Monitor Polski

M.P.2005.20.309

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2005 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 28 stycznia 2005 r.
w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) ogłasza się wykazy ustanowionych w danym roku norm zharmonizowanych wraz z tytułami aktów prawnych wdrażających dyrektywy nowego podejścia:
1) dyrektywą 73/23/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, poz. 414) - wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) dyrektywą 86/594/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego w zakresie poziomu hałasu emitowanego przez ten sprzęt (Dz. U. Nr 132, poz. 1228) - wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;
3) dyrektywą 88/378/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045) - wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;
4) dyrektywą 89/106/EWG wdrożoną ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959) - wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;
5) dyrektywą 89/336/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 90, poz. 848) - wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;
6) dyrektywą 89/686/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725) - wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;
7) dyrektywą 90/385/EWG wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz. U. Nr 251, poz. 2516) - wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia;
8) dyrektywą 90/396/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91, poz. 859) - wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia;
9) dyrektywą 93/15/EWG wdrożoną ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) - wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;
10) dyrektywą 93/42/EWG wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 100, poz. 1027), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 251, poz. 2514) - wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;
11) dyrektywą 94/9/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 143, poz. 1393) - wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia;
12) dyrektywą 94/25/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz. 2584) - wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia;
13) dyrektywą 95/16/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 117, poz. 1107) - wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;
14) dyrektywą 96/48/WE wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 92, poz. 883) - wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia;
15) dyrektywą 97/23/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 99, poz. 912 oraz z 2004 r. Nr 175, poz. 1818) - wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;
16) dyrektywą 98/37/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 91, poz. 858) - wykaz stanowi załącznik nr 16 do obwieszczenia;
17) dyrektywą 98/79/WE wdrożoną ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinny spełniać jednostki ubiegające się o autoryzację celem notyfikacji w obszarze wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 119, poz. 1250), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu (Dz. U. Nr 125, poz. 1316), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oznakowania wyrobów medycznych znakiem CE (Dz. U. Nr 104, poz. 1111) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. Nr 251, poz. 2515) - wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia;
18) dyrektywą 99/5/WE wdrożoną ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659) - wykaz stanowi załącznik nr 18 do obwieszczenia;
19) dyrektywą 2000/9/WE wdrożoną rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 130) - wykaz stanowi załącznik nr 19 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 73/23/EWG OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 50065-4-2:2002/A1:2004Transmisja sygnałów w sieciach elektrycznych niskiego napięcia w zakresie częstotliwości od 3 kHz do 148,5 kHz - Część 4-2: Niskonapięciowe filtry odsprzęgające - Wymagania bezpieczeństwa (Zmiana A1)EN 50065-4-2:2001/A1:2003
2.PN-EN 50090-2-2:2002/A1:2004Domowe i budynkowe systemy elektroniczne (HBES) - Część 2-2: Przegląd systemu - Ogólne wymagania techniczne (Zmiana A1)EN 50090-2-2:1996/A1:2002
3.PN-EN 50250:2004Rozgałęźniki pośredniczące do zastosowań przemysłowychEN 50250:2002
4.PN-EN 50274:2004Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnychEN 50274:2002
5.PN-EN 50298:2004Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych - Wymagania ogólneEN 50298:1998
6.PN-EN 50319:2004Aparaty zbliżeniowe - Wymagania dotyczące aparatów zbliżeniowych z wyjściem analogowymEN 50319:1999
7.PN-EN 50364:2004Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 10 GHz, wykorzystywanych do elektronicznej ochrony artykułów (EAS), identyfikacji drogą radiową (RFID) i tym podobnych zastosowańEN 50364:2001
8.PN-EN 50366:2004 (U) *Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Pola elektromagnetyczne - Metody obliczania i pomiaruEN 50366:2003
9.PN-EN 50368:2004 (U)Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznychEN 50368:2003
10.PN-EN 50371:2004Zgodność elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach od 10 MHz do 300 GHz - Ludność - Norma ogólnaEN 50371:2002
11.PN-EN 60034-12:2004Maszyny elektryczne wirujące - Część 12: Charakterystyki rozruchowe jednobiegowych trójfazowych silników indukcyjnych klatkowychEN 60034-12:2002
12.PN-EN 60034-5:2004Maszyny elektryczne wirujące - Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) - KlasyfikacjaEN 60034-5:2001
13.PN-EN 60061-1:2001/A27:2004Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 1:

