- Sterowanie taryfami i obciążeniem - Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów sterującychEN 62054-21:2004EN 61038:1992

+ A1:1996

+ A2:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2007)
204PN-EN 62135-2:2010Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego - Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)EN 62135-2:2008EN 50240:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (01.02.2011)
205PN-EN 62310-2:2008Statyczne układy przełączające (STS) -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)EN 62310-2:2007Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2009)
206PN-EN 62423:2010Wyłączniki różnicowoprądowe typu B z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym i bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCBO typ B i RCCB typ B)EN 62423:2009
207PN-EN 62423:2013-06Wyłączniki różnicowoprądowe typu F i typu B z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym i bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnegoEN 62423:2012EN 62423:2009

Uwaga 2.1

19.06.2017
208PN-EN 62606:2014-05Wymagania ogólne dla urządzeń do detekcji zwarć łukowychEN 62606:2013
209PN-EN ISO 14982:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Metody badania i kryteria przyjęciaEN ISO 14982:2009EN ISO 14982:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (28.12.2009)
210PN-ETSI EN 300 386 V1.4.1:2008Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia sieci telekomunikacyjnej -- Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)ETSI EN 300 386 V1.4.1:2008ETSI EN 300 386 V1.3.3

Uwaga 2.1

Termin minął (31.07.2011)
211PN-ETSI EN 300 386 V1.5.1:2011Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia sieci telekomunikacyjnej -- Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)ETSI EN 300 386 V1.5.1:2010ETSI EN 300 386 V1.4.1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (31.01.2014)
212PN-ETSI EN 300 386 V1.6.1:2013Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia sieci telekomunikacyjnej -- Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)ETSI EN 300 386 V1.6.1:2012ETSI EN 300 386 V1.5.1:2010

Uwaga 2.1

30.11.2015
213PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i służb radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczneETSI EN 301 489-1 V 1.9.2:2011ETSI EN 301 489-1 V1.8.1

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2013)
214PN-ETSI EN 301 489-34 V1.1.1:2011Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (EMR) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych zasilaczy do telefonów ruchomychETSI EN 301 489-34 V1.1.1:2010
215PN-ETSI EN 301 489-34 V1.3.1:2013-02Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (EMR) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek do telefonów ruchomychETSI EN 301 489-34 V 1.3.1:2012ETSI EN 301 489-34 V1.1.1:2010

Uwaga 2.1

28.02.2014
216PN-ETSI EN 301 489-34 V1.4.1:2014-02Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (EMR) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek do telefonów ruchomychETSI EN 301 489-34 V 1.4.1:2013ETSI EN 301 489-34 V1.3.1:2012

Uwaga 2.1

28.02.2015

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Uwaga 2.3: Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymaganiami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmują zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmują zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Uwaga 3: W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 5) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Dyrektywa 2006/42/WE

Maszyny (MD)
Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2014Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl
Według Dziennika Urzędowego UE (2014/C 220/01) z 11.07.2014
Lp.Numer

referencyjny PN

Tytuł PNNumer EN wprowadzonejPierwsza publikacja Dz. Urz.Numer EN zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
1234567
Normy typu A

Normy typu A określają podstawowe pojęcia, terminologię i zasady projektowania mające zastosowanie do wszystkich kategorii maszyn. Stosowanie wyłącznie tego typu norm, mimo że określają one podstawowe ramy dotyczące właściwego stosowania dyrektywy w sprawie maszyn, nie jest wystarczające, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w przedmiotowej dyrektywie w związku z czym nie stanowi podstawy dla pełnego domniemania zgodności.

1PN-EN ISO 12100:2012Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzykaEN ISO 12100:201008.04.2011EN ISO 12100-1: 2003

EN ISO 12100-2: 2003

EN ISO 14121-1: 2007

Uwaga 2.1

Termin minął (30.11.2013)
Normy typu B

Normy typu B dotyczą określonych aspektów bezpieczeństwa maszyn lub określonych rodzajów zabezpieczeń, które mogą być stosowane w szerokim zakresie kategorii maszyn. Stosowanie specyfikacji norm typu B stanowi podstawę domniemania zgodności z uwzględnionymi w nich zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie maszyn, jeżeli z normy typu C lub oceny ryzyka producenta wynika, że rozwiązania techniczne określone w normie typu B są adekwatne w odniesieniu do konkretnej kategorii lub modelu danej maszyny. Stosowanie norm typu B zawierających specyfikacje dotyczące elementów bezpieczeństwa, które są wprowadzane do obrotu niezależnie, stanowi podstawę domniemania zgodności takich elementów oraz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objętych normami.

2PN-EN 349+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowiekaEN 349:1993+A1:200808.09.2009
3PN-EN 547-1+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymiary ciała ludzkiego - Część 1: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszynyEN 547-1:1996+A1:200808.09.2009
4PN-EN 547-2+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymiary ciała ludzkiego - Część 2: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostępEN 547-2:1996+A1:200808.09.2009
5PN-EN 547-3+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymiary ciała ludzkiego -Część 3: Dane antropometryczneEN 547-3:1996+A1:200808.09.2009
6PN-EN 574+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Oburęczne urządzenia sterujące -- Aspekty funkcjonalne -- Zasady projektowaniaEN 574:1996+A1:200808.09.2009
7PN-EN 614-1+A1:2009Bezpieczeństwo maszyn -- Ergonomiczne zasady projektowania -- Część 1: Terminologia i zasady ogólneEN 614-1:2006+A1:200908.09.2009
8PN-EN 614-2+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Ergonomiczne zasady projektowania -- Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymiEN 614-2:2000+A1:200808.09.2009
9PN-EN 626-1+A1:2008Bezpieczeństwo maszyn -- Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny -- Część 1: Zasady i wymagania dla producentów maszynEN 626-1:1994+A1:200808.09.2009
10PN-EN 626-2+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny -- Część 2: Metodyka określania procedur sprawdzaniaEN 626-2:1996+A1:200808.09.2009
11PN-EN 842+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wizualne sygnały niebezpieczeństwa -- Ogólne wymagania, projektowanie i badanieEN 842:1996+A1:200808.09.2009
12PN-EN 894-1+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych -- Część 1: Ogólne zasady interakcji między człowiekiem a wskaźnikami i elementami sterowniczymiEN 894-1:1997+A1:200808.09.2009
13PN-EN 894-2+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych -- Część 2: WskaźnikiEN 894-2:1997+A1:200808.09.2009
14PN-EN 894-3+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych -- Część 3: Elementy sterowniczeEN 894-3:2000+A1:200808.09.2009
15PN-EN 894-4:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych -- Część 4: Umiejscowienie i rozmieszczenie wyświetlaczy i elementów sterowniczychEN 894-4:201020.10.2010
16PN-EN 953+A1:2009Bezpieczeństwo maszyn -- Osłony -- Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomychEN 953:1997+A1:200908.09.2009
17PN-EN 981+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- System dźwiękowych i wizualnych sygnałów niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnychEN 981:1996+A1:200808.09.2009
18PN-EN 1005-1+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 1: Terminy i definicjeEN 1005-1:2001+A1:200808.09.2009
19PN-EN 1005-2+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich częściEN 1005-2:2003+A1:200808.09.2009
20PN-EN 1005-3+A1:2009Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszynEN 1005-3:2002+A1:200808.09.2009
21PN-EN 1005-4+A1:2009Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 4: Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszynyEN 1005-4:2005+A1:200808.09.2009
22PN-EN 1032+A1:2010Drgania mechaniczne -- Badania maszyn samojezdnych w celu wyznaczenia wartości emisji drgańEN 1032:2003+A1:200808.09.2009
23PN-EN 1037+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniuEN 1037: 1995+A1:200808.09.2009
24PN-EN 1093-1:2009Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem -- Część 1: Wybór metod badańEN 1093-1:200808.09.2009
25PN-EN 1093-2+A1:2008Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem -- Część 2: Metoda znacznikowa do pomiaru natężenia emisji danego zanieczyszczeniaEN 1093-2:2006+A1:200808.09.2009
26PN-EN 1093-3+A1:2008Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem -- Część 3: Metoda badania stanowiskowego do pomiaru natężenia emisji danego zanieczyszczeniaEN 1093-3:2006+A1:200808.09.2009
27PN-EN 1093-4+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem -- Część 4: Skuteczność wychwytu odciągu miejscowego -- Metoda znacznikowaEN 1093-4:1996+A1:200808.09.2009
28PN-EN 1093-6+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem -- Część 6: Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym, wylot bezkanałowyEN 1093-6:1998+A1:200808.09.2009
29PN-EN 1093-7+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem -- Część 7: Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym, wylot kanałowyEN 1093-7:1998+A1:200808.09.2009
30PN-EN 1093-8+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem -- Część 8: Parametr stężenia zanieczyszczenia, metoda badania stanowiskowegoEN 1093-8:1998+A1:200808.09.2009
31PN-EN 1093-9+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem -- Część 9: Parametr stężenia zanieczyszczenia, metoda badania w pomieszczeniuEN 1093-9:1998+A1:200808.09.2009
32PN-EN 1093-11+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem -- Część 11: Wskaźnik oczyszczeniaEN 1093-11:2001+A1:200808.09.2009
33PN-EN 1127-1:2011Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodykaEN 1127-1:201118.11.2011EN 1127-1:2007

Uwaga 2.1

31.07.2014
34PN-EN 1299+A1:2010Drgania mechaniczne i wstrząsy -- Wibroizolacja maszyn -- Informacje dotyczące stosowania izolacji źródłaEN 1299:1997+A1:200808.09.2009
35PN-EN 1837+A1:2009Bezpieczeństwo maszyn -- Integralne oświetlenie maszynEN 1837:1999+A1:200918.12.2009
36PN-EN 12198-1+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny -- Część 1: Zasady ogólneEN 12198-1:2000+A1:200808.09.2009
37PN-EN 12198-2+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny -- Część 2: Sposób pomiaru emitowanego promieniowaniaEN 12198-2:2002+A1:200808.09.2009
38PN-EN 12198-3+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny -- Część 3: Zmniejszenie promieniowania przez tłumienie lub ekranowanieEN 12198-3:2002+A1:200808.09.2009
39PN-EN 12254:2011Ekrany dla laserowych stanowisk roboczych -- Wymagania bezpieczeństwa i badaniaEN 12254:201026.05.2010EN 12254:1998 +A2:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.09.2010)
40PN-EN 12254:2011/AC:2012EN 12254:2010/AC:2011
41PN-EN 12786:2013-07Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania dotyczące opracowywania rozdziałów na temat drgań w normach z zakresu bezpieczeństwaEN 12786:201328.11.2013
42PN-EN 13478+A1:2008Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie pożarom i ochrona przeciwpożarowaEN 13478:2001+A1:200808.09.2009
43PN-EN 13490+A1:2010Drgania mechaniczne -- Wózki jezdniowe -- Ocena laboratoryjna i wymagania dotyczące drgań fotela operatoraEN 13490:2001+A1:200808.09.2009
44PN-EN 15967:2011Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i parEN 15967:201118.11.2011
45PN-EN 30326-1:2000Drgania mechaniczne -- Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe -- Wymagania podstawoweEN 30326-1:199408.09.2009
46PN-EN 30326-1:2000/A1:2008EN 30326-1:1994/A1:200708.09.2009Uwaga 3Termin minął (28.12.2009)
47PN-EN 30326-1:2000/A2:2012EN 30326-1:1994/A2:201129.02.2012Uwaga 3Termin minął (30.06.2012)
48PN-EN ISO 3741:2011Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w komorach pogłosowychEN ISO 3741:201008.04.2011EN ISO 3741: 2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2011)
49PN-EN ISO 3743-1:2011Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych -- Część 1: Metoda porównawcza w pomieszczeniu pomiarowym o ścianach odbijających dźwiękEN ISO 3743-1:201008.04.2011EN ISO 3743-1: 2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2011)
50PN-EN ISO 3743-2:2010Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego -- Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych -- Część 2: Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowychEN ISO 3743-2:200918.12.2009
51PN-EN ISO 3744:2011Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwiękEN ISO 3744:201008.04.2011EN ISO 3744: 2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2011)
52PN-EN ISO 3745:2012Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody dokładne w pomieszczeniach bezechowych i w pomieszczeniach bezechowych z odbijającą podłogąEN ISO 3745:201205.06.2012EN ISO 3745: 2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.09.2012)
53PN-EN ISO 3746:2011Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwiękEN ISO 3746:201008.04.2011EN ISO 3746: 2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2011)
54PN-EN ISO 3747:2011Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metoda techniczna i orientacyjna w warunkach in situ w środowisku pogłosowymEN ISO 3747:201008.04.2011EN ISO 3747: 2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2011)
55PN-EN ISO 4413:2011Napędy i sterowania hydrauliczne -- Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementówEN ISO 4413:201008.04.2011EN 982:1996 +A1:2008 Uwaga 2.1Termin minął (30.11.2011)
56PN-EN ISO 4414:2011Napędy i sterowania pneumatyczne -- Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementówEN ISO 4414:201008.04.2011EN 983:1996 +A1:2008 Uwaga 2.1Termin minął (30.11.2011)
57PN-EN ISO 4871:2012Akustyka -- Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeńEN ISO 4871:200918.12.2009
58PN-EN ISO 5136:2009Akustyka -- Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza -- Metoda kanałowaEN ISO 5136:200918.12.2009
59PN-EN ISO 7235:2009Akustyka -- Metody laboratoryjne pomiaru tłumików kanałowych oraz elementów końcowych -- Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitegoEN ISO 7235:200918.12.2009
60PN-EN ISO 7731:2009Ergonomia -- Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów pracy -- Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwaEN ISO 7731:200808.09.2009
61PN-EN ISO 9614-1:2010Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku -- Część 1: Metoda stałych punktów pomiarowychEN ISO 9614-1:200918.12.2009
62PN-EN ISO 9614-3:2010Akustyka -- Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku -- Część 3: Dokładna metoda omiataniaEN ISO 9614-3:200918.12.2009
63PN-EN ISO 11145:2010Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Słownik i symboleEN ISO 11145:200808.09.2009
64PN-EN ISO 11161:2007Bezpieczeństwo maszyn -- Zintegrowane systemy produkcyjne -- Wymagania podstawoweEN ISO 11161:200726.05.2010
65PN-EN ISO 11161:2007/A1:2010EN ISO 11161:2007/ A1:201026.05.2010Uwaga 3Termin minął (30.09.2010)
66PN-EN ISO 11200:2011Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wytyczne stosowania podstawowych norm dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscachEN ISO 11200:200918.12.2009
67PN-EN ISO 11201:2012Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk z pomijalnymi poprawkami środowiskowymiEN ISO 11201:201020.10.2010EN ISO 11201: 2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.11.2010)
68PN-EN ISO 11202:2012Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowychEN ISO 11202:201020.10.2010EN ISO 11202: 2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.11.2010)
69PN-EN ISO 11203:2010Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznejEN ISO 11203:200918.12.2009
70PN-EN ISO 11204:2010Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach -- Metoda wymagająca poprawek środowiskowychEN ISO 11204:201020.10.2010EN ISO 11204: 2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.11.2010)
71PN-EN ISO 11205:2010Akustyka -- Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia -- Metoda techniczna wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji w warunkach in situ na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie pomiarów natężenia dźwiękuEN ISO 11205:200918.12.2009
72PN-EN ISO 11546-1:2010Akustyka -- Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów -- Część 1: Pomiary w warunkach laboratoryjnych (dla celów deklaracji)EN ISO 11546-1:200918.12.2009
73PN-EN ISO 11546-2:2010Akustyka -- Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów -- Część 2: Pomiary w warunkach terenowych (dla celów akceptacji i weryfikacji)EN ISO 11546-2:200918.12.2009
74PN-EN ISO 11554:2010Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Metody badania mocy, energii i charakterystyk czasowych wiązki laserowejEN ISO 11554:200808.09.2009
75PN-EN ISO 11688-1:2010Akustyka -- Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu maszyn i urządzeń o ograniczonym hałasie -- Część 1: ProjektowanieEN ISO 11688-1:200918.12.2009
76PN-EN ISO 11691:2009Akustyka -- Pomiary tłumienia wtrącenia tłumików kanałowych bez przepływu -- Laboratoryjna metoda orientacyjnaEN ISO 11691:200918.12.2009
77PN-EN ISO 11957:2010Akustyka -- Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości kabin -- Pomiary laboratoryjne i terenoweEN ISO 11957:200918.12.2009
78PN-EN ISO 13732-1:2009Ergonomia środowiska termicznego -- Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni - Część 1: Powierzchnie gorąceEN ISO 13732-1:200808.09.2009
79PN-EN ISO 13732-3:2009Ergonomia środowiska termicznego -- Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni - Część 3: Powierzchnie zimneEN ISO 13732-3:200808.09.2009
80PN-EN ISO 13753:2010Drgania mechaniczne i wstrząsy -- Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne -- Metoda wyznaczania współczynnika przenoszenia drgań materiałów elastycznych obciążonych układem ręka-ramięEN ISO 13753:200808.09.2009
81PN-EN ISO 13849-1:2008Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowaniaEN ISO 13849-1:200808.09.2009EN ISO 13849-1: 2006

EN 954-1:1996 Uwaga 2.1

Termin minął (31.12.2011)
82PN-EN ISO 13849-1:2008/AC:2009EN ISO 13849-1:2008/ AC:2009
83PN-EN ISO 13849-2:2013-04Bezpieczeństwo maszyn -- Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 2: WalidacjaEN ISO 13849-2:201205.04.2013EN ISO 13849-2: 2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2013)
84PN-EN ISO 13850:2012Bezpieczeństwo maszyn -- Zatrzymanie awaryjne -- Zasady projektowaniaEN ISO 13850:200808.09.2009
85PN-EN ISO 13855:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowiekaEN ISO 13855:201020.10.2010EN 999:1998 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.11.2010)
86PN-EN ISO 13856-1:2013-08Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia ochronne czułe na nacisk -- Część 1: Ogólne zasady projektowania oraz badań mat i podłóg czułych na naciskEN ISO 13856-1:201328.11.2013EN 1760-1: 1997 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (28.11.2013)
87PN-EN ISO 13856-2:2013-08Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia ochronne czułe na nacisk -- Część 2: Ogólne zasady projektowania oraz badań obrzeży i listew czułych na naciskEN ISO 13856-2:201328.11.2013EN 1760-2: 2001 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (28.11.2013)
88PN-EN ISO 13856-3:2013-11Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia ochronne czułe na nacisk -- Część 3: Ogólne zasady projektowania oraz badań zderzaków, płyt, linek i podobnych urządzeń czułych na naciskEN ISO 13856-3:201328.11.2013EN 1760-3:2004 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.01.2014)
89PN-EN ISO 13857:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznychEN ISO 13857:200808.09.2009
90PN-EN ISO 14119:2014-03Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami -- Zasady projektowania i doboruEN ISO 14119:201311.04.2014EN 1088:1995 +A2:2008

Uwaga 2.1

30.04.2015
91PN-EN ISO 14122-1:2005Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 1: Dobór stałych środków dostępu między dwoma poziomamiEN ISO 14122-1:200120.10.2010
92PN-EN ISO 14122-1:2005/A1:2010EN ISO 14122-1:2001/ A1:201020.10.2010Uwaga 3Termin minął (31.10.2010)
93PN-EN ISO 14122-2:2005Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 2: Pomosty robocze i przejściaEN ISO 14122-2:200120.10.2010
94PN-EN ISO 14122-2:2005/A1:2010EN ISO 14122-2:2001/ A1:201020.10.2010Uwaga 3Termin minął (31.10.2010)
95PN-EN ISO 14122-3:2005Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 3: Schody, schody drabinowe i balustradyEN ISO 14122-3:200120.10.2010
96PN-EN ISO 14122-3:2005/A1:2010EN ISO 14122-3:2001/ A1:201020.10.2010Uwaga 3Termin minął (31.10.2010)
97PN-EN ISO 14122-4:2006Bezpieczeństwo maszyn -- Stałe środki dostępu do maszyn -- Część 4: Drabiny stałeEN ISO 14122-4:200408.04.2011
98PN-EN ISO 14122-4:2006/A1:2010EN ISO 14122-4:2004/ A1:201008.04.2011Uwaga 3Termin minął (08.04.2011)
99PN-EN ISO 14159:2008Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania w zakresie higieny dotyczące projektowania maszynyEN ISO 14159:200808.09.2009
100PN-EN ISO 14738:2009Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania antropometryczne dotyczące projektowania stanowisk pracy przy maszynieEN ISO 14738:200808.09.2009
101PN-EN ISO 15536-1:2009Ergonomia -- Komputerowe manekiny i płaskie modele ciała człowieka -- Część 1: Wymagania ogólneEN ISO 15536-1:200808.09.2009
102PN-EN ISO 20643:2009Drgania mechaniczne -- Maszyny trzymane w ręku lub prowadzone ręką -- Zasady określania emisji drgańEN ISO 20643:200808.09.2009
103PN-EN ISO 20643:2009/A1:2012EN ISO 20643:2008/ A1:201215.11.2012Uwaga 3Termin minął (31.01.2013)
Normy typu C

Normy typu C zawierają specyfikacje dotyczące określonej kategorii maszyn. Maszyny różnego typu należące do kategorii objętej normą typu C są przeznaczone do podobnego użytku oraz stwarzają podobny poziom ryzyka. Normy typu C mogą odwoływać się do norm typu A lub B, wskazując, które specyfikacje normy typu A lub B mają zastosowanie do kategorii danych maszyn. Jeżeli ze względu na określone aspekty bezpieczeństwa maszyny norma typu C odbiega od specyfikacji norm typu A lub B, specyfikacje normy typu C mają pierwszeństwo przed specyfikacjami normy typu A lub B. Stosowanie specyfikacji normy typu C na podstawie oceny ryzyka producenta stanowi podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w -0ia i bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie maszyn, które obejmuje norma. Niektóre normy typu C są publikowane w kilku częściach, przy czym część 1 normy zawiera ogólne specyfikacje mające zastosowanie do rodziny maszyn, a pozostałe części normy zawierają specyfikacje dotyczące poszczególnych kategorii maszyn należących do danej rodziny, uzupełniając lub zmieniając specyfikacje podane w części 1.W przypadku norm typu C posiadających taką formę, podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy w sprawie maszyn stanowi stosowanie ogólnej części 1 normy oraz jej odpowiednich szczegółowych części.

104PN-EN 81-3+A1:2008Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Część 3: Dźwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczneEN 81-3:2000+A1:200808.09.2009
105PN-EN 81-3+A1:2008/AC:2009EN 81-3:2000+A1:2008/ AC:2009
106PN-EN 81-31:2010Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi do transportu wyłącznie towarów -- Część 31: Dźwigi do transportu wyłącznie towarów z dostępemEN 81-31:201020.10.2010
107PN-EN 81-40:2008Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów -- Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania sięEN 81-40:200808.09.2009
108PN-EN 81-41:2011Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów -- Część 41: Platformy podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania sięEN 81-41:201008.04.2011
109PN-EN 81-43:2009Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów -- Część 43: Dźwigi przeznaczone do dźwignicEN 81-43:200908.09.2009
110PN-EN 115-1+A1:2010Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych -- Część 1: Budowa i instalowanieEN 115-1:2008+A1:201026.05.2010EN 115-1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.09.2010)
111PN-EN 201:2011Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Wtryskarki -- Wymagania bezpieczeństwaEN 201:200918.12.2009
112PN-EN 267+A1:2011Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłeEN 267:2009+A1:201118.11.2011EN 267:2009 Uwaga 2.1Termin minął (29.02.2012)
113PN-EN 280:2013-11Podesty ruchome przejezdne -- Obliczenia projektowe -- Kryteria stateczności -- Budowa -- Bezpieczeństwo -- Badania i próbyEN 280:201328.11.2013EN 280:2001 +A2:2009

Uwaga 2.1

31.01.2015
114PN-EN 289+A1:2008Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Prasy -- Wymagania bezpieczeństwaEN 289:2004+A1:200808.09.2009
115PN-EN 303-5:2012Kotły grzewcze -- Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW -- Terminologia, wymagania, badania i oznakowanieEN 303-5:201224.08.2012
116PN-EN 378-2+A2:2012Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanieEN 378-2:2008+A2:201224.08.2012EN 378-2:2008 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.11.2012)
117PN-EN 415-1+A1:2009Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 1: Terminologia i klasyfikacja maszyn pakujących i wyposażenia dodatkowegoEN 415-1:2000+A1:200908.09.2009
118PN-EN 415-3+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 3: Maszyny formujące, napełniające i zamykająceEN 415-3:1999+A1:200918.12.2009
119PN-EN 415-5+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 5: OwijarkiEN 415-5:2006+A1:200918.12.2009
120PN-EN 415-6:2013-09Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 6: Owijarki do paletowych jednostek ładunkowychEN 415-6:201328.11.2013EN 415-6:2006 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.11.2013)
121PN-EN 415-7+A1:2008Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 7: Załadowarki i wyładowarkiEN 415-7:2006+A1:200808.09.2009
122PN-EN 415-8:2008Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 8: Maszyny do tamowaniaEN 415-8:200808.09.2009
123PN-EN 415-9:2009Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 9: Metody pomiaru hałasu maszyn pakujących, linii pakujących i wyposażenia dodatkowego, klasa dokładności 2 i 3EN 415-9:200918.12.2009
124PN-EN 415-10:2014-02Bezpieczeństwo maszyn pakujących -- Część 10: Wymagania ogólneEN 415-10:2014Pierwsza

publikacja

125PN-EN 422:2010Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem -- Wymagania bezpieczeństwaEN 422:200908.09.2009
126PN-EN 453+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Miesiarki do ciasta -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 453:2000+A1:200926.05.2010
127PN-EN 454+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Ubijarki i miesiarki planetarne -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 454:2000+A1:200926.05.2010
128PN-EN 474-1+A4:2014-02Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólneEN 474-1:2006+A4:201328.11.2013EN 474-1:2006 +A3:2013 Uwaga 2.1Termin minął (28.11.2013)
129PN-EN 474-1+A4:2014-02/AC:2014-04EN 474-1:2006+A4:2013/ AC:2014
130PN-EN 474-2+A1:2009Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowychEN 474-2:2006+A1:200808.09.2009
131PN-EN 474-3+A1:2009Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Wymagania dotyczące ładowarekEN 474-3:2006+A1:200908.09.2009
132PN-EN 474-4+A2:2012Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Wymagania dotyczące koparko- ładowarekEN 474-4:2006+A2:201223.03.2012
133PN-EN 474-5+A3:2013-11Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Wymagania dotyczące koparek hydraulicznychEN 474-5:2006+A3:201328.11.2013EN 474-5:2006 +A1:2009 +A2:2012

