Wykaz norm zharmonizowanych.

Monitor Polski

M.P.2008.20.204

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.1)) ogłasza się wykazy nowo opublikowanych Polskich Norm (PN) wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z dyrektywami nowego podejścia:
1)
dyrektywą 2006/95/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) - wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2)
dyrektywą 88/378/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045) - wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3)
dyrektywą 89/106/EWG wdrożoną ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) - wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;
4)
dyrektywą 2004/108/WE wdrożoną ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556) - wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;
5)
dyrektywą 89/686/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) - wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;
6)
dyrektywą 90/385/EWG wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz. U. Nr 251, poz. 2516 oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1660) - wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;
7)
dyrektywą 90/396/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201) - wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia;
8)
dyrektywą 92/75/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń (Dz. U. Nr 98, poz. 825) - wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia;
9)
dyrektywą 93/42/EWG wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 100, poz. 1027 oraz z 2007 r. Nr 86, poz. 580), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 251, poz. 2514, z 2005 r. Nr 200, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 86, poz. 581) -wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;
10)
dyrektywą 94/9/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) - wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;
11)
dyrektywą 94/25/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz. 2584) - wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia;
12)
dyrektywą 94/62/WE wdrożoną ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.2)) - wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia;
13)
dyrektywą 95/16/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198) - wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;
14)
dyrektywą 96/48/WE wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 92, poz. 883) - wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia;
15)
dyrektywą 97/23/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) - wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;
16)
dyrektywą 98/37/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170) - wykaz stanowi załącznik nr 16 do obwieszczenia;
17)
dyrektywą 98/79/WE wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. Nr 251, poz. 2515 oraz z 2005 r. Nr 200, poz. 1659) - wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia;
18)
dyrektywą 99/5/WE wdrożoną ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3)) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659 oraz z 2006 r. Nr 23, poz. 177) - wykaz stanowi załącznik nr 18 do obwieszczenia;
19)
dyrektywą 2000/9/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 130) - wykaz stanowi załącznik nr 19 do obwieszczenia;
20)
dyrektywą 2001/16/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej (Dz. U. Nr 171, poz. 1230) - wykaz stanowi załącznik nr 20 do obwieszczenia;
21)
dyrektywą 2004/22/WE wdrożoną ustawą z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.4)) - wykaz stanowi załącznik nr 21 do obwieszczenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 11, poz. 97 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1458.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 2006/95/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejNumer normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności dla normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 50395:2007Metody badania właściwości elektrycznych przewodów elektroenergetycznych niskiego napięciaEN 50395:2005HD 21.2 S3:1997 ze zmianą

+HD 22.2 S3:1997 ze zmianą

Uwaga 2.1

1.07.2008
2PN-EN 50396:2007Metody badania właściwości nieelektrycznych przewodów elektroenergetycznych niskiego napięciaEN 50396:2005HD 21.2 S3:1997 ze zmianą

+HD 22.2 S3:1997 ze zmianą

Uwaga 2.1

1.07.2008
3PN-EN 60228:2007Żyły przewodów i kabliEN 60228:2005
4PN-EN 60669-2-1:2007Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Część 2-1: Wymagania szczegółowe - Łączniki elektroniczneEN 60669-2-1:2004EN 60669-2-1:2000

ze zmianą

Uwaga 2.1

1.07.2009
5PN-EN 60670-1:2007Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólneEN 60670-1:2005
6PN-EN 60695-11-5:2007Badanie zagrożenia ogniowego - Część 11-5: Płomienie probiercze - Metoda badania płomieniem igłowym - Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczneEN 60695-11-5:2005EN 60695-2-2:1994 ze zmianą

Uwaga 2.1

1.02.2008
7PN-EN 61347-2-4:2007Urządzenia do lamp - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia ogólnegoEN 61347-2-4:2001EN 60924:1991 ze zmianą

Uwaga 2.1

1.12.2006
8PN-HD 22.3 S4:2006/A1:2007Przewody o izolacji usieciowanej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 3: Przewody o izolacji z ciepłoodpornej gumy silikonowejHD 22.3

S4:2004/A1:2006

Uwaga 31.12.2007
9PN-HD 308 S2:2007Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowychHD 308 S2:2001HD 308 S1:1976

Uwaga 2.1

1.04.2006
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-07 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w podanym okresie.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 2.1: Zakres normy nowej (lub ze zmianami) jest taki sam jak normy zastąpionej. W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 5) obejmuje daną EN, lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 88/378/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejOdniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 71-1:2006Bezpieczeństwo zabawek - Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczneEN 71-1:2005/AC:2006
2PN-EN 71-1:2006/A3:2006Bezpieczeństwo zabawek - Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne (oryg.)*EN 71-1:2005/A3:2006Uwaga 38.06.2007
3PN-EN 71-5:1998/A1:2007Bezpieczeństwo zabawek - Zabawki (zestawy chemiczne) nieprzeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznychEN 71-5:1993/A1:2006Uwaga 331.07.2006
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-02 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w podanym okresie.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 5) obejmuje daną EN, lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 89/106/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejOdniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 1:2001Piece grzewcze na paliwa ciekłe z palnikami odparowującymi i przyłączem kominowymEN 1:1998
2PN-EN 1:2001/A1:2007Piece grzewcze na paliwa ciekłe z palnikami odparowującymi i przyłączem kominowym (oryg.)*EN 1:1998/A1:2007
3PN-EN 54-2:2002Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowejEN 54-2:1997

EN 54-2:1997/AC:1999

4PN-EN 54-2:2002/A1:2007Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowejEN 54-2:1997/A1:2006Uwaga 331.12.2007
5PN-EN 54-2:2002/A1:2007Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej (oryg.) EN 54-2:1997/A1:2006
6PN-EN 54-3:2003/A2:2007Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczneEN 54-3:2001/A2:2006Uwaga 331.05.2009
7PN-EN 54-4:2001/A2:2007Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: ZasilaczeEN 54-4:1997/A2:2006Uwaga 331.08.2009
8PN-EN 54-18:2007/AC:2007Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 18: Urządzenia wejścia/wyjściaEN 54-18:2005/AC:2007
9PN-EN 197-1:2002/A3:2007Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytkuEN 197-1:2000/A3:2007Uwaga 331.01.2008
10PN-EN 197-1:2002/A3:2007Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku (oryg.) EN 197-1:2000/A3:2007Uwaga 331.01.2008
11PN-EN 494:2007Profilowane płyty włóknisto-cementowe i elementy wyposażenia - Właściwości wyrobu i metody badań (oryg.) EN 494:2004+A3:2007EN 494:200430.09.2007
12PN-EN 681-1:2002/A3:2006Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: GumaEN 681-1:1996/A3:2005Uwaga 328.02.2006
13PN-EN 681-1:2002/A3:2006Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma (oryg.) EN 681-1:1996/A3:2005Uwaga 328.02.2006
14PN-EN 877:2002Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzania wód z budynków - Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości (oryg.) EN 877:1999
15PN-EN 877:2004Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków - Wymagania, metody badań i zapewnienie jakościEN 877:1999
16PN-EN 877:2004/A1:2006Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków - Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości (oryg.) EN 877:1999/A1:2006Uwaga 331.07.2008
17PN-EN 877:2004/A1:2007Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków - Wymagania, metody badań i zapewnienie jakościEN 877:1999/A1:2006Uwaga 331.07.2008
18PN-EN 997:2005/A1:2007Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym (oryg.) EN 997:2003/A1:2006Uwaga 330.09.2008
19PN-EN 1057:2007Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewaniaEN 1057:2006
20PN-EN 1168:2007Prefabrykaty z betonu - Płyty kanałoweEN 1168:2005
21PN-EN 1317-5:2007Systemy ograniczające drogę - Część 5: Kryterium trwałości i ocena zgodności dla systemów ograniczających drogę (oryg.) EN 1317-5:2007
22PN-EN 1337-4:2005/AC:2007Łożyska konstrukcyjne - Część 4: Łożyska wałkowe (oryg.) EN 1337-4:2004/AC:2007
23PN-EN 1338:2005/AC:2007Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badańEN 1338:2003/AC:2006
24PN-EN 1339:2005/AC:2007Betonowe płyty brukowe - Wymagania i metody badańEN 1339:2003/AC:2006
25PN-EN 1340:2004/AC:2007Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badańEN 1340:2003/AC:2006
26PN-EN 1457:2003/AC:2007Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badańEN 1457:1999/A1:2002/AC:2007