Trzonki lampowe (Zmiana A27)

EN 60061-1:1993/A27:2001
14.PN-EN 60061-1:2001/A28:2004Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 1:

Trzonki lampowe (Zmiana A28)

EN 60061-1:1993/A28:2002
15.PN-EN 60061-1:2001/A29:2004Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 1:

Trzonki lampowe (Zmiana A29)

EN 60061-1:1993/A29:2002
16.PN-EN 60061-1:2001/A30:2004Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 1:

Trzonki lampowe (Zmiana A30)

EN 60061-1:1993/A30:2002
17.PN-EN 60061-2:2002/A24:2004Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 2:

Oprawki lampowe (Zmiana A24)

EN 60061-2:1993/A24:2001
18.PN-EN 60061-2:2002/A25:2004Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 2:

Oprawki lampowe (Zmiana A25)

EN 60061-2:1993/A25:2002
19.PN-EN 60061-2:2002/A26:2004Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 2:

Oprawki lampowe (Zmiana A26)

EN 60061-2:1993/A26:2002
20.PN-EN 60061-2:2002/A27:2004Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 2:

Oprawki lampowe (Zmiana A27)

EN 60061-2:1993/A27:2002
21.PN-EN 60061-3:2002/A26:2004Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 3:

Sprawdziany (Zmiana A26)

EN 60061-3:1993/A26:2001
22.PN-EN 60061-3:2002/A27:2004Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 3:

Sprawdziany (Zmiana A27)

EN 60061-3:1993/A27:2002
23.PN-EN 60061-3:2002/A28:2004Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 3:

Sprawdziany (Zmiana A28)

EN 60061-3:1993/A28:2002
24.PN-EN 60061-3:2002/A29:2004Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 3:

Sprawdziany (Zmiana A29)

EN 60061-3:1993/A29:2002
25.PN-EN 60061-4:2002/A7:2004Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa - Część 4:

Wskazówki i informacje ogólne(Zmiana A7)

EN 60061-4:1992/A7:2001
26.PN-EN 60065:2004Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne - Wymagania bezpieczeństwaEN 60065:2002
27.PN-EN 60127-2:2004 (U)Bezpieczniki topikowe miniaturowe - Część 2: Wkładki topikowe zamknięteEN 60127-2:2003

EN 60127-2:2003/A1:2003

28.PN-EN 60238:2002/A2:2004Oprawki lampowe z gwintem Edisona (Zmiana A2) EN 60238:1998/A2:2002
29.PN-EN 60252-1:2004Kondensatory silnikowe prądu przemiennego - Część 1: Wymagania ogólne - Właściwości, badania i wartości znamionowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Wytyczne dotyczące instalowania i użytkowaniaEN 60252-1:2001
30.PN-EN 60252-2:2004 (U)Kondensatory silnikowe prądu przemiennego - Część 2: Kondensatory rozruchowe silnikaEN 60252-2:2003
31.PN-EN 60269-2:2003/A2:2004Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie do stosowania w przemyśle) (Zmiana A2) EN 60269-2:1995/A2:2002
32.PN-EN 60269-4:2004 (U)Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe - Część 4: Wymagania dodatkowe dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania przyrządów półprzewodnikowychEN 60269-4:1996

EN 60269-4:1996/A1:1997

EN 60269-4:1996/A2:2003

33.PN-EN 60335-1:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólneEN 60335-1:2002
34.PN-EN 60335-2-10:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg i urządzeń do czyszczenia na mokroEN 60335-2-10:2003
35.PN-EN 60335-2-12:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące tac grzejnych i podobnych urządzeńEN 60335-2-12:2003
36.PN-EN 60335-2-13:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące frytkownic, patelni i podobnych urządzeńEN 60335-2-13:2003
37.PN-EN 60335-2-14:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn kuchennychEN 60335-2-14:2003
38.PN-EN 60335-2-16:2004 (U)Elektrycznych sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące młynków podzlewozmywakowychEN 60335-2-16:2003
39.PN-EN 60335-2-21:2001/A11:2004Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla akumulacyjnych ogrzewaczy wody (Zmiana A11) EN 60335-2-21:1999/A11:2002
40.PN-EN 60335-2-21:2001/A12:2004Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla akumulacyjnych ogrzewaczy wody (Zmiana A12)EN 60335-2-21:1999/A12:2002
41.PN-EN 60335-2-23:2001/A1:2004Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla przyrządów do pielęgnacji skóry lub włosów (Zmiana A1) EN 60335-2-23:1996/A1:2001
42.PN-EN 60335-2-23:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji skóry lub włosówEN 60335-2-23:2003
43.PN-EN 60335-2-24:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-24: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu chłodniczego, urządzeń do wytwarzania lodów i wytwornic loduEN 60335-2-24:2003
44.PN-EN 60335-2-26:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-26:

Wymagania szczegółowe dotyczące zegarów

EN 60335-2-26:2003
45.PN-EN 60335-2-28:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-28:

Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do szycia

EN 60335-2-28:2003
46.PN-EN 60335-2-30:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-30:

Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń

EN 60335-2-30:2003
47.PN-EN 60335-2-31:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-31:

Wymagania szczegółowe dotyczące okapów nadkuchennych

EN 60335-2-31:2003
48.PN-EN 60335-2-32:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-32:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do masażu

EN 60335-2-32:2003
49.PN-EN 60335-2-40:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-40:

Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy

EN 60335-2-40:2003
50.PN-EN 60335-2-41:2004 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-41:

Wymagania szczegółowe dotyczące pomp

EN 60335-2-41:2003
51.PN-EN 60335-2-43:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-43:

Wymagania szczegółowe dotyczące suszarek do ubrań i ręczników

EN 60335-2-43:2003
52.PN-EN 60335-2-51:2004 (U)Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-51:

Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

EN 60335-2-51:2003
53.PN-EN 60335-2-5:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-5:

Wymagania szczegółowe dotyczące zmywarek do naczyń

EN 60335-2-5:2003
54.PN-EN 60335-2-52:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-52:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do higieny jamy ustnej

EN 60335-2-52:2003
55.PN-EN 60335-2-53:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-53:

Wymagania szczegółowe dotyczące zespołów grzejnych do saun

EN 60335-2-53:2003
56.PN-EN 60335-2-54:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-54:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń czyszczących powierzchnie cieczą lub parą

EN 60335-2-54:2003
57.PN-EN 60335-2-55:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-55:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń stosowanych w akwariach i basenach ogrodowych

EN 60335-2-55:2003
58.PN-EN 60335-2-59:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-59:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń owadobójczych

EN 60335-2-59:2003
59.PN-EN 60335-2-60:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-60:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do kąpieli z wirem wodnym

EN 60335-2-60:2003
60.PN-EN 60335-2-61:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-61:

Wymagania szczegółowe dotyczące akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń

EN 60335-2-61:2003
61.PN-EN 60335-2-6:2000/A1:2004Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnych przyrządów (Zmiana A1) EN 60335-2-6:1999/A1:2001
62.PN-EN 60335-2-65:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-65:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza

EN 60335-2-65:2003
63.PN-EN 60335-2-67:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-67:

Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji i czyszczenia podłóg w obiektach przemysłowych i handlowych

EN 60335-2-67:2003
64.PN-EN 60335-2-68:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-68:

Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego rozpylaniem i zasysaniem w obiektach przemysłowych i handlowych

EN 60335-2-68:2003
65.PN-EN 60335-2-69:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-69: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego na mokro, na sucho i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowych i handlowychEN 60335-2-69:2003
66.PN-EN 60335-2-71:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-71: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierzątEN 60335-2-71:2003
67.PN-EN 60335-2-73:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-73: Wymagania szczegółowe dotyczące mocowanych grzałek nurkowychEN 60335-2-73:2003
68.PN-EN 60335-2-78:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-78: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrodowych opiekaczy rusztowychEN 60335-2-78:2003
69.PN-EN 60335-2-82:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-82: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń rozrywkowych i urządzeń obsługiwanych przez użykownikaEN 60335-2-82:2003
70.PN-EN 60335-2-84:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-84: Wymagania szczegółowe dotyczące toalet elektrycznychEN 60335-2-84:2003
71.PN-EN 60335-2-85:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-85: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do odświeżania parą tkanin i odzieżyEN 60335-2-85:2003
72.PN-EN 60335-2-86:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-86: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do połowu rybEN 60335-2-86:2003
73.PN-EN 60335-2-87:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-87: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych urządzeń do ogłuszania zwierzątEN 60335-2-87:2002
74.PN-EN 60335-2-90:2003/A1:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-90: Wymagania szczegółowe dotyczące kuchenek mikrofalowych dla zakładów zbiorowego żywienia (Zmiana A1) EN 60335-2-90:2002/A1:2003
75.PN-EN 60335-2-9:2001/A12:2004Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla opiekaczy i podobnych przenośnych przyrządów (Zmiana A12) EN 60335-2-9:1995/A12:2002
76.PN-EN 60335-2-9:2001/A13:2004Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla opiekaczy i podobnych przenośnych przyrządów (Zmiana A13) EN 60335-2-9:1995/A13:2002
77.PN-EN 60335-2-98:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-98: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy powietrzaEN 60335-2-98:2003
78.PN-EN 60335-2-99:2004 (U)Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-99: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych okapów dla zakładów zbiorowego żywieniaEN 60335-2-99:2003
79.PN-EN 60400:2000/A1:2004Oprawki do świetlówek rurowych i zapłonników (Zmiana A1)EN 60400:2000/A1:2002
80.PN-EN 60439-2:2004Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowychEN 60439-2:2000
81.PN-EN 60439-3:2004Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicoweEN 60439-3:1991