Uwaga 2.1

Termin minął (31.01.2014)
134PN-EN 474-6+A1:2010Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Wymagania dotyczące wywrotekEN 474-6:2006+A1:200908.09.2009
135PN-EN 474-7+A1:2010Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Wymagania dotyczące zgarniarekEN 474-7:2006+A1:200908.09.2009
136PN-EN 474-8+A1:2010Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Wymagania dotyczące równiarekEN 474-8:2006+A1:200908.09.2009
137PN-EN 474-9+A1:2010Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Wymagania dotyczące układarek rurEN 474-9:2006+A1:200908.09.2009
138PN-EN 474-10+A1:2010Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowówEN 474-10:2006+A1:200908.09.2009
139PN-EN 474-11+A1:2010Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 11: Wymagania dotyczące ugniatarekEN 474-11:2006+A1:200808.09.2009
140PN-EN 474-12+A1:2010Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 12: Wymagania dotyczące koparek linowychEN 474-12:2006+A1:200808.09.2009
141PN-EN 500-1+A1:2010Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólneEN 500-1:2006+A1:200926.05.2010
142PN-EN 500-2+A1:2009Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do nawierzchni drogowychEN 500-2:2006+A1:200808.09.2009
143PN-EN 500-3+A1:2009Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklinguEN 500-3:2006+A1:200808.09.2009
144PN-EN 500-4:2011Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do zagęszczaniaEN 500-4:201120.07.2011EN 500-4:2006 +A1:2009 Uwaga 2.1Termin minął (31.08.2011)
145PN-EN 500-6+A1:2010Przejezdne maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo - Część 6: Wymagania szczegółowe dotyczące układarekEN 500-6:2006+A1:200808.09.2009
146PN-EN 528:2012Układnice -- Wymagania bezpieczeństwaEN 528:200808.09.2009
147PN-EN 609-1+A2:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące łuparek do drewna - Część 1: Łuparki klinoweEN 609-1:1999+A2:200918.12.2009
148PN-EN 609-2+A1:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące łuparek do drewna - Część 2: Łuparki śruboweEN 609-2:1999+A1:200918.12.2009
149PN-EN 617+A1:2011Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczychEN 617:2001+A1:201008.04.2011
150PN-EN 618+A1:2011Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu materiałów masowych z wyłączeniem przenośników taśmowych stałychEN 618:2002+A1:201008.04.2011
151PN-EN 619+A1:2011Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowychEN 619:2002+A1:201008.04.2011
152PN-EN 620+A1:2011Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowychEN 620:2002+A1:201008.04.2011
153PN-EN 676+A2:2008Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowychEN 676:2003+A2:200808.09.2009
154PN-EN 676+A2:2008/AC:2009EN 676:2003+A2:2008/ AC:2008
155PN-EN 690:2014-02Maszyny rolnicze -- Rozrzutniki obornika -- BezpieczeństwoEN 690:201311.04.2014EN 690:1994 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2014)
156PN-EN 692+A1:2010Obrabiarki -- Prasy mechaniczne -- BezpieczeństwoEN 692:2005+A1:200908.09.2009
157PN-EN 693+A2:2012Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Prasy hydrauliczneEN 693:2001+A2:201118.11.2011EN 693:2001 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.03.2012)
158PN-EN 703+A1:2009Maszyny rolnicze -- Maszyny do załadunku, mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki - BezpieczeństwoEN 703:2004+A1:200918.12.2009
159PN-EN 706+A1:2009Maszyny rolnicze -- Maszyny do przycinania pędów winorośli - BezpieczeństwoEN 706:1996+A1:200918.12.2009
160PN-EN 707+A1:2009Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 707:1999+A1:200918.12.2009
161PN-EN 709+A4:2010Maszyny rolnicze i leśne -- Ciągniki jednoosiowe z glebogryzarką i glebogryzarki silnikowe, prowadzone przez operatora pieszego -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 709:1997+A4:200926.05.2010EN 709:1997 +A2:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.12.2010)
162PN-EN 710+A1:2012Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla odlewniczych maszyn i urządzeń do wykonywania form i rdzeni oraz wyposażenia towarzyszącegoEN 710:1997+A1:201020.10.2010
163PN-EN 741+A1:2011Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalacji i elementów transportu pneumatycznego materiałów masowychEN 741:2000+A1:201008.04.2011
164PN-EN 746-1+A1:2012Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przemysłowych do procesów cieplnychEN 746-1: 1997+A1:200918.12.2009
165PN-EN 746-2:2010Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów spalania i układów paliwowychEN 746-2:201020.10.2010
166PN-EN 746-3+A1:2012Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych -- Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wytwarzania i stosowania atmosfer gazowychEN 746-3:1997+A1:200908.09.2009
167PN-EN 786+A2:2009Maszyny ogrodnicze -- Elektryczne przycinarki trawnikowe prowadzone przez operatora i ręczne oraz krawędziarki trawnikowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 786:1996+A2:200918.12.2009
168PN-EN 791+A1:2009Wiertnice - BezpieczeństwoEN 791:1995+A1:200908.09.2009
169PN-EN 792-13+A1:2008Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznychEN 792-13:2000+A1:200808.09.2009
170PN-EN 809+A1:2009Pompy i zespoły pompowe do cieczy -- Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN 809:1998+A1:200918.12.2009
171PN-EN 809+A1:2009/AC:2010EN 809:1998+A1:2009/ AC:2010
172PN-EN 815+A2:2009Bezpieczeństwo maszyn do bezosłonowego wiercenia tuneli i do bezżerdziowego wiercenia szybów w skale -- Wymagania bezpieczeństwaEN 815:1996+A2:200808.09.2009
173PN-EN 818-1+A1:2008Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Ogólne warunki odbioruEN 818-1:1996+A1:200808.09.2009
174PN-EN 818-2+A1:2008Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Łańcuch średnio dokładny o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych -- Klasa 8EN 818-2:1996+A1:200808.09.2009
175PN-EN 818-3+A1:2008Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Średnio dokładny łańcuch do zawiesi łańcuchowych -- Klasa 4EN 818-3:1999+A1:200808.09.2009
176PN-EN 818-4+A1:2008Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Zawiesia łańcuchowe -- Klasa 8EN 818-4:1996+A1:200808.09.2009
177PN-EN 818-5+A1:2008Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zawiesia łańcuchowe -- Klasa 4EN 818-5:1999+A1:200808.09.2009
178PN-EN 818-6+A1:2008Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Zawiesia łańcuchowe -- Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcęEN 818-6:2000+A1:200808.09.2009
179PN-EN 818-7+A1:2008Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Dokładny łańcuch dźwignicy -- Klasa T (Typy T, DAT i DT)EN 818-7:2002+A1:200808.09.2009
180PN-EN 848-1+A2:2013-03Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Frezarki jednostronne -- Część 1: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionoweEN 848-1:2007+A2:201215.11.2012EN 848-1:2007 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.03.2013)
181PN-EN 848-2+A2:2013-03Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Frezarki jednostronne -- Część 2: Frezarki górnowrzecionowe jednowrzecionowe z podawaniem ręcznym/z wbudowanym mechanizmem posuwowymEN 848-2:2007+A2:201215.11.2012EN 848-2:2007 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.03.2013)
182PN-EN 848-3:2013-04Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Frezarki jednostronne -- Część 3: Wiertarki i frezarki sterowane numerycznie (NC)EN 848-3:201205.04.2013EN 848-3:2007 +A2:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2013)
183PN-EN 859+A2:2012Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwemEN 859:2007+A2:201224.08.2012EN 859:2007 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.12.2012)
184PN-EN 860+A2:2012Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Jednostronne strugarki grubiarkiEN 860:2007+A2:201224.08.2012EN 860:2007 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.12.2012)
185PN-EN 861+A2:2012Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Strugarki wyrówniarko-grubiarkiEN 861:2007+A2:201224.08.2012EN 861:2007 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.12.2012)
186PN-EN 869+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla stanowisk do ciśnieniowego odlewania metaliEN 869:2006+A1:200908.09.2009
187PN-EN 908+A1:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Deszczujące maszyny bębnowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 908:1999+A1:200918.12.2009
188PN-EN 909+A1:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Maszyny deszczujące typu obrotowego i frontalnego -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 909:1998+A1:200918.12.2009
189PN-EN 930+A2:2010Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry -- Maszyny do ścierania, szlifowania, polerowania i frezowania -- Wymagania bezpieczeństwaEN 930:1997+A2:200918.12.2009
190PN-EN 931+A2:2010Maszyny do produkcji obuwia -- Ćwiekarki -- Wymagania bezpieczeństwaEN 931:1997+A2:200918.12.2009
191PN-EN 940+A1:2012Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Obrabiarki kombinowaneEN 940:2009+A1:201205.06.2012EN 940:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.08.2012)
192PN-EN 972+A1:2010Maszyny garbarskie -- Maszyny walcowe -- Wymagania bezpieczeństwaEN 972:1998+A1:201008.04.2011
193PN-EN 972+A1:2010/AC:2011EN 972:1998+A1:2010/ AC:2011
194PN-EN 996+A3:2009Sprzęt do palowania -- Wymagania bezpieczeństwaEN 996:1995+A3:200908.09.2009
195PN-EN 1010-1+A1:2011Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 1: Wymagania wspólneEN 1010-1:2004+A1:201008.04.2011
196PN-EN 1010-2+A1:2011Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 2: Maszyny do drukowania i maszyny do lakierowania, łącznie z urządzeniami prepressEN 1010-2:2006+A1:201008.04.2011
197PN-EN 1010-3+A1:2011Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 3: KrajarkiEN 1010-3:2002+A1:200918.12.2009
198PN-EN 1010-4+A1:2011Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 4: Maszyny introligatorskie, maszyny do przetwarzania papieru i maszyny wykończająceEN 1010-4:2004+A1:200918.12.2009
199PN-EN 1012-1:2011Sprężarki i pompy próżniowe -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Sprężarki powietrzaEN 1012-1:201008.04.2011
200PN-EN 1012-2+A1:2011Sprężarki i pompy próżniowe -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 2: Pompy próżnioweEN 1012-2:1996+A1:200918.12.2009
201PN-EN 1012-3:2014-03Sprężarki i pompy próżniowe -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 3: Sprężarki procesoweEN 1012-3:201311.04.2014
202PN-EN 1028-1+A1:2008Pompy pożarnicze -- Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym -- Część 1: Klasyfikacja -- Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwaEN 1028-1:2002+A1:200808.09.2009
203PN-EN 1028-2+A1:2008Pompy pożarnicze -- Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym -- Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwaEN 1028-2:2002+A1:200808.09.2009
204PN-EN 1034-1+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 1: Wymagania ogólneEN 1034-1:2000+A1:201026.05.2010
205PN-EN 1034-2+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 2: Korowarki bębnoweEN 1034-2:2005+A1:200926.05.2010
206PN-EN 1034-3:2012Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 3: Nawijarki i przewijarkiEN 1034-3:201129.02.2012EN 1034-3:1999 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2012)
207PN-EN 1034-4+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 4: Rozwłókniacze i ich urządzenia załadowczeEN 1034-4:2005+A1:200926.05.2010
208PN-EN 1034-5+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 5: Przekrawacze poprzeczneEN 1034-5:2005+A1:200926.05.2010
209PN-EN 1034-6+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 6: KalanderEN 1034-6:2005+A1:200926.05.2010
210PN-EN 1034-7+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 7: KadzieEN 1034-7:2005+A1:200926.05.2010
211PN-EN 1034-8:2012Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 8: Urządzenia oczyszczająceEN 1034-8:201205.06.2012
212PN-EN 1034-13+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 13: Maszyny do zdejmowania odrutowania z bel i z zespołów belEN 1034- 13:2005+A1:200926.05.2010
213PN-EN 1034-14+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 14: Rozcinarka rolEN 1034- 14:2005+A1:200926.05.2010
214PN-EN 1034-16:2012Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 16: Maszyny do produkcji papieru i tekturyEN 1034-16:201205.06.2012
215PN-EN 1034-17:2013-02Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 17: Maszyny do wytwarzania bibułki tissueEN 1034-17:201215.11.2012
216PN-EN 1034-21:2013-02Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 21: Maszyny powlekająceEN 1034-21:201215.11.2012
217PN-EN 1034-22+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 22: ŚcierakiEN 1034-22:2005+A1:200926.05.2010
218PN-EN 1034-26:2012Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 26: Pakowarki zwojówEN 1034-26:201224.08.2012
219PN-EN 1034-27:2013-02Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru -- Część 27: Układy do transportu zwojówEN 1034-27:201215.11.2012
220PN-EN 1114-1:2011Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Wytłaczarki i linie wytłaczarskie -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące wytłaczarekEN 1114-1:201129.02.2012
221PN-EN 1114-3+A1:2008Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Wytłaczarki i linie wytłaczarskie -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące odciągówEN 1114-3:2001+A1:200808.09.2009
222PN-EN 1127-2+A1:2010Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwaEN 1127-2:2002+A1:200808.09.2009
223PN-EN 1175-1+A1:2011Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wymagania elektryczne -- Część 1: Specjalne wymagania dotyczące wózków akumulatorowychEN 1175-1:1998+A1:201008.04.2011
224PN-EN 1175-2+A1:2011Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wymagania elektryczne -- Część 2: Specjalne wymagania dotyczące wózków o napędzie spalinowymEN 1175-2:1998+A1:201008.04.2011
225PN-EN 1175-3+A1:2011Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wymagania elektryczne -- Część 3: Specjalne wymagania dotyczące elektrycznych układów napędowych w wózkach z silnikiem spalinowymEN 1175-3:1998+A1:201008.04.2011
226PN-EN 1218-1+A1:2009Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Czopiarki - Część 1: Jednostronne czopiarki ze stołem przesuwnymEN 1218-1: 1999+A1:200918.12.2009
227PN-EN 1218-2+A1:2009Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Czopiarki - Część 2: Czopiarki dwustronne i/lub formatyzerki z gąsienicowym mechanizmem posuwowymEN 1218-2:2004+A1:200908.09.2009
228PN-EN 1218-3+A1:2009Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Czopiarki - Część 3: Czopiarki jednostronne z posuwem ręcznym i stołem przesuwnym do cięcia drewna budowlanegoEN 1218-3:2001+A1:200908.09.2009
229PN-EN 1218-4+A2:2009Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Czopiarki - Część 4: Maszyny do oklejania wąskich powierzchni z gąsienicowym mechanizmem posuwowymEN 1218-4:2004+A2:200908.09.2009
230PN-EN 1218-5+A1:2010Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Czopiarki - Część 5: Jednostronne formatyzerki ze stołem stałym i rolkowym lub gąsienicowym mechanizmem posuwowymEN 1218-5:2004+A1:200918.12.2009
231PN-EN 1247+A1:2010Maszyny odlewnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące kadzi, urządzeń do zalewania, maszyn do odlewania odśrodkowego, ciągłego i półciągłegoEN 1247:2004+A1:201008.04.2011
232PN-EN 1248+A1:2010Maszyny odlewnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do oczyszczania strumieniowo-ściernegoEN 1248:2001+A1:200908.09.2009
233PN-EN 1265+A1:2009Bezpieczeństwo maszyn -- Procedura badania hałasu maszyn i urządzeń odlewniczychEN 1265:1999+A1:200808.09.2009
234PN-EN 1374+A1:2010Maszyny rolnicze -- Wybieraki stacjonarne w silosach okrągłych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 1374:2000+A1:201020.10.2010
235PN-EN 1398:2009Mostki ładunkowe -- Wymagania bezpieczeństwaEN 1398:200908.09.2009
236PN-EN 1417+A1:2008Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Walcarki dwuwalcowe -- Wymagania bezpieczeństwaEN 1417:1996+A1:200808.09.2009
237PN-EN 1417+A1:2008/AC:2009EN 1417:1996+A1:2008/ AC:2009
238PN-EN 1459+A3:2012Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiemEN 1459:1998+A3:201223.03.2012
239PN-EN 1492-1+A1:2008Zawiesia tekstylne -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczeniaEN 1492-1:2000+A1:200808.09.2009
240PN-EN 1492-2+A1:2008Zawiesia tekstylne -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczeniaEN 1492-2:2000+A1:200808.09.2009
241PN-EN 1492-4+A1:2008Zawiesia włókienne -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Zawiesia włókienne ogólnego przeznaczenia z naturalnych i syntetycznych lin włókiennychEN 1492-4:2004+A1:200808.09.2009
242PN-EN 1493:2010Podnośniki pojazdówEN 1493:201008.04.2011EN 1493:1998 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (04.08.2011)
243PN-EN 1494+A1:2009Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewneEN 1494:2000+A1:200808.09.2009
244PN-EN 1495+A2:2009Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe samo wznosząceEN 1495:1997+A2:200918.12.2009
245PN-EN 1495+A2:2009/AC:2010EN 1495:1997+A2:2009/ AC:2010
Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt. 5.3.2.4, 7.1.2.12 akapit ostatni, tabeli 8 i pozycji 9 normy EN 1495:1997, w odniesieniu, do których nie przyznaje ona domniemania zgodności z przepisami dyrektywy 2006/42/WE.
246PN-EN 1501-1:2011Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników -- Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Część 1: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z tyłuEN 1501-1:201118.11.2011EN 1501-1:1998 +A2:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (29.02.2012)
247PN-EN 1501-2+A1:2012Pojazdy do usuwania odpadów i związane z nimi mechanizmy załadowcze -- Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Część 2: Pojazdy do usuwania odpadów, ładowane z bokuEN 1501-2:2005+A1:200929.12.2009
248PN-EN 1501-3:2009Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze -- Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Część 3: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z przoduEN 1501-3:200808.09.2009
249PN-EN 1501-4:2009Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze -- Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Część 4: Procedura pomiaru hałasu dla pojazdów do usuwania odpadów z pojemnikówEN 1501-4:200708.09.2009
250PN-EN 1501-5:2011Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników -- Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Część 5: Mechanizmy załadowcze do pojazdów do usuwania odpadów z pojemnikówEN 1501-5:201118.11.2011EN 1501-1:1998 +A2:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (29.02.2012)
251PN-EN 1526+A1:2010Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkachEN 1526:1997+A1:200808.09.2009
252PN-EN 1539:2012Suszarki i piece, w których są uwalniane substancje łatwopalne -- Wymagania bezpieczeństwaEN 1539:200926.05.2010
253PN-EN 1547+A1:2011Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych -- Sposoby badania hałasu urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych wraz z pomocniczymi urządzeniami transportuEN 1547:2001+A1:200908.09.2009
254PN-EN 1550+A1:2010Bezpieczeństwo obrabiarek -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa w koncepcji i konstrukcji uchwytów do mocowania przedmiotów obrabianychEN 1550:1997+A1:200808.09.2009
255PN-EN 1554:2012Taśmy przenośnikowe -- Badanie tarcia na bębnieEN 1554:201224.08.2012
256PN-EN 1570-1:2011Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych -- Część 1: Podnośniki stołowe obsługujące nie więcej niż dwa stałe przystankiEN 1570-1:201129.02.2012EN 1570:1998 +A2:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2012)
257PN-EN 1612-1+A1:2008Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny do formowania reaktywnego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące zespołów dozujących i mieszającychEN 1612-1:1997+A1:200808.09.2009
258PN-EN 1672-2+A1:2009Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Pojęcia podstawowe -- Część 2: Wymagania z zakresu higienyEN 1672-2:2005+A1:200908.09.2009
259PN-EN 1673+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Piece obrotowe -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 1673:2000+A1:200926.05.2010
260PN-EN 1674+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Wałkowarki do ciasta -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 1674:2000+A1:200926.05.2010
261PN-EN 1677-1+A1:2009Części składowe zawiesi -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Elementy stalowe kute, klasa 8EN 1677-1:2000+A1:200808.09.2009
262PN-EN 1677-2+A1:2009Części składowe zawiesi -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką, klasa 8EN 1677-2:2000+A1:200808.09.2009
263PN-EN 1677-3+A1:2009Części składowe zawiesi -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Haki stalowe kute, z klamrą zabezpieczającą -- Klasa 8EN 1677-3:2001+A1:200808.09.2009
264PN-EN 1677-4+A1:2009Części składowe zawiesi -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Ogniwa, klasa 8EN 1677-4:2000+A1:200808.09.2009
265PN-EN 1677-5+A1:2009Części składowe zawiesi -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką -- Klasa 4EN 1677-5:2001+A1:200808.09.2009
266PN-EN 1677-6+A1:2009Części składowe zawiesi -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Ogniwa - Klasa 4EN 1677-6:2001+A1:200808.09.2009
267PN-EN 1678+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Krajalnice warzyw - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 1678:1998+A1:201020.10.2010
268PN-EN 1679-1+A1:2011Silniki spalinowe tłokowe -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Silniki o zapłonie samoczynnymEN 1679-1:1998+A1:201120.07.2011
269PN-EN 1710+A1:2010Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczychEN 1710:2005+A1:200808.09.2009
270PN-EN 1710+A1:2010/AC:2011EN 1710:2005+A1:2008/ AC:2010
271PN-EN 1755+A2:2013-07Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych -- Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyleEN 1755:2000+A2:201328.11.2013EN 1755:2000 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (28.11.2013)
272PN-EN 1756-1+A1:2008Podesty ruchome załadowcze -- Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Podesty ruchome załadowcze towaroweEN 1756-1:2001+A1:200808.09.2009
273PN-EN 1756-2+A1:2009Podesty ruchome załadowcze -- Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 2: Podesty ruchome załadowcze osoboweEN 1756-2:2004+A1:200918.12.2009
274PN-EN 1777:2011Podnośniki hydrauliczne (PH) dla straży pożarnej -- Wymagania bezpieczeństwa i badaniaEN 1777:201026.05.2010EN 1777:2004 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.09.2010)
275PN-EN 1804-1+A1:2011Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej -- Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólneEN 1804-1:2001+A1:201026.05.2010
276PN-EN 1804-2+A1:2012Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej -- Część 2: Stojaki i pozostałe siłownikiEN 1804-2:2001+A1:201026.05.2010
277PN-EN 1804-3+A1:2012Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej -- Część 3: Hydrauliczne układy sterowaniaEN 1804-3:2006+A1:201026.05.2010
278PN-EN 1807-1:2013-08Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki taśmowe -- Część 1: Pilarki taśmowe stolarskie i rozdzielczeEN 1807-1:201328.11.2013EN 1807:1999 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (28.11.2013)
279PN-EN 1807-2:2013-08Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki taśmowe -- Część 2: Pilarki taśmowe do kłódEN 1807-2:201328.11.2013EN 1807:1999 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (28.11.2013
280PN-EN 1808+A1:2010Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych wiszących -- Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa - BadaniaEN 1808:1999+A1:201020.10.2010
281PN-EN 1829-1:2010Wysokociśnieniowe maszyny wodne strumieniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Część 1: MaszynyEN 1829-1:201026.05.2010
282PN-EN 1829-2:2009Wysokociśnieniowe maszyny wodne strumieniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Część 2: Węże, przewody wężowe i łącznikiEN 1829-2:200808.09.2009
283PN-EN 1829-2:2009/AC:2011EN 1829-2:2008/AC:2011
284PN-EN 1845:2009Maszyny do produkcji obuwia -- Maszyny do formowania obuwia -- Wymagania bezpieczeństwaEN 1845:200708.09.2009
285PN-EN 1846-2+A1:2013-07Samochody pożarnicze -- Część 2: Wymagania ogólne -- Bezpieczeństwo i parametryEN 1846-2:2009+A1:201328.11.2013EN 1846-2:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (28.11.2013)
286PN-EN 1846-3:2013-12Samochody pożarnicze -- Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe -- Bezpieczeństwo i parametryEN 1846-3:201328.11.2013EN 1846-3:2002 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (31.01.2014)
287PN-EN 1853+A1:2009Maszyny rolnicze -- Przyczepy wywrotki -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 1853:1999+A1:200918.12.2009
288PN-EN 1870-3+A1:2009Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 3: Pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego oraz kombinowane pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego/pilarki tarczowe stołoweEN 1870-3:2001+A1:200908.09.2009
289PN-EN 1870-4:2012Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-4:201205.06.2012EN 1870-4:2001 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.09.2012)
290PN-EN 1870-5+A2:2013-03Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 5: Kombinowane pilarki tarczowe stołowe/dolnowrzecionowe do cięcia poprzecznegoEN 1870-5:2002+A2:201215.11.2012EN 1870-5:2002 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.03.2013)
291PN-EN 1870-6+A1:2010Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 6: Pilarki do drewna opałowego oraz kombinowane pilarki do drewna opałowego/pilarki tarczowe stołowe z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-6:2002+A1:200918.12.2009
292PN-EN 1870-7:2013-04Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 7: Pilarki jednopiłowe do kłód z wbudowanym mechanizmem posuwowym stołu i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-7:201205.04.2013EN 1870-7:2002 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2013)
293PN-EN 1870-8:2013-05Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 8: Pilarki jednopiłowe do cięcia wzdłużnego z mechanicznym przesuwem zespołu piłującego, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-8:201205.04.2013EN 1870-8:2001 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.05.2013)
294PN-EN 1870-9:2013-03Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 9: Pilarki dwupiłowe do cięcia poprzecznego, z wbudowanym mechanizmem posuwowym i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-9:201215.11.2012EN 1870-9:2000 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.03.2013)
295PN-EN 1870-10:2013-10Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 10: Jednopiłowe, automatyczne i półautomatyczne pilarki dolnowrzecionowe poprzeczneEN 1870-10:201328.11.2013EN 1870-10:2003 +A1:2009 Uwaga 2.1Termin minął (30.11.2013)
296PN-EN 1870-11:2014-03Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 11: Jednopiłowe półautomatyczne poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe)EN 1870-11:201311.04.2014EN 1870-11:2003 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2014)
297PN-EN 1870-12:2014-03Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 12: Pilarki wahadłowe poprzeczneEN 1870-12:201311.04.2014EN 1870-12:2003 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2014)
298PN-EN 1870-13+A2:2012Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 13: Poziome pilarki do płyt z belką dociskowąEN 1870-13:2007+A2:201205.06.2012EN 1870-13:2007 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.09.2012)
299PN-EN 1870-14+A2:2012Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 14: Pionowe pilarki do płytEN 1870-14:2007+A2:201205.06.2012EN 1870-14:2007 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.09.2012)
300PN-EN 1870-15:2013-04Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 15: Wielopiłowe pilarki do cięcia poprzecznego z wbudowanym mechanizmem posuwowym przedmiotu obrabianego i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-15:201205.04.2013EN 1870-15:2004 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2013)
301PN-EN 1870-16:2013-04Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 16: Dwupiłowe pilarki do wykonywania uciosówEN 1870-16:201205.04.2013EN 1870-16:2005 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2013)
302PN-EN 1870-17:2013-04Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 17: Jednopiłowe, z posuwem ręcznym, poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe z posuwem ręcznym)EN 1870-17:2007+A2:200918.12.2009
303PN-EN 1870-18:2013-09Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 18: Pilarki formatoweEN 1870-18:201328.11.2013EN 1870-1:2007 +A1:2009 Uwaga 2.1Termin minął (28.11.2013)
304PN-EN 1870-19:2014-04Bezpieczeństwo maszyn do obróbki drewna -- Pilarki tarczowe -- Część 19: Pilarki tarczowe stołowe (ze stołem przesuwnym i bez) i pilarki dla potrzeb budownictwaEN 1870-19:201311.04.2014EN 1870-1:2007

Uwaga 2.1

Termin minął (31.05.2014)
305PN-EN 1889-1:2011Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Podziemne maszyny samobieżne -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Pojazdy oponoweEN 1889-1:201118.11.2011
306PN-EN 1889-2+A1:2010Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Podziemne maszyny samobieżne -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Lokomotywy szynoweEN 1889-2:2003+A1:200908.09.2009
307PN-EN 1915-1:2013-06Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania ogólne -- Część 1: Podstawowe wymagania bezpieczeństwaEN 1915-1:201328.11.2013EN 1915-1:2001 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (28.11.2013)
308PN-EN 1915-2+A1:2009Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania ogólne -- Część 2: Wymagania dotyczące stateczności i wytrzymałości, obliczenia i metody badańEN 1915-2:2001+A1:200908.09.2009
309PN-EN 1915-3+A1:2012Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania ogólne -- Część 3: Metody pomiaru i redukcja drgańEN 1915-3:2004+A1:200908.09.2009
310PN-EN 1915-4+A1:2009Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania ogólne -- Część 4: Metody pomiaru hałasu i jego redukcjaEN 1915-4:2004+A1:200908.09.2009
311PN-EN 1953:2014-02Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych -- Wymagania bezpieczeństwaEN 1953:201328.11.2013EN 1953:1998 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.03.2014)
312PN-EN 1974+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Krajalnice -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 1974:1998+A1:200918.12.2009
313PN-EN 12001:2013-02Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i zapraw -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12001:201215.11.2012EN 12001:2003 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (28.02.2013)
314PN-EN 12012-1+A1:2009Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniające -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn rozdrabniających nożowychEN 12012-1:2007+A1:200808.09.2009
315PN-EN 12012-3+A1:2008Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniające -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące rozdrabniaczy walcowychEN 12012-3:2001+A1:200808.09.2009
316PN-EN 12012-4+A1:2008Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny rozdrabniające -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące aglomeratorówEN 12012-4:2006 +A1:200808.09.2009
317PN-EN 12013+A1:2008Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Mieszarki zamknięte -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12013:2000+A1:200808.09.2009
318PN-EN 12016+A1:2013-12Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- OdpornośćEN 12016:201328.11.2013EN 12016:2004 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (28.02.2014)
319PN-EN 12041+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Formierki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12041:2000+A1:200918.12.2009
320PN-EN 12042+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Dzielarki ciasta -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12042:2005+A1:201008.04.2011
321PN-EN 12043+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Komory leżakowania -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12043:2000+A1:201008.04.2011
322PN-EN 12044+A1:2011Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry -- Maszyny do wycinania i dziurkowania -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12044:2005+A1:200918.12.2009
323PN-EN 12053+A1:2010Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Metody pomiaru emisji hałasuEN 12053:2001+A1:200808.09.2009
324PN-EN 12077-2+A1:2008Bezpieczeństwo dźwignic -- Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa -- Część 2: Ograniczniki i wskaźnikiEN 12077-2:1998+A1:200808.09.2009
325PN-EN 12110+A1:2008Maszyny do drążenia tuneli -- Śluzy powietrzne -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12110:2002+A1:200808.09.2009
326PN-EN 12111+A1:2009Maszyny do drążenia tuneli -- Kombajny chodnikowe, maszyny do urabiania ciągłego i maszyny udarowe -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12111:2002+A1:200918.12.2009
327PN-EN 12158-1+A1:2010Dźwigi budowlane towarowe -- Część 1: Dźwigi ze wstępem na platformęEN 12158-1:2000 +A1:201008.04.2011
328PN-EN 12158-2+A1:2010Dźwigi budowlane towarowe -- Część 2: Dźwigi pochyłe bez wstępu na podstawę ładunkowąEN 12158-2:2000+A1:201008.04.2011
329PN-EN 12159:2013-05Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną prowadzoną pionowoEN 12159:201205.04.2013EN 12159:2000 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.05.2013)
330PN-EN 12162+A1:2009Pompy do cieczy -- Wymagania bezpieczeństwa -- Procedura prób hydrostatycznychEN 12162:2001+A1:200908.09.2009
331PN-EN 12203+A1:2011Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry -- Prasy do obuwia i skóry -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12203:2003+A1:200918.12.2009
332PN-EN 12267+A1:2011Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Przecinarki tarczowe -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12267:2003+A1:201020.10.2010
333PN-EN 12268+A1:2011Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Przecinarki taśmowe -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12268:2003+A1:201020.10.2010
334PN-EN 12301+A1:2008Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Kalandry -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12301:2000+A1:200808.09.2009
335PN-EN 12312-1:2013-06Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 1: Schody pasażerskieEN 12312-1:201328.11.2013EN 12312-1:2001 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (28.11.2013)
336PN-EN 12312-2+A1:2010Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 2: Pojazdy zaopatrzenioweEN 12312-2:2002+A1:200908.09.2009
337PN-EN 12312-3+A1:2010Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 3: Pojazdy z przenośnikami taśmowymiEN 12312-3:2003+A1:200908.09.2009
338PN-EN 12312-4:2014-04Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 4: Pomosty wejściowe dla pasażerówEN 12312-4:2014Pierwsza

publikacja

EN 12312-4:2003 +A1:2009

Uwaga 2.1

30.09.2014
339PN-EN 12312-5+A1:2010Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 5: Sprzęt do tankowania statków powietrznychEN 12312-5:2005+A1:200908.09.2009
340PN-EN 12312-6+A1:2010Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 6: Urządzenia i sprzęt do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniemEN 12312-6:2004+A1:200908.09.2009
341PN-EN 12312-7+A1:2010Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 7: Pojazdy i urządzenia do przemieszczania statków powietrznychEN 12312-7:2005+A1:200908.09.2009
342PN-EN 12312-8+A1:2010Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 8: Schody i podesty obsługoweEN 12312-8:2005+A1:200908.09.2009
343PN-EN 12312-9:2013-06Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 9: Urządzenia do załadunku kontenerów/paletEN 12312-9:201328.11.2013EN 12312-9:2005 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (28.11.2013)
344PN-EN 12312-10+A1:2010Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 10: Transportery kontenerów/paletEN 12312-10:2005 +A1:200908.09.2009
345PN-EN 12312-12+A1:2010Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 12: Sprzęt do zaopatrywania w wodę pitnąEN 12312-12:2002 +A1:200908.09.2009
346PN-EN 12312-13+A1:2011Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 13: Sprzęt do obsługi toaletEN 12312-13:2002 +A1:200908.09.2009
347PN-EN 12312-14+A1:2009Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 14: Pojazdy i urządzenia do transportu na pokład pasażerów niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością poruszania sięEN 12312-14:2006 +A1:200908.09.2009
348PN-EN 12312-15+A1:2011Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 15: Ciągniki do przyczep bagażowych i innych urządzeńEN 12312-15:2006 +A1:200908.09.2009
349PN-EN 12312-16+A1:2011Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 16: Urządzenia do rozruchu powietrzemEN 12312-16:2005 +A1:200908.09.2009
350PN-EN 12312-17+A1:2012Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 17: Sprzęt do klimatyzacjiEN 12312-17:2004 +A1:200908.09.2009
351PN-EN 12312-18+A1:2012Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 18: Urządzenia do zaopatrywania w azot lub tlenEN 12312-18:2005 +A1:200908.09.2009
352PN-EN 12312-19+A1:2012Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 19: Podnośniki płatowcowe, podnośniki poosiowe i dźwigniki hydrauliczne podogonoweEN 12312-19:2005 +A1:200908.09.2009
353PN-EN 12312-20+A1:2012Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 20: Urządzenia do naziemnego zasilania energią elektrycznąEN 12312-20:2005 +A1:200908.09.2009
354PN-EN 12321+A1:2010Maszyny dla górnictwa podziemnego -- Wymagania bezpieczeństwa dla przenośników zgrzebłowychEN 12321:2003+A1:200908.09.2009
355PN-EN 12331+A2:2012Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Wilki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12331:2003+A2:201020.10.2010
356PN-EN 12336+A1:2009Maszyny do drążenia tuneli -- Maszyny do drążenia tarczą, maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt okładzinowych -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12336:2005+A1:200808.09.2009
357PN-EN 12348+A1:2009Maszyny do wiercenia rdzeniowego mocowane na stojaku - BezpieczeństwoEN 12348:2000+A1:200908.09.2009
358PN-EN 12355+A1:2011Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Skórowarki i odbłoniarki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12355:2003+A1:201020.10.2010
359PN-EN 12385-1+A1:2009Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólneEN 12385-1:2002+A1:200808.09.2009
360PN-EN 12385-2+A1:2008Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Definicje, oznaczenie i klasyfikacjaEN 12385-2:2002+A1:200808.09.2009
361PN-EN 12385-3+A1:2008Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacjiEN 12385-3:2004+A1:200808.09.2009
362PN-EN 12385-4+A1:2008Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Liny splotkowe dla dźwignicEN 12385-4:2002+A1:200808.09.2009
363PN-EN 12385-10+A1:2008Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 10: Liny jednozwite dla ogólnych zastosowań w konstrukcjach technicznychEN 12385-10:2003 +A1:200808.09.2009
364PN-EN 12387+A1:2010Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry -- Modułowe wyposażenie do naprawy obuwia -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12387:2005+A1:200918.12.2009
365PN-EN 12409+A1:2012Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny do formowania termicznego -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12409:2008+A1:201129.02.2012EN 12409:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2012)
366PN-EN 12417+A2:2011Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Centra obróbkoweEN 12417:2001+A2:200908.09.2009
EN 12417:2001+A2:2009/ AC:2010
367PN-EN 12418+A1:2009Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia stosowane na placu budowy - BezpieczeństwoEN 12418:2000+A1:200908.09.2009
368PN-EN 12463+A1:2011Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Nadziewarki i urządzenia pomocnicze --Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12463:2004+A1:201120.07.2011
369PN-EN 12505+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Wirówki do przetwarzania olejów i tłuszczów spożywczych -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12505:2000+A1:200918.12.2009
370PN-EN 12525+A2:2010Maszyny rolnicze -- Ładowacze czołowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 12525:2000+A2:201026.05.2010
371PN-EN 12545+A1:2010Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry -- Pomiar hałasu -- Wymagania ogólneEN 12545:2000+A1:200908.09.2009
372PN-EN 12547+A1:2009Wirówki -- Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN 12547:1999+A1:200908.09.2009
373PN-EN 12549+A1:2008Akustyka -- Procedura badania hałasu narzędzi z napędem do montażu łączników -- Metoda technicznaEN 12549:1999+A1:200808.09.2009
374PN-EN 12581+A1:2012Urządzenia do powlekania -- Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektrolitycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12581:2005+A1:201020.10.2010
375PN-EN 12601:2011Zespoły prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi - BezpieczeństwoEN 12601:201008.04.2011
376PN-EN 12621+A1:2012Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12621:2006+A1:201020.10.2010
377PN-EN 12622+A1:2014-02Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy hydrauliczne krawędzioweEN 12622:2009+A1:201311.04.2014EN 12622:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2014)
378PN-EN 12629-1+A1:2010Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólneEN 12629-1:2000+A1:201008.04.2011
379PN-EN 12629-2+A1:2010Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Maszyny do produkcji bloczkówEN 12629-2:2002+A1:201008.04.2011
380PN-EN 12629-3+A1:2010Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Maszyny ze stołem przesuwnym i maszyny ze stołem obrotowymEN 12629-3:2002+A1:201008.04.2011
381PN-EN 12629-4+A1:2010Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Maszyny do produkcji dachówek betonowychEN 12629-4:2001+A1:201008.04.2011
382PN-EN 12629-5-1+A1:2010Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 5-1: Maszyny do produkcji rur w pozycji pionowejEN 12629-5-1:2003 +A1:201008.04.2011
383PN-EN 12629-5-2+A1:2010Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 5-2: Maszyny do produkcji rur w pozycji poziomejEN 12629-5-2:2003 +A1:201008.04.2011
384PN-EN 12629-5-3+A1:2010Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 5-3: Maszyny do sprężania rurEN 12629-5-3:2003 +A1:201008.04.2011
385PN-EN 12629-5-4+A1:2010Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 5-4: Maszyny do pokrywania rur betonowychEN 12629-5-4:2003 +A1:201008.04.2011
386PN-EN 12629-6+A1:2010Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji prefabrykowanych wyrobów żelbetowychEN 12629-6:2004+A1:201008.04.2011
387PN-EN 12629-7+A1:2010Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji wyrobów strunobetonowych na długich torachEN 12629-7:2004+A1:201008.04.2011
388PN-EN 12629-8+A1:2010Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Maszyny i urządzenia do produkcji silikatowych (i betonowych) elementów budowlanychEN 12629-8:2002+A1:201008.04.2011
389PN-EN 12635+A1:2010Bramy -- Instalowanie i użytkowanieEN 12635:2002+A1:200808.09.2009
390PN-EN 12643:2014-05Maszyny do robót ziemnych -- Maszyny na kołach z ogumieniem -- Wymagania dotyczące układu skrętuEN 12643:2014Pierwsza

publikacja

EN 12643:1997 +A1:2008

Uwaga 2.1

31.08.2014
391PN-EN 12644-1+A1:2008Dźwignice -- Informacje dotyczące eksploatacji i prób -- Część 1: InstrukcjeEN 12644-1:2001 +A1:200808.09.2009
392PN-EN 12644-2+A1:2008Dźwignice -- Informacje dotyczące eksploatacji i prób -- Część 2: ZnakowanieEN 12644-2:2000+A1:200808.09.2009
393PN-EN 12649+A1:2011Maszyny do zagęszczania i wygładzania betonu - BezpieczeństwoEN 12649:2008+A1:201118.11.2011EN 12649:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (31.01.2012)
394PN-EN 12653+A2:2010Maszyny do produkcji obuwia ze skóry i imitacji skóry -- Gwoździowarki -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12653:1999+A2:200918.12.2009
395PN-EN 12693:2010Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Wyporowe sprężarki ziębniczeEN 12693:200808.09.2009
396PN-EN 12717+A1:2011Bezpieczeństwo obrabiarek -- WiertarkiEN 12717:2001+A1:200908.09.2009
397PN-EN 12733+A1:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora pieszego -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 12733:2001+A1:200908.09.2009
398PN-EN 12750+A1:2013-07Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Frezarki czterostronneEN 12750:201328.11.2013EN 12750:2001 +A1:2009 Uwaga 2.1Termin minął (28.11.2013)
399PN-EN 12753+A1:2012Systemy cieplnego oczyszczania gazu wylotowego z urządzeń do obróbki powierzchni -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12753:2005+A1:201020.10.2010
400PN-EN 12757-1+A1:2012Mieszalniki materiałów powłokowych -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdówEN 12757-1:2005+A1:201020.10.2010
401PN-EN 12779+A1:2009Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna -- Systemy ze stałą instalacją do wyciągania wiórów i pyłu -- Działania dotyczące bezpieczeństwa i wymagania bezpieczeństwaEN 12779:2004+A1:200918.12.2009
402PN-EN 12851+A1:2012Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Przystawki wieloczynnościowych maszyn gastronomicznych -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12851:2005+A1:201026.05.2010
403PN-EN 12852+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Maszyny do rozdrabniania i miksery -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12852:2001+A1:201020.10.2010
404PN-EN 12853+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Ręczne miksery i ubijarki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12853:2001+A1:201020.10.2010
405PN-EN 12853+A1:2010/AC:2011EN 12853:2001+A1:2010/ AC:2010
406PN-EN 12854+A1:2012Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Mieszarki wysięgnikowe -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12854:2003+A1:201026.05.2010
407PN-EN 12855+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Kutry z obrotową misą -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12855:2003+A1:201020.10.2010
408PN-EN 12881-1+A1:2011Taśmy przenośnikowe -- Badanie palności metodą symulacji pożaru -- Część 1: Badania z wykorzystaniem palnika propanowegoEN 12881-1:2005+A1:200808.09.2009
409PN-EN 12881-2+A1:2011Taśmy przenośnikowe -- Badanie palności metodą symulacji pożaru-- Część 2: Badanie palności w dużej skaliEN 12881-2:2005+A1:200808.09.2009
410PN-EN 12882:2012Taśmy przenośnikowe ogólnego zastosowania -- Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowegoEN 12882:200808.09.2009
411PN-EN 12921-1+A1:2012Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN 12921-1:2005+A1:201020.10.2010
412PN-EN 12921-2+A1:2009Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach -- Część 2: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w cieczach na bazie wodyEN 12921-2:2005+A1:200808.09.2009
413PN-EN 12921-3+A1:2009Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach -- Część 3: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w cieczach palnychEN 12921-3:2005+A1:200808.09.2009
414PN-EN 12921-4+A1:2009Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach -- Część 4: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w rozpuszczalnikach chlorowcowychEN 12921-4:2005+A1:200808.09.2009
415PN-EN 12965+A2:2009Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Wały przegubowo-teleskopowe i ich osłony - BezpieczeństwoEN 12965:2003+A2:200918.12.2009
416PN-EN 12978+A1:2012Drzwi i bramy -- Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem -- Wymagania i metody badańEN 12978:2003+A1:200918.12.2009
417PN-EN 12981+A1:2010Urządzenia malarskie -- Kabiny malarskie do nanoszenia proszkowych organicznych wyrobów lakierowych -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12981:2005+A1:200908.09.2009
418PN-EN 12984+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Przenośne i/lub ręcznie prowadzone maszyny i urządzenia z mechanicznym napędem narzędzi tnących -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12984:2005+A1:201020.10.2010
419PN-EN 12999+A1:2012Dźwignice -- Żurawie przeładunkoweEN 12999:2011+A1:201224.08.2012EN 12999:2011 Uwaga 2.1Termin minął (31.12.2012)
420PN-EN 13000:2010Dźwignice -- Żurawie samojezdneEN 13000:201026.05.2010
421PN-EN 13000:2010/AC:2010EN 13000:2010/AC:2010
422PN-EN 13001-1+A1:2009Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 1: Postanowienia ogólne i wymaganiaEN 13001 -1:2004+A1:200908.09.2009
EN 13001-1:2004 +A1:2009/AC:2009
423PN-EN 13001-2:2011Bezpieczeństwo dźwignic -- Ogólne zasady projektowania -- Część 2: ObciążeniaEN 13001-2:201118.11.2011EN 13001-2:2004 +A3:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (18.11.2011)
EN 13001 -2:2011/AC:2012
424PN-EN 13001-3-1+A1:2013-09Dźwignice -- Ogólne zasady projektowania -- Część 3-1: Wyznaczanie ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnychEN 13001-3-1:2012 +A1:201328.11.2013EN 13001-3-1: 2012