EN 1457:1999/AC:2006

27PN-EN 1504-6:2007Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności

- Część 6: Kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych

EN 1504-6:2006
28PN-EN 1504-7:2007Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 7: Ochrona zbrojenia przed korozjąEN 1504-7:2006
29PN-EN 1856-1:2005/A1:2007Kominy - Wymagania dotyczące kominów metalowych - Część 1: Części składowe systemów kominowychEN 1856-1:2003/A1:2006Uwaga 330.11.2006
30PN-EN 1857:2005/AC:2007Kominy - Części składowe - Betonowe kanały wewnętrzneEN 1857:2003/AC:2007
31PN-EN 1916:2005/AC:2007Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetoweEN 1916:2002/AC:2006
32PN-EN 1917:2004/AC:2007Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetoweEN 1917:2002/AC:2006
33PN-EN 10210-1:2007Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 1: Warunki techniczne dostawyEN 10210-1:2006
34PN-EN 10219-1:2007Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych - Część 1: Warunki techniczne dostawyEN 10219-1:2006
35PN-EN 12004:2007Kleje do płytek - Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie (oryg.) EN 12004:2007EN 12004:200131.05.2009
36PN-EN 12101-10:2007/AC:2007Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 10: ZasilaczeEN 12101-10:2005/AC:2007
37PN-EN 12271:2007Powierzchniowe utrwalanie (oryg.) EN 12271:2006
38PN-EN 12794:2007Prefabrykaty betonowe - Pale fundamentowe (oryg.) EN 12794:2005+A1:2007EN 12794:200530.11.2007
39PN-EN 12951:2007Prefabrykowane akcesoria dachowe - Drabiny dachowe mocowane na stałe - Charakterystyka wyrobu i metody badańEN 12951:2004
40PN-EN 13063-1:2007Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi - Część 1: Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy (oryg.) EN 13063-1:2005+A1:2007EN 13063-1:200530.04.2009
41PN-EN 13063-2:2007Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi - Część 2: Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia (oryg.) EN 13063-2:2005+A1:2007EN 13063-2:200530.04.2009
42PN-EN 13063-3:2007Kominy - Systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi - Część 3: Wymagania i badania powietrzno-spalinowych systemów kominowych (oryg.) EN 13063-3:2007
43PN-EN 13069:2007Kominy - Ceramiczne obudowy systemów kominowych - Wymagania i badaniaEN 13069:2005
44PN-EN 13224:2007Prefabrykaty z betonu - Żebrowe elementy stropowe (oryg.) EN 13224:2004+A1:2007EN 13224:200431.12.2007
45PN-EN 13225:2006/AC:2007Prefabrykaty z betonu - Prętowe elementy konstrukcyjneEN 13225:2004/AC:2006
46PN-EN 13361:2006/A1:2007Bariery geosyntetyczne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy zbiorników wodnych i zapórEN 13361:2004/A1:2006Uwaga 328.02.2007
47PN-EN 13407:2006Pisuary naścienne - Wymagania funkcjonalności i metody badań (oryg.) EN 13407:2006
48PN-EN 13491:2006/A1:2007Bariery geosyntetyczne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych jako bariery nieprzepuszczalne dla płynów do budowy tunelów i budowli podziemnychEN 13491:2004/A1:2006Uwaga 328.02.2007
49PN-EN 13492:2006/A1:2007Bariery geosyntetyczne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającejEN 13492:2004/A1:2006Uwaga 328.02.2007
50PN-EN 13707:2006/A1:2007Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych - Definicje i właściwościEN 13707:2004/A1:2006Uwaga 331.05.2007
51PN-EN 13707:2006/A1:2007Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych - Definicje i właściwości (oryg.) EN 13707:2004/A1:2006Uwaga 331.05.2007
52PN-EN 13747:2007Prefabrykaty z betonu - Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowychEN 13747:2005/AC:2006
53PN-EN 13748-1:2005/AC:2007Płytki lastrykowe - Część 1: Płytki lastrykowe do zastosowań wewnętrznychEN 13748-1:2004/AC:2005
54PN-EN 13915:2007Prefabrykowane panele z płyt gipsowo-kartonowych z rdzeniem kartonowym typu plaster pszczeli - Definicje, wymagania i metody badań (oryg.) EN 13915:2007
55PN-EN 13964:2005/A1:2007Sufity podwieszane - Wymagania i metody badań (oryg.) EN 13964:2004/A1:2006Uwaga 331.08.2008
56PN-EN 13967:2006/A1:2007Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwościEN 13967:2004/A1:2006Uwaga 331.05.2007
57PN-EN 13967:2006/A1:2007Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości (oryg.) EN 13967:2004/A1:2006Uwaga 331.05.2007
58PN-EN 13969:2006/A1:2007Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwościEN 13969:2004/A1:2006Uwaga 331.05.2007
59PN-EN 13969:2006/A1:2007Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych - Definicje i właściwości (oryg.) EN 13969:2004/A1:2006Uwaga 331.05.2007
60PN-EN 13970:2006/A1:2007Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i właściwościEN 13970:2004/A1:2006Uwaga 331.05.2007
61PN-EN 13970:2006/A1:2007Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i właściwości (oryg.) EN 13970:2004/A1:2006Uwaga 331.05.2007
62PN-EN 13984:2006/A1:2007Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i właściwościEN 13984:2004/A1:2006Uwaga 331.05.2007
63PN-EN 13984:2006/A1:2007Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i właściwości (oryg.) EN 13984:2004/A1:2006Uwaga 331.05.2007
64PN-EN 14063-1:2005/AC:2007Materiały i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane in situ - Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zastosowaniemEN 14063-1:2004/AC:2006
65PN-EN 14190:2007Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badańEN 14190:2005
66PN-EN 14246:2006/AC:2007Elementy gipsowe do sufitów podwieszonych - Definicje, wymagania, metody badań (oryg.) EN 14246:2006/AC:2007
67PN-EN 14342:2006/AC:2007Podłogi drewniane - Właściwości, ocena zgodności i oznakowanieEN 14342:2005/AC:2007
68PN-EN 14411:2007Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie (oryg.) EN 14411:2006EN 14411:200330.06.2007
69PN-EN 14471:2007Kominy - Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych - Wymagania i badaniaEN 14471:2005
70PN-EN 14496:2007Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badańEN 14496:2005
71PN-EN 14528:2007Bidety - Wymagania funkcjonalności i metody badania (oryg.) EN 14528:2007EN 14528:200531.01.2009
72PN-EN 14647:2007/AC:2007Cement glinowo-wapniowy - Skład, wymagania i kryteria zgodnościEN 14647:2005/AC:2006
73PN-EN 14688:2007Urządzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalne i metody badań (oryg.) EN 14688:2006
74PN-EN 14800:2007Bezpieczne elastyczne metalowe przewody z rur falistych do przyłączania domowych urządzeń zasilanych paliwami gazowymi (oryg.) EN 14800:2007
75PN-EN 14814:2007Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do płynów pod ciśnieniem - Wymagania (oryg.) EN 14814:2007
76PN-EN 14843:2007Prefabrykaty z betonu - Schody (oryg.) EN 14843:2007
77PN-EN 14889-1:2007Włókna do betonu - Część 1: Włókna stalowe - Definicje, wymagania i zgodnośćEN 14889-1:2006
78PN-EN 14889-2:2007Włókna do betonu - Część 2: Włókna polimerowe - Definicje, wymagania i zgodnośćEN 14889-2:2006
79PN-EN 14909:2007Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i właściwościEN 14909:2006
80PN-EN 14915:2007Okładziny ścienne z drewna litego - Właściwości, ocena zgodności i znakowanieEN 14915:2006
81PN-EN 14915:2007/AC:2007Okładziny ścienne z drewna litego - Właściwości, ocena zgodności i znakowanieEN 14915:2006/AC:2007
82PN-EN 14933:2007Wyroby do izolacji cieplnej i lekkie wyroby wypełniające do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja (oryg.) EN 14933:2007
83PN-EN 14934:2007Wyroby do izolacji cieplnej i lekkie wyroby wypełniające do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym - Wyroby z ekstrudowanej pianki polistyrenowej (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja (oryg.) EN 14934:2007
84PN-EN 14964:2007Sztywne podłoża do nieciągłych pokryć dachowych - Definicje i właściwości (oryg.) EN 14964:2006
85PN-EN 14967:2007Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i właściwościEN 14967:2006
86PN-EN 14989-1:2007Kominy - Wymagania i metody badań kominów metalowych i kanałów powietrznych do urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania - Część 1: Pionowe końcówki do urządzeń typu C6 (oryg.) EN 14989-1:2007
87PN-EN 14991:2007Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentów (oryg.) EN 14991:2007
88PN-EN 14992:2007Prefabrykaty z betonu - Elementy ścian (oryg.) EN 14992:2007
89PN-EN 15048-1:2007Montaż konstrukcji skręcanych bez wstępnych obciążeń - Część 1: Wymagania ogólne (oryg.) EN 15048-1:2007
90PN-EN 15050:2007Prefabrykaty z betonu - Elementy mostów (oryg.) EN 15050:2007
91PN-EN 15167-1:2006Mielony granulowany żużel wielkopiecowy stosowany do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności (oryg.) EN 15167-1:2006
92PN-EN 15167-1:2007Mielony granulowany żużel wielkopiecowy do stosowania w betonie, zaprawie i zaczynie - Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnościEN 15167-1:2006
93PN-EN 15250:2007Piece akumulacyjne na paliwo stałe - Wymagania i metody badań (oryg.) EN 15250:2007
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-02 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w podanym okresie.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 5) obejmuje daną EN, lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 2004/108/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejNumer normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności dla normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 50083-2:2006Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych - Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń (oryg.)*EN 50083-2:2006EN 50083-2:1995 +A1:1997

Uwaga 2.1

2PN-EN 50121-1:2006Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 1: Postanowienia ogólne (oryg.) EN 50121-1:2006Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

1.07.2009
3PN-EN 50121-2:2006Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie (oryg.) EN 50121-2:2006Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

1.07.2009
4PN-EN 50121-3-1:2006Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-1: Tabor - Pociąg i kompletny pojazd (oryg.) EN 50121-3-1:2006Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