EN 60439-3:1991/A1:1994

EN 60439-3:1991/A2:2001

82.PN-EN 60439-4:2004Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) EN 60439-4:1991

EN 60439-4:1991/A1:1995

EN 60439-4:1991/A2:1999

83.PN-EN 60446:2004Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframiEN 60446:1999
84.PN-EN 60519-1:2004 (U)Bezpieczeństwo urządzeń elektrotermicznych - Część 1: Wymagania ogólneEN 60519-1:2003
85.PN-EN 60523:2004Kompensatory napięcia prądu stałegoEN 60523:1993

EN 60523:1993/A2:1997

86.PN-EN 60524:2004Rezystorowe dzielniki napięcia stałego o stałym stosunku podziałuEN 60524:1993

EN 60524:1993/A2:1997

87.PN-EN 60570:2004 (U)Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowychEN 60570:2003
88.PN-EN 60598-2-10:2004 (U)Oprawy oświetleniowe - Część 2-10: Wymagania szczegółowe - Przenośne oprawy oświetleniowe używane przez dzieciEN 60598-2-10:2003
89.PN-EN 60598-2-22:2004Oprawy oświetleniowe - Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnegoEN 60598-2-22:1998

EN 60598-2-22:1998/A1:2003

90.PN-EN 60618:2004Indukcyjne dzielniki napięciaEN 60618:1997

EN 60618:1997/A2:1997

91.PN-EN 60645-1:2004Elektroakustyka - Urządzenia audiologiczne - Część 1: Audiometry tonoweEN 60645-1:2001
92.PN-EN 60695-10-2:2004 (U)Badanie zagrożenia ogniowego - Część 10-2: Nadmierne gorąco - Próba wgniatania kulkiEN 60695-10-2:2003
93.PN-EN 60695-10-3:2004Badanie zagrożenia ogniowego - Część 10-3: Nadmierne gorąco - Próba odkształcenia przez uwalnianie naprężeń powstałych podczas formowania tworzyw sztucznychEN 60695-10-3:2002
94.PN-EN 60695-11-2:2004 (U)Badanie zagrożenia ogniowego - Część 11-2: Płomień probierczy - Znamionowy płomień probierczy 1 kW - Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczneEN 60695-11-2:2003
95.PN-EN 60730-1:2002/A12:2004Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne (Zmiana A12) EN 60730-1:2000/A12:2003
96.PN-EN 60730-2-10:2004Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-10: Wymagania szczegółowe dotyczące przekaźników rozruchowych silnikaEN 60730-2-10:1995

EN 60730-2-10:1995/A1:1996

EN 60730-2-10:1995/A2:2002

97.PN-EN 60730-2-14:2004Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznychEN 60730-2-14:1997

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

98.PN-EN 60730-2-18:2004Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-18: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów elektrycznych z czujnikami przepływu wody i powietrza, łącznie z wymaganiami mechanicznymiEN 60730-2-18:1999
99.PN-EN 60730-2-5:2004Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych systemów elektrycznych do regulacji palnikówEN 60730-2-5:2002
100.PN-EN 60730-2-9:2004Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperaturyEN 60730-2-9:2002