Uwaga 2.1

Termin minął (31.01.2014)
425PN-EN 13015+A1:2008Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych -- Zasady opracowywania instrukcji konserwacjiEN 13015:2001+A1:200808.09.2009
426PN-EN 13019+A1:2009Maszyny do czyszczenia powierzchni drogowych -- Wymagania bezpieczeństwaEN 13019:2001+A1:200808.09.2009
427PN-EN 13020+A1:2010Maszyny do obróbki nawierzchni drogowej -- Wymagania bezpieczeństwaEN 13020:2004+A1:201020.10.2010
428PN-EN 13021+A1:2009Maszyny do zimowego utrzymania dróg -- Wymagania bezpieczeństwaEN 13021:2003+A1:200808.09.2009
429PN-EN 13023+A1:2010Metody pomiaru hałasu maszyn poligraficznych, przetwórczych i papierniczych oraz urządzeń pomocniczych -- Klasy dokładności 2 i 3EN 13023:2003+A1:201026.05.2010
430PN-EN 13035-1:2008Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Urządzenia do magazynowania, przenoszenia i transportu wewnątrz zakładuEN 13035-1:200808.09.2009
431PN-EN 13035-2:2008Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 2: Urządzenia do magazynowania, przenoszenia i transportu poza zakłademEN 13035-2:200808.09.2009
432PN-EN 13035-3+A1:2009Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 3: Maszyny do cięciaEN 13035-3:2003+A1:200918.12.2009
433PN-EN 13035-3+A1:2009/AC:2010EN 13035-3:2003 +A1:2009/AC:2010
434PN-EN 13035-4+A1:2010Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 4: Stoły przechylneEN 13035-4:2003+A1:200926.05.2010
435PN-EN 13035-5+A1:2010Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 5: Maszyny i urządzenia do spiętrzania i zdejmowaniaEN 13035-5:2006+A1:200926.05.2010
436PN-EN 13035-6+A1:2010Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 6: Maszyny do łamaniaEN 13035-6:2006+A1:200926.05.2010
437PN-EN 13035-7+A1:2010Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 7: Maszyny do cięcia szkła wielowarstwowegoEN 13035-7:2006+A1:200926.05.2010
438PN-EN 13035-9+A1:2010Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 9: MyjkiEN 13035-9:2006+A1:201026.05.2010
439PN-EN 13035-11+A1:2010Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 11: WiertarkiEN 13035-11:2006 +A1:201026.05.2010
440PN-EN 13042-1+A1:2010Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Zasilacz kroplowyEN 13042-1:2007+A1:200918.12.2009
441PN-EN 13042-2+A1:2009Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 2: Maszyny przenoszące do podawaniaEN 13042-2:2004+A1:200918.12.2009
442PN-EN 13042-3+A1:2009Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 3: Maszyny ISEN 13042-3:2007+A1:200918.12.2009
443PN-EN 13042-5+A1:2009Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 5: WytłaczarkiEN 13042-5:2003+A1:200918.12.2009
444PN-EN 13059+A1:2010Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Metody pomiaru drgańEN 13059:2002+A1:200808.09.2009
445PN-EN 13102+A1:2009Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych -- Bezpieczeństwo -- Załadunek i wyładunek płytek ceramicznychEN 13102:2005+A1:200808.09.2009
446PN-EN 13112+A1:2012Maszyny garbarskie -- Dwojarki i strzyżarki z nożem taśmowym -- Wymagania bezpieczeństwaEN 13112:2002+A1:200926.05.2010
447PN-EN 13113+A1:2012Maszyny garbarskie -- Powlekarki -- Wymagania bezpieczeństwaEN 13113:2002+A1:201008.04.2011
448PN-EN 13114+A1:2012Maszyny garbarskie -- Bębny do prowadzenia procesów -- Wymagania bezpieczeństwaEN 13114:2002+A1:200926.05.2010
449PN-EN 13118+A1:2009Maszyny rolnicze -- Maszyny do zbioru ziemniaków -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 13118:2000+A1:200918.12.2009
450PN-EN 13120+A1:2014-04Zasłony wewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwemEN 13120:2009+A1:2014Pierwsza

publikacja

EN 13120:2009

Uwaga 2.1

31.08.2014
451PN-EN 13128+A2:2011Bezpieczeństwo obrabiarek -- Frezarki (i wytaczarki)EN 13128:2001+A2:200908.09.2009
EN 13128:2001+A2:2009/ AC:2010
452PN-EN 13135:2013-05Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Projektowanie -- Wymagania dotyczące wyposażeniEN 13135:201328.11.2013EN 13135-1:2003 +A1:2010

EN 13135-2:2004 +A1:2010

Uwaga 2.1

Termin minął (28.11.2013)
453PN-EN 13140+A1:2010Maszyny rolnicze -- Maszyny do zbioru buraków cukrowych i pastewnych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 13140:2000+A1:200918.12.2009
454PN-EN 13155+A2:2009Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Zdejmowalne urządzenia chwytająceEN 13155:2003+A2:200908.09.2009
455PN-EN 13157+A1:2009Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Ręcznie napędzane urządzenia podnosząceEN 13157:2004+A1:200918.12.2009
456PN-EN 13204+A1:2012Hydrauliczne narzędzia ratownicze dwustronnego działania dla straży pożarnej -- Wymagania eksploatacyjne i dotyczące bezpieczeństwaEN 13204:2004+A1:201224.08.2012
457PN-EN 13208+A1:2012Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Obieraczki warzyw -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13208:2003+A1:201020.10.2010
458PN-EN 13218+A1:2011Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Szlifierki stacjonarneEN 13218:2002+A1:200808.09.2009
EN 13218:2002+A1:2008/ AC:2010
459PN-EN 13241-1+A1:2012Bramy -- Norma wyrobu -- Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelnościEN 13241-1:2003+A1:201118.11.2011
460PN-EN 13288+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Podnośniki i wywrotnice -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13288:2005+A1:200926.05.2010
461PN-EN 13289+A1:2013-05Maszyny do produkcji makaronów -- Suszarki i schładzarki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13289:2001 +A1:201328.11.2013
462PN-EN 13355+A1:2010Urządzenia malarskie -- Kabiny zespolone -- Wymagania bezpieczeństwaEN 13355:2004+A1:200908.09.2009
463PN-EN 13367+A1:2009Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych -- Bezpieczeństwo -- Platformy transportowe i wózkiEN 13367:2005+A1:200808.09.2009
464PN-EN 13367+A1:2009/AC:2010EN 13367:2005+A1:2008/ AC:2009
465PN-EN 13378+A1:2013-06Maszyny do produkcji makaronów -- Wytłaczarki makaronu -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13378:2001 +A1:201328.11.2013
466PN-EN 13379+A1:2013-05Maszyny do produkcji makaronów -- Maszyny do zawieszania, zdejmowania i cięcia, przenośniki powrotne prętów, magazyny prętów -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13379:2001 +A1:201328.11.2013
467PN-EN 13389+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Mieszarki poziome -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13389:2005+A1:200926.05.2010
468PN-EN 13390+A1:2012Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Maszyny do ciast nadziewanych i tart -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13390:2002+A1:200926.05.2010
469PN-EN 13411-1+A1:2009Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Kausze dla zawiesi linowychEN 13411-1:2002+A1:200808.09.2009
470PN-EN 13411-2+A1:2009Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Zaplatanie pętli dla zawiesi linowychEN 13411 -2:2001+A1:200808.09.2009
471PN-EN 13411-3+A1:2009Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Tuleje i ich zaciskanieEN 13411 -3:2004+A1:200808.09.2009
472PN-EN 13411-4:2011Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Zalewanie metalem i żywicąEN 13411-4:201120.07.2011EN 13411-4:2002 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.09.2011)
473PN-EN 13411-5+A1:2009Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Zaciski linowe kabłąkoweEN 13411 -5:2003+A1:200808.09.2009
474PN-EN 13411-6+A1:2009Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Zacisk sercówkowy asymetrycznyEN 13411-6:2004+A1:200808.09.2009
475PN-EN 13411-7+A1:2009Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Zacisk sercówkowy symetrycznyEN 13411-7:2006+A1:200808.09.2009
476PN-EN 13411-8:2012Zakończenia lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Końcówki zakuwane i zakuwanieEN 13411-8:201118.11.2011
477PN-EN 13414-1+A2:2009Zawiesia z lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowaniaEN 13414-1:2003+A2:200808.09.2009
478PN-EN 13414-2+A2:2009Zawiesia z lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wykaz informacji dotyczących użytkowania i konserwacji dostarczanych przez wytwórcęEN 13414-2:2003+A2:200808.09.2009
479PN-EN 13414-3+A1:2009Zawiesia z lin stalowych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Zawiesia splotkowe o obwodzie zamkniętym i zawiesia z lin trójzwitychEN 13414-3:2003+A1:200808.09.2009
480PN-EN 13418:2013-10Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Nawijarki do folii lub taśm -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 13418:201328.11.2013EN 13418:2004 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.11.2013)
481PN-EN 13448+A1:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Zespół do wykaszania między przeszkodami - BezpieczeństwoEN 13448:2001+A1:200918.12.2009
482PN-EN 13457+A1:2010Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry -- Dwojarki, ścieniarki, wycinarki, maszyny do kleju i suszarki do kleju -- Wymagania bezpieczeństwaEN 13457:2004+A1:201020.10.2010
483PN-EN 13524+A2:2014-05Maszyny do utrzymania dróg -- Wymagania bezpieczeństwaEN 13524:2003+A2:2014Pierwsza

publikacja

EN 13524:2003 +A1:2009

Uwaga 2.1

31.08.2014
484PN-EN 13525+A2:2009Maszyny leśne -- Rębarki do drewna - BezpieczeństwoEN 13525:2005+A2:200918.12.2009
485PN-EN 13531+A1:2009Maszyny do robót ziemnych -- Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny (TOPS) dla minikoparek -- Wymagania i badania laboratoryjneEN 13531:2001+A1:200808.09.2009
486PN-EN 13534+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Nastrzykiwarki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13534:2006+A1:201020.10.2010
487PN-EN 13557+A2:2008Dźwignice -- Urządzenia i stanowiska sterowniczeEN 13557:2003+A2:200808.09.2009
488PN-EN 13561+A1:2010Zasłony zewnętrzne -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwemEN 13561:2004+A1:200808.09.2009
489PN-EN 13570+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Mieszarki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13570:2005+A1:201020.10.2010
490PN-EN 13586+A1:2008Dźwignice -- Środki dostępuEN 13586:2004+A1:200808.09.2009
491PN-EN 13591+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Urządzenia do załadowywania pieca -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13591:2005+A1:200926.05.2010
492PN-EN 13617-1:2012Stacje paliwowe -- Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnychEN 13617-1:201224.08.2012EN 13617-1:2004 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.11.2012)
493PN-EN 13621+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Osuszarki do sałaty -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13621:2004+A1:201020.10.2010
494PN-EN 13659+A1:2010Żaluzje -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwemEN 13659:2004+A1:200808.09.2009
495PN-EN 13675+A1:2012Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do kształtowania i walcowania rur oraz wyposażenia wykańczalniEN 13675:2004+A1:201020.10.2010
496PN-EN 13683+A2:2011Maszyny ogrodnicze -- Rozdrabniacze silnikowe - BezpieczeństwoEN 13683:2003+A2:201120.07.2011
497PN-EN 13684+A3:2010Maszyny ogrodnicze -- Skaryfikatory i aeratory trawnikowe sterowane przez operatora pieszego - BezpieczeństwoEN 13684:2004+A3:200926.05.2010EN 13684:2004 +A2:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2010)
498PN-EN 13731:2010Systemy poduszek podnoszących przeznaczone do stosowania przez straż pożarną i służby ratownicze -- Wymagania bezpieczeństwa i eksploatacyjneEN 13731:200708.09.2009
499PN-EN 13732:2013-11Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych -- Wymagania dotyczące budowy, działania, użytkowania, bezpieczeństwa i higienyEN 13732:201328.11.2013EN 13732:2002 +A2:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.01.2014)
500PN-EN 13736+A1:2012Bezpieczeństwo obrabiarek -- Prasy pneumatyczneEN 13736:2003+A1:200908.09.2009
501PN-EN 13852-1:2013-12Dźwignice -- Dźwignice morskie offshore -- Część 1: Dźwignice morskie offshore ogólnego stosowaniaEN 13852-1:201328.11.2013
502PN-EN 13862+A1:2009Przecinarki do podłoży - BezpieczeństwoEN 13862:2001+A1:200908.09.2009
503PN-EN 13870+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Krajalnice do kotletów -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13870:2005+A1:201020.10.2010
504PN-EN 13871+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Kostkownice -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13871:2005+A1:201020.10.2010
505PN-EN 13885+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Klipsownice - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13885:2005+A1:201020.10.2010
506PN-EN 13886+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Kotły kuchenne z napędem narzędzia mieszającego i/lub miksującego -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13886:2005+A1:201026.05.2010
507PN-EN 13889+A1:2009Szakle stalowe kute dla dźwignic -- Szakle podłużne i okrągłe -- Klasa 6 -- BezpieczeństwoEN 13889:2003+A1:200808.09.2009
508PN-EN 13898+A1:2009Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Przecinarki do metali w stanie zimnymEN 13898:2003+A1:200908.09.2009
509PN-EN 13898+A1:2009/AC:2010EN 13898:2003+A1:2009/ AC:2010
510PN-EN 13951:2012Pompy do cieczy -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Urządzenia do produktów spożywczych; Zasady konstruowania umożliwiające zapewnienie higieny w użytkowaniuEN 13951:201224.08.2012EN 13951:2003 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (31.10.2012)
511PN-EN 13954+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Krajalnice chleba -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13954:2005+A1:201026.05.2010
512PN-EN 13977:2011Kolejnictwo -- Tor -- Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i wózków przenośnych do budowy i utrzymania toruEN 13977:201120.07.2011
513PN-EN 13985+A1:2012Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Nożyce gilotynoweEN 13985:2003+A1:200908.09.2009
514PN-EN 14010+A1:2009Bezpieczeństwo maszyn -- Urządzenia z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i oddawania do użytkuEN 14010:2003+A1:200918.12.2009
515PN-EN 14017+A2:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Maszyny do wysiewu nawozów stałych - BezpieczeństwoEN 14017:2005+A2:200918.12.2009EN 14017:2005 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (31.01.2010)
516PN-EN 14018+A1:2010Maszyny rolnicze i leśne -- Siewniki -- BezpieczeństwoEN 14018:2005+A1:200918.12.2009
517PN-EN 14033-3+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 3: Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN 14033-3:2009+A1:201129.02.2012EN 14033-3:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2012)
518PN-EN 14043:2014-05Samochody pożarnicze specjalne -- Drabiny obrotowe z ruchami kombinowanymi -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badańEN 14043:2014Pierwsza

publikacja

EN 14043:2005 +A1:2009

Uwaga 2.1

31.07.2014
519PN-EN 14044:2014-05Samochody pożarnicze specjalne -- Drabiny obrotowe z ruchami sekwencyjnymi -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badańEN 14044:2014Pierwsza

publikacja

EN 14044:2005 +A1:2009

Uwaga 2.1

31.07.2014
520PN-EN 14070+A1:2009Bezpieczeństwo obrabiarek -- Specjalizowane systemy obróbkoweEN 14070:2003+A1:200908.09.2009
521PN-EN 14070+A1:2009/AC:2010EN 14070:2003+A1:2009/ AC:2010
522PN-EN 14238+A1:2009Dźwignice -- Sterowane ręcznie urządzenia do podnoszenia ładunkówEN 14238:2004+A1:200918.12.2009
523PN-EN 14439+A2:2009Dźwignice -- Bezpieczeństwo -- Żurawie wieżoweEN 14439:2006+A2:200908.09.2009
524PN-EN 14462+A1:2010Urządzenia do powierzchniowej obróbki -- Sposoby pomiaru hałasu urządzeń do powierzchniowej obróbki łącznie z urządzeniami pomocniczymi -- 2 i 3 klasa dokładnościEN 14462:2005+A1:200908.09.2009
525PN-EN 14466+A1:2010Pompy pożarnicze -- Pompy przenośne -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, badaniaEN 14466:2005+A1:200808.09.2009
526PN-EN 14492-1+A1:2009Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarkiEN 14492-1:2006+A1:200918.12.2009
527PN-EN 14492-1+A1:2009/AC:2010EN 14492-1:2006 +A1:2009/AC:2010
528PN-EN 14492-2+A1:2010Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągnikiEN 14492-2:2006+A1:200918.12.2009
529PN-EN 14492-2+A1:2010/AC:2014-07Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągnikiEN 14492-2:2006+A1:2009/ AC:2010
530PN-EN 14502-2+A1:2008Dźwignice -- Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób -- Część 2: Stanowiska sterownicze do podnoszeniaEN 14502-2:2005+A1:200808.09.2009
531PN-EN 14655+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Krajalnice bagietek -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 14655:2005+A1:201026.05.2010
532PN-EN 14656+A1:2012Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla pras do wyciskania stali i metali nieżelaznychEN 14656:2006+A1:201020.10.2010
533PN-EN 14658+A1:2012Urządzenia i systemy transportu ciągłego -- Główne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń transportu ciągłego w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnegoEN 14658:2005+A1:201026.05.2010
534PN-EN 14673+A1:2012Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla pras z napędem hydraulicznym do swobodnego kucia na gorąco stali i metali nieżelaznychEN 14673:2006+A1:201020.10.2010
535PN-EN 14677:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Obróbka pozapiecowa stali -- Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej staliEN 14677:200808.09.2009
536PN-EN 14681+A1:2012Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowychEN 14681:2006+A1:201020.10.2010
537PN-EN 14710-1+A2:2010Pompy pożarnicze -- Pompy pożarnicze odśrodkowe bez urządzenia zasysającego -- Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwaEN 14710-1:2005+A2:200808.09.2009
538PN-EN 14710-2+A2:2010Pompy pożarnicze -- Pompy pożarnicze odśrodkowe bez urządzenia zasysającego -- Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwaEN 14710-2:2005+A2:200808.09.2009
539PN-EN 14753:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i oprzyrządowania do ciągłego odlewania staliEN 14753:200708.09.2009
540PN-EN 14886:2010Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny do cięcia nożem taśmowym bloków porowatych -- Wymagania bezpieczeństwaEN 14886:200808.09.2009
541PN-EN 14910+A1:2011Maszyny ogrodnicze -- Przycinarki trawnikowe z silnikiem spalinowym sterowane z tyłu przez operatora pieszego -- BezpieczeństwoEN 14910:2007+A1:200908.09.2009
542PN-EN 14930+A1:2010Maszyny rolnicze i leśne, sprzęt ogrodniczy -- Maszyny trzymane w ręku i sterowane przez operatora pieszego -- Określanie dostępu do gorących powierzchniEN 14930:2007+A1:200908.09.2009
543PN-EN 14957+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Zmywarki do naczyń z przenośnikiem -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 14957:2006+A1:201026.05.2010
544PN-EN 14958+A1:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Maszyny do produkcji mąki i semoliny -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 14958:2006+A1:200908.09.2009
545PN-EN 14973+A1:2011Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych -- Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowegoEN 14973:2006+A1:200808.09.2009
546PN-EN 14985:2012Dźwignice -- Obrotowe żurawie szynoweEN 14985:201223.03.2012
547PN-EN 15000:2010Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo -- Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem -- Wymagania, osiągi i warunki badania wskaźników oraz ograniczników momentów od obciążeń wzdłużnychEN 15000:200808.09.2009
548PN-EN 15011+A1:2014-04Dźwignice -- Suwnice pomostowe i bramoweEN 15011:2011+A1:2014Pierwsza

publikacja

EN 15011:201131.08.2014
549PN-EN 15027+A1:2009Przenośne piły do ścian i piły linowe do stosowania w budownictwie -- BezpieczeństwoEN 15027:2007+A1:200908.09.2009
550PN-EN 15056+A1:2009Dźwignice -- Wymagania dotyczące zawiesi belkowych do podnoszenia kontenerówEN 15056:2006+A1:200908.09.2009
551PN-EN 15059:2012Maszyny do odśnieżania -- Wymagania bezpieczeństwaEN 15059:200908.09.2009
552PN-EN 15061+A1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla linii maszyn i urządzeń do obróbki taśmEN 15061:2007+A1:200808.09.2009
553PN-EN 15067:2009Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych -- Maszyny do wytwarzania worków i toreb z folii -- Wymagania bezpieczeństwaEN 15067:200708.09.2009
554PN-EN 15093:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskichEN 15093:200808.09.2009
555PN-EN 15094:2011Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na zimno wyrobów płaskichEN 15094:200808.09.2009
556PN-EN 15095+A1:2012Regały przejezdne paletowe i półkowe, obrotowe i okrężne oraz ze sprzętem podnoszącym, z napędem mechanicznym -- Wymagania bezpieczeństwaEN 15095:2007+A1:200808.09.2009
557PN-EN 15162:2008Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące trakówEN 15162:200808.09.2009
558PN-EN 15163:2012Maszyny i urządzenia do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące pił linowych diamentowychEN 15163:200808.09.2009
559PN-EN 15164:2008Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych -- Bezpieczeństwo -- Wymagania dotyczące wrębiarek łańcuchowych i taśmowychEN 15164:200808.09.2009
560PN-EN 15166:2009Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Urządzenia automatyczne do przecinania tusz zwierząt rzeźnych -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 15166:200808.09.2009
561PN-EN 15268:2008Stacje paliwowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowychEN 15268:200808.09.2009
562PN-EN 15503+A1:2014-02Maszyny ogrodnicze -- Dmuchawy, odkurzacze i dmuchawo-odkurzacze ogrodowe -- BezpieczeństwoEN 15503:2009+A1:201311.04.2014EN 15503:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2014)
563PN-EN 15695-1:2012Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne -- Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi -- Część 1: Klasyfikacja, wymagania i procedury badań kabinEN 15695-1:200926.05.2010
564PN-EN 15695-2:2012Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne -- Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi -- Część 2: Filtry, wymagania i procedury badańEN 15695-2:200926.05.2010
EN 15695-2:2009/AC:2011
565PN-EN 15700:2011Wymagania bezpieczeństwa dotyczące chodników ruchomych służącym celom rekreacyjnym lub uprawianiu sportów zimowychEN 15700:201129.02.2012
566PN-EN 15746-2+A1:2012Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny drogowo-torowe i ich wyposażenie -- Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN 15746-2:2010+A1:201129.02.2012EN 15746-2:2010

Uwaga 2.1

Termin minął (30.04.2012)
567PN-EN 15774:2010Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Maszyny do produkcji makaronów, klusek i pierożków (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette i gnocchi) -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 15774:201008.04.2011
568PN-EN 15811:2009Maszyny rolnicze -- Osłony ruchomych części przeniesienia napędu -- Osłony otwierane przy pomocy narzędziaEN 15811:200918.12.2009
569PN-EN 15811:2009/AC:2010EN 15811:2009/AC:2010
570PN-EN 15830:2012Wózki podnośnikowe czołowe, terenowe ze zmiennym wysięgiem -- Widoczność -- Metody badań i sprawdzenieEN 15830:201224.08.2012
571PN-EN 15861:2012Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Komory wędzarnicze -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 15861:201224.08.2012
572PN-EN 15895:2011Osadzaki ręczne z nabojami -- Wymagania bezpieczeństwa -- Osadzaki do mocowania i znakowaniaEN 15895:201118.11.2011
573PN-EN 15949:2012Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcowni prętów, walcowni kształtowników stalowych ciężkich i walcowni walcówkiEN 15949:201205.06.2012
574PN-EN 15954-2:2013-09Kolejnictwo -- Tor -- Przyczepy i ich wyposażenie -- Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN 15954-2:201328.11.2013
575PN-EN 15955-2:2013-09Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny przystosowane do demontażu i ich wyposażenie -- Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN 15955-2:201328.11.2013
576PN-EN 15997:2012Wszystkie pojazdy terenowe (ATV - Quady) -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badaniaEN 15997:201129.02.2012
577PN-EN 15997:2012/AC:2014-07EN 15997:2011/AC:2012
578PN-EN 16005:2013-04Drzwi z napędem -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania i metody badańEN 16005:201205.04.2013
579PN-EN 16029:2012Pojazdy wyposażone w silnik przeznaczone do przewozu osób w pozycji okrakiem, nie przeznaczone do użytkowania na drogach publicznych -- Pojazdy silnikowe jednośladowe dwukołowe -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badańEN 16029:201224.08.2012
580PN-EN 16230-1:2013-06Gokarty rekreacyjne -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące gokartówEN 16230-1:201328.11.2013
581PN-EN 16246:2013-05Maszyny rolnicze -- Koparki zawieszane tylne -- BezpieczeństwoEN 16246:201205.04.2013
582PN-EN 16252:2013-06Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu -- Poziome prasy do belowania -- Wymagania bezpieczeństwaEN 16252:201205.04.2013
583PN-EN 16307-1:2013-06Wózki jezdniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 1: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych napędzanych, innych niż wózki bez operatora, wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki o dużym udźwiguEN 16307-1:201305.04.2013
584PN-EN 16307-5:2013-07Wózki jezdniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 5: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych ręcznychEN 16307-5:2013Pierwsza

publikacja

585PN-EN 16307-6:2014-05Wózki jezdniowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 6: Wymagania dodatkowe dotyczące obciążenia i personelu transportowegoEN 16307-6:2014Pierwsza

publikacja

586PN-EN 16327:2014-04Sprzęt pożarniczy -- Urządzenia dozujące środek pianotwórczy pod ciśnieniem (PPPS) i urządzenia do wytwarzania piany z zastosowaniem sprężonego powietrza (CAFS)EN 16327:2014Pierwsza

publikacja

587PN-EN ISO 2151:2008Akustyka -- Zasady badania hałasu emitowanego przez sprężarki i pompy próżniowe -- Metoda techniczna (klasa 2)EN ISO 2151:200808.09.2009
588PN-EN ISO 2860:2009Maszyny do robót ziemnych -- Minimalne wymiary dostępuEN ISO 2860:200808.09.2009
589PN-EN ISO 2867:2011Maszyny do robót ziemnych - DojściaEN ISO 2867:201118.11.2011EN ISO 2867: 2008

Uwaga 2.1

31.07.2014
590PN-EN ISO 3164:2013-08Maszyny do robót ziemnych -- Laboratoryjna ocena konstrukcji chroniących operatora -- Wymagania dotyczące przestrzeni chronionejEN ISO 3164:201323.11.2013EN ISO 3164: 2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.11.2013)
591PN-EN ISO 3266:2010Śruby oczkowe klasy 4 do podnoszenia ogólnego przeznaczeniaEN ISO 3266:201020.10.2010
592PN-EN ISO 3411:2007Maszyny do robót ziemnych -- Wymiary operatorów i minimalna przestrzeń wokół operatoraEN ISO 3411:200708.09.2009
593PN-EN ISO 3449:2009Maszyny do robót ziemnych -- Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami -- Wymagania i badania laboratoryjneEN ISO 3449:200808.09.2009
594PN-EN ISO 3450:2011Maszyny do robót ziemnych -- Maszyny na kołach lub na gąsienicach gumowych do jazdy z dużą prędkością -- Układy oraz wymagania i metody badań układów hamulcowychEN ISO 3450:201129.02.2012EN ISO 3450: 2008

Uwaga 2.1

Termin minął (31.05.2012)
595PN-EN ISO 3457:2009Maszyny do robót ziemnych -- Osłony - Definicje i wymaganiaEN ISO 3457:200808.09.2009
596PN-EN ISO 3471:2009Maszyny do robót ziemnych -- Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny -- Badania laboratoryjne i wymagania techniczneEN ISO 3471:200808.09.2009
597PN-EN ISO 3691-5:2014-06Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 5: Wózki jezdniowe ręczneEN ISO 3691-5:2014Pierwsza

publikacja

EN ISO 3691-5: 2009

Uwaga 2.1

31.08.2104
598PN-EN ISO 3691-6:2013-12Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 6: Obciążenie i personel transportowyEN ISO 3691-6:2013Pierwsza

publikacja

599PN-EN ISO 3691 -6:2013-12/AC:2014-04EN ISO 3691-6:2013/ AC:2014
600PN-EN ISO 4254-1:2013Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólneEN ISO 4254-1:201328.11.2013EN ISO 4254-1: 2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.11.2013)
601PN-EN ISO 4254-5:2012Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymiEN ISO 4254-5:200926.05.2010
EN ISO 4254-5:2009/ AC:2011
602PN-EN ISO 4254-6:2011Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymiEN ISO 4254-6:200926.05.2010
EN ISO 4254-6:2009/ AC:2010
603PN-EN ISO 4254-7:2012Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Kombajny zbożowe, kombajny zielonkowe i kombajny do zbioru bawełnyEN ISO 4254-7:200926.05.2010
EN ISO 4254-7:2009/ AC:2010
604PN-EN ISO 4254-10:2011Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 10: Przetrząsacze i zgrabiarki karuzeloweEN ISO 4254-10:200926.05.2010
EN ISO 4254-10:2009/ AC:2010
605PN-EN ISO 4254-11:2012Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 11: Prasy zbierająceEN ISO 4254-11:201008.04.2011EN 704:1999 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2011)
606PN-EN ISO 4254-12:2012Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 12: Kosiarki rotacyjne i bębnowe oraz kosiarki bijakoweEN ISO 4254-12:201224.08.2012EN 745:1999 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (31.12.2012)
607PN-EN ISO 5395-1:2014-02Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 1: Terminologia i badania wspólneEN ISO 5395-1:201328.11.2013EN 836:1997 +A4:2011

Uwaga 2.1

30.09.2014
608PN-EN ISO 5395-2:2014-02Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 2: Kosiarki prowadzone przez operatora idącegoEN ISO 5395-2:201328.11.2013EN 836:1997 +A4:2011

Uwaga 2.1

30.09.2014
609PN-EN ISO 5395-3:2014-02Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 3: Kosiarki z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynieEN ISO 5395-3:201328.11.2013EN 836:1997 +A4:2011

Uwaga 2.1

30.09.2014
610PN-EN ISO 5674:2009Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Osłony wałów przegubowo-teleskopowych -- Badania wytrzymałościowe i na zużycie oraz kryteria przyjęciaEN ISO 5674:200908.09.2009
611PN-EN ISO 6682:2009Maszyny do robót ziemnych -- Strefy wygody i zasięgu w odniesieniu do elementów sterowniczychEN ISO 6682:200808.09.2009
612PN-EN ISO 6683:2008Maszyny do robót ziemnych -- Pasy bezpieczeństwa i ich kotwiczenie -- Wymagania i badaniaEN ISO 6683:200808.09.2009
613PN-EN ISO 7096:2009Maszyny do robót ziemnych -- Ocena laboratoryjna drgań mechanicznych na siedzisku operatoraEN ISO 7096:200808.09.2009
614PN-EN ISO 7096:2009/AC:2009EN ISO 7096:2008/AC:2009
615PN-EN ISO 8230-1:2012Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego -- Część 1: Wspólne wymagania bezpieczeństwaEN ISO 8230-1:200808.09.2009
616PN-EN ISO 8230-2:2012Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego -- Część 2: Maszyny do czyszczenia w perchloroetylenieEN ISO 8230-2:200808.09.2009
617PN-EN ISO 8230-3:2012Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego -- Część 3: Maszyny do czyszczenia w rozpuszczalnikach łatwopalnychEN ISO 8230-3:200808.09.2009
618PN-EN ISO 9902-1:2003Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 1: Wymagania ogólneEN ISO 9902-1:200118.12.2009
619PN-EN ISO 9902-1:2003/A1:2010EN ISO 9902-1:2001/ A1:200918.12.2009Uwaga 3Termin minął (28.12.2009)
620PN-EN ISO 9902-2:2003Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 2: Maszyny przygotowawcze do przędzenia i maszyny do przędzeniaEN ISO 9902-2:200118.12.2009
621PN-EN ISO 9902-2:2003/A1:2010EN ISO 9902-2:2001/ A1:200918.12.2009Uwaga 3Termin minął (28.12.2009)
622PN-EN ISO 9902-3:2003Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 3: Maszyny do produkcji włókninEN ISO 9902-3:200118.12.2009
623PN-EN ISO 9902-3:2003/A1:2010EN ISO 9902-3:2009/ A1:200918.12.2009Uwaga 3Termin minął (28.12.2009)
624PN-EN ISO 9902-4:2003Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i do wytwarzania wyrobów powroźniczych i linEN ISO 9902-4:200118.12.2009
625PN-EN ISO 9902-4:2003/A1:2010EN ISO 9902-4:2001/ A1:200918.12.2009Uwaga 3Termin minął (28.12.2009)
626PN-EN ISO 9902-5:2003Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 5: Maszyny przygotowawcze do tkania i dzianiaEN ISO 9902-5:200118.12.2009
627PN-EN ISO 9902-5:2003/A1:2010EN ISO 9902-5:2001/ A1:200918.12.2009Uwaga 3Termin minął (28.12.2009)
628PN-EN ISO 9902-6:2003Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianinEN ISO 9902-6:200118.12.2009
629PN-EN ISO 9902-6:2003/A1:2010EN ISO 9902-6:2001/ A1:200918.12.2009Uwaga 3Termin minął (28.12.2009)
630PN-EN ISO 9902-7:2003Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 7: Maszyny wykończalniczeEN ISO 9902-7:200118.12.2009
631PN-EN ISO 9902-7:2003/A1:2010EN ISO 9902-7:2001/ A1:200918.12.2009Uwaga 3Termin minął (28.12.2009)
632PN-EN ISO 10218-1:2011Roboty i urządzenia dla robotyki -- Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych -- Część 1: RobotyEN ISO 10218-1:201118.11.2011EN ISO 10218-1: 2008

Uwaga 2.1

Termin minął (01.01.2013)
633PN-EN ISO 10218-2:2011Roboty i urządzenia dla robotyki -- Wymagania bezpieczeństwa dla robotów przemysłowych -- Część 2: System robotowy i integracjaEN ISO 10218-2:201118.11.2011
634PN-EN ISO 10472-1:2008Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Część 1: Wymagania wspólneEN ISO 10472-1:200808.09.2009
635PN-EN ISO 10472-2:2008Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Część 2: Pralnice i pralnico-wirówkiEN ISO 10472-2:200808.09.2009
636PN-EN ISO 10472-3:2008Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Część 3: Zespoły piorące ciągłego działania łącznie z maszynami składowymiEN ISO 10472-3:200808.09.2009
637PN-EN ISO 10472-4:2008Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Część 4: Suszarki powietrzneEN ISO 10472-4:200808.09.2009
638PN-EN ISO 10472-5:2008Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Część 5: Prasownice do wyrobów płaskich, wprowadzarki i składarkiEN ISO 10472-5:200808.09.2009
639PN-EN ISO 10472-6:2008Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Część 6: Prasy do prasowania i prasy do zgrzewaniaEN ISO 10472-6:200808.09.2009
640PN-EN ISO 10517:2012Przycinarki do żywopłotów silnikowe, trzymane w ręku -- BezpieczeństwoEN ISO 10517:200918.12.2009
641PN-EN ISO 10517:2012/A1:2014-02EN ISO 10517:2009 /A1:201328.11.2013Uwaga 330.09.2014
642PN-EN ISO 10821:2008Przemysłowe maszyny do szycia -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szyciaEN ISO 10821:200518.12.2009
643PN-EN ISO 10821:2008/A1:2011EN ISO 10821:2005/ A1:200918.12.2009Uwaga 3Termin minął (28.12.2009)
644PN-EN ISO 11102-1:2009Silniki spalinowe tłokowe -- Urządzenie rozruchu ręcznego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i próbyEN ISO 11102-1:200918.12.2009
645PN-EN ISO 11102-2:2009Silniki spalinowe tłokowe -- Urządzenie rozruchu ręcznego -- Część 2: Metoda sprawdzania kąta rozłączaniaEN ISO 11102-2:200908.09.2009
646PN-EN ISO 11111-1:2009Maszyny włókiennicze -- Wymagania bezpieczeństwa - Część 1: Wymagania wspólneEN ISO 11111-1:200918.12.2009
647PN-EN ISO 11111-2:2009Maszyny włókiennicze -- Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Maszyny przygotowawcze do przędzenia i przędzarkiEN ISO 11111-2:200518.12.2009
648PN-EN ISO 11111-2:2009/A1:2009EN ISO 11111-2:2005/ A1:200918.12.2009Uwaga 3Termin minął (31.01.2010)
649PN-EN ISO 11111-3:2009Maszyny włókiennicze -- Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Maszyny do produkcji włókninEN ISO 11111-3:200518.12.2009
650PN-EN ISO 11111-3:2009/A1:2009EN ISO 11111-3:2005/ A1:200918.12.2009Uwaga 3Termin minął (31.01.2010)
651PN-EN ISO 11111-4:2005Maszyny włókiennicze -- Wymagania bezpieczeństwa - Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i maszyny do wytwarzania wyrobów powroźniczych i linEN ISO 11111-4:200518.12.2009
652PN-EN ISO 11111-4:2005/A1:2009EN ISO 11111-4:2005/ A1:200918.12.2009Uwaga 3Termin minął (31.01.2010)
653PN-EN ISO 11111-5:2005Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: Maszyny przygotowawcze do tkania i dzianiaEN ISO 11111-5:200518.12.2009
654PN-EN ISO 11111-5:2005/A1:2009EN ISO 11111-5:2005/ A1:200918.12.2009Uwaga 3Termin minął (31.01.2010)
655PN-EN ISO 11111-6:2005Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianinEN ISO 11111-6:200518.12.2009
656PN-EN ISO 11111-6:2005/A1:2009EN ISO 11111-6:2005/ A1:200918.12.2009Uwaga 3Termin minął (31.01.2010)
657PN-EN ISO 11111-7:2005Maszyny włókiennicze - Wymagania bezpieczeństwa - Część 7: Maszyny wykończalniczeEN ISO 11111-7:200518.12.2009
658PN-EN ISO 11111-7:2005/A1:2009EN ISO 11111-7:2005/ A1:200918.12.2009Uwaga 3Termin minął (31.01.2010)
659PN-EN ISO 11148-1:2012Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Narzędzia z napędem do montażu niegwintowanych mechanicznych elementów złącznychEN ISO 11148-1:201124.08.2012EN 792-1:2000 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2012)
660PN-EN ISO 11148-2:2012Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 2: Przecinarki i zaciskarkiEN ISO 11148-2:201129.02.2012EN 792-2:2000 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2012)
661PN-EN ISO 11148-3:2013-06Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 3: Wiertarki i gwinciarkiEN ISO 11148-3:201205.04.2013EN ISO 11148-3: 2010