1.07.2009
5PN-EN 50121-3-2:2006Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-2: Tabor - Aparatura (oryg.) EN 50121-3-2:2006Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

1.07.2009
6PN-EN 50121-4:2006Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 4: Emisja i odporność na zakłócenia urządzeń sygnalizacji i telekomunikacji (oryg.) EN 50121-4:2006Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

1.07.2009
7PN-EN 50121-5:2006Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 5: Emisja i odporność na zakłócenia aparatów i urządzeń stacjonarnych zasilania energią (oryg.) EN 50121-5:2006Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

1.07.2009
8PN-EN 50470-1:2007Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) - Część 1: Wymagania ogólne, badania i warunki badań - Urządzenia do pomiarów (klas A, B i C) (oryg.) EN 50470-1:2006Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

1.05.2009
9PN-EN 55011:2007Przemysłowe, naukowe i medyczne urządzenia o częstotliwości radiowej - Charakterystyki zaburzeń elektromagnetycznych - Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów (oryg.) EN 55011:2007EN 55011:1998 ze zmianami

Uwaga 2.1

1.11.2009
10PN-EN 55011:2007/A2:2007Przemysłowe, naukowe i medyczne urządzenia o częstotliwości radiowej - Charakterystyki zaburzeń elektromagnetycznych - Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów (oryg.) EN 55011:2007/A2:2007Uwaga 31.11.2009
11PN-EN 55014-1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Część 1: Emisja (oryg.) EN 55014-1:2006EN 55014-1:2000 Ze zmianami

Uwaga 2.1

1.09.2009
12PN-EN 55015:2007Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne (oryg.) EN 55015:2006EN 55015:2000 ze zmianami

Uwaga 2.1

1.09.2009
13PN-EN 55020:2007Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe - Charakterystyki odporności - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru (oryg.) EN 55020:2007EN 55020:2002 ze zmianami

Uwaga 2.1

1.12.009
14PN-EN 60669-2-1:2007Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Część 2-1: Wymagania szczegółowe - Łączniki elektroniczneEN 60669-2-1:2004EN 60669-2-1:2000 ze zmianą

Uwaga 2.1

1.07.2009
15PN-EN 60947-2:2006Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 2: Wyłączniki (oryg.) EN 60947-2:2006EN 60947-2: 1996+A1:1997+ A2:2001

Uwaga 2.1

1.07.2009
16PN-EN 60947-4-2:2004/A2:2007Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-2: Styczniki i rozruszniki - Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu przemiennego (oryg.) EN 60947-4-2:2000/A2:2006Uwaga 31.12.2009
17PN-EN 60947-4-3:2002/A1:2007Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-3: Styczniki i rozruszniki - Półprzewodnikowe styczniki i rozruszniki prądu przemiennego do obciążeń innych niż silniki (oryg.) EN 60947-4-3:2000/A1:2006Uwaga 31.11.2009
18PN-EN 61000-3-2:2006Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Dopuszczalne poziomy - Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A) (oryg.) EN 61000-3-2:2006EN 61000-3-2:2000 ze zmianą

Uwaga 2.1

1.02.2009
19PN-EN 61000-3-2:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A) EN 61000-3-2:2006EN 61000-3-2:2000 ze zmianą

Uwaga 2.1

1.02.2009
20PN-EN 61000-3-12:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-12: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i ≤ 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięciaEN 61000-3-12:2005Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

1.02.2008
21PN-EN 61000-6-1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-1: Normy ogólne - Odporność w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych (oryg.) EN 61000-6-1:2007EN 61000-6-1:2001

Uwaga 2.1

1.12.2009
22PN-EN 61000-6-3:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych (oryg.) EN 61000-6-3:2007EN 61000-6-3:2001 ze zmianą

Uwaga 2.1

1.12.2009
23PN-EN 61000-6-4:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Normy ogólne - Wymagania dotyczące emisyjności w środowisku przemysłowym (oryg.) EN 61000-6-4:2007EN 61000-6-4:2001

Uwaga 2.1

1.12.2009
24PN-EN 61326-1:2006Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 1: Wymagania ogólne (oryg.) EN 61326-1:2006EN 61326:1997 ze zmianami

Uwaga 2.3

1.02.2009
25PN-EN 61326-2-1:2006Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-1: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do czułego wyposażenia badawczego i pomiarowego do zastosowań w środowiskach niechronionych pod względem EMC (oryg.) EN 61326-2-1:2006EN 61326:1997 ze zmianami

Uwaga 2.3

1.02.2009
26PN-EN 61326-2-2:2006Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-2: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przenośnego wyposażenia badawczego, pomiarowego i monitorującego do zastosowań w niskonapięciowych systemach rozdzielczych (oryg.) EN 61326-2-2:2006EN 61326:1997 ze zmianami

Uwaga 2.3

1.02.2009
27PN-EN 61326-2-3:2006Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-3: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przetworników ze zintegrowanym lub oddalonym dopasowaniem sygnałów (oryg.) EN 61326-2-3:2006EN 61326:1997 ze zmianami

Uwaga 2.3

1.08.2009
28PN-EN 61326-2-4:2007Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-4: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń do monitorowania stanu izolacji w sieciach wg IEC 61557-8 i urządzeń do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach wg IEC 61557-9 (oryg.) EN 61326-2-4:2006EN 61326:1997 ze zmianami

Uwaga 2.3

1.11.2009
29PN-EN 61326-2-5:2006Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-5: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane, warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do urządzeń obiektowych z interfejsami według profilu komunikacyjnego Grupa 3 Profil 3/2 (oryg.) EN 61326-2-5:2006EN 61326:1997 ze zmianami

Uwaga 2.3

1.09.2009
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-04 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w ww. okresie.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 2.1: Zakres normy nowej (lub ze zmianami) jest taki sam, jak normy zastąpionej. W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 2.3: Zakres nowej normy jest węższy niż normy zastąpionej. W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy (częściowo) zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy, dla tych produktów, które objęte są zakresem nowej normy. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy dla produktów, które objęte są zakresem (częściowo) zastąpionej normy, ale nie są objęte zakresem nowej normy, pozostaje bez zmian.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 5) obejmuje daną EN, lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 89/686/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejOdniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 137:2007Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w maskę - Wymagania, badanie, znakowanie (oryg.)*EN 137:2006EN 137:199323.11.2007
2PN-EN 365:2006/AC:2007Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowaniaEN 365:2004/AC:2006
3PN-EN 420:2005/AC:2007Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badańEN 420:2003/AC:2006
4PN-EN 469:2006/A1:2007Odzież ochronna dla strażaków - Wymagania dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej (oryg.) EN 469:2005/A1:2006Uwaga 323.11.2007
5PN-EN 1731:2007Indywidualna ochrona oczu - Siatkowe ochrony oczu i twarzy (oryg.) EN 1731:2006EN 1731:199723.11.2007
6PN-EN 12277:2007Sprzęt alpinistyczny - Uprzęże - Wymagania bezpieczeństwa i metoda badania (oryg.) EN 12277:2007EN 12277:199823.11.2007
7PN-EN 12278:2007Sprzęt alpinistyczny - Bloczki linowe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań (oryg.) EN 12278:2007EN 12278:199830.11.2007
8PN-EN 13277-3:2002/A1:2007Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 3: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy tułowia (oryg.) EN 13277-3:2000/A1:2007Uwaga 331.12.2007
9PN-EN 13277-4:2004/A1:2007Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 4: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy głowy (oryg.) EN 13277-4:2001/A1:2007Uwaga 331.12.2007
10PN-EN 13546:2007Odzież ochronna - Ochraniacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, stóp, narządów płciowych dla bramkarzy-hokeistów na trawie i ochraniacze goleni dla graczy w polu - Wymagania i metody badań (oryg.) EN 13546:2002+A1:2007Uwaga 331.12.2007
11PN-EN 13567:2007Odzież ochronna - Ochraniacze rąk, ramion, klatki piersiowej, brzucha, nóg, narządów płciowych i twarzy dla szermierzy - Wymagania i metody badań (oryg.) EN 13567:2002+A1:2007Uwaga 331.12.2007
12PN-EN 13921:2007Środki ochrony indywidualnej - Zasady ergonomiczne (oryg.) EN 13921:2007
13PN-EN 14120:2007Odzież ochronna - Ochraniacze nadgarstków, dłoni, kolan i łokci dla użytkowników sprzętu rolkarskiego - Wymagania i metody badań (oryg.) EN 14120:2003+A1:2007Uwaga 331.12.2007
14PN-EN 15614:2007Odzież ochronna dla strażaków - Laboratoryjne metody badania i wymagania dla odzieży przeznaczonej do stosowania w przestrzeni otwartej (oryg.) EN 15614:2007
15PN-EN ISO 12402-5:2007Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) - Wymagania bezpieczeństwaEN ISO 12402-5:2006/AC:2006
16PN-EN ISO 12402-5:2006/AC:2007Indywidualne urządzenia wypornościowe - Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) - Wymagania bezpieczeństwa (oryg.) EN ISO 12402-5:2006/AC:2006
17PN-EN ISO 17249:2006/A1:2007Obuwie bezpieczne odporne na przecięcie piłą łańcuchowąEN ISO 17249:2004/A1:2007Uwaga 331.07.2007
18PN-EN ISO 17249:2006/A1:2007Obuwie bezpieczne odporne na przecięcie piłą łańcuchową (oryg.) EN ISO 17249:2004/A1:2007Uwaga 331.07.2007
19PN-EN ISO 20345:2007/AC:2007Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczneEN ISO 20345:2004/AC:2007
20PN-EN ISO 20346:2007/AC:2007Środki ochrony indywidualnej - Obuwie ochronneEN ISO 20346:2004/AC:2007
21PN-EN ISO 20347:2007/AC:2007Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodoweEN ISO 20347:2004/AC:2007
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2008-07-03 do 2008-01-03 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w podanym okresie.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN, wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 5) obejmuje daną EN lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 90/385/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejOdniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
1PN-EN ISO 10993-6:2007Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 6: Badania miejscowej reakcji po implantacji (oryg.)*EN ISO 10993-6:2007EN 30993-6:199431.10.2007
2PN-EN ISO 11135-1:2007Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Tlenek etylenu - Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych (oryg.) EN ISO 11135-1:2007EN 550:199431.05.2010
3PN-EN ISO 11137-2:2007Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Promieniowanie jonizujące - Część 2: Ustalanie dawki sterylizacyjnejEN ISO 11137-2:2007
4PN-EN ISO 11137-2:2007Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Metoda radiacyjna - Część 2: Ustalanie dawki sterylizacyjnej (oryg.) EN ISO 11137-2:2007
5PN-EN ISO 13485:2005/AC:2007Wyroby medyczne - Systemy zarządzaną jakością - Wymagania dla celów przepisów prawnychEN ISO 13485:2003/AC:2007
6PN-EN ISO 14971:2007Wyroby medyczne - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych (oryg.) EN ISO 14971:2007EN ISO 14971:200031.03.2010
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-02 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w podanym okresie.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 90/396/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejOdniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 26:2007Gazowe przepływowe ogrzewacze wody do celów sanitarnych, wyposażone w palniki atmosferyczneEN 26:1997
EN 26:1997/A1:2000
EN 26:1997/A3:2006Uwaga 330.06.2007
EN 26:1997/AC:1998
2PN-EN 203-2-7:2007Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia - Część 2-7: Wymagania szczególne - Opiekacze i rożna bezkontaktowe (oryg.)*EN 203-2-7:2007EN 203-2:199531.12.2008
3PN-EN 203-2-10:2007Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia - Część 2-10: Wymagania szczegółowe - Opiekacze rożnowe i rusztowe (oryg.) EN 203-2-10:2007EN 203-2:199531.12.2008
4PN-EN 298:2007Automatyczne układy sterowania przeznaczone do palników gazowych i urządzeń spalających paliwa gazowe, z wentylatorem lub bez wentylatoraEN 298:2003EN 298:199330.09.2006
5PN-EN 449:2007Wymagania dotyczące urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 - Domowe ogrzewacze pomieszczeń bez odprowadzenia spalin (łącznie z ogrzewaczami o dyfuzyjnym spalaniu katalitycznym) EN 449:2002
6PN-EN 483:2007Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły typu C o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kWEN 483:1999