EN 60730-2-9:2002/A11:2003

EN 60730-2-9:2002/A1:2003

101.PN-EN 60799:2004Sprzęt elektroinstalacyjny - Przewody przyłączeniowe i przewody pośrednicząceEN 60799:1998
102.PN-EN 60831-1:2000/A1:2004Kondensatory samoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie - Wymagania ogólne - Wykonanie, badania i ocena - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Wytyczne instalowania i użytkowania (Zmiana A1)EN 60831-1:1996/A1:2003
103.PN-EN 60931-1:2000/A1:2004Kondensatory niesamoregenerujące do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie - Wymagania ogólne - Wykonanie, badania i ocena - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - Wytyczne instalowania i użytkowania (Zmiana A1)EN 60931-1:1996/A1:2003
104.PN-EN 60934:2004Wyłączniki do urządzeń (CBE)EN 60934:2001
105.PN-EN 60947-1:2002/A2:2004Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne (Zmiana A2)EN 60947-1:1999/A2:2001
106.PN-EN 60947-4-1:2001/A1:2004Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników (Zmiana A1)EN 60947-4-1:2001/A1:2002
107.PN-EN 60947-4-2:2004Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4 - 2: Styczniki i rozruszniki - Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników prądu przemiennegoEN 60947-4-2:2000

EN 60947-4-2:2000/A1:2002

108.PN-EN 60950-1:2004Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania podstawoweEN 60950-1:2001
109.PN-EN 60950-21:2004 (U)Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 21: Zdalne sterowanie zasilaniemEN 60950-21:2003
110.PN-EN 60974-2:2004 (U)Sprzęt do spawania łukowego - Część 2: Systemy chłodzenia ciecząEN 60974-2:2003
111.PN-EN 60974-3:2004 (U)Sprzęt do spawania łukowego - Część 3: Urządzenia do zajarzania i stabilizacji łukuEN 60974-3:2003
112.PN-EN 60974-6:2004 (U)Sprzęt do spawania łukowego - Część 6: Źródła energii do ręcznego spawania łukowego o ograniczonym obciążeniuEN 60974-6:2003
113.PN-EN 61010-1:2004Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - Część 1: Wymagania ogólneEN 61010-1:2001
114.PN-EN 61058-2-1:2004Łączniki do przyrządów - Część 2-1: Wymagania szczególne dotyczące łączników do przewodów giętkichEN 61058-2-1:1993

EN 61058-2-1:1993/A1:1996

EN 61058-2-1:1993/A11:2002

115.PN-EN 61058-2-5:2004Łączniki do przyrządów - Część 2-5: Wymagania szczególne dotyczące przełącznikówEN 61058-2-5:1994

EN 61058-2-5:1994/A11:2002

116.PN-EN 61095:2004Styczniki elektromechanizmowe do użytku domowego i podobnegoEN 61095:1993

EN 61095:1993/A1:2000

117.PN-EN 61131-2:2004 (U)Sterowniki programowalne - Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętuEN 61131-2:2003
118.PN-EN 61138:2000/A11:2004Przewody przeznaczone dla przenośnego sprzętu uziemiającego i zwierającego (Zmiana A11)EN 61138:1997/A11:2003
119.PN-EN 61534-1:2004 (U)Systemy zasilające przewodów szynowych - Część 1: Wymagania ogólneEN 61534-1:2003
120.PN-EN 61549:2004 (U)Lampy różneEN 61549:2003
121.PN-EN 61557-10:2004Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 10: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnychEN 61557-10:2001
122.PN-EN 61557-5:2004Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 5: Rezystancja uziemieńEN 61557-5:1997
123.PN-EN 61557-6:2004Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 6: Urządzenia różnicowoprądowe (RCD) stosowane w sieciach TT, TN i ITEN 61557-6:1998
124.PN-EN 61557-7:2004Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 7: Kolejność fazEN 61557-7:1997
125.PN-EN 61557-8:2004Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach ITEN 61557-8:1997
126.PN-EN 61557-9:2004Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1kV i stałych do 1,5 kV - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych - Część 9: Urządzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach ITEN 61557-9:1999
127.PN-EN 61558-2-7:2000/A11:2004Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów do zabawek (Zmiana A11) EN 61558-2-7:1997/A11:2002
128.PN-EN 61558-2-9:2004Bezpieczeństwo transformatorów mocy, jednostek zasilających i podobnych - Część 2-9: Szczegółowe wymagania dotyczące transformatorów dla opraw oświetleniowych ręcznych III klasy do lamp z żarnikiem wolframowymEN 61558-2-9:2003
129.PN-EN 61921:2004 (U)Kondensatory energetyczne - Baterie kondensatorów niskiego napięcia do poprawy współczynnika mocyEN 61921:2003
130.PN-EN 62094-1:2003/A11:2004 (U)Wskaźniki świetlne do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne (Zmiana A11) EN 62094-1:2003/A11:2003
131.PN-EN 62196-1:2004 (U)Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe - Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych - Część 1: Ładowanie pojazdów elektrycznych prądem do 250 A a.c. i do 400 A d.c.EN 62196-1:2003
132.PN-HD 21.1 S4:2004Przewody o izolacji termoplastycznej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 1: Wymagania ogólneHD 21.1 S4:2002
133.PN-HD 21.10 S2:2004Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 10: Sznury rozciągalneHD 21.10 S2:2001
134.PN-HD 21.11 S1:2004Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 11: Przewody do opraw oświetleniowychHD 21.11 S1:1995