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2013)
662PN-EN ISO 11148-4:2013-06Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 4: Nieobrotowe udarowe narzędzia z napędemEN ISO 11148-4:201205.04.2013EN ISO 11148-4: 2010

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2013)
663PN-EN ISO 11148-5:2012Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 5: Wiertarki udaroweEN ISO 11148-5:201129.02.2012EN 792-5:2000 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2012)
664PN-EN ISO 11148-6:2013-06Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 6: Narzędzia z napędem do montażu gwintowanych elementów złącznychEN ISO 11148-6:201205.04.2013EN ISO 11148-6: 2010

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2013)
665PN-EN ISO 11148-7:2013-02Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 7: SzlifierkiEN ISO 11148-7:201215.11.2012EN 792-7:2001 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (28.02.2013)
666PN-EN ISO 11148-8:2012Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 8: Szlifierki do drewna i polerkiEN ISO 11148-8:201129.02.2012EN 792-8:2001 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2012)
667PN-EN ISO 11148-9:2012Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 9: Szlifierki narzędzioweEN ISO 11148-9:201129.02.2012EN 792-9:2001 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (01.06.2012)
668PN-EN ISO 11148-10:2012Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 10: Narzędzia ściskające z napędemEN ISO 11148-10:201129.02.2012EN 792-10: 2000 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2012)
669PN-EN ISO 11148-11:2012Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 11: Przecinarki i nożyce wibracyjneEN ISO 11148-11:201129.02.2012EN 792-11: 2000 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2012)
670PN-EN ISO 11148-12:2013-06Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 12: Piły tarczowe, oscylacyjne i sztychoweEN ISO 11148-12:201205.04.2013EN 792-12:2000 +A1:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2013)
671PN-EN ISO 11252:2013-12Lasery i sprzęt laserowy -- Przyrząd laserowy -- Minimalne wymagania dotyczące dokumentacjiEN ISO 11252:201328.11.2013EN ISO 11252: 2008

Uwaga 2.1

Termin minął (28.02.2014)
672PN-EN ISO 11553-1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN ISO 11553-1:200808.09.2009
673PN-EN ISO 11553-2:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące ręcznych przyrządów do obróbki laserowejEN ISO 11553-2:200808.09.2009
674PN-EN ISO 11553-3:2013-07Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 3: Redukcja hałasu i metody pomiaru hałasu maszyn do obróbki laserowej i ręcznych przyrządów do obróbki oraz towarzyszącego sprzętu pomocniczego (stopień dokładności 2)EN ISO 11553-3:201328.11.2013
675PN-EN ISO 11680-1:2012Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych -- Część 1: Maszyny zespolone z jednostką napędowąEN ISO 11680-1:201129.02.2012EN ISO 11680-1: 2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2012)
676PN-EN ISO 11680-2:2012Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych -- Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędowąEN ISO 11680-2:201129.02.2012EN ISO 11680-2: 2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2012)
677PN-EN ISO 11681-1:2012Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnychEN ISO 11681-1:201129.02.2012EN ISO 11681-1: 2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2012)
678PN-EN ISO 11681-2:2012Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzewEN ISO 11681-2:201129.02.2012EN ISO 11681-2: 2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2012)
679PN-EN ISO 11806-1:2012Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i ich sprawdzanie dla kos spalinowych do zarośli i trawy -- Część 1: Maszyny napędzane zintegrowanym silnikiem spalinowymEN ISO 11806-1:201129.02.2012EN ISO 11806: 2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2012)
680PN-EN ISO 11806-2:2012Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania bezpieczeństwa i ich sprawdzanie dla kos spalinowych do zarośli i trawy -- Część 2: Maszyny napędzane silnikową jednostką plecakowąEN ISO 11806-2:201129.02.2012
681PN-EN ISO 11850:2012Maszyny dla leśnictwa -- Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN ISO 11850:201129.02.2012EN 14861:2004 +A1:2009 Uwaga 2.1Termin minął (31.05.2012)
682PN-EN ISO 13482:2014-05Roboty i urządzenia dla robotyki -- Wymagania bezpieczeństwa dla robotów do opieki osobistejEN ISO 13482:2014Pierwsza

publikacja

683PN-EN ISO 14314:2009Silniki spalinowe tłokowe -- Rozrusznik z samonawijającą się linką -- Ogólne wymagania bezpieczeństwaEN ISO 14314:200918.12.2009
684PN-EN ISO 14982:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Metody badania i kryteria przyjęciaEN ISO 14982:200908.09.2009
685PN-EN ISO 15744:2008Narzędzia z napędem nieelektrycznym -- Pomiar hałasu -- Metoda techniczna (klasa 2)EN ISO 15744:200808.09.2009
686PN-EN ISO 16119-1:2013-08Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska -- Część 1: Postanowienia ogólneEN ISO 16119-1:201328.11.2013
687PN-EN ISO 16119-2:2013-08Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska -- Część 2: Opryskiwacze z belką poziomąEN ISO 16119-2:201328.11.2013
688PN-EN ISO 16119-3:2013-08Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska -- Część 3: Opryskiwacze sadowniczeEN ISO 16119-3:201328.11.2013
689PN-EN ISO 16231-1:2013-09Maszyny rolnicze samobieżne -- Ocena stateczności -- Część 1: Zasady ogólneEN ISO 162321-1:201328.11.2013
690PN-EN ISO 19432:2012Maszyny i urządzenia budowlane -- Ręczne przecinarki spalinowe -- Wymagania bezpieczeństwaEN ISO 19432:201215.11.2012EN ISO 19432: 2008

Uwaga 2.1

Termin minął (31.01.2013)
691PN-EN ISO 19932-1:2013-11Maszyny do ochrony roślin -- Opryskiwacze plecakowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i środowiskoweEN ISO 19932-1:201328.11.2013
692PN-EN ISO 19932-2:2013-11Maszyny do ochrony roślin -- Opryskiwacze plecakowe -- Część 2: Metody badańEN ISO 19932-2:201328.11.2013
693PN-EN ISO 20361:2009Pompy do cieczy i zespoły pompowe -- Pomiar hałasu -- Klasy dokładności 2 i 3EN ISO 20361:200908.09.2009
694PN-EN ISO 20361:2009/AC:2010EN ISO 20361:2009/ AC:2010
695PN-EN ISO 22867:2012Maszyny leśne i ogrodnicze -- Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytachEN ISO 22867:201129.02.2012EN ISO 22867: 2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.06.2012)
696PN-EN ISO 22868:2011Maszyny leśne i ogrodnicze -- Metodyka badania hałasu przenośnych, trzymanych w ręku maszyn z silnikiem spalinowym -- Metoda techniczna (Klasa dokładności 2)EN ISO 22868:201120.07.2011EN ISO 22868: 2008

Uwaga 2.1

Termin minął (30.09.2011)
697PN-EN ISO 23125:2010Obrabiarki -- Bezpieczeństwo - TokarkiEN ISO 23125:201020.10.2010
698PN-EN ISO 23125:2010/A1:2012EN ISO 23125:2010/ A1:201224.08.2012Uwaga 3Termin minął (31.10.2012)
699PN-EN ISO 28139:2009Maszyny rolnicze i leśne -- Opryskiwacze plecakowe napędzane silnikiem spalinowym -- Wymagania bezpieczeństwaEN ISO 28139:200918.12.2009
700PN-EN ISO 28881:2013-12Obrabiarki -- Bezpieczeństwo -- Obrabiarki elektroerozyjneEN ISO 28881:201328.11.2013EN 12957:2001 +A1:2009

Uwaga 2.1

Termin minął (28.02.2014)
701PN-EN ISO 28881:2013-12/AC:2014-03EN ISO 28881:2013/ AC:2013
702PN-EN ISO 28927-1:2010Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 1: Szlifierki pionowe i kątoweEN ISO 28927-1:200926.05.2010
703PN-EN ISO 28927-2:2010Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 2: Klucze, klucze do nakrętek i wkrętarkiEN ISO 28927-2:200926.05.2010
704PN-EN ISO 28927-3:2010Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 3: Polerki i szlifierki rotacyjne, orbitalne i orbitalne specjalneEN ISO 28927-3:200926.05.2010
705PN-EN ISO 28927-4:2011Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 4: Szlifierki prosteEN ISO 28927-4:201008.04.2011
706PN-EN ISO 28927-5:2010Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 5: Wiertarki i wiertarki udaroweEN ISO 28927-5:200926.05.2010
707PN-EN ISO 28927-6:2010Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 6: UbijakiEN ISO 28927-6:200926.05.2010
708PN-EN ISO 28927-7:2010Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 7: Przecinaki i nożyce wibracyjneEN ISO 28927-7:200926.05.2010
709PN-EN ISO 28927-8:2010Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 8: Piły, polerujące i pilnikujące maszyny o ruchu posuwisto-zwrotnym i piły o ruchu oscylacyjnym lub obrotowymEN ISO 28927-8:200926.05.2010
710PN-EN ISO 28927-9:2010Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 9: Młoty do czyszczenia powierzchni i odbijaki igłoweEN ISO 28927-9:200926.05.2010
711PN-EN ISO 28927-10:2011Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 10: Wiertarki udarowe, młoty i młoty do rozbijaniaEN ISO 28927-10:201118.11.2011
712PN-EN ISO 28927-11:2011Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określenia emisji drgań -- Część 11: Młoty do kamieniEN ISO 28927-11:201120.07.2011
713PN-EN ISO 28927-12:2013-04Narzędzia z napędem -- Metody badawcze określania emisji drgań -- Część 12: Szlifierki różnonarzędzioweEN ISO 28927-12:201205.04.2013
Normy opracowane przez CENELEC

W niniejszym wykazie norm opracowanych przez CENELEC nie klasyfikuje się jako norm typu A, B lub C.

714PN-EN 50223:2011Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych -- Wymagania bezpieczeństwaEN 50223:201020.10.2010
715PN-EN 50348:2010Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego nanoszenia niepalnych ciekłych materiałów powłokowych -- Wymagania bezpieczeństwaEN 50348:201026.05.2010
716PN-EN 50569:2014-03Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wirówek do bielizny w obiektach przemysłowych i handlowychEN 50569:201311.04.2014
717PN-EN 50570:2014-03Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych suszarek bębnowych w obiektach przemysłowych i handlowychEN 50570:201311.04.2014
718PN-EN 50571:2014-03Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Wymagania szczegółowe dotyczące pralek elektrycznych w obiektach przemysłowych i handlowychEN 50571:201311.04.2014
719PN-EN 50580:2012Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym -- Wymagania szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowychEN 50580:201205.06.2012
720PN-EN 50580:2012/A1:2014-04Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym -- Wymagania szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowychEN 50580:2012/A1:201328.11.2013Uwaga 322.07.2016
721PN-EN 60204-1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60204-1:200626.05.2010
EN 60204-1:2006/ A1:200926.05.2010Uwaga 3Termin minął (01.02.2012)
722PN-EN 60204-1:2010/AC:2011EN 60204-1:2006/ AC:2010
723PN-EN 60204-11:2003Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nieprzekraczające 36 kVEN 60204-11:200026.05.2010
724PN-EN 60204-11:2003/AC:2011EN 60204-11:2000/ AC:2010
725PN-EN 60204-31:2014-01Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 31: Szczególne wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szyciaEN 60204-31:201311.04.2014
726PN-EN 60204-32:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowychEN 60204-32:200818.12.2009
727PN-EN 60204-33:2011Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 33: Wymagania dotyczące wyposażenia do wytwarzania półprzewodnikówEN 60204-33:201118.11.2011
728PN-EN 60335-1:2012Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60335-1:201205.06.2012EN 60335-1:2002

ze zmianami Uwaga 2.1

21.11.2014
729PN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03EN 60335-1:2012/ AC:2014
730PN-EN 60335-2-36:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-36: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-36:200205.04.2013
EN 60335-2-36:2002/ AC:2007
731PN-EN 60335-2-36:2009/A11:2012EN 60335-2-36:2002/ A11:201205.04.2013Uwaga 321.12.2014
732PN-EN 60335-2-37:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych frytownic dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-37:200205.04.2013
EN 60335-2-37:2002/ AC:2007
733PN-EN 60335-2-37:2009/A11:2012EN 60335-2-37:2002/ A11:201205.04.2013Uwaga 321.12.2014
734PN-EN 60335-2-40:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczyEN 60335-2-40:200328.11.2013
735PN-EN 60335-2-40:2004/A11:2005EN 60335-2-40:2003/ A11:200428.11.2013Uwaga 3Termin minął (28.11.2013)
736PN-EN 60335-2-40:2004/A12:2005EN 60335-2-40:2003/ A12:200528.11.2013Uwaga 3Termin minął (28.11.2013)
737PN-EN 60335-2-40:2004/A1:2006EN 60335-2-40:2003/ A1:200628.11.2013Uwaga 3Termin minął (28.11.2013)
738PN-EN 60335-2-40:2004/A2:2009EN 60335-2-40:2003/ A2:200928.11.2013Uwaga 3Termin minął (28.11.2013)
739PN-EN 60335-2-40:2004/A13:2012EN 60335-2-40:2003/ A13:201228.11.2013Uwaga 311.07.2014
740PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2006EN 60335-2-40:2003/ AC:2006
741PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2010EN 60335-2-40:2003/ AC:2010
742PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2014-03EN 60335-2-40:2003/ A13:2012/AC:2013
743PN-EN 60335-2-42:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-42: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pieców konwekcyjnych, sprzętu do obróbki termicznej w parze i pieców konwekcyjnych parowych dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-42:200305.04.2013
EN 60335-2-42:2003/ AC:2007
744PN-EN 60335-2-42:2009/A11:2012EN 60335-2-42:2003/ A11:201205.04.2013Uwaga 321.12.2014
745PN-EN 60335-2-47:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-47: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-47:200305.04.2013
EN 60335-2-47:2003/ AC:2007
746PN-EN 60335-2-47:2009/A11:2012EN 60335-2-47:2003/ A11:201205.04.2013Uwaga 321.12.2014
747PN-EN 60335-2-48:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-48: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy i tosterów dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-48:200305.04.2013
EN 60335-2-48:2003/ AC:2007
748PN-EN 60335-2-48:2009/A11:2012EN 60335-2-48:2003/ A11:201205.04.2013Uwaga 321.12.2014
749PN-EN 60335-2-49:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu do przechowywania ciepłej żywności i ciepłych naczyń dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-49:200305.04.2013
EN 60335-2-49:2003/ AC:2007
750PN-EN 60335-2-49:2010/A11:2012EN 60335-2-49:2003/ A11:201205.04.2013Uwaga 321.12.2014
751PN-EN 60335-2-65:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrzaEN 60335-2-65:200305.04.2013
752PN-EN 60335-2-65:2004/A11:2012EN 60335-2-65:2003/ A11:201205.04.2013Uwaga 321.12.2014
753PN-EN 60335-2-67:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-67: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji i czyszczenia podłóg w obiektach przemysłowych i handlowychEN 60335-2-67:200918.12.2009
754PN-EN 60335-2-67:2013-04Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-67: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg do użytku w obiektach przemysłowych i handlowychEN 60335-2-67:201215.11.2012EN 60335-2-67: 2009

Uwaga 2.1

03.05.2015
755PN-EN 60335-2-68:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-68: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego rozpylaniem i zasysaniem w obiektach przemysłowych i handlowychEN 60335-2-68:200918.12.2009
756PN-EN 60335-2-68:2013-04Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-68: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego rozpylaniem i zasysaniem do użytku w obiektach przemysłowych i handlowychEN 60335-2-68:201215.11.2012EN 60335-2-68: 2009

Uwaga 2.1

03.05.2015
757PN-EN 60335-2-69:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-69: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego na mokro, na sucho i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowych i handlowychEN 60335-2-69:200918.12.2009
758PN-EN 60335-2-69:2013-03Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-69: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego na mokro, na sucho i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowych i handlowychEN 60335-2-69:201215.11.2012EN 60335-2-69: 2009

Uwaga 2.1

28.03.2015
759PN-EN 60335-2-72:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-72: Wymagania szczegółowe dla urządzeń automatycznych do pielęgnacji podłóg w obiektach handlowych i przemysłowychEN 60335-2-72:200918.12.2009
760PN-EN 60335-2-72:2013-04Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego --- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-72: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg, z układem jezdnym lub bez układu jezdnego, do użytku w obiektach handlowych i przemysłowychEN 60335-2-72:201215.11.2012EN 60335-2-72: 2009

Uwaga 2.1

03.05.2015
761PN-EN 60335-2-77:2010Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-77: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszegoEN 60335-2-77:201008.04.2011
762PN-EN 60335-2-79:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-79: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego pod ciśnieniem i za pomocą paryEN 60335-2-79:200918.12.2009
763PN-EN 60335-2-79:2013-03Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-79: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego pod ciśnieniem i za pomocą paryEN 60335-2-79:201215.11.2012EN 60335-2-79: 2009

Uwaga 2.1

03.04.2015
764PN-EN 60745-1:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60745-1:200918.12.2009
765PN-EN 60745-1:2009/A11:2011EN 60745-1:2009/ A11:201008.04.2011Uwaga 3Termin minął (01.10.2013)
766PN-EN 60745-1:2009/AC:2010EN 60745-1:2009/ AC:2009
767PN-EN 60745-2-1:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowychEN 60745-2-1:201020.10.2010
768PN-EN 60745-2-2:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowychEN 60745-2-2:201020.10.2010
769PN-EN 60745-2-3:2011Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, polerek i szlifierek dyskowychEN 60745-2-3:201118.11.2011
770PN-EN 60745-2-3:2011/A2:2014-01EN 60745-2-3:2011/ A2:201328.11.2013Uwaga 325.02.2016
771PN-EN 60745-2-4:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i polerek innych niż dyskoweEN 60745-2-4:200926.05.2010
772PN-EN 60745-2-4:2010/A11:2012EN 60745-2-4:2009/ A11:201129.02.2012Uwaga 314.11.2014
773PN-EN 60745-2-5:2011Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowychEN 60745-2-5:201008.04.2011
774PN-EN 60745-2-6:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotkówEN 60745-2-6:201020.10.2010
775PN-EN 60745-2-8:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do blach i wycinarek do blachEN 60745-2-8:200918.12.2009
776PN-EN 60745-2-9:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarekEN 60745-2-9:200918.12.2009
777PN-EN 60745-2-11:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowych (kątowych i prostych)EN 60745-2-11:201020.10.2010
778PN-EN 60745-2-12:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące wibratorów do masy betonowejEN 60745-2-12:200918.12.2009
779PN-EN 60745-2-13:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowychEN 60745-2-13:200918.12.2009
780PN-EN 60745-2-13:2009/A1:2011EN 60745-2-13:2009/ A1:201020.07.2011Uwaga 3Termin minął (01.12.2013)
781PN-EN 60745-2-14:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarekEN 60745-2-14:200918.12.2009
782PN-EN 60745-2-14:2009/A2:2010EN 60745-2-14:2009/ A2:201008.04.2011Uwaga 3Termin minął (01.06.2013)
783PN-EN 60745-2-15:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotówEN 60745-2-15:200918.12.2009
784PN-EN 60745-2-15:2009/A1:2010EN 60745-2-15:2009/ A1:201028.11.2013Uwaga 3Termin minął (28.11.2013)
785PN-EN 60745-2-16:2011Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące zszywaczyEN 60745-2-16:201008.04.2011
786PN-EN 60745-2-17:2010Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek żłobiących i frezarek okrawającychEN 60745-2-17:201008.04.2011
787PN-EN 60745-2-18:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-18: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do tamowaniaEN 60745-2-18:200918.12.2009
788PN-EN 60745-2-19:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-19: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do rowkówEN 60745-2-19:200918.12.2009
789PN-EN 60745-2-19:2009/A1:2010EN 60745-2-19:2009/ A1:201008.04.2011Uwaga 3Termin minął (01.06.2013)
790PN-EN 60745-2-20:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek taśmowychEN 60745-2-20:200918.12.2009
791PN-EN 60745-2-21:2009Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowychEN 60745-2-21:200918.12.2009
792PN-EN 60745-2-21:2009/A1:2011EN 60745-2-21:2009/ A1:201020.07.2011Uwaga 3Termin minął (01.12.2013)
793PN-EN 60745-2-22:2011Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące przecinarekEN 60745-2-22:201118.11.2011
794PN-EN 60745-2-22:2011/A11:2013-10EN 60745-2-22:2011/ A11:201328.11.2013Uwaga 317.12.2015
795PN-EN 60745-2-23:2013-10Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i małych narzędzi wirującychEN 60745-2-23:201328.11.2013
796PN-EN 60947-5-3:2014-01Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-3: Urządzenia sterownicze i elementy przełączające -- Wymagania dotyczące urządzeń zbliżeniowych o określonym sposobie zachowania się w warunkach defektu (PDF)EN 60947-5-3:201311.04.2014
797PN-EN 60947-5-5:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznejEN 60947-5-5:199728.11.2013
798PN-EN 60947-5-5:2002/A1:2007EN 60947-5-5:1997/ A1:200528.11.2013Uwaga 3Termin minął (28.11.2013)
799PN-EN 60947-5-5:2002/A11:2013-06EN 60947-5-5:1997/ A11:201328.11.2013Uwaga 303.12.2015
800PN-EN 61029-1:2009Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 1: Wymagania ogólneEN 61029-1:200918.12.2009
801PN-EN 61029-1:2009/AC:2010EN 61029-1:2009/ AC:2009
802PN-EN 61029-1:2009/A11:2011EN 61029-1:2009/ A11:201008.04.2011Uwaga 3Termin minął (28.11.2013)
803PN-EN 61029-2-1:2010Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych stołowychEN 61029-2-1:201020.10.2010
804PN-EN 61029-2-1:2013-07Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych stołowychPN EN 61029-2-1:201205.04.2013EN 61029-2-1: 2010

Uwaga 2.1

03.09.2015
805PN-EN 61029-2-3:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarek i strugarek grubościowychEN 61029-2-3:201118.11.2011
806PN-EN 61029-2-4:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowychEN 61029-2-4:201118.11.2011
807PN-EN 61029-2-6:2010Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertnic diamentowych z dopływem wodyEN 61029-2-6:201020.10.2010
808PN-EN 61029-2-8:2010Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące jednowrzecionowych frezarek pionowychEN 61029-2-8:201020.10.2010
809PN-EN 61029-2-9:2010Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia pod kątem i ukośnieEN 61029-2-9:200918.12.2009
810PN-EN 61029-2-9:2013-07Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowegoEN 61029-2-9:201205.04.2013EN 61029-2-9: 2009

Uwaga 2.1

03.09.2015
811PN-EN 61029-2-9:2013-07/A11:2014-05EN 61029-2-9:2012/ A11:201328.11.2013Uwaga 312.08.2016
812PN-EN 61029-2-10:2010Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek do cięciaEN 61029-2-10:201020.10.2010
813PN-EN 61029-2-10:2010/A11:2014-04EN 61029-2-10:2010/ A11:201328.11.2013Uwaga 322.07.2016
814PN-EN 61029-2-11:2010Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące zintegrowanych pilarek do cięcia poprzecznego i pilarek stołowychEN 61029-2-11:200918.12.2009
815PN-EN 61029-2-11:2013-07Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące zintegrowanych pilarek do cięcia ukosowego i pilarek stołowychEN 61029-2-11:201205.04.2013EN 61029-2-11: 2009

Uwaga 2.1

03.09.2015
816PN-EN 61029-2-11:2013-07/A11:2014-05EN 61029-2-11:2012/ A11:201328.11.2013Uwaga 312.08.2016
817PN-EN 61029-2-12:2011Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznychEN 61029-2-12:201118.11.2011
818PN-EN 61310-1:2009Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowychEN 61310-1:200818.12.2009
819PN-EN 61310-2:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Część 2: Wymagania dotyczące oznaczaniaEN 61310-2:200818.12.2009
820PN-EN 61310-3:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie -- Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczychEN 61310-3:200818.12.2009
821PN-EN 61496-1:2014-02Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 1: Wymagania ogólne i badaniaEN 61496-1:201311.04.2014EN 61496-1:2004

ze zmianami Uwaga 2.1

10.05.2015
822PN-EN 61800-5-2:2007Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - FunkcjonalneEN 61800-5-2:200718.12.2009
823PN-EN 62061:2008Bezpieczeństwo maszyn -- Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwemEN 62061:200526.05.2010
824PN-EN 62061:2008/AC:2011EN 62061:2005/AC:2010
825PN-EN 62061:2008/A1:2013-06EN 62061:2005/A1:201328.11.2013Uwaga 318.12.2015

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania, ("dw") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN, wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 6) obejmuje daną EN, lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami, (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Dyrektywa 93/15/EWG

Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2014 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl
Według Dziennika Urzędowego UE (2006/C 221/2) z 14.09.2006
Lp.Numer

referencyjny PN

Tytuł PNNumer EN wprowadzonejNumer EN zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 13630-1:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Lonty detonujące i prochowe - Część 1: WymaganiaEN 13630-1:2003-
2PN-EN 13630-2:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Lonty detonujące i prochowe - Część 2: Oznaczanie stabilności termicznej lontów detonujących i prochowychEN 13630-2:2002-
3PN-EN 13630-3:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Lonty detonujące i prochowe - Część 3: Oznaczanie wrażliwości na tarcie rdzenia lontów detonującychEN 13630-3:2002-
4PN-EN 13630-4:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Lonty detonujące i prochowe - Część 4: Oznaczanie wrażliwości lontów detonujących na uderzenieEN 13630-4:2002-
5PN-EN 13630-5:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Lonty detonujące i prochowe - Część 5: Badanie odporności lontów detonujących na ścieranieEN 13630-5:2003-
6PN-EN 13630-6:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Lonty detonujące i prochowe - Część 6: Badanie odporności lontów detonujących na rozciąganieEN 13630-6:2002-
7PN-EN 13630-7:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Lonty detonujące i prochowe - Część 7: Badanie niezawodności inicjowania lontów detonującychEN 13630-7:2002-
8PN-EN 13630-8:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Lonty detonujące i prochowe - Część 8: Badanie wodoodporności lontów detonujących i prochowychEN 13630-8:2002-
9PN-EN 13630-9:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Lonty detonujące i prochowe - Część 9: Oznaczanie przenoszenia detonacji z lontu detonującego na lont detonującyEN 13630-9:2004-
10PN-EN 13630-10:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Lonty detonujące i prochowe - Część 10: Oznaczanie zdolności inicjowania lontów detonującychEN 13630-10: 2005-
11PN-EN 13630-11:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Lonty detonujące i prochowe - Część 11: Oznaczanie prędkości detonacji lontów detonującychEN 13630-11: 2002-
12PN-EN 13630-12:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Lonty detonujące i prochowe - Część 12: Oznaczanie czasu spalania lontów prochowychEN 13630-12: 2002-
13PN-EN 13631-1:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące - Część 1: WymaganiaEN 13631-1:2005-
14PN-EN 13631-2:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące - Część 2: Oznaczanie stabilności termicznej materiałów wybuchowychEN 13631-2:2002-
15PN-EN 13631-3:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące - Część 3: Oznaczanie wrażliwości materiałów wybuchowych na tarcieEN 13631-3:2004-
16PN-EN 13631-4:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące - Część 4: Oznaczanie wrażliwości na uderzenieEN 13631-4:2002-
17PN-EN 13631-5:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące - Część 5: Oznaczanie odporności na wodęEN 13631-5:2002-
18PN-EN 13631-6:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące - Część 6: Oznaczanie odporności na ciśnienie hydrostatyczneEN 13631-6:2002-
19PN-EN 13631-7:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące - Część 7: Badanie bezpieczeństwa i niezawodności w ekstremalnych temperaturachEN 13631-7:2003-
20PN-EN 13631-10:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące - Część 10: Metoda sprawdzania zdolności do detonacjiEN 13631-10: 2003-
21PN-EN 13631-11:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące - Część 11: Badanie przenoszenia detonacjiEN 13631-11:2003-
22PN-EN 13631-12:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące - Część 12: Wymagania dotyczące pobudzaczy o zróżnicowanej zdolności do inicjowaniaEN 13631-12:2004-
23PN-EN 13631-13:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące - Część 13: Oznaczanie gęstościEN 13631-13:2003-
24PN-EN 13631-14:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące - Część 14: Oznaczanie prędkości detonacjiEN 13631-14:2003-
25PN-EN 13631-15:2007Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące - Część 15: Obliczanie właściwości termodynamicznychEN 13631-15:2005-
26PN-EN 13631-16:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały wybuchowe kruszące - Część 16: Wykrywanie i oznaczanie gazów toksycznychEN 13631-16:2004-
27PN-EN 13763-1:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźnik i - Część 1: WymaganiaEN 13763-1:2004-
28PN-EN 13763-2:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 2: Oznaczanie stabilności termicznejEN 13763-2:2002-
29PN-EN 13763-3:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 3: Oznaczanie wrażliwości na uderzenieEN 13763-3:2002-
30PN-EN 13763-4:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 4: Badanie odporności na ścieranie przewodów i rurek detonującychEN 13763-4:2003-
31PN-EN 13763-5:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 5: Oznaczanie wytrzymałości przewodów zapalnikowych i rurek detonujących na uszkodzenia tnąceEN 13763-5:2003-
32PN-EN 13763-6:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 6: Oznaczanie wytrzymałości przewodów zapalnikowych na pękanie w niskich temperaturachEN 13763-6:2003-
33PN-EN 13763-7:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 7: Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej przewodów, rurek detonujących, połączeń, zacisków i zamknięćEN 13763-7:2003-
34PN-EN 13763-8:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 8: Oznaczanie odporności spłonek na wstrząsanieEN 13763-8:2003-
35PN-EN 13763-9:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 9: Badanie odporności zapalników na zginanieEN 13763-9:2003-
36PN-EN 13763-11:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 11: Oznaczanie odporności zapalników i przekaźników na uszkodzenie spowodowane spadkiemEN 13763-11:2003-
37PN-EN 13763-12:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 12: Oznaczanie odporności na ciśnienie hydrostatyczneEN 13763-12:2003-
38PN-EN 13763-13:2007Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 13: Oznaczanie odporności zapalników elektrycznych na wyładowanie elektrostatyczneEN 13763-13:2004-
39PN-EN 13763-15:2007Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 15: Wyznaczanie równoważnika zdolności inicjowaniaEN 13763-15:2004-
40PN-EN 13763-16:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 16: Oznaczanie dokładności opóźnieniaEN 13763-16:2003-
41PN-EN 13763-17:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 17: Oznaczanie prądu nieodpalającego zapalników elektrycznychEN 13763-17:2003-
42PN-EN 13763-18:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 18: Oznaczanie prądu odpalającego serię zapalników elektrycznychEN 13763-18:2003-
43PN-EN 13763-19:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 19: Oznaczanie impulsu odpalającego zapalników elektrycznychEN 13763-19:2003-
44PN-EN 13763-20:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 20: Oznaczanie rezystancji całkowitej zapalników elektrycznychEN 13763-20:2003-
45PN-EN 13763-21:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 21: Oznaczanie napięcia przebicia zapalników elektrycznychEN 13763-21:2003-
46PN-EN 13763-22:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 22: Oznaczanie kapacytancji, oporności izolacji i przebicia izolacji przewodów zapalnikowychEN 13763-22:2003-
47PN-EN 13763-23:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 23: Oznaczanie prędkości fali uderzeniowej w rurce detonującejEN 13763-23:2002-
48PN-EN 13763-24:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 24: Badanie właściwości dielektrycznych rurki detonującejEN 13763-24:2002-
49PN-EN 13763-25:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Zapalniki i przekaźniki - Część 25: Oznaczanie zdolności przenoszenia fali uderzeniowej przez złącza zewnętrzne, przekaźniki i osprzęt łączeniowyEN 13763-25:2004-
50PN-EN 13857-1:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Część 1: TerminologiaEN 13857-1:2003-
51PN-EN 13857-3:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Część 3: Informacje udzielane użytkownikowi przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawicielaEN 13857-3:2002-
52PN-EN 13938-1:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały miotające i paliwa rakietowe -- Część 1: WymaganiaEN 13938-1:2004-
53PN-EN 13938-1:2006/AC:2007EN 13938-1:2004/AC:2006-
54PN-EN 13938-2:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały miotające i paliwa rakietowe -- Część 2: Oznaczanie odporności na energię elektrostatycznąEN 13938-2:2004-
55PN-EN 13938-3:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały miotające i paliwa rakietowe -- Część 3: Oznaczanie przejścia z deflagracji do detonacjiEN 13938-3:2003-
56PN-EN 13938-4:2005Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały miotające i paliwa rakietowe -- Część 4: Oznaczanie prędkości palenia w warunkach atmosferycznychEN 13938-4:2003-
57PN-EN 13938-5:2006Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały miotające i paliwa rakietowe -- Część 5: Oznaczanie kawern i pęknięćEN 13938-5:2004-
58PN-EN 13938-7:2007Materiały wybuchowe do użytku cywilnego -- Materiały miotające i paliwa rakietowe -- Część 7: Oznaczanie właściwości prochu czarnegoEN 13938-7:2004-

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania mogą nie być tożsame.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Dyrektywa 2006/95/WE

Niskonapięciowy sprzęt elektryczny (LVD)
Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2014Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl
Według Dziennika Urzędowego UE (2014/C 149/03) z 16.05.2014
Lp-Numer

referencyjny PN

Tytuł PNNumer EN wprowadzonejNumer EN zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 41003:2012Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowego systemu rozdzielczegoEN 41003:2008EN 41003:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2011)
2PN-EN 50065-4-2:2002Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwaEN 50065-4-2:2001
3PN-EN 50065-4-2:2002/A1:2004EN 50065-4-2:2001/ A1:2003Uwaga 3Termin minął (01.12.2005)
4PN-EN 50065-4-2:2002/A2:2006Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz -- Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwaEN 50065-4-2:2001/ A2:2005Uwaga 3Termin minął (01.03.2008)
5PN-EN 50065-4-7:2007Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz --Część 4-7: Przenośne niskonapięciowe filtry odsprzęgające -- Wymagania bezpieczeństwaEN 50065-4-7:2005
EN 50065-4-7:2005/ AC:2006
6PN-EN 50085-1:2010Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 1: Wymagania ogólneEN 50085-1:2005EN 50085-1:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.1999)
7PN-EN 50085-1:2010/A1:2013-10EN 50085-1:2005/A1:2013Uwaga 320.05.2016
8PN-EN 50085-2-1:2008Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 2-1: Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych przeznaczonych do montażu na ścianach i sufitachEN 50085-2-1:2006
9PN-EN 50085-2-1:2008/A1:2011EN 50085-2-1:2006/ A1:2011Uwaga 310.10.2014
10PN-EN 50085-2-2:2009Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 2-2: Wymagania szczególne dotyczące systemu listew instalacyjnych otwieranych i zamkniętych przeznaczonych do instalowania pod podłogą, w podłodze, lub na podłodzeEN 50085-2-2:2008
11PN-EN 50085-2-3:2010Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów szczelinowych listew instalacyjnych otwieranych do instalowania w szafachEN 50085-2-3:2010EN 50085-2-3:1999