EN 483:1999/A2:2001

EN 483:1999/A2:2001/AC:2006

7PN-EN 525:2007Gazowe bezprzeponowe ogrzewacze powietrza z wymuszoną konwekcją do ogrzewania pomieszczeń niemieszkalnych o obciążeniu cieplnym, na podstawie wartości opałowej, nieprzekraczającym 300 kWEN 525:1997
8PN-EN 677:2007Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Specjalne wymagania dotyczące kotłów kondensacyjnych o znamionowym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kWEN 677:1998
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-03 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w podanym okresie.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 5) obejmuje daną EN, lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 92/75/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejOdniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 153:2006Metody pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz związane z tym charakterystyki domowych chłodziarek, sprzętu do przechowywania zamrożonej żywności, zamrażarek i ich zestawów zasilanych z sieci elektrycznej (oryg.)*EN 153:2006EN 153:199530.06.2008
2PN-EN 14511-1:2004Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania - Część 1: Terminy i definicje (oryg.) EN 14511-1:2004
3PN-EN 14511-1:2006Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 1: Terminy i definicjeEN 14511-1:2004
4PN-EN 14511-2:2004Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania - Część 2: Warunki badań (oryg.) EN 14511-2:2004
5PN-EN 14511-2:2006Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 2: Warunki badańEN 14511-2:2004
6PN-EN 14511-3:2004Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania - Część 3: Metody badań (oryg.) EN 14511-3:2004
7PN-EN 14511-3:2006Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia - Część 3: Metody badańEN 14511-3:2004

EN 14511-3:2004/AC:2004

8PN-EN 14511-4:2004Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania - Część 4: Wymagania (oryg.) EN 14511-4:2004
9PN-EN 14511-4:2007Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła, ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do grzania i ziębienia - Część 4: WymaganiaEN 14511-4:2004
Wykaz obejmuje normy opublikowane do 2008-01-04.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 5) obejmuje daną EN, lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 93/42/EWG

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejNumer normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności dla normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 13795-3:2007Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia - Część 3: Wymagania użytkowe i poziomy wymagańEN 13795-3:2006
2PN-EN 15424:2007Sterylizacja wyrobów medycznych

- Niskotemperaturowa para wodna i formaldehyd

- Wymagania dotyczące opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji dla wyrobów medycznych (oryg.)*

EN 15424:2007
3PN-EN 60601-1-2:2002/A1:2006Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa - Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania i badania (oryg.) EN 60601-1-2:2001/A1:20061.03.2009
4PN-EN 60601-1-8:2005Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-8: Ogólne wymagania bezpieczeństwa - Norma uzupełniająca - Ogólne wymagania, badania i wytyczne dotyczące systemów alarmowych w medycznych urządzeniach elektrycznych i medycznych systemach elektrycznych (oryg.) EN 60601-1-8:2004NIE DOTYCZY
5PN-EN 60601-1-8:2005/A1:2006Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-8: Ogólne wymagania bezpieczeństwa - Norma uzupełniająca: Ogólne wymagania, badania i wytyczne dotyczące systemów alarmowych w medycznych urządzeniach elektrycznych i medycznych systemach elektrycznych (oryg.) EN 60601-1-8:2004/A1:2006Uwaga 31.01.2007
6PN-EN 60601-2-2:2007Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-2: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń chirurgicznych wielkiej częstotliwości (oryg.) EN 60601-2-2:2007EN 60601-2-2:2000

Uwaga 2.1

1.10.2009
7PN-EN 60601-2-11:2007Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-11: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do radioterapii wiązką promieniowania gammaEN 60601-2-11:1997NIE DOTYCZY1.09.2007
EN 60601-2-11:1997/A1:2004Uwaga 3
8PN-EN 60601-2-12:2006Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-12: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa respiratorów - Respiratory do opieki w stanie krytycznym (oryg.) EN 60601-2-12:2006NIE DOTYCZY
9PN-EN 60601-2-13:2006Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-13: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i podstawowe wymagania techniczne systemów anestetycznych (oryg.) EN 60601-2-13:2006EN 740:1998 +A1:2004+ AC: 1998

Uwaga 2.3

10PN-EN 60601-2-13:2006/A1:2007Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-13: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i podstawowe wymagania techniczne systemów anestetycznych (oryg.) EN 60601-2-13:2006/A1:2007Uwaga 31.03.2010
11PN-EN 60601-2-37:2007Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-37: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa medycznych ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych i monitorującychEN 60601-2-37:2001NIE DOTYCZY
EN 60601-2-37:2001/A1:2005Uwaga 31.01.2008
EN 60601-2-37:2001/A2:2005Uwaga 31.12.2008
12PN-EN 60601-2-45:2007Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-45: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa mammograficznych zestawów rentgenowskich i mammograficznych urządzeń stereotaktycznychEN 60601-2-45:2001EN 60602-2-45: 1998