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2013)
12PN-EN 50085-2-4:2010Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych -- Część 2-4: Wymagania szczególne dotyczące kolumn instalacyjnychEN 50085-2-4:2009
13PN-EN 50106:2009Bezpieczeństwo użytkowania elektrycznego sprzętu do użytku domowego i podobnego -- Postanowienia szczegółowe dotyczące badań wyrobu sprzętu wchodzącego w zakres EN 60335-1EN 50106:2008EN 50106:1997 +A1:1998

+A2:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.06.2011)
14PN-EN 50117-1:2003Kable współosiowe -- Część 1: Wymagania ogólneEN 50117-1:2002
15PN-EN 50117-1:2003/A1:2007EN 50117-1:2002/A1:2006Uwaga 3Termin minął (01.07.2009)
16PN-EN 50117-1:2003/A2:2014-03EN 50117-1:2002/A2:2013Uwaga 317.06.2016
17PN-EN 50117-2-1:2005Kable współosiowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie od 5 MHz do 1000 MHzEN 50117-2-1:2005
18PN-EN 50117-2-1:2005/A1:2008EN 50117-2-1:2005/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.12.2010)
19PN-EN 50117-2-1:2005/A2:2014-03EN 50117-2-1:2005/ A2:2013Uwaga 301.07.2016
20PN-EN 50117-2-2:2005Kable współosiowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHzEN 50117-2-2:2004
21PN-EN 50117-2-2:2005/A1:2008EN 50117-2-2:2004/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.12.2010)
22PN-EN 50117-2-2:2005/A2:2014-03EN 50117-2-2:2004/ A2:2013Uwaga 301.07.2016
23PN-EN 50117-2-3:2005Kable współosiowe -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable rozdzielcze i magistralne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 1000 MHzEN 50117-2-3:2004
24PN-EN 50117-2-3:2005/A1:2008EN 50117-2-3:2004/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.12.2010)
25PN-EN 50117-2-3:2005/A2:2014-03EN 50117-2-3:2004/ A2:2013Uwaga 301.07.2016
26PN-EN 50117-2-4:2005Kable współosiowe -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHzEN 50117-2-4:2004
27PN-EN 50117-2-4:2005/A1:2008EN 50117-2-4:2004/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.12.2010)
28PN-EN 50117-2-4:2005/A2:2014-04EN 50117-2-4:2004/ A2:2013Uwaga 301.07.2016
29PN-EN 50117-2-5:2005Kable współosiowe -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach rozdzielczych -- Kable przyłączeniowe do układania na zewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHzEN 50117-2-5:2004
30PN-EN 50117-2-5:2005/A1:2008EN 50117-2-5:2004/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.12.2010)
31PN-EN 50117-2-5:2005/A2:2014-04EN 50117-2-5:2004/ A2:2013Uwaga 301.07.2016
32PN-EN 50117-3-1:2003Kable współosiowe -- Część 3-1: Wymagania szczegółowe dotyczące przewodów stosowanych w telekomunikacji -- Przewody miniaturowe stosowane w sieciach cyfrowychEN 50117-3-1:2002
33PN-EN 50117-4-1:2008Kable współosiowe -- Część 4-1: Wymagania szczegółowe dotyczące kabli stosowanych w sieciach kablowych w technologii transmisji i łączności (BCT) zgodnie z EN 50173 -- Kable przyłączeniowe do układania wewnątrz budynków pracujące w zakresie częstotliwości od 5 MHz do 3000 MHzEN 50117-4-1:2008
34PN-EN 50117-4-1:2008/A1:2014-02EN 50117-4-1:2008/ A1:2013Uwaga 317.06.2016
35PN-EN 50156-1:2005Wyposażenie elektryczne pieców oraz ich urządzeń pomocniczych - Część 1: Wymagania dotyczące projektowania i instalacjiEN 50156-1:2004
36PN-EN 50178:2003Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocyEN 50178:1997
37PN-EN 50214:2008Płaskie, giętkie przewody dźwigowe z powłoką polwinitowąEN 50214:2006HD 359 S2:1990 +EN 50214:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2008)
38PN-EN 50250:2004Rozgałęźniki pośredniczące do zastosowań przemysłowychEN 50250:2002EN 50250:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2005)
39PN-EN 50262:2006Dławnice kablowe stosowane w instalacjach elektrycznychEN 50262:1998
EN 50262:1998/A1:2001Uwaga 3Termin minął (01.04.2003)
EN 50262:1998/A2:2004Uwaga 3Termin minął (01.10.2007)
40PN-EN 50267-1:2001Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli -- Część 1: AparaturaEN 50267-1:1998HD 602 S1:1992

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2000)
41PN-EN 50267-2-1:2001Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli -- Część 2-1: Metody -- Oznaczanie zawartości kwaśnego gazu halogenowegoEN 50267-2-1:1998
42PN-EN 50267-2-2:2001Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli -- Część 2-2: Metody -- Określanie kwasowości gazów przez pomiar pH i konduktywnościEN 50267-2-2:1998
43PN-EN 50267-2-3:2001Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Badanie gazów powstałych podczas spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli -- Część 2-3: Metody -- Określanie kwasowości gazów przez wyznaczanie średniej ważonej pH i konduktywnościEN 50267-2-3:1998HD 602 S1:1992

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2000)
44PN-EN 50274:2004Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnychEN 50274:2002
45PN-EN 50274:2004/AC:2011EN 50274:2002/AC:2009
46PN-EN 50288-1:2005Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 1: Wymagania grupoweEN 50288-1:2003
47PN-EN 50288-1:2014-02Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 1: Wymagania wspólneEN 50288-1:2013EN 50288-1:2003

Uwaga 2.1

18.03.2016
48PN-EN 50288-2-1:2005Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 2-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych do częstotliwości 100 MHz - Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkachEN 50288-2-1:2003
49PN-EN 50288-2-1:2014-02Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 2-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych, testowanych do częstotliwości 100 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkachEN 50288-2-1:2013EN 50288-2-1:2003

Uwaga 2.1

18.03.2016
50PN-EN 50288-2-2:2005Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 2-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych do częstotliwości 100 MHz -- Paczkordy i przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatoraEN 50288-2-2:2003
51PN-EN 50288-2-2:2014-02Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 2-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych, testowanych do częstotliwości 100 MHz -- Przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora i na sznury krosoweEN 50288-2-2:2013EN 50288-2-2:2003

Uwaga 2.1

18.03.2016
52PN-EN 50288-3-1:2005Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 3-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych do częstotliwości 100 MHz -- Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego układania w budynkachEN 50288-3-1:2003
53PN-EN 50288-3-1:2014-02Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 3-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych, testowanych do częstotliwości 100 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkachEN 50288-3-1:2013EN 50288-3-1:2003

Uwaga 2.1

18.03.2016
54PN-EN 50288-3-2:2005Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 3-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych do częstotliwości 100 MHz -- Paczkordy i przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatoraEN 50288-3-2:2003
55PN-EN 50288-3-2:2014-02Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 3-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych, testowanych do częstotliwości 100 MHz -- Przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora i na sznury krosoweEN 50288-3-2:2013EN 50288-3-2:2003

Uwaga 2.1

18.03.2016
56PN-EN 50288-4-1:2005Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 4-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych do częstotliwości 600 MHz -- Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego układania w budynkachEN 50288-4-1:2003
57PN-EN 50288-4-1:2014-02Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 4-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych, testowanych do częstotliwości 600 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkachEN 50288-4-1:2013EN 50288-4-1:201318.03.2016
58PN-EN 50288-4-2:2005Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 4-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych do częstotliwości 600 MHz -- Paczkordy i przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatoraEN 50288-4-2:2003
59PN-EN 50288-4-2:2014-02Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 4-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych, testowanych do częstotliwości 600 MHz - Przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora i na sznury krosoweEN 50288-4-2:2013EN 50288-4-2:2003

Uwaga 2.1

18.03.2016
60PN-EN 50288-5-1:2005Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 5-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych do częstotliwości 250 MHz -- Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego układania w budynkachEN 50288-5-1:2003
61PN-EN 50288-5-1:2014-02Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 5-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych, testowanych do częstotliwości 250 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkachEN 50288-5-1:2013EN 50288-5-1:2003

Uwaga 2.1

18.03.2016
62PN-EN 50288-5-2:2005Przewody wielożyłowe stosowane cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 5-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych do częstotliwości 250 MHz -- Paczkordy i przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatoraEN 50288-5-2:2003
63PN-EN 50288-5-2:2014-02Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 5-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych, testowanych do częstotliwości 250 MHz -- Przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora i na sznury krosoweEN 50288-5-2:2013EN 50288-5-2:2003

Uwaga 2.1

18.03.2016
64PN-EN 50288-6-1:2005Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 6-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych do częstotliwości 250 MHz -- Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego układania w budynkachEN 50288-6-1:2003
65PN-EN 50288-6-1:2014-02Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 6-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych, testowanych do częstotliwości 250 MHz - Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkachEN 50288-6-1:2013EN 50288-6-1:2003

Uwaga 2.1

18.03.2016
66PN-EN 50288-6-2:2005Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 6-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych do częstotliwości 250 MHz -- Paczkordy i przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatoraEN 50288-6-2:2003
67PN-EN 50288-6-2:2014-02Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 6-2: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych, testowanych do częstotliwości 250 MHz -- Przewody znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu operatora i na sznury krosoweEN 50288-6-2:2013EN 50288-6-2:200318.03.2016
68PN-EN 50288-7:2006Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 7: Wymagania grupowe dotyczące przewodów stosowanych w obwodach sterowniczychEN 50288-7:2005
69PN-EN 50288-8:2012Przewody elektryczne wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 8: Wymagania dotyczące przewodów typu 1 testowanych do częstotliwości 2 MHzEN 50288-8:2012
70PN-EN 50288-9-1:2013-10Przewody elektryczne wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 9-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych testowanych do częstotliwości 1000 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkachEN 50288-9-1:2012
71PN-EN 50288-10-1:2013-10Przewody elektryczne wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 10-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów ekranowanych testowanych do częstotliwości 500 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkachEN 50288-10-1:2012
72PN-EN 50288-11-1:2013-10Przewody elektryczne wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych -- Część 11-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych testowanych do częstotliwości 500 MHz -- Przewody przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkachEN 50288-11-1:2012
73PN-EN 50289-1-3:2007Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-3: Metody badań właściwości elektrycznych -- Wytrzymałość elektrycznaEN 50289-1-3:2001
74PN-EN 50289-1-4:2007Kable telekomunikacyjne -- Metody badań -- Część 1-4: Metody badań właściwości elektrycznych -- Rezystancja izolacjiEN 50289-1-4:2001
75PN-EN 50290-2-1:2005Kable telekomunikacyjne -- Część 2-1: Wspólne zasady konstrukcyjneEN 50290-2-1:2005
76PN-EN 50290-2-20:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-20: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Zagadnienia ogólneEN 50290-2-20:2001
77PN-EN 50290-2-21:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-21: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Izolacyjne mieszanki polwinitoweEN 50290-2-21:2001
78PN-EN 50290-2-21:2002/A1:2007EN 50290-2-21:2001/ A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.03.2010)
79PN-EN 50290-2-22:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-22: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Powłokowe mieszanki polwinitoweEN 50290-2-22:2001
80PN-EN 50290-2-22:2002/A1:2007EN 50290-2-22:2001/ A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.03.2010)
81PN-EN 50290-2-23:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-23: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Polietylen izolacyjnyEN 50290-2-23:2001
82PN-EN 50290-2-23:2014-06Kable telekomunikacyjne -- Część 2-23: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Izolacja polietylenowa kabli wieloparowych stosowanych w sieciach telekomunikacyjnych dostępowych: kable zewnętrzneEN 50290-2-23:2013EN 50290-2-23:2001

Uwaga 2.1

16.09.2016
83PN-EN 50290-2-24:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-24: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Polietylen powłokowyEN 50290-2-24:2002
84PN-EN 50290-2-24:2002/A1:2009EN 50290-2-24:2002/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.11.2011)
85PN-EN 50290-2-25:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-25: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Polipropylenowe mieszanki izolacyjneEN 50290-2-25:2002
86PN-EN 50290-2-25:2014-06Kable telekomunikacyjne -- Część 2-25: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Polipropylenowe mieszanki izolacyjneEN 50290-2-25:2013EN 50290-2-25:2001

Uwaga 2.1

16.09.2016
87PN-EN 50290-2-26:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-26: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Izolacyjne mieszanki bezhalogenowe o zmniejszonej palnościEN 50290-2-26:2002
88PN-EN 50290-2-26:2002/A1:2007EN 50290-2-26:2002/ A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.03.2010)
89PN-EN 50290-2-27:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-27: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Termoplastyczne powłokowe mieszanki bezhalogenowe o zmniejszonej palnościEN 50290-2-27:2002
90PN-EN 50290-2-27:2002/A1:2007EN 50290-2-27:2002/ A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.03.2010)
91PN-EN 50290-2-27:2002/AC:2010EN 50290-2-27:2002/ A1:2007/AC:2010
92PN-EN 50290-2-28:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-28: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Masy wypełniające do kabliEN 50290-2-28:2002
93PN-EN 50290-2-29:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-29: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Mieszanki izolacyjne z polietylenu usieciowanegoEN 50290-2-29:2002
94PN-EN 50290-2-30:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 2-30: Wspólne zasady konstrukcyjne -- Izolacyjny i powłokowy kopolimer tetrafluoroetylenu i heksafluoropropylenu (FEP)EN 50290-2-30:2002
95PN-EN 50290-4-1:2002Kable telekomunikacyjne -- Część 4-1: Ogólne warunki stosowania -- Wymagania środowiskowe i bezpieczeństwaEN 50290-4-1:2001
96PN-EN 50363-0:2008Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych - Część 0: Wprowadzenie ogólneEN 50363-0:2005
97PN-EN 50363-0:2011Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 0: Wprowadzenie ogólneEN 50363-0:2011EN 50363-0:2005

Uwaga 2.1

Termin minął (14.03.2014)
98PN-EN 50363-1:2008Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych - Część 1: Mieszanki izolacyjne z elastomerów usieciowanychEN 50363-1:2005
99PN-EN 50363-2-1:2009Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych - Część 2-1: Mieszanki powłokowe z elastomerów usieciowanychEN 50363-2-1:2005
100PN-EN 50363-2-1:2009/A1:2011EN 50363-2-1:2005/ A1:2011Uwaga 3Termin minął (14.03.2014)
101PN-EN 50363-2-2:2009Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych - Część 2-2: Mieszanki osłonowe z elastomerów usieciowanychEN 50363-2-2:2005
102PN-EN 50363-3:2010Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 3: Mieszanki izolacyjne z polichlorku winyluEN 50363-3:2005
103PN-EN 50363-3:2010/A1:2011EN 50363-3:2005/A1:2011Uwaga 3Termin minął (14.03.2014)
104PN-EN 50363-4-1:2010Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 4-1: Mieszanki powłokowe z polichlorku winyluEN 50363-4-1:2005
105PN-EN 50363-4-2:2010Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 4-2: Mieszanki osłonowe z polichlorku winyluEN 50363-4-2:2005
106PN-EN 50363-5:2010Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 5: Mieszanki izolacyjne bezhalogenowe z elastomerów usieciowanychEN 50363-5:2005
107PN-EN 50363-5:2010/A1:2011EN 50363-5:2005/A1:2011Uwaga 3Termin minął (14.03.2014)
108PN-EN 50363-6:2010Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 6: Mieszanki powłokowe bezhalogenowe z elastomerów usieciowanychEN 50363-6:2005
109PN-EN 50363-6:2010/A1:2011EN 50363-6:2005/A1:2011Uwaga 3Termin minął (14.03.2014)
110PN-EN 50363-7:2010Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 7: Mieszanki izolacyjne bezhalogenowe z materiałów termoplastycznychEN 50363-7:2005
111PN-EN 50363-8:2010Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 8: Mieszanki powłokowe bezhalogenowe z materiałów termoplastycznychEN 50363-8:2005
112PN-EN 50363-8:2010/A1:2011EN 50363-8:2005/A1:2011Uwaga 3Termin minął (14.03.2014)
113PN-EN 50363-9-1:2010Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 9-1: Mieszanki izolacyjne z innych materiałów -- Polichlorek winylu usieciowany (XLPVC)EN 50363-9-1:2005
114PN-EN 50363-10-1:2010Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 10-1: Mieszanki powłokowe z innych materiałów -- Polichlorek winylu usieciowany (XLPVC)EN 50363-10-1:2005
115PN-EN 50363-10-2:2010Materiały izolacyjne, powłokowe i osłonowe stosowane w niskonapięciowych przewodach energetycznych -- Część 10-2: Mieszanki powłokowe z innych materiałów -- Poliuretan termoplastycznyEN 50363-10-2:2005
116PN-EN 50364:2012Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznego nadzoru artykułów (EAS), identyfikacji z wykorzystaniem fal radiowych (RFID) i podobnych zastosowańEN 50364:2010EN 50364:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.11.2012)
117PN-EN 50369:2005Systemy instalacyjne wodoszczelnych osłon przewodów i kabliEN 50369:2005
118PN-EN 50395:2007Metody badania właściwości elektrycznych przewodów elektroenergetycznych niskiego napięciaEN 50395:2005HD 21.2 S3:1997 +A1:2002

+HD 22.2 S3:1997 +A1:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2008)
119PN-EN 50395:2007/A1:2011EN 50395:2005/A1:2011Uwaga 3Termin minął (14.03.2014)
120PN-EN 50396:2007Metody badania właściwości nieelektrycznych przewodów elektroenergetycznych niskiego napięciaEN 50396:2005HD 21.2 S3:1997 +A1:2002

+HD 22.2 S3:1997 +A1:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2008)
121PN-EN 50396:2007/A1:2011EN 50396:2005/A1:2011Uwaga 3Termin minął (14.03.2014)
122PN-EN 50406-1:2005Wieloparowe kable dostępowe stosowane w telekomunikacyjnych sieciach kablowych o dużej prędkości transmisji -- Część 1: Kable napowietrzneEN 50406-1:2004
123PN-EN 50406-2:2005Wieloparowe kable dostępowe stosowane w telekomunikacyjnych sieciach kablowych o dużej prędkości transmisji -- Część 2: Kable układane w kanałach i bezpośrednio w ziemiEN 50406-2:2004
124PN-EN 50407-1:2005Wieloparowe kable stosowane w telekomunikacyjnych sieciach kablowych o dużej prędkości transmisji z dostępem cyfrowym do sieci telekomunikacyjnych -- Część 1: Kable napowietrzneEN 50407-1:2004
125PN-EN 50425:2008Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Norma uzupełniająca -- Łączniki pożarowe do znaków świetlnych i opraw oświetleniowych zewnętrznych i wnętrzowychEN 50425:2008
126PN-EN 50428:2010Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Norma uzupełniająca -- Łączniki i osprzęt towarzyszący stosowany w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES)EN 50428:2005
EN 50428:2005/A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.10.2010)
EN 50428:2005/A2:2009Uwaga 3Termin minął (01.06.2012)
127PN-EN 50441-1:2006Przewody do stosowania na stałe w instalacjach telekomunikacyjnych wewnętrznych -- Część 1: Przewody nieekranowane -- Klasa 1EN 50441-1:2006
128PN-EN 50441-1:2012Przewody do stosowania na stałe w instalacjach telekomunikacyjnych wewnętrznych -- Część 1: Przewody nieekranowane -- Klasa 1EN 50441-1:2012EN 50441-1:2006

Uwaga 2.1

23.01.2015
129PN-EN 50441-2:2006Przewody do stosowania na stałe w instalacjach telekomunikacyjnych wewnętrznych -- Część 2: Przewody ekranowane -- Klasa 2EN 50441-2:2006
130PN-EN 50441-2:2012Przewody do stosowania na stałe w instalacjach telekomunikacyjnych wewnętrznych -- Część 2: Przewody ekranowane -- Klasa 1EN 50441-2:2012EN 50441-2:2006

Uwaga 2.1

23.01.2015
131PN-EN 50441-3:2006Przewody do stosowania na stałe w instalacjach telekomunikacyjnych wewnętrznych -- Część 3: Przewody ekranowane -- Klasa 3EN 50441-3:2006
132PN-EN 50441-4:2012Przewody do stosowania na stałe w instalacjach telekomunikacyjnych wewnętrznych -- Część 4: Przewody do 1200 MHz -- Klasa 3EN 50441-4:2012
133PN-EN 50445:2010Norma grupy wyrobów do wykazania zgodności sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)EN 50445:2008
134PN-EN 50491-3:2010Wymagania ogólne dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) i systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa elektrycznegoEN 50491-3:2009EN 50090-2-2:1996 +A1:2002

+A2:2007

Termin minął (01.03.2012)
135PN-EN 50491-4-1:2012Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budynków (BACS) -- Część 4-1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego dla wyrobów przeznaczonych do zastosowania w domowych i budynkowych systemach elektronicznych (HBES) oraz w systemach automatyzacji i sterowania budynków (BACS)EN 50491-4-1:2012
136PN-EN 50497:2008Zalecana metoda badania do oceny ryzyka wycieku zmiękczacza z izolacji i powłoki polwinitowej kabliEN 50497:2007
137PN-EN 50520:2010Nakładki i folie okrywowe dla zabezpieczania i ostrzegania o położeniu kabli lub zakopanych przewodów w instalacjach podziemnychEN 50520:2009
138PN-EN 50525-1:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 1: Wymagania ogólneEN 50525-1:2011HD 21.1 S4:2002 +HD 22.1 S4:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
139PN-EN 50525-2-11:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-11: Przewody ogólnego zastosowania -- Giętkie przewody o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)EN 50525-2-11:2011HD 21.5 S3:1994

ze zmianami

+HD 21.12 S1:1994 ze zmianą

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
140PN-EN 50525-2-12:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-12: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody rozciągalne o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)EN 50525-2-12:2011HD 21.10 S2:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
141PN-EN 50525-2-21:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-21: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody giętkie o izolacji z elastomeru usieciowanegoEN 50525-2-21:2011HD 22.4 S4:2004 +HD 22.10 S2:2007 +HD 22.11 S2:2007 +HD 22.12 S2:2007 +HD 22.16 S2:2007

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
142PN-EN 50525-2-22:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-22: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody o dużej giętkości, o izolacji z elastomeru usieciowanego w oplocie tekstylnymEN 50525-2-22:2011HD 22.14 S3:2007

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
143PN-EN 50525-2-31:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-31: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)EN 50525-2-31:2011HD 21.3 S3:1995

ze zmianami

+HD 21.7 S2:1996

ze zmianą

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
144PN-EN 50525-2-41:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-41: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody jednożyłowe o izolacji z usieciowanej gumy silikonowejEN 50525-2-41:2011HD 22.3 S4:2004

ze zmianą

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
145PN-EN 50525-2-42:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-42: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z usieciowanej mieszanki EVAEN 50525-2-42:2011HD 22.7 S2:1995 ze zmianami

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
146PN-EN 50525-2-51:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-51: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody sterownicze olejoodporne o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)EN 50525-2-51:2011HD 21.13 S1:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
147PN-EN 50525-2-71:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-71: Przewody ogólnego zastosowania -- Płaskie przewody (sznury) szychowe o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)EN 50525-2-71:2011HD 21.5 S3:1994

ze zmianami

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
148PN-EN 50525-2-72:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-72: Przewody ogólnego zastosowania -- Płaskie rozdzieralne przewody (sznury) o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC)EN 50525-2-72:2011HD 21.11 S1:1995

ze zmianą

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
149PN-EN 50525-2-81:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-81: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody spawalnicze w powłoce z usieciowanego elastomeruEN 50525-2-81:2011HD 22.6 S2:1995

ze zmianami

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
150PN-EN 50525-2-82:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-82: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody o izolacji z usieciowanego elastomeru do dekoracyjnych girland świetlnychEN 50525-2-82:2011HD 22.8 S2:1994 ze zmianami

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
151PN-EN 50525-2-83:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 2-83: Przewody ogólnego zastosowania -- Przewody wielożyłowe o izolacji z usieciowanej gumy silikonowejEN 50525-2-83:2011HD 22.15 S2:2007

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
152PN-EN 50525-3-11:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 3-11: Przewody o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia -- Przewody giętkie o izolacji z materiału termoplastycznego, niezawierającego halogenów i o małej emisji dymuEN 50525-3-11:2011HD 21.14 S1:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
153PN-EN 50525-3-21:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 3-21: Przewody o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia -- Przewody giętkie o izolacji z materiału usieciowanego, niezawierającego halogenów i o małej emisji dymuEN 50525-3-21:2011HD 22.13 S2:2007

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
154PN-EN 50525-3-31:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 3-31: Przewody o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia -- Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z termoplastycznego materiału niezawierającego halogenów i o małej emisji dymuEN 50525-3-31:2011HD 21.15 S1:2006

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
155PN-EN 50525-3-41:2011Przewody elektryczne -- Niskonapięciowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V (Uo/U) -- Część 3-41: Przewody o specjalnych właściwościach w warunkach działania ognia -- Przewody jednożyłowe, bez powłoki, o izolacji z usieciowanego materiału niezawierającego halogenów i o małej emisji dymuEN 50525-3-41:2011HD 22.9 S3:2007

Uwaga 2.1

Termin minął (17.01.2014)
156PN-EN 50550:2011Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami o częstotliwości sieciowej dla sprzętu do użytku domowego i podobnegoEN 50550:2011
157PN-EN 50550:2011/AC:2012EN 50550:2011/AC:2012
158PN-EN 50556:2011Systemy sygnalizacji ruchu drogowegoEN 50556:2011
159PN-EN 50557:2012Wymagania dla urządzeń samoczynnego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników przetężeniowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO-RCCB do użytku domowego i podobnegoEN 50557:2011
160PN-EN 60034-1:2011Maszyny elektryczne wirujące -- Część 1: Dane znamionowe i parametryEN 60034-1:2010EN 60034-1:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2013)
EN 60034-1:2010/ AC:2010
161PN-EN 60034-5:2004Maszyny elektryczne wirujące -- Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) -- KlasyfikacjaEN 60034-5:2001EN 60034-5:1986

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2003)
162PN-EN 60034-5:2004/A1:2009EN 60034-5:2001/A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.12.2009)
163PN-EN 60034-6:1999Maszyny elektryczne wirujące -- Sposoby chłodzenia (kod IC)EN 60034-6:1993
164PN-EN 60034-7:2005Maszyny elektryczne wirujące -- Część 7: Klasyfikacja form wykonania, sposobów montażu i umiejscowienia skrzynki zaciskowej (kod IM)EN 60034-7:1993
EN 60034-7:1993/A1:2001Uwaga 3Termin minął (01.11.2003)
165PN-EN 60034-8:2007Maszyny elektryczne wirujące -- Część 8: Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowaniaEN 60034-8:2007EN 60034-8:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2010)
166PN-EN 60034-9:2009Maszyny elektryczne wirujące -- Część 9: Dopuszczalne poziomy hałasuEN 60034-9:2005EN 60034-9:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2008)
EN 60034-9:2005/A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.04.2010)
167PN-EN 60034-11:2007Maszyny elektryczne wirujące -- Część 11: Zabezpieczenia cieplneEN 60034-11:2004
168PN-EN 60034-12:2004Maszyny elektryczne wirujące -- Część 12: Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowychEN 60034-12:2002EN 60034-12:1995 +A2:1995

+A11: 1999

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2005)
169PN-EN 60034-12:2004/A1:2007EN 60034-12:2002/ A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.09.2010)
170PN-EN 60034-14:2004Maszyny elektryczne wirujące -- Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wzniosach osi wału 56 mm i większych -- Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgańEN 60034-14:2004EN 60034-14:1996 Uwaga 2.1Termin minął (01.12.2006)
171PN-EN 60034-14:2004/A1:2007EN 60034-14:2004/ A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.06.2010)
172PN-EN 60051-1:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Definicje i wymagania wspólne dla wszystkich arkuszy normyEN 60051-1:1998EN 60051-1:1989 +A1:1995

+A2:1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.1999)
173PN-EN 60051-2:1998Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące amperomierzy i woltomierzyEN 60051-2:1989
174PN-EN 60051-3:1998Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące watomierzy i waromierzyEN 60051-3:1989
EN 60051-3:1989/A1:1995Uwaga 3Termin minął (01.10.1995)
175PN-EN 60051-4:1998Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące częstościomierzyEN 60051-4:1989
176PN-EN 60051-5:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące fazomierzy, mierników współczynnika mocy i synchronoskopówEN 60051-5:1989
177PN-EN 60051-6:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące omomierzy (mierników impedancji) i mierników przewodnościEN 60051-6:1989
178PN-EN 60051-7:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące przyrządów wielofunkcyjnychEN 60051-7:1989
179PN-EN 60051-8:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Wymagania specjalne dotyczące przyborówEN 60051-8:1989
180PN-EN 60051-9:2000Elektryczne przyrządy pomiarowe wskazujące analogowe o działaniu bezpośrednim i ich przybory -- Zalecane metody badańEN 60051-9:1989
EN 60051-9:1989/A1:1995Uwaga 3Termin minął (15.02.1996)
EN 60051-9:1989/A2:1995Uwaga 3Termin minął (15.02.1996)
181PN-EN 60061-1:2001Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampoweEN 60061-1:1993
EN 60061-1:1993/A1:1995Uwaga 3Termin minął (01.12.1995)
EN 60061-1:1993/A2:1995Uwaga 3Termin minął (01.09.1996)
EN 60061-1:1993/A3:1995Uwaga 3Termin minął (01.09.1996)
EN 60061-1:1993/A4:1996Uwaga 3Termin minął (01.12.1996)
EN 60061-1:1993/A5:1996Uwaga 3Termin minął (01.04.1997)
EN 60061-1:1993/A6:1996Uwaga 3Termin minął (01.07.1997)
EN 60061-1:1993/A7:1997Uwaga 3Termin minął [01,02.1998]
EN 60061-1:1993/

A21:1998

Uwaga 3Termin minął [01.04.2005]
EN 60061-1:1993/ A22:1999Uwaga 3Termin minął [01.04.2006]
EN 60061-1:1993/ A23:1999Uwaga 3Termin minął [01.08.2006]
EN 60061-1:1993/ A24:2000Uwaga 3Termin minął [01.08.2007]
EN 60061-1:1993/ A25:2001Uwaga 3Termin minął [01.03.2004]
EN 60061-1:1993/ A26:2001Uwaga 3Termin minął [01.03.2004]
182PN-EN 60061-1:2001/A27:2004EN 60061-1:1993/ A27:2001Uwaga 3Termin minął [01.11.2004]
183PN-EN 60061-1:2001/A28:2004EN 60061-1:1993/ A28:2002Uwaga 3Termin minął [01.04.2005]
184PN-EN 60061-1:2001/A29:2004EN 60061-1:1993/ A29:2002Uwaga 3Termin minął [01.06.2005]
185PN-EN 60061-1:2001/A30:2004EN 60061-1:1993/ A30:2002Uwaga 3Termin minął [01.11.2005]
186PN-EN 60061-1:2001/A31:2005EN 60061-1:1993/ A31:2003Uwaga 3Termin minął [01.06.2006]
187PN-EN 60061-1:2001/A32:2005EN 60061-1:1993/ A32:2003Uwaga 3Termin minął [01.10.2006]
188PN-EN 60061-1:2001/A33:2005EN 60061-1:1993/ A33:2003Uwaga 3Termin minął [01.12.2006]
189PN-EN 60061-1:2001/A34:2005EN 60061-1:1993/ A34:2004Uwaga 3Termin minął [01.09.2007]
190PN-EN 60061-1:2001/A35:2005EN 60061-1:1993/ A35:2005Uwaga 3Termin minął [01.12.2007]
191PN-EN 60061-1:2001/A36:2006EN 60061-1:1993/ A36:2005Uwaga 3Termin minął [01.10.2008]
192PN-EN 60061-1:2001/A37:2006en 60061-1:1993/ A37:2006Uwaga 3Termin minął (01.09.2009)
193PN-EN 60061-1:2001/A38:2007EN 60061-1:1993/ A38:2007Uwaga 3Termin minął (01.03.2010)
194PN-EN 60061-1:2001/A39:2007EN 60061-1:1993/ A39:2007Uwaga 3Termin minął (01.05.2010)
195PN-EN 60061-1:2001/A40:2008EN 60061-1:1993/ A40:2008Uwaga 3Termin minął (01.08.2011)
196PN-EN 60061-1:2001/A41:2009EN 60061-1:1993/ A41:2009Uwaga 3Termin minął (01.06.2012)
197PN-EN 60061-1:2001/A42:2009EN 60061-1:1993/ A42:2009Uwaga 3Termin minął (01.09.2012)
198PN-EN 60061-1:2001/A43:2010EN 60061-1:1993/ A43:2010Uwaga 3Termin minął (01.10.2013)
199PN-EN 60061-1:2001/A44:2010EN 60061-1:1993/ A44:2010Uwaga 3Termin minął (01.10.2013)
200PN-EN 60061-1:2001/A45:2011EN 60061-1:1993/ A45:2011Uwaga 317.08.2014
201PN-EN 60061-1:2001/A46:2011EN 60061-1:1993/ A46:2011Uwaga 317.08.2014
202PN-EN 60061-1:2001/A47:2012EN 60061-1:1993/ A47:2012Uwaga 303.03.2015
203PN-EN 60061-1:2001/A48:2013-06EN 60061-1:1993/ A48:2012Uwaga 301.11.2015
204PN-EN 60061-1:2001/A49:2013-09EN 60061-1:1993/ A49:2013Uwaga 302.04.2016
Norma składająca się z części EN 60061-1, -2, -3 i -4 ma szczególną strukturę i dlatego wskazany termin ustania domniemania zgodności dotyczy wyłącznie postanowień zmodyfikowanych poszczególnymi zmianami.
205PN-EN 60061-2:2002Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 2: Oprawki lampoweEN 60061-2:1993
EN 60061-2:1993/A1:1995Uwaga 3Termin minął (01.12.1995)
EN 60061-2:1993/A2:1995Uwaga 3Termin minął (01.09.1996)
EN 60061-2:1993/A3:1995Uwaga 3Termin minął (01.09.1996)
EN 60061-2:1993/A4:1996Uwaga 3Termin minął (01.12.1996)
EN 60061-2:1993/A5:1996Uwaga 3Termin minął (01.04.1997)
EN 60061-2:1993/A6:1996Uwaga 3Termin minął (01.07.1997)
EN 60061-2:1993/A7:1997Uwaga 3Termin minął (01.02.1998)
EN 60061-2:1993/ A18:1998Uwaga 3Termin minął (01.04.2005)
EN 60061-2:1993/ A19:1999Uwaga 3Termin minął (01.04.2006)
EN 60061-2:1993/ A20:1999Uwaga 3Termin minął (01.08.2006)
EN 60061-2:1993/ A21:2000Uwaga 3Termin minął (01.08.2007)
EN 60061-2:1993/ A22:2001Uwaga 3Termin minął (01.03.2004)
EN 60061-2:1993/ A23:2001Uwaga 3Termin minął (01.03.2004)
206PN-EN 60061-2:2002/A24:2004EN 60061-2:1993/ A24:2001Uwaga 3Termin minął (01.11.2004)
207PN-EN 60061-2:2002/A25:2004EN 60061-2:1993/ A25:2002Uwaga 3Termin minął (01.04.2005)
208PN-EN 60061-2:2002/A26:2004EN 60061-2:1993/ A26:2002Uwaga 3Termin minął (01.06.2005)
209PN-EN 60061-2:2002/A27:2004EN 60061-2:1993/ A27:2002Uwaga 3Termin minął (01.11.2005)
210PN-EN 60061-2:2002/A28:2005EN 60061-2:1993/ A28:2003Uwaga 3Termin minął (01.06.2006)
211PN-EN 60061-2:2002/A29:2005EN 60061-2:1993/ A29:2003Uwaga 3Termin minął (01.10.2006)
212PN-EN 60061-2:2002/A30:2005EN 60061-2:1993/ A30:2003Uwaga 3Termin minął (01.12.2006)
213PN-EN 60061-2:2002/A31:2005EN 60061-2:1993/ A31:2004Uwaga 3Termin minął (01.09.2007)
214PN-EN 60061-2:2002/A32:2005EN 60061-2:1993/ A32:2005Uwaga 3Termin minął (01.12.2007)
215PN-EN 60061-2:2002/A33:2006EN 60061-2:1993/ A33:2005Uwaga 3Termin minął (01.10.2008)
216PN-EN 60061-2:2002/A34:2006EN 60061-2:1993/ A34:2006Uwaga 3Termin minął (01.09.2009)
217PN-EN 60061-2:2002/A35:2007EN 60061-2:1993/ A35:2007Uwaga 3Termin minął (01.03.2010)
218PN-EN 60061-2:2002/A36:2007EN 60061-2:1993/ A36:2007Uwaga 3Termin minął (01.05.2010)
219PN-EN 60061-2:2002/A37:2008EN 60061-2:1993/ A37:2008Uwaga 3Termin minął (01.08.2011)
220PN-EN 60061-2:2002/A38:2009EN 60061-2:1993/ A38:2009Uwaga 3Termin minął (01.06.2012)
221PN-EN 60061-2:2002/A39:2009EN 60061-2:1993/ A39:2009Uwaga 3Termin minął (01.09.2012)
222PN-EN 60061-2:2002/A40:2010EN 60061-2:1993/ A40:2010Uwaga 3Termin minął (01.10.2013)
223PN-EN 60061-2:2002/A41:2010EN 60061-2:1993/ A41:2010Uwaga 3Termin minął (01.10.2013)
224PN-EN 60061-2:2002/A42:2012EN 60061-2:1993/ A42:2011Uwaga 329.10.2014
225PN-EN 60061-2:2002/A43:2012EN 60061-2:1993/ A43:2011Uwaga 329.10.2014
226PN-EN 60061-2:2002/A44:2012EN 60061-2:1993/ A44:2012Uwaga 319.01.2015
227PN-EN 60061-2:2002/A45:2013-06EN 60061-2:1993/ A45:2012Uwaga 301.11.2015
228PN-EN 60061-2:2002/A46:2013-09EN 60061-2:1993/ A46:2013Uwaga 302.04.2016
Norma składająca się z części EN 60061-1, -2, -3 i -4 ma szczególną strukturę i dlatego wskazany termin ustania domniemania zgodności dotyczy wyłącznie postanowień zmodyfikowanych poszczególnymi zmianami.
229PN-EN 60061-3:2002Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 3: SprawdzianyEN 60061-3:1993
EN 60061-3:1993/A1:1995Uwaga 3Termin minął (01.12.1995)
EN 60061-3:1993/A2:1995Uwaga 3Termin minął (01.09.1996)
EN 60061-3:1993/A3:1995Uwaga 3Termin minął (01.09.1996)
EN 60061-3:1993/A4:1996Uwaga 3Termin minął (01.12.1996)
EN 60061-3:1993/A5:1996Uwaga 3Termin minął (01.04.1997)
EN 60061-3:1993/A6:1996Uwaga 3Termin minął (01.07.1997)
EN 60061-3:1993/A7:1997Uwaga 3Termin minął (01.02.1998)
EN 60061-3:1993/ A20:1998Uwaga 3Termin minął (01.04.2005)
EN 60061-3:1993/ A21:1999Uwaga 3Termin minął (01.04.2006)
EN 60061-3:1993/ A22:1999Uwaga 3Termin minął (01.08.2006)
EN 60061-3:1993/ A23:2000Uwaga 3Termin minął (01.08.2007)
EN 60061-3:1993/ A24:2001Uwaga 3Termin minął (01.03.2004)
EN 60061-3:1993/ A25:2001Uwaga 3Termin minął (01.03.2004)
230PN-EN 60061-3:2002/A26:2004EN 60061-3:1993/ A26:2001Uwaga 3Termin minął (01.11.2004)
231PN-EN 60061-3:2002/A27:2004EN 60061-3:1993/ A27:2002Uwaga 3Termin minął (01.04.2005)
232PN-EN 60061-3:2002/A28:2004EN 60061-3:1993/ A28:2002Uwaga 3Termin minął (01.06.2005)
233PN-EN 60061-3:2002/A29:2004EN 60061-3:1993/ A29:2002Uwaga 3Termin minął (01.11.2005)
234PN-EN 60061-3:2002/A30:2005EN 60061-3:1993/ A30:2003Uwaga 3Termin minął (01.06.2006)
235PN-EN 60061-3:2002/A31:2005EN 60061-3:1993/ A31:2003Uwaga 3Termin minął (01.10.2006)
236PN-EN 60061-3:2002/A32:2005EN 60061-3:1993/ A32:2003Uwaga 3Termin minął (01.12.2006)
237PN-EN 60061-3:2002/A33:2005EN 60061-3:1993/ A33:2004Uwaga 3Termin minął (01.09.2007)
238PN-EN 60061-3:2002/A34:2005EN 60061-3:1993/ A34:2005Uwaga 3Termin minął (01.12.2007)
239PN-EN 60061-3:2002/A35:2006EN 60061-3:1993/ A35:2005Uwaga 3Termin minął (01.11.2008)
240PN-EN 60061-3:2002/A36:2006en 60061-3:1993/ A36:2006Uwaga 3Termin minął (01.09.2009)
241PN-EN 60061-3:2002/A37:2007EN 60061-3:1993/ A37:2007Uwaga 3Termin minął (01.03.2010)
242PN-EN 60061-3:2002/A38:2007EN 60061-3:1993/ A38:2007Uwaga 3Termin minął (01.05.2010)
243PN-EN 60061-3:2002/A39:2009EN 60061-3:1993/ A39:2009Uwaga 3Termin minął (01.06.2012)
244PN-EN 60061-3:2002/A40:2009EN 60061-3:1993/ A40:2009Uwaga 3Termin minął (01.09.2012)
245PN-EN 60061-3:2002/A41:2010EN 60061-3:1993/ A41:2010Uwaga 3Termin minął (01.10.2013)
246PN-EN 60061-3:2002/A42:2010EN 60061-3:1993/ A42:2010Uwaga 3Termin minął (01.10.2013)
247PN-EN 60061-3:2002/A43:2012EN 60061-3:1993/ A43:2011Uwaga 329.10.2014
248PN-EN 60061-3:2002/A44:2012EN 60061-3:1993/ A44:2011Uwaga 329.10.2014
249PN-EN 60061-3:2002/A45:2012EN 60061-3:1993/ A45:2012Uwaga 324.01.2015
250PN-EN 60061-3:2002/A46:2013-06EN 60061-3:1993/ A46:2012Uwaga 301.11.2015
251PN-EN 60061-3:2002/A47:2013-09EN 60061-3:1993/ A47:2013Uwaga 302.04.2016
Norma składająca się z części EN 60061-1, -2, -3 i -4 ma szczególną strukturę i dlatego wskazany termin ustania domniemania zgodności dotyczy wyłącznie postanowień zmodyfikowanych poszczególnymi zmianami.
252PN-EN 60061-4:2002Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 4: Wskazówki i informacje ogólneEN 60061-4:1992
EN 60061-4:1992/A1:1995Uwaga 3Termin minął (01.09.1996)
EN 60061-4:1992/A2:1995Uwaga 3Termin minął (01.09.1996)
EN 60061-4:1992/A3:1995Uwaga 3Termin minął (01.09.1996)
EN 60061-4:1992/A5:1998Uwaga 3Termin minął (01.04.2005)
EN 60061-4:1992/A6:2000Uwaga 3Termin minął (01.08.2007)
253PN-EN 60061-4:2002/A7:2004EN 60061-4:1992/A7:2001Uwaga 3Termin minął (01.11.2004)
254PN-EN 60061-4:2002/A8:2005EN 60061-4:1992/A8:2003Uwaga 3Termin minął (01.06.2006)
255PN-EN 60061-4:2002/A9:2005EN 60061-4:1992/A9:2005Uwaga 3Termin minął (01.12.2007)
256PN-EN 60061-4:2002/A10:2007EN 60061-4:1992/ A10:2006Uwaga 3Termin minął (01.09.2009)
257PN-EN 60061-4:2002/A11:2009EN 60061-4:1992/ A11:2007Uwaga 3Termin minął (01.11.2010)
258PN-EN 60061-4:2002/A12:2009EN 60061-4:1992/ A12:2009Uwaga 3Termin minął (01.09.2012)
259PN-EN 60061-4:2002/A13:2011EN 60061-4:1992/

A13:2011

Uwaga 3Termin minął (05.10.2013)
260PN-EN 60061-4:2002/A14:2012EN 60061-4:1992/

A14:2011

Uwaga 326.09.2014
Norma składająca się z części EN 60061-1, -2, -3 i -4 ma szczególną strukturę i dlatego wskazany termin ustania domniemania zgodności dotyczy wyłącznie postanowień zmodyfikowanych poszczególnymi zmianami.
261PN-EN 60065:2004Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne -- Wymagania bezpieczeństwaEN 60065:2002EN 60065:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2007)
262PN-EN 60065:2004/A1:2010EN 60065:2002/A1:2006Uwaga 3Termin minął (01.12.2008)
263PN-EN 60065:2004/AC:2007EN 60065:2002/AC:2007
264PN-EN 60065:2004/A11:2009EN 60065:2002/A11:2008Uwaga 3Termin minął (01.07.2010)
265PN-EN 60065:2004/A2:2011EN 60065:2002/A2:2010Uwaga 3Termin minął (01.10.2013)
266PN-EN 60065:2004/A12:2011EN 60065:2002/A12:2011Uwaga 3Termin minął (24.01.2013)
267PN-EN 60110-1:2003Kondensatory energetyczne do indukcyjnych instalacji grzewczych - Część 1: Wymagania ogólneEN 60110-1:1998HD 207 S1:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2001)
268PN-EN 60127-1:2008Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 1: Definicje dotyczące bezpieczników topikowych miniaturowych oraz ogólne wymagania dotyczące wkładek topikowych miniaturowychEN 60127-1:2006EN 60127-1:1991 +A1:1999

+A2:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2009)
269PN-EN 60127-1:2008/A1:2012EN 60127-1:2006/A1:2011Uwaga 325.05.2014
270PN-EN 60127-2:2006Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 2: Wkładki topikowe zamknięteEN 60127-2:2003EN 60127-2:1991 +A1:1995

+A2:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
EN 60127-2:2003/A1:2003Uwaga 3Termin minął (01.10.2006)
271PN-EN 60127-2:2006/A2:2010EN 60127-2:2003/A2:2010Uwaga 3Termin minął (01.07.2013)
272PN-EN 60127-3:2006Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 3: Wkładki topikowe subminiaturoweEN 60127-3:1996EN 60127-3:1991

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.1996)
EN 60127-3:1996/ AC:1996
EN 60127-3:1996/A2:2003Uwaga 3Termin minął (01.02.2006)
273PN-EN 60127-4:2006Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 4: Wkładki topikowe modułowe uniwersalne (UMF) do montażu przewlekanego i powierzchniowegoEN 60127-4:2005EN 60127-4:1996 +A1:2002

+A2:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2008)
274PN-EN 60127-4:2006/A1:2010EN 60127-4:2005/A1:2009Uwaga 3Termin minął (01.02.2012)
275PN-EN 60127-4:2006/A2:2013-11EN 60127-4:2005/A2:2013Uwaga 311.01.2016
276PN-EN 60127-6:2006Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 6: Podstawy zespolone do wkładek topikowych miniaturowychEN 60127-6:1994
EN 60127-6:1994/A1:1996Uwaga 3Termin minął (01.12.1996)
EN 60127-6:1994/A2:2003Uwaga 3Termin minął (01.02.2006)
277PN-EN 60127-7:2013-12Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 7: Wkładki topikowe miniaturowe do zastosowań specjalnychEN 60127-7:2013
278PN-EN 60143-2:2002Kondensatory energetyczne do szeregowej kompensacji mocy biernej -- Część 2: Urządzenia zabezpieczające szeregowe baterie kondensatorówEN 60143-2:1994
279PN-EN 60143-2:2013-10Kondensatory energetyczne do szeregowej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych -- Część 2: Urządzenia zabezpieczające szeregowe baterie kondensatorówEN 60143-2:2013EN 60143-2:1994 Uwaga 2.115.01.2016
280PN-EN 60155:2005Zapłonniki tlące do świetlówekEN 60155:1995
EN 60155:1995/A1:1995Uwaga 3Termin minął (01.09.1996)
281PN-EN 60155:2005/A2:2007EN 60155:1995/A2:2007Uwaga 3Termin minął (01.12.2009)
282PN-EN 60204-1:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60204-1:2006EN 60204-1:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.06.2009)
EN 60204-1:2006/A1:2009Uwaga 3Termin minął (01.02.2012)
283PN-EN 60204-1:2010/AC:2011EN 60204-1:2006/ AC:2010
284PN-EN 60204-32:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowychPN-EN 60204-32:2008
285PN-EN 60215:2003Wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczychEN 60215:1989
EN 60215:1989/A1:1992Uwaga 3Termin minął (01.06.1993)
EN 60215:1989/A2:1994Uwaga 3Termin minął (15.07.1995)
286PN-EN 60228:2007Żyły przewodów i kabliEN 60228:2005
EN 60228:2005/AC:2005
287PN-EN 60238:2007Oprawki lampowe z gwintem EdisonaEN 60238:2004EN 60238:1998 +A1:1999

+A2:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2007)
EN 60238:2004/AC:2005
288PN-EN 60238:2007/A1:2010EN 60238:2004/A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.08.2011)
289PN-EN 60238:2007/A2:2011EN 60238:2004/A2:2011Uwaga 3Termin minął (30.03.2014)
290PN-EN 60252-1:2004Kondensatory silnikowe prądu przemiennego -- Część 1: Wymagania ogólne -- Właściwości, badania i wartości znamionowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Wytyczne dotyczące instalowania i użytkowaniaEN 60252-1:2001EN 60252:1994

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2004)
291PN-EN 60252-1:2011Kondensatory silnikowe prądu przemiennego -- Część 1: Wymagania ogólne -- Właściwości, badania i wartości znamionowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Wytyczne dotyczące instalowania i użytkowaniaEN 60252-1:2011EN 60252-1:2001 Uwaga 2.1Termin minął (02.01.2014)
292PN-EN 60252-1:2011/A1:2014-04EN 60252-1:2011/A1:2013Uwaga 303.10.2016
293PN-EN 60252-2:2005Kondensatory silnikowe prądu przemiennego - Część 2: Kondensatory rozruchowe silnikaEN 60252-2:2003
294PN-EN 60252-2:2011Kondensatory silnikowe prądu przemiennego -- Część 2: Kondensatory rozruchowe silnikaEN 60252-2:2011EN 60252-2:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (19.01.2014)
295PN-EN 60252-2:2011/A1:2014-04EN 60252-2:2011/A1:2013Uwaga 303.10.2016
296PN-EN 60255-5:2005Przekaźniki energoelektryczne -- Część 5: Koordynacja izolacji przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych -- Wymagania i badaniaEN 60255-5:2001
297PN-EN 60255-27:2006Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 27: Wymagania bezpieczeństwa wyrobuEN 60255-27:2005
298PN-EN 60269-1:2010Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60269-1:2007EN 60269-1:1998 +A1:2005

+EN 60269-2:1995 +A1:1998

+A2:2002

+EN 60269-3:1995 +A1:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2010)
299PN-EN 60269-1:2010/A1:2012EN 60269-1:2007/A1:2009Uwaga 3Termin minął (01.07.2012)
300PN-EN 60269-4:2010Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania dodatkowe dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania przyrządów półprzewodnikowychEN 60269-4:2009EN 60269-4:2007 Uwaga 2.1Termin minął (01.09.2012)
301PN-EN 60269-4:2010/A1:2012EN 60269-4:2009/A1:2012Uwaga 320.06.2015
302PN-EN 60269-6:2011Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 6: Wymagania dodatkowe dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systemów energetycznychEN 60269-6:2011
303PN-EN 60309-1:2002Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Część 1: Wymagania ogólneEN 60309-1:1999EN 60309-1:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2002)
304PN-EN 60309-1:2002/A1:2009EN 60309-1:1999/A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.11.2009)
305PN-EN 60309-1:2002/A2:2013-03EN 60309-1: 1999/A2:2012Uwaga 313.07.2015
306PN-EN 60309-2:2002Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych - Część 2: Wymagania dotyczące zamienności wyrobów z zestykami tulejkowo-kołkowymiEN 60309-2:1999EN 60309-2:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2002)
307PN-EN 60309-2:2002/A1:2009EN 60309-2:1999/A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.11.2009)
308PN-EN 60309-2:2002/A2:2012EN 60309-2:1999/A2:2012Uwaga 319.04.2015
309PN-EN 60309-4:2010Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych -- Część 4: Gniazda wtyczkowe stałe i przenośne z łącznikiem, z blokadą i bez blokadyEN 60309-4:2007
310PN-EN 60309-4:2010/A1:2012EN 60309-4:2007/A1:2012Uwaga 319.04.2015
311PN-EN 60320-1:2005Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60320-1:2001EN 60320-1:1996 +A1:1996

+A2:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2004)
312PN-EN 60320-1:2005/A1:2009EN 60320-1:2001/A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.10.2010)
313PN-EN 60320-2-1:2001Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnego - Część 2-1: Nasadki i wtyki do maszyn do szyciaEN 60320-2-1:2000EN 60320-2-1:1987

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2003)
314PN-EN 60320-2-2:2001Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnego - Część 2-2: Połączenia wtykowo-nasadkowe do użytku domowego i podobnegoEN 60320-2-2:1998EN 60320-2-2:1991

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2001)
315PN-EN 60320-2-4:2009Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań -- Część 2-4: Nasadki i wtyki o sprzęganiu zależnym od ciężaru sprzętuEN 60320-2-4:2006
316PN-EN 60320-2-4:2009/A1:2012EN 60320-2-4:2006/ A1:2009Uwaga 3Termin minął (01.11.2012)
317PN-EN 60332-1-1:2010Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-1: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- AparaturaEN 60332-1-1:2004EN 50265-1:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2007)
318PN-EN 60332-1-2:2010Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kWEN 60332-1-2:2004EN 50265-2-1:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2007)
319PN-EN 60332-1-3:2010Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 1-3: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda badania za pomocą obserwacji spadających rozżarzonych kropli/cząstek materiałuEN 60332-1-3:2004
320PN-EN 60332-2-1:2010Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 2-1: Sprawdzanie odporności pojedynczego cienkiego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- AparaturaEN 60332-2-1:2004EN 50265-1:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2007)
321PN-EN 60332-2-2:2010Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 2-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego cienkiego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia -- Metoda z użyciem płomienia dyfuzyjnegoEN 60332-2-2:2004EN 50265-2-2:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2007)
322PN-EN 60332-3-10:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- AparaturaEN 60332-3-10:2009EN 50266-1:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.08.2012)
323PN-EN 60332-3-21:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/REN 60332-3-21:2009EN 50266-2-1:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.08.2012)
324PN-EN 60332-3-22:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria AEN 60332-3-22:2009EN 50266-2-2:2001 Uwaga 2.1Termin minął (01.08.2012)
325PN-EN 60332-3-23:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria BEN 60332-3-23:2009EN 50266-2-3:2001 Uwaga 2.1Termin minął (01.08.2012)
326PN-EN 60332-3-24:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria CEN 60332-3-24:2009EN 50266-2-4:2001 Uwaga 2.1Termin minął (01.08.2012)
327PN-EN 60332-3-25:2009Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów - Kategoria DEN 60332-3-25:2009EN 50266-2-5:2001 Uwaga 2.1Termin minął (01.08.2012)
328PN-EN 60335-1:1999Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania ogólneEN 60335-1:1994EN 60335-1:1988 +A2:1988

+A5:1989

+A6:1989

+A51: 1991

+A52:1992 +A53:1992 +A54:1992 +A55:1993 +A56:1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2007)
EN 60335-1:1994/A1:1996Uwaga 3Termin minął (01.04.1999)
EN 60335-1:1994/

A11:1995

Uwaga 3Termin minął (01.10.2010)
EN 60335-1:1994/ A12:1996Uwaga 3Termin minął (01.04.1999)
EN 60335-1:199/ A13:1998Uwaga 3Termin minął (01.12.2000)
329PN-EN 60335-1:1999/A14:2001EN 60335-1:1994/ A14:1998Uwaga 3Termin minął (01.07.2001)
330PN-EN 60335-1:1999/A15:2001EN 60335-1:1994/ A15:2000Uwaga 3Termin minął (01.07.2001)
331PN-EN 60335-1:1999/A2:2001EN 60335-1:1994/A2:2000Uwaga 3Termin minął (01.08.2007)
332PN-EN 60335-1:1999/A16:2002EN 60335-1:1994/ A16:2001Uwaga 3Termin minął (01.08.2007)
333PN-EN 60335-1:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60335-1:2002EN 60335-1:1994 ze zmianami

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2007)
EN 60335-1:2002/ A11:2004Uwaga 3Termin minął (01.10.2006)
334PN-EN 60335-1:2004/A1:2005EN 60335-1:2002/A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.10.2007)
335PN-EN 60335-1:2004/A2:2008EN 60335-1:2002/A2:2006Uwaga 3Termin minął (01.07.2009)
336PN-EN 60335-1:2004/A12:2008EN 60335-1:2002/ A12:2006Uwaga 3Termin minął (01.10.2007)
337PN-EN 60335-1:2004/A13:2009EN 60335-1:2002/ A13:2008Uwaga 3Termin minął (01.07.2009)
338PN-EN 60335-1:2004/A14:2010EN 60335-1:2002/ A14:2010Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
339PN-EN 60335-1:2004/A15:2011EN 60335-1:2002/ Al 5:2011Uwaga 3Termin minął (02.05.2014)
340PN-EN 60335-1:2004/AC:2011EN 60335-1:2002/ AC:2010
341PN-EN 60335-1:2012Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60335-1:2012EN 60335-1:2002 ze zmianami

Uwaga 2.1

21.11.2014
342PN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03EN 60335-1:2012/ AC:2014
343PN-EN 60335-2-2:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy i sprzętu czyszczącego zasysającego wodęEN 60335-2-2:2003EN 60335-2-2:1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
EN 60335-2-2:2003/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.09.2007)
EN 60335-2-2:2003/ A2:2006Uwaga 3Termin minął (01.10.2009)
344PN-EN 60335-2-2:2009/A11:2010EN 60335-2-2:2003/ A11:2010Uwaga 3Termin minął (14.04.2013)
345PN-EN 60335-2-2:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące odkurzaczy i sprzętu czyszczącego zasysającego wodęEN 60335-2-2:2010EN 60335-2-2:2003 ze zmianami

Uwaga 2.1

01.02.2015
346PN-EN 60335-2-2:2010/A11:2013-05EN 60335-2-2:2010/ A11:2012Uwaga 301.02.2015
347PN-EN 60335-2-2:2010/A1:2013-05EN 60335-2-2:2010/ A1:2013Uwaga 320.12.2015
348PN-EN 60335-2-3:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące żelazek elektrycznychEN 60335-2-3:2002EN 60335-2-3:1995 +A1:1999

+A2:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2005)
EN 60335-2-3:2002/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.04.2008)
349PN-EN 60335-2-3:2007/A2:2008EN 60335-2-3:2002/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
350PN-EN 60335-2-3:2007/A11:2010EN 60335-2-3:2002/ A11:2010Uwaga 3Termin minął (14.04.2013)
351PN-EN 60335-2-3:2007/AC:2012EN 60335-2:2002/ A11:2010/AC:2012
352PN-EN 60335-2-4:2003Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bieliznyEN 60335-2-4:2002EN 60335-2-4:1995 +A1:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.08.2007
353PN-EN 60335-2-4:2003/A1:2005EN 60335-2-4:2002/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.03.2007)
354PN-EN 60335-2-4:2003/A2:2006EN 60335-2-4:2002/ A2:2006Uwaga 3Termin minął (01.04.2009)
355PN-EN 60335-2-4:2003/AC:2006EN 60335-2-4:2002/ AC:2006
356PN-EN 60335-2-4:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bieliznyEN 60335-2-4:2010EN 60335-2-4:2002 ze zmianami

Uwaga 2.1

01.11.2014
357PN-EN 60335-2-5:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyńEN 60335-2-5:2003EN 60335-2-5:1995 +A1:1999

+A2:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
EN 60335-2-5:2003/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.02.2008)
358PN-EN 60335-2-5:2005/A2:2009EN 60335-2-5:2003/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.08.2013)
359PN-EN 60335-2-5:2005/A11:2009EN 60335-2-5:2003/ A11:2009Uwaga 3Termin minął (01.11.2011)
360PN-EN 60335-2-5:2005/A12:2013-05EN 60335-2-5:2003/ A12:2012Uwaga 309.07.2015
361PN-EN 60335-2-6:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętuEN 60335-2-6:2003EN 60335-2-6:1999 +A1:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
EN 60335-2-6:2003/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.12.2007)
362PN-EN 60335-2-6:2006/A2:2008EN 60335-2-6:2003/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
363PN-EN 60335-2-6:2006/A11:2010EN 60335-2-6:2003/ A11:2010Uwaga 3Termin minął (14.04.2013)
364PN-EN 60335-2-6:2006/AC:2012EN 60335-2-6:2003/ A11:2010/AC:2012
365PN-EN 60335-2-6:2006/A12:2012EN 60335-2-6:2003/ A12:2012Uwaga 306.06.2014
366PN-EN 60335-2-6:2006/A13:2013-06EN 60335-2-6:2003/ A13:2013Uwaga 320.11.2015
367PN-EN 60335-2-7:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralekEN 60335-2-7:2003EN 60335-2-7:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.08.2007)
EN 60335-2-7:2003/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.08.2007)
60335-2-7:2003/AC:2003
368PN-EN 60335-2-7:2005/A2:2009EN 60335-2-7:2003/ A2:2006Uwaga 3Termin minął (01.04.2009)
369PN-EN 60335-2-7:2005/A11:2010EN 60335-2-7:2003/ A11:2010Uwaga 3Termin minął (14.04.2013)
370PN-EN 60335-2-7:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pralekEN 60335-2-7:2010EN 60335-2-7:2003 ze zmianami

Uwaga 2.1

01.11.2014
371PN-EN 60335-2-7:2010/A1:2013-06EN 60335-2-7:2010/ A1:2013Uwaga 320.11.2015
372PN-EN 60335-2-7:2010/A11:2014-01EN 60335-2-7:2010/ A11:2013Uwaga 321.11.2014
373PN-EN 60335-2-8:2003Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące golarek, maszynek do strzyżenia włosów i podobnych urządzeńEN 60335-2-8:2003EN 60335-2-8:1995 +A1:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
374PN-EN 60335-2-8:2003/A1:2006EN 60335-2-8:2003/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.09.2008)
375PN-EN 60335-2-8:2003/A2:2009EN 60335-2-8:2003/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.08.2013)
376PN-EN 60335-2-9:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące opiekaczy i podobnego przenośnego sprzętuEN 60335-2-9:2003EN 60335-2-9:1995 +A1:1998

+A2:2000 +A11:2000 +A12:2002 +A13:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
EN 60335-2-9:2003/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.03.2007)
EN 60335-2-9:2003/ A2:2006Uwaga 3Termin minął (01.04.2009)
377PN-EN 60335-2-9:2007/A12:2008EN 60335-2-9:2003/ A12:2007Uwaga 3Termin minął (01.10.2010)
378PN-EN 60335-2-9:2007/A13:2011EN 60335-2-9:2003/ A13:2010Uwaga 3Termin minął (01.10.2013)
379PN-EN 60335-2-9:2007/AC:2012EN 60335-2-9:2003/ A13:2010/AC:2011
380PN-EN 60335-2-9:2007/AC:2012EN 60335-2-9:2003/ A13:2010/AC:2012
EN 60335-2-9:2003 obejmuje cele dyrektywy 2006/95/WE w zakresie bezpieczeństwa wyłącznie gdy jest rozpatrywana z uwzględnieniem opinii komisji 2000/C 104/07.
381PN-EN 60335-2-10:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-10:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg i urządzeń do czyszczenia na mokro

EN 60335-2-10:2003EN 60335-2-10:1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2006)
382PN-EN 60335-2-10:2004/A1:2008EN 60335-2-10:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
383PN-EN 60335-2-11:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11:

Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych

EN 60335-2-11:2003EN 60335-2-11:2001 +A1:2001 +A11:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (01.08.2007)
EN 60335-2-11:2003/ AC:2003
EN 60335-2-11:2003/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.08.2007)
384PN-EN 60335-2-11:2005/A2:2006EN 60335-2-11:2003/ A2:2006Uwaga 3Termin minął (01.05.2009)
385PN-EN 60335-2-11:2005/A11:2009EN 60335-2-11:2003/ A11:2008Uwaga 3Termin minął (01.07.2011)
386PN-EN 60335-2-11:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-11:

Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek bębnowych

EN 60335-2-11:2010EN 60335-2-11:2003 ze zmianami

Uwaga 2.1

01.04.2015
387PN-EN 60335-2-11:2010/A11:2012EN 60335-2-11:2010/ A11:2012Uwaga 309.07.2015
388PN-EN 60335-2-12:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-12:

Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeń

EN 60335-2-12:2003EN 60335-2-12:1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
389PN-EN 60335-2-12:2004/A1:2008EN 60335-2-2:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
390PN-EN 60335-2-13:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13:

Wymagania szczegółowe dotyczące frytownic, patelni i podobnego sprzętu

EN 60335-2-13:2003EN 60335-2-13:1995 +A2:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2006)
EN 60335-2-13:2003/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.07.2007)
EN 60335-2-13:2003/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.03.2011)
391PN-EN 60335-2-13:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13:

Wymagania szczegółowe dotyczące frytownic, patelni i podobnego sprzętu

EN 60335-2-13:2010EN 60335-2-13:2003 ze zmianami

Uwaga 2.1

01.02.2015
392PN-EN 60335-2-13:2010/A11:2012EN 60335-2-13:2010/ A11:2012Uwaga 309.07.2015
393PN-EN 60335-2-14:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-14:

Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn kuchennych

EN 60335-2-14:2006EN 60335-2-14:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2009)
394PN-EN 60335-2-14:2009/A1:2009EN 60335-2-14:2006/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.08.2013)
395PN-EN 60335-2-14:2009/A11:2012EN 60335-2-14:2006/ A11:2012Uwaga 323.01.2015
396PN-EN 60335-2-14:2009/AC:2014-06EN 60335-2-14:2006/ A11:2012/AC:2013
397PN-EN 60335-2-15:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-15:

Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do ogrzewania cieczy

EN 60335-2-15:2002EN 60335-2-15:1996 +A1:1999

+A2:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2007)
EN 60335-2-15:2002/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.09.2008)
398PN-EN 60335-2-15:2007/AC:2007EN 60335-2-15:2002/ AC:2006
399PN-EN 60335-2-15:2007/A2:2009EN 60335-2-15:2002/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.08.2013)
400PN-EN 60335-2-15:2007/A11:2012EN 60335-2-15:2002/ A11:2012Uwaga 323.01.2015
401PN-EN 60335-2-15:2007/AC:2014-06EN 60335-2-15:2002/ A11:2012/AC:2013
402PN-EN 60335-2-16:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-16:

Wymagania szczegółowe dotyczące młynków podzlewozmywakowych

EN 60335-2-16:2003EN 60335-2-16:1996 Uwaga 2.1Termin minął (01.07.2006)
403PN-EN 60335-2-16:2004/A1:2008EN 60335-2-16:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
404PN-EN 60335-2-16:2004/A2:2012EN 60335-2-16:2003/ A2:2012Uwaga 318.10.2014
405PN-EN 60335-2-17:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17:

Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego

EN 60335-2-17:2002EN 60335-2-17:1999

Uwaga 2.1

Termin minął (01.11.2005)
EN 60335-2-17:2002/ A1:2006Uwaga 3Termin minął (01.03.2009)
406PN-EN 60335-2-17:2009/A2:2009EN 60335-2-17:2002/ A2:2009Uwaga 3Termin minął (01.09.2013)
407PN-EN 60335-2-17:2013-06Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-17:

Wymagania szczegółowe dotyczące koców, poduszek, odzieży i podobnego giętkiego sprzętu grzejnego

EN 60335-2-17:2013EN 60335-2-17:2002 ze zmianami

Uwaga 2.1

30.04.2015
408PN-EN 60335-2-21:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-21:

Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy wody

EN 60335-2-21:2003EN 60335-2-21:1999 +A1:2000 +A11:2002 +A12:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
EN 60335-2-21:2003/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.11.2007)
409PN-EN 60335-2-21:2006/A2:2009EN 60335-2-21:2003/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.10.2013)
410PN-EN 60335-2-23:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-23:

Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do pielęgnacji skóry lub włosów

EN 60335-2-23:2003EN 60335-2-23:1996 +A1:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
411PN-EN 60335-2-23:2006/A1:2008EN 60335-2-23:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
412PN-EN 60335-2-23:2006/A11:2010EN 60335-2-23:2003/ A11:2010Uwaga 3Termin minął (14.04.2013)
413PN-EN 60335-2-23:2006/AC:2012EN 60335-2-23:2003/ A11:2010/AC:2012
414PN-EN 60335-2-24:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-24:

Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic lodu

EN 60335-2-24:2003EN 60335-2-24:2000 +A11:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (01.08.2007)
EN 60335-2-24:2003/ A11:2004Uwaga 3Termin minął (01.08.2007)
415PN-EN 60335-2-24:2005/A1:2008EN 60335-2-24:2003/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.03.2008)
416PN-EN 60335-2-24:2005/A2:2007EN 60335-2-24:2003/ A2:2007Uwaga 3Termin minął (01.02.2010)
417PN-EN 60335-2-24:2005/A12:2010EN 60335-2-24:2003/ A12:2009Uwaga 3Termin minął (01.11.2012)
418PN-EN 60335-2-24:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-24:

Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic lodu

EN 60335-2-24:2010EN 60335-2-24:2003 ze zmianami

Uwaga 2.1

01.03.2015
419PN-EN 60335-2-25:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25:

Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych

EN 60335-2-25:2002EN 60335-2-25:1996 +A1:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2005)
EN 60335-2-25:2002/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.06.2008)
EN 60335-2-25:2002/ A2:2006Uwaga 3Termin minął (01.07.2009)
420PN-EN 60335-2-25:2007/A11:2010EN 60335-2-25:2002/ A11:2010Uwaga 3Termin minął (01.10.2013)
421PN-EN 60335-2-25:2012Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-25:

Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych oraz kuchenek mikrofalowych kombinowanych

EN 60335-2-25:2012EN 60335-2-25:2002 ze zmianami

Uwaga 2.1

28.11.2014
422PN-EN 60335-2-26:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-26:

Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów

EN 60335-2-26:2003EN 60335-2-26:1996 Uwaga 2.1Termin minął (01.05.2006)
423PN-EN 60335-2-26:2004/A1:2008EN 60335-2-26:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
424PN-EN 60335-2-27:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-27:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym

EN 60335-2-27:2010EN 60335-2-27:2003 +A1:2008

+A2:2008

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2011)
425PN-EN 60335-2-27:2010/AC:2011EN 60335-2-27:2010/ AC:2010
426PN-EN 60335-2-27:2014-02Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-27:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do naświetlania skóry promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym

EN 60335-2-27:2013EN 60335-2-27:2010

Uwaga 2.1

21.11.2014
427PN-EN 60335-2-28:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-28:

Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do szycia

EN 60335-2-28:2003EN 60335-2-28:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2006)
428PN-EN 60335-2-28:2004/A1:2008EN 60335-2-28:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
429PN-EN 60335-2-29:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-29:

Wymagania szczegółowe dotyczące ładowarek akumulatorów

EN 60335-2-29:2004EN 60335-2-29:1996 +A11:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.06.2007)
430PN-EN 60335-2-29:2005/A2:2010EN 60335-2-29:2004/ A2:2010Uwaga 301.02.2015
431PN-EN 60335-2-30:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-30:

Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń

EN 60335-2-30:2003EN 60335-2-30:1997 +A1:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
EN 60335-2-30:2003/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.09.2007)
432PN-EN 60335-2-30:2007/A2:2007EN 60335-2-30:2003/ A2:2007Uwaga 3Termin minął (01.05.2010)
433PN-EN 60335-2-30:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-30:

Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń

EN 60335-2-30:2009EN 60335-2-30:2003 ze zmianami

Uwaga 2.1

01.12.2014
434PN-EN 60335-2-30:2010/AC:2010EN 60335-2-30:2009/ AC:2010
435PN-EN 60335-2-30:2010/A11:2012EN 60335-2-30:2009/ A11:2012Uwaga 320.02.2015
436PN-EN 60335-2-31:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-31:

Wymagania szczegółowe dotyczące okapów nadkuchennych

EN 60335-2-31:2003EN 60335-2-31:1997 +A1:1999

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
EN 60335-2-31:2003/ AC:2005
EN 60335-2-31:2003/ A1:2006Uwaga 3Termin minął (01.05.2009)
437PN-EN 60335-2-31:2007/A2:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-31:

Wymagania szczegółowe dotyczące okapów nadkuchennych i innych wyciągów oparów wydzielających się podczas obróbki termicznej

EN 60335-2-31:2003/ A2:2009Uwaga 3Termin minął (01.03.2014)
438PN-EN 60335-2-32:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-32:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do masażu

EN 60335-2-32:2003EN 60335-2-32:1995 +A1:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2006)
EN 60335-2-32:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.07.2013)
439PN-EN 60335-2-34:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34:

Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem

EN 60335-2-34:2002EN 60335-2-34:2000 +A11:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2005)
EN 60335-2-34:2002/ A11:2004Uwaga 3Termin minął (01.12.2006)
EN 60335-2-34:2002/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.02.2008)
440PN-EN 60335-2-34:2009/A2:2009EN 60335-2-34:2002/ A2:2009Uwaga 3Termin minął (01.12.2011)
441PN-EN 60335-2-34:2013-09Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34:

Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem

EN 60335-2-34:2013EN 60335-2-34:2002 ze zmianami

Uwaga 2.1

27.06.2015
442PN-EN 60335-2-35:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-35:

Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody

EN 60335-2-35:2002EN 60335-2-35:1998 +A1:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.11.2005)
443PN-EN 60335-2-35:2005/AC:2007EN 60335-2-35:2002/ AC:2005
444PN-EN 60335-2-35:2005/A1:2009EN 60335-2-35:2002/ A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.11.2009)
445PN-EN 60335-2-35:2005/A2:2011EN 60335-2-35:2002/ A2:2011Uwaga 3Termin minął (24.01.2014)
446PN-EN 60335-2-36:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-36:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-36:2002EN 60335-2-36:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2005)
EN 60335-2-36:2002/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.07.2007)
EN 60335-2-36:2002/ AC:2007
EN 60335-2-36:2002/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.03.2011)
447PN-EN 60335-2-36:2009/A11:2012EN 60335-2-36:2002/ A11:2012Uwaga 321.12.2014
448PN-EN 60335-2-37:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-37:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych frytownic dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-37:2002EN 60335-2-37:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2005)
EN 60335-2-37:2002/ AC:2007
EN 60335-2-37:2002/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.03.2011)
449PN-EN 60335-2-37:2009/A11:2012EN 60335-2-37:2002/ A11:2012Uwaga 321.12.2014
450PN-EN 60335-2-38:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-38:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy jedno- i dwupłytowych dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-38:2003EN 60335-2-38:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.02.2006)
EN 60335-2-38:2003/ AC:2007
EN 60335-2-38:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.03.2011)
451PN-EN 60335-2-39:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-39:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych patelni dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-39:2003EN 60335-2-39:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.02.2006)
EN 60335-2-39:2003/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.07.2007)
EN 60335-2-39:2003/ AC:2007
EN 60335-2-39:2003/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.07.2011)
452PN-EN 60335-2-40:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-40:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy

EN 60335-2-40:2003EN 60335-2-40:1997 +A1:2000 +A11:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2007)
453PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2006EN 60335-2-40:2003/ AC:2006
454PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2010EN 60335-2-40:2003/ AC:2010
455PN-EN 60335-2-40:2004/A11:2005EN 60335-2-40:2003/ A11:2004Uwaga 3Termin minął (01.03.2007)
456PN-EN 60335-2-40:2004/A12:2005EN 60335-2-40:2003/ A12:2005Uwaga 3Termin minął (01.11.2007)
457PN-EN 60335-2-40:2004/A1:2006EN 60335-2-40:2003/ A1:2006Uwaga 3Termin minął (01.09.2008)
458PN-EN 60335-2-40:2004/A2:2009EN 60335-2-40:2003/ A2:2009Uwaga 3Termin minął (01.03.2012)
459PN-EN 60335-2-40:2004/A13:2012EN 60335-2-40:2003/ A13:2012Uwaga 311.07.2014
460PN-EN 60335-2-40:2004/AC:2014-03EN 60335-2-40:2003/ A13:2012/AC:2013
461PN-EN 60335-2-41:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-41:

Wymagania szczegółowe dotyczące pomp

EN 60335-2-41:2003EN 60335-2-41:1996 +A1:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
EN 60335-2-41:2003/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.03.2007)
462PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010EN 60335-2-41:2003/ A2:2010Uwaga 301.02.2015
463PN-EN 60335-2-42:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-42:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pieców konwekcyjnych, sprzętu do obróbki termicznej w parze i pieców konwekcyjnych parowych dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-42:2003EN 60335-2-42:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.02.2006)
EN 60335-2-42:2003/ AC:2007
EN 60335-2-42:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.07.2011)
464PN-EN 60335-2-42:2009/A11:2012EN 60335-2-42:2003/ A11:2012Uwaga 321.12.2014
465PN-EN 60335-2-43:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-43:

Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników

EN 60335-2-43:2003EN 60335-2-43:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
466PN-EN 60335-2-43:2005/A1:2006EN 60335-2-43:2003/ A1:2006Uwaga 3Termin minął (01.11.2008)
467PN-EN 60335-2-43:2005/A2:2009EN 60335-2-43:2003/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.08.2013)
468PN-EN 60335-2-44:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-44:

Wymagania szczegółowe dotyczące prasownic

EN 60335-2-44:2002EN 60335-2-44:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.11.2005)
469PN-EN 60335-2-44:2005/A1:2008EN 60335-2-44:2002/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
470PN-EN 60335-2-44:2005/A2:2012EN 60335-2-44:2002/ A2:2012Uwaga 304.10.2014
471PN-EN 60335-2-45:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-45:

Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych narzędzi grzejnych i podobnego sprzętu

EN 60335-2-45:2002EN 60335-2-45:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2005)
472PN-EN 60335-2-45:2007/A1:2008EN 60335-2-45:2002/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
473PN-EN 60335-2-45:2007/A2:2012EN 60335-2-45:2002/ A2:2012Uwaga 304.10.2014
474PN-EN 60335-2-47:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-47:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-47:2003EN 60335-2-47:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.02.2006)
EN 60335-2-47:2003/ AC:2007
EN 60335-2-47:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.06.2011)
475PN-EN 60335-2-47:2009/A11:2012EN 60335-2-47:2003/ A11:2012Uwaga 321.12.2014
476PN-EN 60335-2-48:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-48:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy i tosterów dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-48:2003EN 60335-2-48:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.02.2006)
EN 60335-2-48:2003/ AC:2007
EN 60335-2-48:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.03.2011)
477PN-EN 60335-2-48:2009/A11:2012EN 60335-2-48:2003/ A11:2012Uwaga 321.12.2014
478PN-EN 60335-2-49:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-49:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu do przechowywania ciepłej żywności i ciepłych naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-49:2003EN 60335-2-49:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.02.2006)
EN 60335-2-49:2003/ AC:2007
EN 60335-2-49:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.07.2011)
479PN-EN 60335-2-49:2010/A11:2012EN 60335-2-49:2003/ A11:2012Uwaga 321.12.2014
480PN-EN 60335-2-50:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-50:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych bemarów dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-50:2003EN 60335-2-50:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.02.2006)
EN 60335-2-50:2003/ AC:2007
EN 60335-2-50:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.02.2011)
481PN-EN 60335-2-51:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-51:

Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

EN 60335-2-51:2003EN 60335-2-51:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
482PN-EN 60335-2-51:2005/A1:2008EN 60335-2-51:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
483PN-EN 60335-2-51:2005/A2:2012EN 60335-2-51:2003/ A2:2012Uwaga 318.10.2014
484PN-EN 60335-2-52:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-52:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej

EN 60335-2-52:2003EN 60335-2-52:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
485PN-EN 60335-2-52:2004/A1:2008EN 60335-2-52:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
486PN-EN 60335-2-52:2004/A11:2010EN 60335-2-52:2003/ A11:2010Uwaga 3Termin minął (14.04.2013)
487PN-EN 60335-2-52:2004/AC:2012EN 60335-2-52:2003/ A11:2010/AC:2012
488PN-EN 60335-2-53:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-53:

Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do saun

EN 60335-2-53:2003EN 60335-2-53:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
489PN-EN 60335-2-53:2004/A1:2007EN 60335-2-53:2003/ A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.02.2010)
490PN-EN 60335-2-53:2012Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-53:

Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do saun i kabin do napromieniowania promieniami podczerwonymi

EN 60335-2-53:2011EN 60335-2-53:2003 ze zmianą

Uwaga 2.1

25.05.2014
491PN-EN 60335-2-54:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-54:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń czyszczących powierzchnie cieczą lub parą

EN 60335-2-54:2008EN 60335-2-54:2003 ze zmianami

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2013)
492PN-EN 60335-2-54:2009/A11:2013-05EN 60335-2-54:2008/ A11:2012Uwaga 320.02.2015
493PN-EN 60335-2-55:2008Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-55:

Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu stosowanego w akwariach i basenach ogrodowych

EN 60335-2-55:2003EN 60335-2-55:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
494PN-EN 60335-2-55:2008/A1:2008EN 60335-2-55:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
495PN-EN 60335-2-56:2003Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-56:

Wymagania szczegółowe dotyczące projektorów i podobnych urządzeń

EN 60335-2-56:2003EN 60335-2-56:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
496PN-EN 60335-2-56:2003/A1:2008EN 60335-2-56:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
497PN-EN 60335-2-59:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-59:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń owadobójczych

EN 60335-2-59:2003EN 60335-2-59:1997

+A1:2001

+A11:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
EN 60335-2-59:2003/ A1:2006Uwaga 3Termin minął (01.03.2009)
498PN-EN 60335-2-59:2007/A2:2010EN 60335-2-59:2003/ A2:2009Uwaga 301.10.2014
499PN-EN 60335-2-60:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-60:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do kąpieli z wirem wodnym

EN 60335-2-60:2003EN 60335-2-60:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
500PN-EN 60335-2-60:2004/A1:2005EN 60335-2-60:2003/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.02.2008)
501PN-EN 60335-2-60:2004/A2:2009EN 60335-2-60:2003/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.08.2013)
502PN-EN 60335-2-60:2004/A11:2010EN 60335-2-60:2003/ A11:2010Uwaga 3Termin minął (01.11.2012)
503PN-EN 60335-2-60:2004/A12:2010EN 60335-2-60:2003/ A12:2010Uwaga 3Termin minął (01.11.2010)
504PN-EN 60335-2-61:2008Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-61:

Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń

EN 60335-2-61:2003EN 60335-2-61:1996

+A1:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
EN 60335-2-61:2003/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.05.2008)
505PN-EN 60335-2-61:2008/A2:2009EN 60335-2-61:2003/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.08.2013)
506PN-EN 60335-2-62:2011Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-62:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wyparzaczy dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-62:2003EN 60335-2-62:1997

+A1:1999

+A2:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.02.2006)
EN 60335-2-62:2003/ AC:2007
EN 60335-2-62:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.03.2011)
507PN-EN 60335-2-65:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-65:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza

EN 60335-2-65:2003EN 60335-2-65:1995 +A1:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
508PN-EN 60335-2-65:2004/A1:2008EN 60335-2-65:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
509PN-EN 60335-2-65:2004/A11:2012EN 60335-2-65:2003/ A11:2012Uwaga 321.12.2014
510PN-EN 60335-2-66:2003Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-66:

Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do łóżek wodnych

EN 60335-2-66:2003EN 60335-2-66:1995

+A1:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
511PN-EN 60335-2-66:2003/A1:2008EN 60335-2-66:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
512PN-EN 60335-2-66:2003/A2:2012EN 60335-2-66:2003/ A2:2012Uwaga 304.10.2014
513PN-EN 60335-2-71:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-71:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu grzejnego stosowanego w hodowli i chowie zwierząt

EN 60335-2-71:2003EN 60335-2-71:1995

+A1:1998

+A2:1999

Uwaga 2.1

Termin minął (01.06.2006)
514PN-EN 60335-2-71:2007/A1:2007EN 60335-2-71:2003/ A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.04.2010)
515PN-EN 60335-2-73:2008Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-73:

Wymagania szczegółowe dotyczące mocowanych grzałek nurkowych

EN 60335-2-73:2003EN 60335-2-73:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
EN 60335-2-73:2003/ A1:2006Uwaga 3Termin minął (01.03.2009)
516PN-EN 60335-2-73:2008/A2:2010EN 60335-2-73:2003/ A2:2009Uwaga 301.10.2014
517PN-EN 60335-2-74:2008Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-74:

Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych grzałek nurkowych

EN 60335-2-74:2003EN 60335-2-74:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
EN 60335-2-74:2003/ A1:2006Uwaga 3Termin minął (01.06.2009)
518PN-EN 60335-2-74:2008/A2:2010EN 60335-2-74:2003/ A2:2009Uwaga 301.10.2014
519PN-EN 60335-2-75:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75:

Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybuujących i automatów sprzedających

EN 60335-2-75:2004EN 60335-2-63:1993 +EN 60335-2-75: 2002

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2007)
520PN-EN 60335-2-75:2005/A1:2005EN 60335-2-75:2004/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.12.2007)
521PN-EN 60335-2-75:2005/A11:2006EN 60335-2-75:2004/ A11:2006Uwaga 3Termin minął (01.12.2007
522PN-EN 60335-2-75:2005/A2:2009EN 60335-2-75:2004/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.08.2011)
523PN-EN 60335-2-75:2005/A12:2010EN 60335-2-75:2004/ A12:2010Uwaga 3Termin minął (01.11.2010)
524PN-EN 60335-2-78:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-78:

Wymagania szczegółowe dotyczące ogrodowych opiekaczy rusztowych

EN 60335-2-78:2003EN 60335-2-78:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
525PN-EN 60335-2-78:2004/A1:2008EN 60335-2-78:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
526PN-EN 60335-2-80:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-80:

Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów

EN 60335-2-80:2003EN 60335-2-80:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
EN 60335-2-80:2003/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.03.2007)
527PN-EN 60335-2-80:2007/A2:2009EN 60335-2-80:2003/ A2:2009Uwaga 3Termin minął (01.03.2014)
528PN-EN 60335-2-81:2003Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-81:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do ogrzewania stóp i mat grzejnych

EN 60335-2-81:2003EN 60335-2-81:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2006)
529PN-EN 60335-2-81:2003/A1:2007EN 60335-2-81:2003/ A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.02.2010)
530PN-EN 60335-2-81:2003/A2:2012EN 60335-2-81:2003/ A2:2012Uwaga 318.10.2014
531PN-EN 60335-2-82:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-82:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użytkownika

EN 60335-2-82:2003EN 60335-2-82:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
532PN-EN 60335-2-82:2004/A1:2008EN 60335-2-82:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
533PN-EN 60335-2-83:2003Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-83:

Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewanych spustów dachowych systemów odwadniających

EN 60335-2-83:2002
534PN-EN 60335-2-83:2003/A1:2008EN 60335-2-83:2002/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
535PN-EN 60335-2-84:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-84:

Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznych

EN 60335-2-84:2003EN 60335-2-84:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
536PN-EN 60335-2-84:2004/A1:2008EN 60335-2-84:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
537PN-EN 60335-2-85:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-85:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do odświeżania parą tkanin i odzieży

EN 60335-2-85:2003EN 60335-2-85:1998 +A1:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
538PN-EN 60335-2-85:2004/A1:2008EN 60335-2-85:2003/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
539PN-EN 60335-2-86:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-86:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do połowu ryb

EN 60335-2-86:2003EN 60335-2-86:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.08.2007)
540PN-EN 60335-2-86:2006/A1:2006EN 60335-2-86:2003/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.05.2008)
541PN-EN 60335-2-87:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-87:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do ogłuszania zwierząt

EN 60335-2-87:2002EN 60335-2-87:1999

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2005)
542PN-EN 60335-2-87:2004/A1:2007EN 60335-2-87:2002/ A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.04.2010)
543PN-EN 60335-2-88:2003Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-88:

Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy w systemach grzejnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych

EN 60335-2-88:2002EN 60335-2-88:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2005)
544PN-EN 60335-2-90:2011Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-90:

Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych dla zakładów zbiorowego żywienia

EN 60335-2-90:2006EN 60335-2-90:2002

+A1:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2009)
EN 60335-2-90:2006/ A1:2010Uwaga 3Termin minął (01.09.2013)
545PN-EN 60335-2-96:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-96:

Wymagania szczegółowe dotyczące giętkich mat grzejnych do ogrzewania pomieszczeń

EN 60335-2-96:2002
EN 60335-2-96:2002/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.12.2006)
546PN-EN 60335-2-96:2005/A2:2009EN 60335-2-96:2002/ A2:2009Uwaga 3Termin minął (01.12.2013)
547PN-EN 60335-2-97:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-97:

Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia

EN 60335-2-97:2006EN 60335-2-97:2000

+A11:2006

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2009)
548PN-EN 60335-2-97:2007/A11:2008EN 60335-2-97:2006/ A11:2008Uwaga 3Termin minął (01.10.2011)
549PN-EN 60335-2-97:2007/A2:2010EN 60335-2-97:2006/ A2:2010Uwaga 3Termin minął (01.11.2012)
550PN-EN 60335-2-98:2009Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-98:

Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy

EN 60335-2-98:2003EN 60335-2-98:1997

+A1:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2006)
EN 60335-2-98:2003/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.12.2007)
551PN-EN 60335-2-98:2009/A2:2009EN 60335-2-98:2003/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.08.2013)
552PN-EN 60335-2-101:2003Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-101: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń wytwarzających aerozolEN 60335-2-101:2002
553PN-EN 60335-2-101:2003/A1:2008EN 60335-2-101:2002/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
554PN-EN 60335-2-102:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczneEN 60335-2-102:2006EN 50165:1997

+A1:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2009)
555PN-EN 60335-2-102:2006/A1:2010EN 60335-2-102:2006/ A1:2010Uwaga 301.11.2014
556PN-EN 60335-2-105:2005Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowychEN 60335-2-105:2005
557PN-EN 60335-2-105:2005/A1:2008EN 60335-2-105:2005/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2013)
558PN-EN 60335-2-105:2005/A11:2010EN 60335-2-105:2005/ A11:2010Uwaga 3Termin minął (01.11.2010)
559PN-EN 60335-2-106:2007Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-106: Wymagania szczegółowe dotyczące dywanów grzejnych i jednostek grzejnych do ogrzewania pomieszczeń, instalowanych pod nieprzymocowanymi do podłogi wykładzinamiEN 60335-2-106:2007
560PN-EN 60335-2-108:2008Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-108: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrolizatorówEN 60335-2-108:2008
561PN-EN 60335-2-109:2010Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-109: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu do napromieniowania wody promieniami UVEN 60335-2-109:2010
562PN-EN 60358-1:2013-04Kondensatory sprzęgające i dzielniki pojemnościowe --Część 1: Postanowienia ogólneEN 60358-1:2012HD 597 S1:1992

Uwaga 2.1

17.07.2015
563PN-EN 60360:2002Znormalizowana metoda pomiaru przyrostu temperatury trzonka lampyEN 60360:1998EN 60360:1989

+A1:1994

+A2:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2001)
564PN-EN 60399:2005Gwint tulei oprawek lampowych z pierścieniem mocującym do abażuruEN 60399:2004EN 60399:1993

+A1:1997

+A2:1999

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2007)
565PN-EN 60399:2005/A1:2009EN 60399:2004/A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.08.2011)
566PN-EN 60400:2010Oprawki do świetlówek rurowych i zapłonnikówEN 60400:2008EN 60400:2000

+A1:2002

+A2:2004

Termin minął (01.08.2011)
567PN-EN 60400:2010/A1:2011EN 60400:2008/A1:2011Uwaga 325.05.2014
568PN-EN 60423:2008Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Średnice zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętuEN 60423:2007
569PN-EN 60432-1:2001Żarówki -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Żarówki z żarnikiem wolframowym do użytku domowego i podobnych ogólnych celów oświetleniowychEN 60432-1:2000EN 60432-1:1994

+A1:1997

+A2:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.01.2003)
570PN-EN 60432-1:2001/A1:2006EN 60432-1:2000/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.04.2008)
571PN-EN 60432-1:2001/A2:2012EN 60432-1:2000/ A2:2012Uwaga 311.01.2015
572PN-EN 60432-2:2001Żarówki -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 2: Żarówki halogenowe do użytku domowego i podobnych ogólnych celów oświetleniowychEN 60432-2:2000EN 60432-2:1994

+A1:1996

+A2:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.01.2003)
573PN-EN 60432-2:2001/A1:2007EN 60432-2:2000/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.09.2008)
574PN-EN 60432-2:2001/A2:2012EN 60432-2:2000/ A2:2012Uwaga 326.04.2015
575PN-EN 60432-3:2008Żarówki -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 3: Żarówki halogenowe (oprócz pojazdowych)EN 60432-3:2003
EN 60432-3:2003/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.04.2008)
576PN-EN 60432-3:2008/A2:2008EN 60432-3:2003/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.05.2011)
577PN-EN 60432-3:2013-06Żarówki -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 3: Żarówki halogenowe (oprócz pojazdowych)EN 60432-3:2013EN 60432-3:2003 ze zmianami

Uwaga 2.1

08.08.2015
578PN-EN 60439-1:2003Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typuEN 60439-1:1999EN 60439-1:1994

+A1:1995

+A2:1997

+A11: 1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.08.2002)
579PN-EN 60439-1:2003/A1:2006EN 60439-1:1999/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.04.2007)
580PN-EN 60439-2:2004Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowychEN 60439-2:2000EN 60439-2:1993

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2003)
581PN-EN 60439-2:2004/A1:2007EN 60439-2:2000/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.10.2008)
582PN-EN 60439-3:2004Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane -- Rozdzielnice tablicoweEN 60439-3:1991
EN 60439-3:1991/ A1:1994Uwaga 3Termin minął (01.12.1994)
EN 60432-3:2003/ A2:2001Uwaga 3Termin minął (01.05.2004)
583PN-EN 60439-4:2008Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)EN 60439-4:2004EN 60439-4:1991

+A1:1995

+A2:1999

+A11:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2007)
584PN-EN 60439-5:2008Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznychEN 60439-5:2006EN 50300:2004

+EN 60439-5:1996

+A1:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2009)
585PN-EN 60477:2006Oporniki laboratoryjne prądu stałegoEN 60477:1997
EN 60477:1997/A1:1997Uwaga 3Termin minął (01.09.1998)
586PN-EN 60477-2:2006Oporniki laboratoryjne -- Część 2: Oporniki laboratoryjne prądu przemiennegoEN 60477-2:1997
EN 60477-2:1997/ A1:1997Uwaga 3Termin minął (01.09.1998)
587PN-EN 60519-1:2005Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60519-1:2003EN 60519-1:1993

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2006)
588PN-EN 60519-1:2011Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60519-1:2011EN 60519-1:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (03.01.2014)
589PN-EN 60519-2:2008Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 2: Wymagania szczegółowe dla rezystancyjnych urządzeń grzejnychEN 60519-2:2006EN 60519-2:1993

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2009)
590PN-EN 60519-3:2006Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń do nagrzewania indukcyjnego i rezystancyjnego bezpośredniego oraz urządzeń do topienia indukcyjnegoEN 60519-3:2005EN 60519-3:1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2008)
591PN-EN 60519-4:2008Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla pieców łukowychEN 60519-4:2006EN 60519-4:1997 +A1:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2009)
592PN-EN 60519-4:2014-02Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla pieców łukowychEN 60519-4:2013EN 60519-4:2006

Uwaga 2.1

24.07.2016
593PN-EN 60519-6:2005Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 6: Wymagania bezpieczeństwa przemysłowych mikrofalowych urządzeń grzejnychEN 60519-6:2002
594PN-EN 60519-6:2011Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 6: Wymagania bezpieczeństwa przemysłowych mikrofalowych urządzeń grzejnychEN 60519-6:2011EN 60519-6:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (03.03.2014)
595PN-EN 60519-7:2011Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń z wyrzutniami elektronowymiEN 60519-7:2008
596PN-EN 60519-8:2007Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 8: Wymagania szczegółowe dla pieców do elektrożużlowego przetapianiaEN 60519-8:2005
597PN-EN 60519-9:2010Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 9: Wymagania szczegółowe dla urządzeń wielkiej częstotliwości do nagrzewania pojemnościowegoEN 60519-9:2005EN 60519-9:1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2008)
598PN-EN 60519-10:2008Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 10: Wymagania szczegółowe dla układów elektrycznego nagrzewania rezystancyjnego przewodowego stosowanych w przemyśle i handluEN 60519-10:2005
599PN-EN 60519-10:2013-09Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 10: Wymagania szczegółowe systemów elektrycznych nagrzewania przewodowego w zastosowaniach przemysłowych i handlowychEN 60519-10:2013EN 60519-10:2005

Uwaga 2.1

29.03.2016
600PN-EN 60519-12:2013-12Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla instalacji do nagrzewania promiennikowegoEN 60519-12:2013
601PN-EN 60519-21:2011Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych -- Część 21: Wymagania szczegółowe dla rezystancyjnych urządzeń grzejnych -- Urządzenia do nagrzewania i topienia szkłaEN 60519-21:2009EN 60519-21:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2011)
602PN-EN 60523:2004Kompensatory napięcia prądu stałegoEN 60523:1993
EN 60523:1993/A2:1997Uwaga 3Termin minął (01.07.1998)
603PN-EN 60524:2004Rezystorowe dzielniki napięcia stałego o stałym stosunku podziałuEN 60524:1993
EN 60524:1993/A2:1997Uwaga 3Termin minął (01.07.1998)
604PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)EN 60529:1991
EN 60529:1991/A1:2000Uwaga 3Termin minął (01.01.2003)
605PN-EN 60529:2003/A2:2014-07EN 60529:1991/A2:2013Uwaga 331.10.2016
606PN-EN 60564:2003Mostki prądu stałego do pomiaru rezystancjiEN 60564:1993
EN 60564:1993/A2:1997Uwaga 3Termin minął (01.07.1998)
607PN-EN 60570:2007Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowychEN 60570:2003EN 60570:1996 +A1:1998

+A2:2000

+EN 60570-2-1:1994 +A1:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2010)
608PN-EN 60598-1:2011Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badaniaEN 60598-1:2008EN 60598-1:2004 +A1:2006

Uwaga 2.1

Termin minął (12.04.2012)
EN 60598-1:2008/ A11:2009Uwaga 3Termin minął (01.11.2009)
609PN-IEC 598-2-1:1994Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczeniaEN 60598-2-1:1989
610PN-IEC 598-2-1:1994/Ap1:2000IEC 60598-2-1:1979
611PN-EN 60598-2-2:2000Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywaneEN 60598-2-2:1996EN 60598-2-2:1989 +A2:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.1997)
EN 60598-2-2:1996/ A1:1997Uwaga 3Termin minął (01.12.1997)
612PN-EN 60598-2-2:2012Oprawy oświetleniowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe wbudowywaneEN 60598-2-2:2012EN 60598-2-2:1996 ze zmianą Uwaga 2.113.12.2014
613PN-EN 60598-2-3:2006Oprawy oświetleniowe -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczneEN 60598-2-3:2003EN 60598-2-3:1994 +A1:1997

+A2:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.02.2010)
EN 60598-2-3:2003/ AC:2005
614PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2011EN 60598-2-3:2003/ A1:2011Uwaga 319.05.2014
615PN-EN 60598-2-4:2002Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczeniaEN 60598-2-4:1997EN 60598-2-4:1989 +A3:1993

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.1998)
616PN-EN 60598-2-5:2000Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -Projektory iluminacyjneEN 60598-2-5:1998EN 60598-2-5:1989 +A2:1994

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2005)
EN 60598-2-5:1998/ AC:1998
617PN-EN 60598-2-6:2000Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe z wbudowanymi transformatorami lub przekształtnikami do żarówekEN 60598-2-6:1994EN 60598-2-6:1989 +A2:1991

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.1995)
EN 60598-2-6:1994/ A1:1997Uwaga 3Termin minął (01.09.1997)
618PN-EN 60598-2-7:2000Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Przenośne oprawy oświetleniowe ogrodoweEN 60598-2-7:1989
EN 60598-2-7:1989/ A2:1996Uwaga 3Termin minął (01.03.1997)
EN 60598-2-7:1989/ A2:1996/AC:1999
EN 60598-2-7:1989/ A13:1997Uwaga 3Termin minął (01.03.1997)
619PN-EN 60598-2-8:2000Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe ręczneEN 60598-2-8:1997EN 60598-2-8:1989 +A2:1993

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.1998)
620PN-EN 60598-2-8:2000/A1:2003EN 60598-2-8:1997/ A1:2000Uwaga 3Termin minął (01.05.2003)
621PN-EN 60598-2-8:2000/A2:2008EN 60598-2-8:1997/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.02.2011)
622PN-EN 60598-2-8:2013-12Oprawy oświetleniowe -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe ręczneEN 60598-2-8:2013EN 60598-2-8:1997 ze zmianami

Uwaga 2.1

03.06.2016
623PN-EN 60598-2-9:2002Oprawy oświetleniowe -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe fotograficzne i filmowe (amatorskie)EN 60598-2-9:1989
EN 60598-2-9:1989/ A1:1994Uwaga 3Termin minął (01.04.1995)
624PN-EN 60598-2-10:2005Oprawy oświetleniowe -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe -- Przenośne oprawy oświetleniowe dla dzieciEN 60598-2-10:2003
625PN-EN 60598-2-10:2005/AC:2006EN 60598-2-10:2003/ AC:2005
626PN-EN 60598-2-11:2006Oprawy oświetleniowe -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do akwariumEN 60598-2-11:2005
EN 60598-2-11:2005/ AC:2005
627PN-EN 60598-2-11:2014-01Oprawy oświetleniowe -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do akwariumEN 60598-2-11:2013EN 60598-2-11:2005

Uwaga 2.1

20.06.2016
628PN-EN 60598-2-12:2007Oprawy oświetleniowe -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe -- Lampki nocne do montowania w gniazdach sieciowychEN 60598-2-12:2006
EN 60598-2-12:2006/ AC:2006
629PN-EN 60598-2-12:2013-12Oprawy oświetleniowe -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe -- Lampki nocne do montowania w gniazdach sieciowychEN 60598-2-12:2013EN 60598-2-12:2006

Uwaga 2.1

03.06.2016
630PN-EN 60598-2-13:2007Oprawy oświetleniowe -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe wbudowywane w podłożeEN 60598-2-13:2006
EN 60598-2-13:2006/ AC:2006
631PN-EN 60598-2-13:2007/A1:2012EN 60598-2-13:2006/ A1:2012Uwaga 311.01.2015
632PN-EN 60598-2-14:2009Oprawy oświetleniowe -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do zimnokatodowych rurowych lamp wyładowczych (rur neonowych) i podobny sprzętEN 60598-2-14:2009
633PN-EN 60598-2-17:2002Oprawy oświetleniowe -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe -- Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowychEN 60598-2-17:1989
EN 60598-2-17:1989/ A2:1991Uwaga 3Termin minął (01.11.1992)
634PN-EN 60598-2-19:2002Oprawy oświetleniowe -- Część 2-19: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe napowietrzane (wymagania bezpieczeństwa)EN 60598-2-19:1989
EN 60598-2-19:1989/ A2:1998Uwaga 3Termin minął (01.10.1998)
635PN-EN 60598-2-19:2002/AC:2006EN 60598-2-19:1989/ AC:2005
636PN-EN 60598-2-20:2010Oprawy oświetleniowe -- Część 2-20: Wymagania szczegółowe -- Girlandy świetlneEN 60598-2-20:2010EN 60598-2-20:1997

+A1:1998

+A2:2004

Termin minął (01.04.2013)
EN 60598-2-20:2010/ AC:2010
637PN-EN 60598-2-22:2004Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnegoEN 60598-2-22:1998EN 60598-2-22:1990

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2008)
EN 60598-2-22:1998/ A1:2003Uwaga 3Termin minął (01.10.2009)
638PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010EN 60598-2-22:1998/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.03.2011)
639PN-EN 60598-2-23:2005Oprawy oświetleniowe -- Część 2-23: Wymagania szczegółowe -- Systemy oświetleniowe ELV do żarówekEN 60598-2-23:1996
EN 60598-2-23:1996/ AC:1997
EN 60598-2-23:1996/ A1:2000Uwaga 3Termin minął (01.08.2007)
640PN-EN 60598-2-24:2008Oprawy oświetleniowe -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe o ograniczonych temperaturach powierzchniEN 60598-2-24:1998
641PN-EN 60598-2-24:2014-02Oprawy oświetleniowe -- Część 2-24: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe o ograniczonych temperaturach powierzchniEN 60598-2-24:2013EN 60598-2-24:1998

Uwaga 2.1

24.07.2016
642PN-EN 60598-2-25:2000Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynków opieki zdrowotnejEN 60598-2-25:1994
643PN-EN 60598-2-25:2000/A1:2005EN 60598-2-25:1994/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.11.2011)
644PN-EN 60618:2004Indukcyjne dzielniki napięciaEN 60618:1997
EN 60618:1997/A2:1997Uwaga 3Termin minął (01.09.1998)
645PN-EN 60645-1:2004Elektroakustyka -- Urządzenia audiologiczne -- Część 1: Audiometry tonoweEN 60645-1:2001EN 60645-1:1994

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2004)
646PN-EN 60645-3:2009Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 3: Krótkotrwałe sygnały pomiaroweEN 60645-3:2007EN 60645-3:1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.06.2010)
647PN-EN 60645-4:1999Audiometry - Urządzenia stosowane w audiometrii o poszerzonym górnym zakresie częstotliwościEN 60645-4:1995
648PN-EN 60645-6:2010Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 6: Przyrządy do pomiaru otoemisji akustycznychEN 60645-6:2010
649PN-EN 60645-7:2010Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 7: Przyrządy do pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózguEN 60645-7:2010
650PN-EN 60662:2002Lampy sodowe wysokoprężneEN 60662:1993
EN 60662:1993/A4:1994Uwaga 3Termin minął (15.03.1995)
EN 60662:1993/A5:1994Uwaga 3Termin minął (15.07.1995)
EN 60662:1993/A6:1994Uwaga 3Termin minął (15.07.1995)
EN 60662:1993/A7:1995Uwaga 3Termin minął (01.09.1996)
EN 60662:1993/A9:1997Uwaga 3Termin minął (01.04.1998)
EN 60662:1993/ A10:1997Uwaga 3Termin minął (01.07.1998)
651PN-EN 60664-1:20011Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 1: Zasady, wymagania i badaniaEN 60664-1:2007EN 60664-1:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2010)
652PN-EN 60664-3:2006Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 3: Stosowanie pokrywania, zalewania lub prasowania do ochrony przed zanieczyszczeniemEN 60664-3:2003HD 625.3 S1: 1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2006)
653PN-EN 60664-3:2006/A1:2010EN 60664-3:2003/ A1:2010Uwaga 3Termin minął (01.06.2013)
654PN-EN 60664-4:2009Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 4: Wpływ naprężeń napięciowych wielkiej częstotliwościEN 60664-4:2006
EN 60664-4:2006/ AC:2006
655PN-EN 60664-5:2011Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia -- Część 5: Kompleksowa metoda ustalania odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych równych 2 mm lub mniejszychEN 60664-5:2007EN 60664-5:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2010)
656PN-EN 60669-1:2006Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60669-1:1999EN 60669-1:1995