Uwaga 2.1

1.07.2004
13PN-EN 60601-2-50:2007Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-50: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa urządzeń do fototerapii noworodkówEN 60601-2-50:2002NIE DOTYCZY
14PN-EN ISO 5356-2:2007Urządzenia do anestezji i oddychania - Łączniki stożkowe - Część 2: Gwintowane łączniki stożkowe przeznaczone do dużego obciążenia (oryg.) EN ISO 5356-2:2007EN 1281-2:199529.02.2008
15PN-EN ISO 8185:2007Nawilżacze dróg oddechowych do medycznego stosowania - Szczegółowe wymagania dotyczące nawilżaczy oddechowych (oryg.) EN ISO 8185:2007EN ISO 8185:199731.01.2008
16PN-EN ISO 8536-4:2007Sprzęt infuzyjny do użytku medycznego - Część 4: Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego (oryg.) EN ISO 8536-4:2007
17PN-EN ISO 8835-2:2007Wziewne systemy znieczulające - Część 2: Układy oddechowe do znieczulania (oryg.) EN ISO 8835-2:2007EN 740:199831.05.2009
18PN-EN ISO 8835-3:2007Wziewne systemy znieczulające - Część 3: Systemy przesyłania i odbioru aktywnych układów usuwania zużytych gazów anestetycznych (oryg.) EN ISO 8835-3:2007EN 740:199831.05.2009
19PN-EN ISO 10993-6:2007Biologiczna ocena wyrobów medycznych - Część 6: Badania miejscowej reakcji po implantacji (oryg.) EN ISO 10993-6:2007EN 30993-6:199431.10.2007
20PN-EN ISO 11135-1:2007Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Tlenek etylenu - Część 1: Wymagania dotyczące opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznych (oryg.) EN ISO 11135-1:2007EN 550:199431.05.2010
21PN-EN ISO 11137-2:2007Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Promieniowanie jonizujące - Część 2: Ustalanie dawki sterylizacyjnejEN ISO 11137-2:2007
22PN-EN ISO 11137-2:2007Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Metoda radiacyjna - Część 2: Ustalanie dawki sterylizacyjnej (oryg.) EN ISO 11137-2:2007
23PN-EN ISO 11140-3:2007Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Wskaźniki chemiczne - Część 3: Systemy wskaźnika Klasy 2 do stosowania w teście penetracji pary wodnej Bowiego Dicka (oryg.) EN ISO 11140-3:2007EN 867-3:199730.09.2007
24PN-EN ISO 11810-2:2007Lasery i sprzęt laserowy - Metoda badania i klasyfikacja odporności obłożeń chirurgicznych i/lub osłon ochronnych pacjenta na działanie wiązki laserowej - Część 2: Zapłon wtórny (oryg.) EN ISO 11810-2:2007
25PN-EN ISO 11979-8:2007Implanty oftalmiczne - Soczewki wszczepialne - Część 8: Wymagania podstawoweEN ISO 11979-8:2006EN 13503-8:200031.01.2007
26PN-EN ISO 13485:2005/AC:2007Wyroby medyczne - Systemy zarządzania jakością - Wymagania dla celów przepisów prawnychEN ISO 13485:2003/AC:2007EN 46003:199931.07.2009
27PN-EN ISO 14607:2007Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty piersi - Wymagania szczególne (oryg.) EN ISO 14607:2007
28PN-EN ISO 14630:2007Nieaktywne implanty chirurgiczne - Wymagania ogólneEN ISO 14630:2005EN ISO 14630:199730.11.2005
29PN-EN ISO 14971:2007Wyroby medyczne - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych (oryg.) EN ISO 14971:2007EN ISO 14971:200031.03.2010
30PN-EN ISO 15004-1:2007Przyrządy oftalmiczne - Wymagania podstawowe i metody badań - Część 1: Wymagania ogólne dotyczące przyrządów oftalmicznychEN ISO 15004-1:2006EN ISO 15004:199731.12.2006
31PN-EN ISO 22610:2007Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia - Metoda wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokroEN ISO 22610:2006
32PN-EN ISO 23747:2007Urządzenia do anestezji i oddychania

- Przepływomierze szczytowych wartości przepływu oddechowego dla oceny funkcji oddechowych przy naturalnym oddechu (oryg.)

EN ISO 23747:2007EN 13826:200331.01.2008
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-02 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w podanym okresie.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 5) obejmuje daną EN, lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 94/9/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejOdniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 1010-2:2007Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 2: Maszyny do drukowania i maszyny do lakierowania, łącznie z urządzeniami prepressEN 1010-2:2006
2PN-EN 1710:2007Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczychEN 1710:2005
3PN-EN 12621:2007Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem - Wymagania bezpieczeństwaEN 12621:2006
4PN-EN 14491:2007Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłówEN 14491:2006
5PN-EN 14973:2007Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych - Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowegoEN 14973:2006
6PN-EN 60079-15:2007Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 15: Konstrukcja, badanie i znakowanie elektrycznych urządzeń rodzaju budowy przeciwwybuchowej "n"EN 60079-15:2005EN 60079-15:2003

Uwaga 2.1

1.06.2008
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-03 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w podanym okresie.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 2.1: Zakres normy nowej (lub ze zmianami) jest taki sam, jak normy zastąpionej. W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 5) obejmuje daną EN, lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 94/25/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejOdniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
1PN-EN ISO 8469:2007Małe statki - Węże paliwowe nieodporne na ogieńEN ISO 8469:2006EN ISO 8469:199531.01.2007
2PN-EN ISO 8665:2007Małe statki - Morskie napędowe tłokowe silniki spalinowe - Pomiary i deklaracje mocyEN ISO 8665:2006EN ISO 8665:199531.12.2006
3PN-EN ISO 10087:2007Małe statki - Identyfikacja jednostki pływającej - System kodowaniaEN ISO 10087:2006EN ISO 10087:199630.09.2006
4PN-EN ISO 14509-2:2007Małe statki - Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym - Część 2: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana na jednostce odniesieniaEN ISO 14509-2:2006
5PN-EN ISO 14509-2:2007Małe statki - Dźwięk rozprzestrzeniający się w powietrzu emitowany przez jednostki rekreacyjne z napędem mechanicznym - Część 2: Ocena emisji dźwięku przeprowadzana na statku odniesienia (oryg.)*EN ISO 14509-2:2006
6PN-EN ISO 21487:2007Małe statki - Zbiorniki benzyny i oleju napędowego zainstalowane na stałeEN ISO 21487:2006
7PN-EN ISO 21487:2007Małe statki - Zainstalowane na stałe zbiorniki benzyny i oleju napędowego (oryg.) EN ISO 21487:2006
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-03 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w podanym okresie.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 94/62/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejOdniesienie

do normy zastąpionej

Data

ustania

domniemania

zgodności normy zastąpionej Uwaga 1

1PN-EN 13427:2007Opakowania - Wymagania dotyczące stosowania Norm Europejskich w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowychEN 13427:2004
2PN-EN 13428:2007Opakowania - Wymagania dotyczące wytwarzania i składu - Zapobieganie poprzez redukcję u źródłaEN 13428:2004EN 13428:200019.02.2005
3PN-EN 13429:2007Opakowania - Wielokrotne użycieEN 13429:2004
4PN-EN 13430:2007Opakowania - Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez recykling materiałowyEN 13430:2004
5PN-EN 13431:2007Opakowania - Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku w postaci energii, w tym określenie minimalnej wartości opałowej dolnejEN 13431:2004
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-03.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 95/16/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1PN-EN 12385-3:2005Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 3: Informacje dotyczące użytkowania i obsługi (oryg.)*EN 12385-3:2004
2PN-EN 12385-3:2007Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacjiEN 12385-3:2004
3PN-EN 12385-5:2004/AC:2006Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 5: Liny splotkowe dla dźwigówEN 12385-5:2002/AC:2005
4PN-EN 13411-7:2007Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 7: Zacisk sercówkowy symetrycznyEN 13411-7:2006
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-03 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w podanym okresie.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 96/48/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejOdniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 13262:2007Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Koła - Wymagania dotyczące wyrobuEN 13262:2004
2PN-EN 13481-1:2004/A1:2007Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń - Część 1: DefinicjeEN 13481-1:2002/A1:2006Uwaga 328.07.2007
3PN-EN 13481-2:2004/A1:2007Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń - Część 2: Systemy przytwierdzeń do podkładów betonowychEN 13481-2:2002/A1:2006Uwaga 328.07.2007
4PN-EN 13481-5:2004/A1:2007Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń - Część 5: Systemy przytwierdzeń w torze o nawierzchni bezpodsypkowejEN 13481-5:2002/A1:2006Uwaga 328.07.2007
5PN-EN 13848-1:2007Kolejnictwo - Tor - Jakość geometryczna toru - Część 1: Charakterystyka geometrii toruEN 13848-1:2003
6PN-EN 14363:2007Kolejnictwo - Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu - Badanie właściwości biegowych i próby stacjonarneEN 14363:2005
7PN-EN 14601:2007Kolejnictwo - Proste i kątowe kurki końcowe przewodu głównego hamulca i przewodu zasilającegoEN 14601:2005
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-03.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 5) obejmuje daną EN, lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

ZAŁĄCZNIK Nr  15

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 97/23/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejOdniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 1057:2007Miedź i stopy miedzi - Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewaniaEN 1057:2006
2PN-EN 1591-1:2007Kołnierze i ich połączenia - Zasady projektowania połączeń kołnierzowych okrągłych z uszczelką - Część 1: Metoda obliczeniowaEN 1591-1:2001
3PN-EN 10269:2004/A1:2007Stale i stopy niklu na elementy złączne o określonychEN 10269:1999/A1:2006Uwaga 331.10.2006
własnościach w podwyższonych i/lub niskich temperaturachEN 10269:1999/A1:2006/AC:2006
4PN-EN 13445-1:2006/A2:2007Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 1: Wymagania ogólne (oryg.)*EN 13445-1:2002/A2:2006Uwaga 330.06.2007
5PN-EN 13445-2:2006/A2:2007Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 2: Materiały (oryg.) EN 13445-2:2002/A2:2006Uwaga 330.06.2007
6PN-EN 13445-3:2002/A11:2007Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 3: Projektowanie (oryg.) EN 13445-3:2002/A11:2006Uwaga 330.06.2007
7PN-EN 13445-4:2006/A2:2007Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 4: Wytwarzanie (oryg.) EN 13445-4:2002/A2:2006Uwaga 330.06.2007
8PN-EN 13445-5:2006/A4:2007Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 5: Kontrola i badania (oryg.) EN 13445-5:2002/A4:2006Uwaga 330.06.2007
9PN-EN 13445-6:2006/A2:2007Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 6: Wymagania dotyczące projektowania i wytwarzania zbiorników ciśnieniowych i części ciśnieniowych zbudowanych z żeliwa sferoidalnego (oryg.) EN 13445-6:2002/A2:2006Uwaga 330.06.2007
10PN-EN 13445-8:2006Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe - Część 8: Dodatkowe wymagania dotyczące zbiorników ciśnieniowych wykonanych z aluminium lub stopu aluminium (oryg.) EN 13445-8:2006
11PN-EN 13480-3:2002/A2:2007Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 3: Projektowanie i obliczenia (oryg.) EN 13480-3:2002/A2:2006Uwaga 331.05.2007
12PN-EN 14276-1:2007Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła - Część 1: Zbiorniki - Wymagania ogólneEN 14276-1:2006
13PN-EN 14359:2006Akumulatory hydrauliczne gazowe stosowane w napędach i sterowaniach (oryg.) EN 14359:2006
14PN-EN 14570:2007Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe - Osprzęt naziemnych i podziemnych zbiorników skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) EN 14570:2005
EN 14570:2005/A1:2006Uwaga 331.08.2006
15PN-EN 14585-1:2007Zespoły falistych przewodów giętkich metalowych do zastosowań ciśnieniowych - Część 1: WymaganiaEN 14585-1:2006
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-03.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 5) obejmuje daną EN, lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.