+A2:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2009)
EN 60669-1:1999/ A1:2002Uwaga 3Termin minął (01.09.2009)
657PN-EN 60669-1:2006/A2:2008EN 60669-1:1999/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.10.2013)
658PN-EN 60669-2-1:2007Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Łączniki elektroniczneEN 60669-2-1:2004EN 60669-2-1:2000

+A2:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2009)
659PN-EN 60669-2-1:2007/A1:2009EN 60669-2-1:2004/ A1:2009Uwaga 3Termin minął (01.04.2012)
660PN-EN 60669-2-1:2007/A12:2010EN 60669-2-1:2004/ A12:2010Uwaga 3Termin minął (01.06.2013)
661PN-EN 60669-2-2:2008Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe -- Elektromagnetyczne łączniki zdalnie sterowane (RCS)EN 60669-2-2:2006EN 60669-2-2:1997

+A1:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2009)
662PN-EN 60669-2-3:2008Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Łączniki zwłoczne (TDS)EN 60669-2-3:2006EN 60669-2-3:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2009)
663PN-EN 60669-2-4:2009Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe -- Łączniki izolacyjneEN 60669-2-4:2005
664PN-EN 60669-2-6:2012Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe -- Łączniki pożarowe do znaków i opraw oświetleniowych zewnętrznych i wnętrzowychEN 60669-2-6:2012EN 50425:2008

Uwaga 2.1

22.02.2015
665PN-EN 60670-1:2007Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60670-1:2005
666PN-EN 60670-1:2007/AC:2010EN 60670-1:2005/ AC:2010
667PN-EN 60670-1:2007/A1:2013-06EN 60670-1:2005/ A1:2013Uwaga 331.12.2017
668PN-EN 60670-21:2009Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 21: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek i obudów dostosowanych do elementów do zawieszaniaEN 60670-21:2007
669PN-EN 60670-22:2009Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 22: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek łączeniowych i obudówEN 60670-22:2006
670PN-EN 60670-23:2010Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 23: Wymagania szczegółowe dotyczące puszek i obudów podłogowychEN 60670-23:2008
671PN-EN 60670-24:2013-10Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych -- Część 24: Wymagania szczegółowe dotyczące obudów do domowych urządzeń zabezpieczających i innego sprzętu elektrycznego z wydzielaną mocą rozpraszanąEN 60670-24:2013
672PN-EN 60688:2013-06Przetworniki pomiarowe elektryczne do przetwarzania wielkości elektrycznych prądu przemiennego i prądu stałego na sygnały analogowe lub cyfroweEN 60688:2013
673PN-EN 60691:2003Bezpieczniki termiczne -- Wymagania i przewodnik stosowaniaEN 60691:2003EN 60691:1995

+A2:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2005)
674PN-EN 60691:2003/A1:2007EN 60691:2003/A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.12.2009)
675PN-EN 60691:2003/A2:2010EN 60691:2003/A2:2010Uwaga 3Termin minął (01.03.2013)
676PN-EN 60695-2-10:2005Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-10: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Urządzenie do badania rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania próbEN 60695-2-10:2001EN 60695-2-1/0:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.11.2003)
677PN-EN 60695-2-10:2013-12Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-10: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Urządzenie do badania rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania próbEN 60695-2-10:2013EN 60695-2-10:2001

Uwaga 2.1

14.05.2016
678PN-EN 60695-2-11:2005Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu -- Metoda badania rozżarzonym drutem palności płomieniem wyrobów gotowychEN 60695-2-11:2001EN 60695-2-1/1:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.11.2003)
679PN-EN 60695-10-2:2005Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 10-2: Nadmierne gorąco -- Próba wciskania kulkiEN 60695-10-2:2003
680PN-EN 60695-10-3:2004Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 10-3: Nadmierne gorąco -- Próba odkształcenia przez uwalnianie naprężeń powstałych podczas formowania tworzyw sztucznychEN 60695-10-3:2002
681PN-EN 60695-11-2:2006Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-2: Płomienie probiercze -- Znamionowy płomień probierczy mieszankowy 1 kW -- Urządzenia, układ do próby sprawdzającej i wytyczneEN 60695-11-2:2003EN 60695-2-4/1:1993

+A1:1996

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2006)
682PN-EN 60695-11-3:2013-06Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-3: Płomienie probiercze -- Płomienie 500 W -- Urządzenie i metody prób sprawdzającychEN 60695-11-3:2012
683PN-EN 60695-11-4:2012Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-4: Płomienie probiercze -- Płomień 50 W -- Urządzenie i metody prób sprawdzającychEN 60695-11-4:2011
684PN-EN 60695-11-5:2007Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-5: Płomienie probiercze -- Metoda badania płomieniem igłowym -- Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczneEN 60695-11-5:2005EN 60695-2-2:1994 +A1:1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.02.2008)
685PN-EN 60695-11-10:2002Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-10: Płomienie probiercze -- Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbkiEN 60695-11-10:1999
686PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005EN 60695-11-10:1999/ A1:2003Uwaga 3Termin minął (01.09.2006)
687PN-EN 60695-11-10:2014-02Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-10: Płomienie probiercze -- Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbkiEN 60695-11-10:2013EN 60695-11-10:1999 ze zmianą

Uwaga 2.1

25.06.2016
688PN-EN 60695-11-20:2002Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 11-20: Płomienie probiercze -- Metody badania płomieniem probierczym 500 WEN 60695-11-20:1999
689PN-EN 60695-11 -20:2002/A1:2005EN 60695-11-20:1999/ A1:2003Uwaga 3Termin minął (01.09.2006)
690PN-EN 60702-1:2002Przewody o izolacji mineralnej i ich końcówki napięcie znamionowe nieprzekraczające 750 V -- Część 1: PrzewodyEN 60702-1:2002HD 586.1 S1:1994

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2005)
691PN-EN 60702-2:2002Przewody o izolacji mineralnej i ich końcówki na napięcie znamionowe nieprzekraczające 750 V -- Część 2: KońcówkiEN 60702-2:2002HD 586.2 S1:1994

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2005)
692PN-EN 60715:2007Wymiary aparatury rozdzielczej i sterowniczej niskonapięciowej -- Znormalizowany montaż na szynach, w celu mechanicznego mocowania aparatury elektrycznej w instalacjach rozdzielczych i sterowniczychEN 60715:2001
693PN-EN 60719:2002Obliczanie najmniejszych i największych wartości średnich zewnętrznych wymiarów przewodów i kabli z żyłami miedzianymi o przekroju okrągłym, na napięcie znamionowe do 450/750 VEN 60719:1993
694PN-EN 60728-11:2011Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 11: Wymagania bezpieczeństwaEN 60728-11:2010EN 60728-11:2005

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2013)
695PN-EN 60730-1:2002Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60730-1:2000EN 60730-1:1995 ze zmianami

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.1995)
696PN-EN 60730-1:2002/A1:2008EN 60730-1:2000/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.06.2010)
697PN-EN 60730-1:2002/A2:2009EN 60730-1:2000/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.06.2011)
698PN-EN 60730-1:2002/A12:2004EN 60730-1:2000/ A12:2003Uwaga 3Termin minął (01.06.2010)
699PN-EN 60730-1:2002/A13:2005EN 60730-1:2000/ A13:2004Uwaga 3Termin minął (01.09.2007)
700PN-EN 60730-1:2002/A14:2006EN 60730-1:2000/ A14:2005Uwaga 3Termin minął (01.06.2010)
701PN-EN 60730-1:2012Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 1: Wymagania ogólneEN 60730-1:2011EN 60730-1:2000 ze zmianami

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2013)
702PN-EN 60730-2-2:2003Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silnikówEN 60730-2-2:2002EN 60730-2-2:1991

+A1:1997

+A2:1997

+A11: 1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.03.2009)
703PN-EN 60730-2-2:2003/A11:2005EN 60730-2-2:2002/ A11:2005Uwaga 3Termin minął (01.03.2009)
704PN-EN 60730-2-2:2003/A1:2008EN 60730-2-2:2002/ A1:2006Uwaga 3Termin minął (01.03.2009)
705PN-EN 60730-2-3:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych stateczników do świetlówekEN 60730-2-3:2007EN 60730-2-3:1992

+A1:1998

+A2:2001

+A11:2005

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2010)
706PN-EN 60730-2-4:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące zabezpieczeń termicznych silników zespołów sprężarkowych w obudowie hermetycznej lub półhermetycznejEN 60730-2-4:2007EN 60730-2-4:1993

+A1:1998

+A2:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2010)
707PN-EN 60730-2-5:2006Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palnikówEN 60730-2-5:2002EN 60730-2-5:1995

+A1:1996

+A2:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2008)
EN 60730-2-5:2002/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.12.2008)
EN 60730-2-5:2002/ A11:2005Uwaga 3Termin minął (01.12.2008)
708PN-EN 60730-2-5:2006/A2:2010EN 60730-2-5:2002/ A2:2010Uwaga 3Termin minął (01.03.2013)
709PN-EN 60730-2-6:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów elektrycznych ciśnienia, z uwzględnieniem wymagań mechanicznychEN 60730-2-6:2008EN 60730-2-6:1995

+A1:1997

+A2:1998

Termin minął (01.07.2011)
710PN-EN 60730-2-7:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące łączników czasowych programowanych i wyłączników czasowychEN 60730-2-7:2010EN 60730-2-7:1991

+A1:1997

+A11: 1994

+A12:1993

+A13:2003

+A14:2003

Termin minął (01.10.2013)
711PN-EN 60730-2-7:2011 /AC:2012EN 60730-2-7:2010/ AC:2011
712PN-EN 60730-2-8:2005Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące zaworów wodnych sterowanych elektrycznie, z uwzględnieniem wymagań mechanicznychEN 60730-2-8:2002EN 60730-2-8:1995

+A1:1997

+A2:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2008)
EN 60730-2-8:2002/ A1:2003Uwaga 3Termin minął (01.12.2008)
713PN-EN 60730-2-9:2011Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperaturyEN 60730-2-9:2010EN 60730-2-9:2002

+A1:2003

+A2:2005

+A11:2003

+A12:2004

Termin minął (01.11.2013)
714PN-EN 60730-2-10:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące przekaźników rozruchowych silnikaEN 60730-2-10:2007EN 60730-2-10:1995

+A1:1996

+A2:2002

Uwaga 2.1

Termin minął (01.09.2010)
715PN-EN 60730-2-11:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów energiiEN 60730-2-11:2008EN 60730-2-11:1993 +A1:1997

+A2:1998

+A11:2005

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2010)
716PN-EN 60730-2-12:2008Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zamków do drzwiEN 60730-2-12:2006EN 60730-2-12:1993

+A1:1997

+A11:2005

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2008)
717PN-EN 60730-2-12:2008/A11:2009EN 60730-2-12:2006/ A11:2008Uwaga 3Termin minął (01.04.2011)
718PN-EN 60730-2-13:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami wilgotnościEN 60730-2-13:2008EN 60730-2-13:1998

+A1:1998

+A2:2002 +A11:2005

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2010)
719PN-EN 60730-2-14:2004Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznychEN 60730-2-14:1997
EN 60730-2-14:1997/ A1:2001Uwaga 3Termin minął (01.07.2008)
720PN-EN 60730-2-14:2004/A11:2005EN 60730-2-14:1997/ A11:2005Uwaga 3Termin minął (01.07.2008)
721PN-EN 60730-2-14:2004/A2:2009EN 60730-2-14:1997/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.08.2011)
722PN-EN 60730-2-15:2010Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów poziomu wody z czujnikami pływakowymi lub elektrodowymi, stosowanych w podgrzewaczach wodyEN 60730-2-15:2010EN 60730-2-15:1995

+A1:1998

+A11:2005

+EN 60730-2-16:1997

+A1:1998

+A2:2001

+A11:2005

+EN 60730-2-18:1999

+A11:2005

Termin minął (01.03.2013)
723PN-EN 60730-2-19:2005Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-19: Wymagania szczegółowe dotyczące zaworów olejowych sterowanych elektrycznie, z uwzględnieniem wymagań mechanicznychEN 60730-2-19:2002
724PN-EN 60730-2-19:2005/A11:2005EN 60730-2-19:2002/ A11:2005Uwaga 3Termin minął (01.10.2008)
725PN-EN 60730-2-19:2005/A2:2008EN 60730-2-19:2002/ A2:2008Uwaga 3Termin minął (01.02.2011)
726PN-EN 60799:2004Sprzęt elektroinstalacyjny -- Przewody przyłączeniowe i przewody pośrednicząceEN 60799:1998EN 60799:1987

+A1:1994

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2001)
727PN-EN 60811-1-1:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Pomiary grubości i wymiarów zewnętrznych -- Sprawdzenia właściwości mechanicznychEN 60811-1-1:1995HD 505.1.1 S3:1991

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.1996)
728PN-EN 60811-1-1:1999/A1:2002EN 60811-1-1:1995/ A1:2001Uwaga 3Termin minął (01.05.2004)
729PN-EN 60811-1-2:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Metody starzenia cieplnegoEN 60811-1-2:1995HD 505.1.2 S2:1991

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.1996)
730PN-EN 60811-1-2:1999/A2:2002EN 60811-1-2:1995/ A2:2000Uwaga 3Termin minął (01.11.2003)
731PN-EN 60811-1-3:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody ogólnego zastosowania -- Metody oznaczania gęstości -- Sprawdzenia nasiąkliwości wodą -- Sprawdzenie skurczuEN 60811-1-3:1995HD 505.1.3 S2:1991

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.1996)
732PN-EN 60811-1-3:1999/A1:2002EN 60811-1-3:1995/ A1:2001Uwaga 3Termin minął (01.07.2004)
733PN-EN 60811-1-4:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych - Metody ogólnego zastosowania -- Badania w niskiej temperaturzeEN 60811-1-4:1995HD 505.1.4 S1: 1988

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.1996)
734PN-EN 60811-1-4:1999/A2:2002EN 60811-1-4:1995/ A2:2001Uwaga 3Termin minął (01.09.2004)
735PN-EN 60811-2-1:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Metody badania elastomerów -- Sprawdzenie odporności na działanie ozonu -- Sprawdzenie wydłużenia trwałego w podwyższonej temperaturze - Sprawdzenie odporności na działanie olejuEN 60811-2-1:1998EN 60811-2-1:1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2000)
736PN-EN 60811-2-1:1999/A1:2002EN 60811-2-1:1998/ A1:2001Uwaga 3Termin minął (01.09.2004)
737PN-EN 60811-3-1:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody badania mieszanek polwinitowych -- Sprawdzenie odporności na nacisk w podwyższonej temperaturze -- Sprawdzenia odporności na pękanieEN 60811-3-1:1995HD 505.3.1 .S1:1988

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2000)
EN 60811-3-1:1995/ A1:1996Uwaga 3Termin minął (01.06.1997)
738PN-EN 60811-3-1:1999/A2:2002EN 60811-3-1:1995/ A2:2001Uwaga 3Termin minął (01.07.2004)
739PN-EN 60811-3-2:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych -- Metody badania mieszanek polwinitowych -- Sprawdzenie ubytku masy -- Sprawdzenie wytrzymałości cieplnejEN 60811-3-2:1995HD 505.3.2 S1:1988

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.1996)
740PN-EN 60811-3-2:1999/A2:2005EN 60811-3-2:1995/ A2:2004Uwaga 3Termin minął (01.03.2007)
741PN-EN 60811-4-1:2006Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 4-1: Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Odporność na korozję naprężeniową -- Pomiar wskaźnika płynięcia -- Sprawdzenie zawartości sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w polietylenie metodą spalania bezpośredniego -- Sprawdzenie zawartości sadzy metodą analizy termograwimetrycznej (TGA) -- Mikroskopowa metoda sprawdzania dyspersji sadzy w polietylenieEN 60811-4-1:2004EN 60811-4-1:1995

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2007)
742PN-EN 60811-4-2:2006Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 4-2: Metody badania polietylenu i polipropylenu -- Sprawdzenie wytrzymałości i wydłużenia przy zerwaniu po kondycjonowaniu w podwyższonej temperaturze -- Próba nawijania po kondycjonowaniu w podwyższonej temperaturze -- Próba nawijania po starzeniu cieplnym w powietrzu - Pomiar przyrostu masy -- Długotrwała próba stabilności - Metoda badania degradacji wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedziEN 60811-4-2:2004EN 60811-4-2:1999

Uwaga 2.1

Termin minął (01.07.2007)
743PN-EN 60811-5-1:1999Wspólne metody badania materiałów stosowanych na izolację i powłoki przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych -- Metody badań mas wypełniających -- Temperatura kroplenia -- Oddzielanie się oleju -- Kruchość w niskich temperaturach -- Ogólna liczba kwasowa -- Nieobecność składników wywołujących korozję -- Przenikalność dielektryczna w 23 stopniach C -- Rezystywność przy prądzie stałym w 23 stopniach C i 100 stopniach CEN 60811-5-1:1999HD 505.5.1 S1:1992

Uwaga 2.1

Termin minął (01.04.2001)
744PN-EN 60811-5-1:1999/A1:2005EN 60811-5-1:1999/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.03.2007)
745PN-EN 60811-100:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 100: Postanowienia ogólneEN 60811-100:2012EN 60811-1-1:1995 ze zmianą

+EN 60811-1-2:1995 ze zmianą

+EN 60811-1-3:1995 ze zmianą

+EN 60811-1-4:1995 ze zmianą

+EN 60811-2-1:1998 ze zmianą

+EN 60811-3-1:1995 ze zmianami

+EN 60811-3-2:1995 ze zmianą

+EN 60811-4-1:2004

+EN 60811-4-2:2004

+EN 60811-5-1:1999 ze zmianą

Uwaga 2.1

16.04.2015
746PN-EN 60811-201:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 201: Badania ogólne -- Pomiar grubości izolacjiEN 60811-201:2012EN 60811-1-1:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

16.04.2015
747PN-EN 60811-202:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 202: Badania ogólne -- Pomiar grubości powłok niemetalowychEN 60811-202:2012EN 60811-1-1:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

16.04.2015
748PN-EN 60811-203:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 203: Badania ogólne -- Pomiar wymiarów zewnętrznychEN 60811-203:2012EN 60811-1-1:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

16.04.2015
749PN-EN 60811-301:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 301: Badania elektryczne -- Pomiar przenikalności elektrycznej mas wypełniających w 23 °CEN 60811-301:2012EN 60811-5-1:1999 ze zmianą

Uwaga 2.1

16.04.2015
750PN-EN 60811-302:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 302: Badania elektryczne -- Pomiar rezystywności mas wypełniających przy prądzie stałym w 23 °C i 100°CEN 60811-302:2012EN 60811-5-1:1999 ze zmianą

Uwaga 2.1

16.04.2015
751PN-EN 60811-401:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 401: Badania różne -- Metody starzenia cieplnego -- Starzenie w komorze cieplnej z obiegiem powietrzaEN 60811-401:2012EN 60811-1-2:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

16.04.2015
752PN-EN 60811-402:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 402: Badania różne -- Sprawdzenie nasiąkliwości wodąEN 60811-402:2012EN 60811-1-3:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

16.04.2015
753PN-EN 60811-403:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 403: Badania różne -- Sprawdzenie odporności tworzyw usieciowanych na działanie ozonuEN 60811-403:2012EN 60811-2-1:1998 ze zmianą

Uwaga 2.1

16.04.2015
754PN-EN 60811-404:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 404: Badania różne - Sprawdzenie odporności powłok na działanie oleju mineralnegoEN 60811-404:2012EN 60811-2-1:1998 ze zmianą

Uwaga 2.1

16.04.2015
755PN-EN 60811-405:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 405: Badania różne -- Sprawdzenie wytrzymałości cieplnej izolacji wykonanej z PVC i powłok wykonanych z PVCEN 60811-405:2012EN 60811-3-2:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

16.04.2015
756PN-EN 60811-406:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 406: Badania różne -- Odporność na korozję naprężeniową polietylenu i polipropylenuEN 60811-406:2012EN 60811-4-1:2004

Uwaga 2.1

16.04.2015
757PN-EN 60811-407:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 407: Badania różne -- Pomiar przyrostu masy polietylenu i polipropylenuEN 60811-407:2012EN 60811-4-2:2004

Uwaga 2.1

16.04.2015
758PN-EN 60811-408:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 408: Badania różne -- Długotrwała próba stabilności polietylenu i polipropylenuEN 60811-408:2012EN 60811-4-2:2004

Uwaga 2.1

16.04.2015
759PN-EN 60811-409:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 409: Badania różne -- Sprawdzenie ubytku masy termoplastycznych izolacji i powłokEN 60811-409:2012EN 60811-3-2:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

16.04.2015
760PN-EN 60811-410:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 410: Badania różne -- Metoda badania degradacji izolacji poliolefinowej przewodów wskutek utleniania przy katalitycznym działaniu miedziEN 60811-410:2012EN 60811-4-2:2004 Uwaga 2.116.04.2015
761PN-EN 60811-411:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 411: Badania różne -- Kruchość mas wypełniających w niskich temperaturachEN 60811-411:2012EN 60811-5-1:1999 ze zmianą

Uwaga 2.1

16.04.2015
762PN-EN 60811-412:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 412: Badania różne -- Metody starzenia cieplnego - Starzenie w bombie powietrznejEN 60811-412:2012EN 60811-1-2:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

16.04.2015
763PN-EN 60811-501:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 501: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie właściwości mechanicznych mieszanek izolacyjnych i powłokowychEN 60811-501:2012EN 60811-1-1:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

17.04.2015
764PN-EN 60811-502:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 502: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie skurczu izolacjiEN 60811-502:2012EN 60811-1-3:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

17.04.2015
765PN-EN 60811-503:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 503: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie skurczu powłokEN 60811-503:2012EN 60811-1-3:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

17.04.2015
766PN-EN 60811-504:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 504: Badania mechaniczne - Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nawijanie w niskiej temperaturzeEN 60811-504:2012EN 60811-1-4:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

17.04.2015
767PN-EN 60811-505:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 505: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie wydłużenia izolacji i powłok w niskiej temperaturzeEN 60811-505:2012EN 60811-1-4:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

17.04.2015
768PN-EN 60811-506:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 506: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na udar mechaniczny w niskiej temperaturzeEN 60811-506:2012EN 60811-1-4:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

17.04.2015
769PN-EN 60811-507:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 507: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie wydłużenia trwałego w podwyższonej temperaturze tworzyw usieciowanychEN 60811-507:2012EN 60811-2-1:1998 ze zmianą

Uwaga 2.1

17.04.2015
770PN-EN 60811-508:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 508: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na nacisk w podwyższonej temperaturzeEN 60811-508:2012EN 60811-3-1:1995 ze zmianami

Uwaga 2.1

17.04.2015
771PN-EN 60811-509:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 509: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie odporności izolacji i powłok na pękanie (badanie udaru cieplnego)EN 60811-509:2012EN 60811-3-1:1995 ze zmianami

Uwaga 2.1

17.04.2015
772PN-EN 60811-510:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 510: Badania mechaniczne -- Metody badań polietylenu i polipropylenu -- Próba nawijania po starzeniu cieplnym w powietrzuEN 60811-510:2012EN 60811-4-2:2004

Uwaga 2.1

17.04.2015
773PN-EN 60811-511:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 511: Badania mechaniczne -- Pomiar wskaźnika płynięcia polietylenuEN 60811-511:2012EN 60811-4-1:2004

Uwaga 2.1

17.04.2015
774PN-EN 60811-512:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 512: Badania mechaniczne -- Metody badań polietylenu i polipropylenu -- Sprawdzenie wytrzymałości i wydłużenia przy zerwaniu po kondycjonowaniu w podwyższonej temperaturzeEN 60811-512:2012EN 60811-4-2:2004

Uwaga 2.1

17.04.2015
775PN-EN 60811-513:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 513: Badania mechaniczne -- Metody badań polietylenu i polipropylenu -- Próba nawijania po kondycjonowaniuEN 60811-513:2012EN 60811-4-2:2004

Uwaga 2.1

17.04.2015
776PN-EN 60811-601:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 601: Badania fizyczne -- Wyznaczanie temperatury kroplenia mas wypełniającychEN 60811-601:2012EN 60811-5-1:1999 ze zmianą

Uwaga 2.1

17.04.2015
777PN-EN 60811-602:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 602: Badania fizyczne -- Sprawdzenie ilości oleju wydzielającego się z mas wypełniającychEN 60811-602:2012EN 60811-5-1:1999 ze zmianą

Uwaga 2.1

17.04.2015
778PN-EN 60811-603:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 603: Badania fizyczne -- Oznaczanie całkowitej liczby kwasowej mas wypełniającychEN 60811-603:2012EN 60811-5-1:1999 ze zmianą

Uwaga 2.1

17.04.2015
779PN-EN 60811-604:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 604: Badania fizyczne -- Wykrywanie obecności składników korozyjnych w masach wypełniającychEN 60811-604:2012EN 60811-5-1:1999 ze zmianą

Uwaga 2.1

17.04.2015
780PN-EN 60811-605:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 605: Badania fizyczne -- Pomiar sadzy i/lub wypełniaczy mineralnych w polietylenieEN 60811-605:2012EN 60811-4-1:2004

Uwaga 2.1

17.04.2015
781PN-EN 60811-606:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 606: Badania fizyczne -- Metody oznaczania gęstościEN 60811-606:2012EN 60811-1-3:1995 ze zmianą

Uwaga 2.1

17.04.2015
782PN-EN 60811-607:2012Kable i przewody elektryczne oraz światłowodowe -- Metody badań materiałów niemetalowych -- Część 607: Badania fizyczne -- Określanie dyspersji sadzy w polietylenie i polipropylenieEN 60811-607:2012EN 60811-4-1:2004

Uwaga 2.1

17.04.2015
783PN-EN 60825-1:2010Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymaganiaEN 60825-1:2007EN 60825-1:1994

+A1:2002

+A2:2001

Termin minął (01.09.2010)
784PN-EN 60825-2:2009Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 2: Bezpieczeństwo światłowodowych systemów telekomunikacyjnych (OFCS)EN 60825-2:2004EN 60825-2:2000 Uwaga 2.1Termin minął (01.09.2007)
EN 60825-2:2004/ A1:2007Uwaga 3Termin minął (01.02.2010)
785PN-EN 60825-2:2009/A2:2010EN 60825-2:2004/ A2:2010Uwaga 3Termin minął (01.10.2013)
786PN-EN 60825-4:2011Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 4: Osłony laseroweEN 60825-4:2006EN 60825-4:1997

+A1:2002

+A2:2003

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2009)
EN 60825-4:2006/ A1:2008Uwaga 3Termin minął (01.09.2011)
787PN-EN 60825-4:2011 /A2:2011EN 60825-4:2006/ A2:2011Uwaga 3Termin minął (03.05.2014)
788PN-EN 60825-12:2008Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 12: Bezpieczeństwo systemów komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej, stosowanych do przesyłania informacjiEN 60825-12:2004
789PN-EN 60831-1:2000Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie -- Wymagania ogólne - Wykonanie, badania i ocena -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Wytyczne instalowania i użytkowaniaEN 60831-1:1996EN 60831-1:1993

Uwaga 2.1

Termin minął (01.08.1997)
790PN-EN 60831-1:2000/A1:2004EN 60831-1:1996/ A1:2003Uwaga 3Termin minął (01.02.2006)
791PN-EN 60831-2:2000Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie -- Próba starzenia, próba samoregeneracji i próba zniszczeniaEN 60831-2:1996EN 60831-2:1993 Uwaga 2.1Termin minqł (01.12.1996)
792PN-EN 60838-1:2008Różnorodne oprawki lampowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badaniaEN 60838-1:2004EN 60838-1:1998

+A1:1999

+A2:2002

Uwaga 2.1

Termin minqł (01.10.2007)
793PN-EN 60838-1:2008/A1:2009EN 60838-1:2004/ A1:2008Uwaga 3Termin minqł (01.08.2011)
794PN-EN 60838-1:2008/A2:2011EN 60838-1:2004/ A2:2011Uwaga 3Termin minqł (18.04.2014)
795PN-EN 60838-2-1:2002Różnorodne oprawki lampowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Oprawki S14EN 60838-2-1:1996
EN 60838-2-1:1996/ A1:1998Uwaga 3Termin minqł (01.08.2005)
796PN-EN 60838-2-1:2002/A2:2005EN 60838-2-1:1996/ A2:2004Uwaga 3Termin minqł (01.10.2007)
797PN-EN 60838-2-2:2007Różnorodne oprawki lampowe -- Część 2-2: Wymagania szczegółowe - Złącza do modułów LEDEN 60838-2-2:2006
798PN-EN 60838-2-2:2007/A1:2012EN 60838-2-2:2006/ A1:2012Uwaga 301.05.2015
799PN-EN 60898-1:2007Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennegoEN 60898-1:2003EN 60898:1991

+A1:1991

+A11: 994

+A12:1995 +A13:1995

+A14:1995

+A15:1995

+A16:1996

+A17:1998

+A18:1998

+A19:2000

Uwaga 2.1

Termin minął (01.10.2008)
EN 60898-1:2003/ AC:2004
EN 60898-1:2003/ A1:2004Uwaga 3Termin minął (01.10.2008)
EN 60898-1:2003/ A11:2005Uwaga 3Termin minął (01.05.2010)
800PN-EN 60898-1:2007/A13:2012EN 60898-1:2003/ A13:2012Uwaga 321.05.2015
801PN-EN 60898-2:2008Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałegoEN 60898-2:2006EN 60898-2:2001

Uwaga 2.1

Termin minął (01.06.2010)
802PN-EN 60931-1:2000Kondensatory niesamoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie -- Wymagania ogólne - Wykonanie, badania i ocena -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Wytyczne instalowania i użytkowaniaEN 60931-1:1996EN 60931-1:1993

Uwaga 2.1

Termin minął (01.08.1997)
803PN-EN 60931-1:2000/A1:2004EN 60931-1:1996/ A1:2003Uwaga 3Termin minął (01.02.2006)
804PN-EN 60931-2:2000Kondensatory niesamoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie -- Próba starzenia i próba zniszczeniaEN 60931-2:1996EN 60931-2:1993

Uwaga 2.1

Termin minqł (01.12.1996)
805PN-EN 60931-3:2000Kondensatory niesamoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie -- Bezpieczniki wewnętrzneEN 60931-3:1996
806PN-EN 60934:2004Wyłączniki do urządzeń (CBE)EN 60934:2001EN 60934:1994

+A1:1994

+A2:1997

+A11:1998

Uwaga 2.1

Termin minqł (01.11.2003)
807PN-EN 60934:2004/A1:2012EN 60934:2001/A1:2007Uwaga 3Termin minqł (01.02.2010)
808PN-EN 60934:2004/A2:2013-07EN 60934:2001/A2:2013Uwaga 322.02.2016
809PN-EN 60947-1:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- - Część 1: Postanowienia ogólneEN 60947-1:2007EN 60947-1:2004

Uwaga 2.1

Termin minqł (01.07.2010)
810PN-EN 60947-1:2010/A1:2011EN 60947-1:2007/ A1:2011Uwaga 3Termin minqł (01.01.2014)
811PN-EN 60947-2:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 2: WyłqcznikiEN 60947-2:2006EN 60947-2:2003

Uwaga 2.1

Termin minqł (01.07.2009)
812PN-EN 60947-2:2009/A1:2010EN 60947-2:2006/ A1:2009Uwaga 3Termin minqł (01.07.2012)
813PN-EN 60947-2:2009/A2:2013-06EN 60947-2:2006/ A2:2013Uwaga 307.03.2016
814PN-EN 60947-3:2009Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- - Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymiEN 60947-3:2009EN 60947-3:1999

+A1:2001

+A2:2005

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2012)
EN 60947-3:2009/ A1:2012Uwaga 321.03.2015
815PN-EN 60947-4-1:2010Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- - Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników -- Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silnikówEN 60947-4-1:2010EN 60947-4-1:2001

+A1:2002

+A2:2005

Termin minął (01.04.2013)
816PN-EN 60947-4-1:2010/A1:2012EN 60947-4-1:2010/ A1:2012Uwaga 324.08.2015
817PN-EN 60947-4-2:2004Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- - Część 4-2: Styczniki i rozruszniki -- Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu przemiennegoEN 60947-4-2:2000HD 419.2 S1: 1987

+EN 60947-4-2:1996 +A1:1997

+A2:1998

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2002)
EN 60947-4-2:2000/ A1:2002Uwaga 3Termin minął (01.03.2005)
818PN-EN 60947-4-2:2004/A2:2010EN 60947-4-2:2000/ A2:2006Uwaga 3Termin minął (01.12.2009)
819PN-EN 60947-4-2:2012Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- - Część 4-2: Styczniki i rozruszniki -- Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu przemiennegoEN 60947-4-2:2012EN 60947-4-2:2000 ze zmianami

Uwaga 2.1

22.06.2014
820PN-EN 60947-4-3:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- - Część 4-3: Styczniki i rozruszniki -- Półprzewodnikowe styczniki i rozruszniki prądu przemiennego do obciążeń innych niż silnikiEN 60947-4-3:2000HD 419.2 S1: 1987

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2002)
821PN-EN 60947-4-3:2002/A1:2008EN 60947-4-3:2000/ A1:2006Uwaga 3Termin minął (01.11.2009)
822PN-EN 60947-4-3:2002/A2:2011EN 60947-4-3:2000/ A2:2011Uwaga 3Termin minął (18.04.2014)
823PN-EN 60947-5-1:2006Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- - Część 5-1: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty sterowniczeEN 60947-5-1:2004EN 60947-5-1:1997

+A1:1999

+A2:2000 +A12:1999

Uwaga 2.1

Termin minął (01.05.2007)
EN 60947-5-1:2004/ AC:2005
824PN-EN 60947-5-1:2006/A1:2012EN 60947-5-1:2004/ A1:2009Uwaga 3Termin minął (01.05.2012)
825PN-EN 60947-5-2:2011Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-2: Aparaty i łączniki sterownicze -- Łączniki zbliżenioweEN 60947-5-2:2007EN 60947-5-2:1998

+A1:1999

+A2:2004

Uwaga 2.1

Termin minął (01.11.2010)
826PN-EN 60947-5-2:2011/A1:2013-06EN 60947-5-2:2007/ A1:2012Uwaga 301.11.2015
827PN-EN 60947-5-3:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-3: Aparaty i łączniki sterownicze -- Wymagania dotyczące urządzeń zbliżeniowych o określonym sposobie zachowania się w warunkach defektu (PDF)EN 60947-5-3:1999
828PN-EN 60947-5-3:2002/A1:2007EN 60947-5-3:1999/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.03.2008)
829PN-EN 60947-5-4:2005Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-4: Aparaty i łączniki sterownicze - Metody zapewnienia styczności styków o małej energii - Badania specjalneEN 60947-5-4:2003EN 60947-5-4:1997

Uwaga 2.1

Termin minął (01.12.2006)
830PN-EN 60947-5-5:2002Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze - Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznejEN 60947-5-5:1997
831PN-EN 60947-5-5:2002/A1:2007EN 60947-5-5:1997/ A1:2005Uwaga 3Termin minął (01.03.2008)
832PN-EN 60947-5-5:2002/A11:2013-06EN 60947-5-5:1997/ A11:2013Uwaga 303.12.2015
833PN-EN 60947-5-7:2005Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 5-7: Aparaty i łączniki sterownicze - Wymagania dotyczące aparatów zbliżeniowych z wyjściem analogowymEN 60947-5-7:2003EN 5