ZAŁĄCZNIK Nr  16

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 98/37/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejOdniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 692:2007Obrabiarki - Prasy mechaniczne - BezpieczeństwoEN 692:2005EN 692:19962.08.2006
2PN-EN 848-1:2007Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 1: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe (oryg.)*EN 848-1:2007EN 848-1:199831.08.2008
3PN-EN 848-2:2007Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 2: Frezarki górnowrzecionowe jednowrzecionowe z podawaniem ręcznym/wbudowanym mechanizmem posuwowym (oryg.) EN 848-2:2007EN 848-2:199831.08.2008
4PN-EN 848-3:2001Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Frezarki jednostronne - Część 3: Wiertarki i frezarki górnowrzecionowe sterowane numerycznie (NC)

Ostrzeżenie: W odniesieniu do właściwości i wyboru materiałów na kurtyny, zwłaszcza na pasy kurtyn, publikacja ta nie dotyczy pkt 5.2.7.1.2 lit. b ust. 1-6 tej normy, których stosowaniu nie przyznaje się domniemannia zgodności z podstawowymi wymogami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt. 1.3.2, 1.3.3 i 1.4.1 załącznika I do dyrektywy 98/37/WE w powiązaniu z podstawowymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.1.2 lit. a wspomnianego załącznika

EN 848-3:1999
5PN-EN 860:2007Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Jednostronne strugarki grubiarki (oryg.) EN 860:2007EN 860:199730.06.2010
6PN-EN 861:2007Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Strugarki wyrówniarko-grubiarki (oryg.) EN 861:2007EN 861:199730.06.2010
7PN-EN 869:2007Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące stanowisk do ciśnieniowego odlewania metaliEN 869:2006EN 869:19978.05.2007
8PN-EN 1010-2:2007Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 2: Maszyny do drukowania i maszyny do lakierowania, łącznie z urządzeniami prepressEN 1010-2:2006
9PN-EN 1034-2:2007Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 2: Korowarki bębnoweEN 1034-2:2005
10PN-EN 1034-5:2007Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 5: Przekrawacze poprzeczneEN 1034-5:2005
11PN-EN 1034-6:2007Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru - Część 6: KalanderEN 1034-6:2005
12PN-EN 1088:2001/A1:2007Maszyny - Bezpieczeństwo - Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami - Zasady projektowania i doboru (oryg.) EN 1088:1995/A1:2007Uwaga 330.04.2008
13PN-EN 1218-4:2007Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Czopiarki - Część 4: Maszyny do oklejania wąskich powierzchni z gąsienicowym mechanizmem posuwowymEN 1218-4:2004
EN 1218-4:2004/AC:2006
EN 1218-4:2004/A1:2005Uwaga 32.08.2006
14PN-EN 1459:2001Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem

Ostrzeżenie: Informuje się użytkowników normy EN 1459, że nie obejmuje ona ryzyka, na jakie narażony jest operator w razie przypadkowego przewrócenia się ciężarówki. Norma nie przyznaje domniemania zgodności w tym zakresie

EN 1459:1998
15PN-EN 1495:1999Podesty ruchome - Podesty ruchome masztowe samowznoszące

Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy ppkt 5.3.2.4, 7.1.2.12 akapit ostatni, tabeli 8 i pozycji 9 normy EN 1495:1997, w odniesieniu, do których nie przyznaje ona domniemania zgodności z przepisami dyrektywy 98/37/WE.

EN 1495:1997
16PN-EN 1672-2:2007Maszyny dla przemysłu spożywczego - Pojęcia podstawowe - Część 2: Wymagania z zakresu higienyEN 1672-2:2005EN 1672-2:199731.12.2005
17PN-EN 1710:2007Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczychEN 1710:2005
18PN-EN 1726-1:2001Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Wózki jezdniowe napędzane o udźwigu do 10.000 kg oraz ciągniki o sile uciągu do 20.000 N włącznie - Część 1: Wymagania ogólne

Ostrzeżenie: Informuje się użytkowników normy EN 1726-1, że nie obejmuje ona ryzyka, na jakie narażony jest operator w razie przypadkowego przewrócenia się ciężarówki. Norma nie przyznaje domniemania zgodności w tym zakresie

EN 1726-1:1998
19PN-EN 1870-1:2007Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 1: Pilarki stołowe (ze stołem przesuwnym i bez stołu przesuwnego), pilarki formatowe i pilarki dla budownictwa(oryg.)EN 1870-1:2007EN 1870-1:199931.10.2008
20PN-EN 1870-15:2007Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 15: Wielopiłowe pilarki do cięcia poprzecznego z wbudowanym mechanizmem posuwowym przedmiotu obrabianego i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-15:2004
21PN-EN 1870-16:2007Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 16: Dwupiłowe pilarki do wykonywania uciosówEN 1870-16:2005
22PN-EN 12001:2007Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i zaprawy - Wymagania bezpieczeństwaEN 12001:2003
23PN-EN 12012-4:2007Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny rozdrabniające - Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące aglomeratorówEN 12012-4:2006
24PN-EN 12042:2007Maszyny dla przemysłu spożywczego - Dzielarki ciasta - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12042:2005
25PN-EN 12312-5:2007Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 5: Sprzęt do tankowania statków powietrznychEN 12312-5:2005
26PN-EN 12312-8:2007Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 8: Schody i podesty obsługoweEN 12312-8:2005
27PN-EN 12312-14:2007Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 14: Pojazdy i urządzenia do transportu na pokład pasażerów niepełnosprawnych/z ograniczoną możliwością poruszania sięEN 12312-14:2006
28PN-EN 12312-16:2007Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 16: Urządzenia do rozruchu powietrzemEN 12312-16:2005
29PN-EN 12312-19:2007Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 19: Podnośniki płatowcowe, podnośniki podosiowe i dźwigniki hydrauliczne podogonoweEN 12312-19:2005
30PN-EN 12312-20:2007Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 20: Jednostki do naziemnego zasilania energią elektrycznąEN 12312-20:2005
31PN-EN 12385-3:2007Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacjiEN 12385-3:2004
32PN-EN 12417:2003/A1:2007Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Centra obróbkoweEN 12417:2001/A1:2006Uwaga 330.09.2006
33PN-EN 12621:2007Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem - Wymagania bezpieczeństwaEN 12621:2006
34PN-EN 12779:2007Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Systemy ze stałą instalacją do wyciągania wiórów i pyłu - Działania dotyczące bezpieczeństwa i wymagania bezpieczeństwaEN 12779:2004
35PN-EN 12851:2007Maszyny dla przemysłu spożywczego - Przystawki wieloczynnościowych maszyn gastronomicznych - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12851:2005
36PN-EN 12921-2:2007Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach - Część 2: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w cieczach na bazie wodyEN 12921-2:2005
37PN-EN 12921-3:2007Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach - Część 3: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w cieczach palnychEN 12921-3:2005
38PN-EN 12921-4:2007Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach - Część 4: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w rozpuszczalnikach chlorowcowychEN 12921-4:2005
39PN-EN 12984:2007Maszyny dla przemysłu spożywczego - Przenośne i/lub ręcznie prowadzone maszyny i urządzenia z mechanicznym napędem narzędzi tnących - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12984:2005
40PN-EN 13042-2:2007Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 2: Maszyny przenoszące do podawaniaEN 13042-2:2004
41PN-EN 13042-3:2007Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Maszyny IS (oryg.)EN 13042-3:2007
42PN-EN 13128:2003/A1:2007Bezpieczeństwo obrabiarek - Frezarki (i wytaczarki) EN 13128:2001/A1:2006Uwaga 330.09.2006
43PN-EN 13389:2007Maszyny dla przemysłu spożywczego - Mieszarki poziome - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13389:2005
44PN-EN 13411-3:2007Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 3: Tuleje i ich zaciskanieEN 13411-3:2004

EN 13411-3:2004/AC:2005

45PN-EN 13411-6:2007Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 6: Zacisk sercówkowy asymetrycznyEN 13411-6:2004
46PN-EN 13411-7:2007Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 7: Zacisk sercówkowy symetrycznyEN 13411-7:2006
47PN-EN 13525:2007Maszyny leśne - Rębarki do drewna - BezpieczeństwoEN 13525:2005+A1:2007Uwaga 330.11.2007
48PN-EN 13525:2007Maszyny leśne - Rębarki do drewna - Bezpieczeństwo (oryg.) EN 13525:2005+A1:2007Uwaga 330.11.2007
49PN-EN 13570:2007Maszyny dla przemysłu spożywczego - Mieszarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13570:2005
50PN-EN 13591:2007Maszyny dla przemysłu spożywczego - Urządzenia do załadowywania pieca - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13591:2005
51PN-EN 13852-1:2004/AC:2007Dźwignice - Dźwignice pływające - Część 1: Dźwignice pływające ogólnego zastosowania (oryg.) EN 13852-1:2004/AC:2007
52PN-EN 13886:2007Maszyny dla przemysłu spożywczego - Kotły kuchenne z napędem narzędzia mieszającego i/lub miksującego - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13886:2005
53PN-EN 14017:2007Maszyny rolnicze i leśne - Maszyny do wysiewu nawozów stałych - BezpieczeństwoEN 14017:2005
54PN-EN 14018:2007Maszyny rolnicze i leśne - Siewniki - BezpieczeństwoEN 14018:2005
55PN-EN 14044:2006/AC:2007Samochody pożarnicze specjalne - Półautomatyczne drabiny mechaniczne - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wykonania oraz metody badań (oryg.) EN 14044:2005/AC:2007
56PN-EN 14655:2007Maszyny dla przemysłu spożywczego - Krajalnice bagietek - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 14655:2005
57PN-EN 14930:2007Maszyny rolnicze, leśne i ogrodnicze - Maszyny sterowane przez operatora pieszego i ręczne - Określanie możliwości dostępu do gorących powierzchni (oryg.) EN 14930:2007
58PN-EN 14973:2007Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych - Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowegoEN 14973:2006
59PN-EN 14985:2007Dźwignice - Obrotowe żurawie szynowe (oryg.) EN 14985:2007
60PN-EN 50144-2-16:2007Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące zszywaczyEN 50144-2-16:2003
61PN-EN 50338:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Wymagania szczegółowe dotyczące kosiarek trawnikowych zasilanych z akumulatorów, z operatorem pieszym (oryg.) EN 50338:2006EN 50338:2000 ze zmianą

Uwaga 2.1

1.10.2008
62PN-EN 60204-1:2006Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne (oryg.) EN 60204-1:2006EN 60204-1:1997

Uwaga 2.1

1.06.2009
63PN-EN 60335-1:2004/A12:2006Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne (oryg.) EN 60335-1:2002/A12:2006
64PN-EN 60335-2-77:2006Przyrządy elektryczne do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo - Część 2-77: Wymagania szczegółowe dla kosiarek trawnikowych zasilanych z sieci, z operatorem pieszym (oryg.) EN 60335-2-77:2006
65PN-EN 60745-2-1:2006/A11:2007Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych (oryg.) EN 60745-2-1:2003/A11:2007Uwaga 36.11.2007
66PN-EN 60745-2-2:2007/A11:2007Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych (oryg.) EN 60745-2-2:2003/A11:2007Uwaga 31.12.2007
67PN-EN 60745-2-3:2007Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych (oryg.) EN 60745-2-3:2007EN 50144-2-3: 2002 ze zmianami

Uwaga 2.1

1.12.2009
68PN-EN 60745-2-4:2006/A11:2007Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i polerek innych niż dyskowe (oryg.) EN 60745-2-4:2003/A11:2007Uwaga 31.02.2008
69PN-EN 60745-2-6:2006/A1:2006Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotków (oryg.) EN 60745-2-6:2003/A1:2006Uwaga 31.05.2009
70PN-EN 60745-2-6:2006/A11:2007Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotków (oryg.) EN 60745-2-6:2003/A11:2007Uwaga 36.11.2007
71PN-EN ISO 5674:2007Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Osłony wałów przegubowo-teleskopowych - Badania wytrzymałościowe i na zużycie oraz kryteria przyjęciaEN ISO 5674:2006EN 1152:19948.05.2007
72PN-EN ISO 11252:2007Lasery i sprzęt laserowy - Przyrząd laserowy - Minimalne wymagania dotyczące dokumentacjiEN ISO 11252:2004
73PN-EN ISO 11553-2:2007Bezpieczeństwo maszyn - Maszyny do obróbki laserowej - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podręcznych przyrządów do obróbki laserowej (oryg.) EN ISO 11553-2:2007
74PN-EN ISO 11681-1:2006/A1:2007Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnychEN ISO 11681-1:2004/A1:2007Uwaga 331.10.2007
75PN-EN ISO 11681-1:2006/A1:2007Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnych (oryg.) EN ISO 11681-1:2004/A1:2007Uwaga 331.10.2007
76PN-EN ISO 22867:2007Maszyny leśne - Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym - Drgania na uchwytachEN ISO 22867:2006
77PN-EN ISO 22868:2007Maszyny leśne - Procedura badania hałasu maszyn ręcznych, napędzanych silnikiem spalinowym - Metoda techniczna (klasa dokładności 2) EN ISO 22868:2006EN ISO 22868:20058.05.2007
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-03 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w podanym okresie.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 2.1: Zakres normy nowej (lub ze zmianami) jest taki sam, jak normy zastąpionej. W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 5) obejmuje daną EN, lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.

ZAŁĄCZNIK Nr  17

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 98/79/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejOdniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
1PN-EN ISO 13485:2005/AC:2007Wyroby medyczne - Systemy zarządzania jakością - Wymagania dla celów przepisów prawnychEN ISO 13485:2003/AC:2007
2PN-EN ISO 14971:2007Wyroby medyczne - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych (oryg.)*EN ISO 14971:2007EN ISO 14971:200031.03.2010
3PN-EN ISO 20776-1:2007Kliniczne badania laboratoryjne i metody badań diagnostycznych in vitro - Oznaczanie wrażliwości drobnoustrojów i ocena przydatności gotowych testów do oznaczania wrażliwości na leki przeciwbakteryjne - Część 1: Referencyjna metoda oznaczania in vitro aktywności leków przeciwbakteryjnych wobec szybko rosnących tlenowych bakterii wywołujących choroby zakaźneEN ISO 20776-1:2006
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-03 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w podanym okresie.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.

ZAŁĄCZNIK Nr  18

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 99/5/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiejNumer normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności dla normy zastąpionej Uwaga 1
123456
1PN-EN 60825-2:2005/A1:2007Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Część 2: Bezpieczeństwo światłowodowych systemów telekomunikacyjnych (oryg.)*EN 60825-2:2004/A1:2007Uwaga 31.02.2010
2PN-EN 60825-4:2007Bezpieczeństwo urządzeń laserowych - Część 4: Osłony laserowe (oryg.) EN 60825-4:2006EN 60825-4:1997 ze zmianami

Uwaga 2.1

1.10.2009
3PN-EN 60950-1:2007Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania podstawoweEN 60950-1:2006EN 60950-1:2001 ze zmianą

Uwaga 2.1

1.12.2010
4PN-EN 60950-22:2006Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz (oryg.) EN 60950-22:2006
5PN-EN 60950-22:2007Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrzEN 60950-22:2006
6PN-EN 60950-23:2006Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia z systemami automatyki (oryg.) EN 60950-23:2006
7PN-EN 60950-23:2007Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danychEN 60950-23:2006
8PN-EN 61000-3-2:2006Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Dopuszczalne poziomy - Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A) (oryg.) EN 61000-3-2:2006EN 61000-3-2:2000

Ze zmianą

Uwaga 2.1

1.02.2009
9PN-EN 61000-3-2:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A) EN 61000-3-2:2006EN 61000-3-2:2000

Ze zmianą

Uwaga 2.1

1.02.2009
10PN-EN 61000-3-12:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-12: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i ≤ 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięciaEN 61000-3-12:2005Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Uwaga 2.3

1.02.2008
11PN-EN 61000-6-1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-1: Normy ogólne - Odporność w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych (oryg.) EN 61000-6-1:2007EN 61000-6-1:2001

Uwaga 2.1

1.12.2009
12PN-EN 61000-6-3:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych (oryg.) EN 61000-6-3:2007EN 6100-6-3:2001 ze zmianą

Uwaga 2.1

1.12.2009
13PN-EN 61000-6-4:2007Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Normy ogólne - Wymagania dotyczące emisyjności w środowisku przemysłowym (oryg.) EN 61000-6-4:2007EN 6100-6-4:2001

Uwaga 2.1

1.12.2009
14PN-ETSI EN 300 113-2 V1.4.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe przewidziane do transmisji danych (i/lub mowy), wykorzystujące modulację o stałej lub niestałej obwiedni, wyposażone w złącze antenowe - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 300 113-2 V1.4.1:2007ETSI EN 300 113-2

V1.3.1

31.03.2009
15PN-ETSI EN 300 162-2 V1.2.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Nadajniki i odbiorniki radiotelefoniczne dla ruchomej służby morskiej pracującej w pasmie VHF - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 300 162-2 V1.2.1:2006ETSI EN 300 162-2

V1.1.2

31.08.2008
16PN-ETSI EN 300 162-3 V1.2.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Nadajniki i odbiorniki radiotelefoniczne dla ruchomej służby morskiej pracującej w paśmie VHF - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 300 162-3 V1.2.1:2006ETSI EN 300 162-3

V1.1.1

31.08.2008
17PN-ETSI EN 300 220-2 V2.1.2:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1.000 MHz z poziomami mocy do 500 mW - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 300 220-2 V2.1.2:2007ETSI EN 300 220-2

V2.1.1

31.03.2009
18PN-ETSI EN 300 330-2 V1.1.1:2003Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 300 330-2 V1.1.1:2001
19PN-ETSI EN 301 025-2 V1.3.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia radiotelefoniczne VHF dla łączności ogólnej i związane wyposażenie do wywoływania selektywnego cyfrowego (DSC) klasy "D" - Część 2: Zharmonizowana EN zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 301 025-2 V1.3.1:2007ETSI EN 301 025-2

V1.2.1

31.10.2008
20PN-ETSI EN 301 025-3 V1.3.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia radiotelefoniczne VHF dla łączności ogólnej i związane wyposażenie do wywoływania selektywnego cyfrowego (DSC) klasy "D" - Część 3: Zharmonizowana EN zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 301 025-3 V1.3.1:2007ETSI EN 301 025-3

V1.2.1

31.10.2008
21PN-ETSI EN 301 091-2 V1.3.2:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu - Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) - Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 301 091-2 V1.3.2:2006ETSI EN 301 091-2

V1.2.1

30.06.2008
22PN-ETSI EN 301 166-2 V1.2.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa służba ruchoma - Urządzenia radiowe do komunikacji analogowej i/lub cyfrowej (mowa i/lub dane) pracujące w kanałach wąskopasmowych i wyposażone w złącza antenowe - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 301 166-2 V1.2.1:2007ETSI EN 301 166-2

V1.1.1

31.03.2009
23PN-ETSI EN 301 178-2 V1.2.2:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Radiotelefony noszone o bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla ruchomej służby morskiej pracujące w pasmach VHF (wyłącznie dla zastosowań nieobejmowanych przez GMDSS) - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 301 178-2 V1.2.2:2007ETSI EN 301 178-2

V1.1.1

31.10.2008
24PN-ETSI EN 301 427 V1.2.1:2007Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o małych przepływnościach, z wyjątkiem lotniczych ruchomych naziemnych stacji satelitarnych, pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 427

V1.2.1:2001

25PN-ETSI EN 301 459 V1.4.1:2007Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES)

- Zharmonizowana EN dotycząca satelitarnych interaktywnych stacji końcowych (SIT) i satelitarnych stacji końcowych użytkowników (SUT), nadających sygnały w kierunku satelitów na orbicie geostacjonarnej w zakresie częstotliwości od 29,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.)

ETSI EN 301 459

V1.4.1:2007

ETSI EN 301 459

V1.3.1

31.03.2009
26PN-ETSI EN 301 489-8 V1.2.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 8: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych GSMETSI EN 301 489-8 V1.2.1:2002ETSI EN 301 489-8

V1.1.1

30.11.2005
27PN-ETSI EN 301 489-28 V1.1.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 28: Wymagania szczegółowe dla bezprzewodowych cyfrowych łączy wizyjnychETSI EN 301 489-28 V1.1.1:2004
28PN-ETSI EN 301 839-2 V1.2.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Aktywne implanty medyczne ultra niskiego poziomu mocy (ULP-AMI) i ich urządzenia peryferyjne (ULP-AMI-P) pracujące w zakresie częstotliwości od 402 MHz do 405 MHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 301 839-2 V1.2.1:2007ETSI EN 301 839-2

V1.1.1

31.03.2009
29PN-ETSI EN 301 893 V1.4.1:2007Sieci szerokopasmowego dostępu radiowego (BRAN) - Sieci RLAN wysokiej jakości, zakresu 5 GHz - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 301 893

V1.4.1:2007

ETSI EN 301 893

V1.3.1

31.03.2009
30PN-ETSI EN 301 908-1 V3.2.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 1: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 zawierająca wprowadzenie i wymagania ogólne zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 301 908-1 V3.2.1:2007ETSI EN 301 908-1

V2.2.1

31.01.2009
31PN-ETSI EN 301 908-2 V3.2.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 2: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 301 908-2 V3.2.1:2007ETSI EN 301 908-2

V2.2.1

31.01.2009
32PN-ETSI EN 301 908-3 V3.2.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 3: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) (BS) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 301 908-3 V3.2.1:2007ETSI EN 301 908-3

V2.2.1

31.01.2009
33PN-ETSI EN 301 908-7 V3.2.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 7: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA TDD (UTRA TDD) (BS) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 301 908-7 V3.2.1:2007ETSI EN 301 908-7 V2.2.2 oraz

ETSI EN 301 908-7 V2.2.1

31.01.2009
34PN-ETSI EN 301 908-11 V3.2.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 11: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (ULTRA FDD) (stacje przekaźnikowe) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 301 908-11 V3.2.1:2007ETSI EN 301 908-11 V2.3.131.01.2009
35PN-ETSI EN 301 929-2 V1.2.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Odbiorniki i nadajniki VHF pracujące jako stacje nabrzeżne systemu GMDSS i inne zastosowania w morskiej służbie ruchomej - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 301 929-2 V1.2.1:2007ETSI EN 301 929-2

V1.2.1

30.11.2008
36PN-ETSI EN 302 326-2 V1.2.2:2007Radiowe systemy łączności stałej - Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE dotycząca cyfrowych urządzeń wielopunktowej łączności radiowej (oryg.) ETSI EN 302 326-2 V1.2.2:2007ETSI EN 302 326-2

V1.1.2

31.03.2009
37PN-ETSI EN 302 326-3 V1.2.2:2007Radiowe systemy łączności stałej - Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE dotycząca anten wielopunktowej łączności radiowej (oryg.) ETSI EN 302 326-3 V1.2.2:2007ETSI EN 302 326-3

V1.1.2

31.03.2008
38PN-ETSI EN 302 454-2 V1.1.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) - Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1.668,4 MHz do 1.690 MHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R& TTE (oryg.) ETSI EN 302 454-2

V1.1.1:2007

39PN-ETSI EN 302 510-2 V1.1.1:2007Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 37,5 MHz dla aktywnych membranowych implantów medycznych ultra niskiego poziomu mocy i ich urządzenia pomocnicze - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.) ETSI EN 302 510-2 V1.1.1:2007
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-07 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w podanym okresie.

Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dow") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

Uwaga 2.1: Zakres normy nowej (lub ze zmianami) jest taki sam, jak normy zastąpionej. W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 2.3: Zakres nowej normy jest węższy niż normy zastąpionej. W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy (częściowo) zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy, dla tych produktów, które objęte są zakresem nowej normy. Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy dla produktów, które objęte są zakresem (częściowo) zastąpionej normy, ale nie są objęte zakresem nowej normy, pozostaje bez zmian.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest dana EN wraz z jej wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 5) obejmuje daną EN, lecz tylko z jej wcześniejszymi zmianami (bez zmiany nowej). W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.

ZAŁĄCZNIK Nr  19

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 2000/9/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 13107:2007Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych - Budowle inżynierskieEN 13107:2004
2.PN-EN 13243:2007Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych - Urządzenia elektryczne inne niż dla układów napędowychEN 13243:2004

EN 13243:2004/AC:2005

Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-03 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w podanym okresie.

ZAŁĄCZNIK Nr  20

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 2001/16/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 14601:2007Kolejnictwo - Proste i kątowe kurki końcowe przewodu głównego hamulca i przewodu zasilającegoEN 14601:2005
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-03.

ZAŁĄCZNIK Nr  21

 WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 2004/22/WE

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1PN-EN 1434-1:2007Ciepłomierze - Część 1: Wymagania ogólne (oryg.)*EN 1434-1:2007
2PN-EN 1434-2:2007Ciepłomierze - Część 2: Wymagania konstrukcyjne (oryg.) EN 1434-2:2007
3PN-EN 1434-4:2007Ciepłomierze - Część 4: Badania do zatwierdzenia typu (oryg.) EN 1434-4:2007
4PN-EN 1434-5:2007Ciepłomierze - Część 5: Badania do legalizacji pierwotnej (oryg.) EN 1434-5:2007
5PN-EN 12405-1:2007Gazomierze - Przeliczniki - Część 1: Przeliczanie objętościEN 12405-1:2005
6PN-EN 14154-1:2007Wodomierze - Część 1: Wymagania ogólne (oryg.) EN 14154-1:2005+A1:2007
7PN-EN 14154-2:2007Wodomierze - Część 2: Instalacja i warunki użytkowania (oryg.) EN 14154-2:2005+A1:2007
8PN-EN 14154-3:2007Wodomierze - Część 3: Metody i wyposażenie do badańEN 14154-3:2005+A1:2007
9PN-EN 14154-3:2007Wodomierze - Część 3: Metody i wyposażenie do badań (oryg.) EN 14154-3:2005+A1:2007
10PN-EN 14236:2007Ultradźwiękowe domowe gazomierze (oryg.) EN 14236:2007
Wykaz obejmuje normy opublikowane w okresie od 2007-07-03 do 2008-01-03 oraz normy opublikowane wcześniej i objęte harmonizacją w ww. okresie.

______

* (oryg.) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki), poprzednio wyróżniane oznaczeniem (U) po numerze. Od dnia 1.01.2008 r. wersja w językach oryginału jak i wersja tłumaczona na język polski są jednocześnie dwoma aktualnymi wersjami tej samej normy.