HD 21.11 S1:1995/A1:2001

135.PN-HD 21.12 S1:2004Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 12: Przewody ciepłoodporne do odbiorników ruchomych i przenośnych (sznury) HD 21.12 S1:1994

HD 21.12 S1:1994/A1:2001

136.PN-HD 21.13 S1:2004Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 13: Przewody z powłoką polwinitową olejoodporną dwużyłowe lub o większej liczbie żyłHD 21.13 S1:1995

HD 21.13 S1:1995/A1:2001

137.PN-HD 21.14 S1:2004 (U)Przewody o izolacji termoplastycznej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 14: Przewody giętkie (sznury) o izolacji i powłoce z termoplastycznych materiałów bezhalogenowychHD 21.14 S1:2003
138.PN-HD 21.2 S3:2004Przewody o izolacji termoplastycznej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 2: Metody badaniaHD 21.2 S3:1997

HD 21.2 S3:1997/A1:2002

139.PN-HD 21.3 S3:2004Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 3: Przewody bez powłoki do układania na stałeHD 21.3 S3:1995

HD 21.3 S3:1995/A1:1999

140.PN-HD 21.4 S2:2004Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 4: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do układania na stałeHD 21.4 S2:1990
141.PN-HD 21.5 S3:2004Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 5: Przewody do odbiorników ruchomych i przenośnych (sznury) HD 21.5 S3:1994

HD 21.5 S3:1994/A1:1999

HD 21.5 S3:1994/A2:2001

142.PN-HD 21.7 S2:2004Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 7: Przewody jednożyłowe bez powłoki, do połączeń wewnętrznych, o temperaturze żyły 90 stopni CHD 21.7 S2:1996

HD 21.7 S2:1996/A1:1999

143.PN-HD 21.8 S2:2004Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 8: Przewody jednożyłowe bez powłoki przeznaczone do girland świetlnychHD 21.8 S2:1999
144.PN-HD 21.9 S2:2004Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 9: Przewody jednożyłowe, bez powłoki, do instalacji w niskich temperaturachHD 21.9 S2:1995

HD 21.9 S2:1995/A1:1999

145.PN-HD 22.1 S4:2004Przewody o izolacji usieciowanej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 1: Wymagania ogólneHD 22.1 S4:2002
146.PN-HD 22.10 S1:2004Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 10: Przewody o izolacji z gumy EPR, z powłoką poliuretanową, do odbiorników ruchomych i przenośnychHD 22.10 S1:1994

HD 22.10 S1:1994/A1:1999

147.PN-HD 22.11 S1:2004Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 11: Sznury i przewody o izolacji z gumy EVA, do odbiorników ruchomych i przenośnychHD 22.11 S1:1995

HD 22.11 S1:1995/A1:1999

148.PN-HD 22.12 S1:2004Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 12: Sznury i przewody ciepłoodporne, o izolacji z gumy EPR, do odbiorników ruchomych i przenośnychHD 22.12 S1:1996

HD 22.12 S1:1996/A1:1999

149.PN-HD 22.13 S1:2004Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 13: Przewody jedno- i wielożyłowe, giętkie, o izolacji i powłoce z usieciowanego polimeru, o małej emisji dymu i gazów korozyjnych podczas paleniaHD 22.13 S1:1996

HD 22.13 S1:1996/A1:2000

150.PN-HD 22.14 S2.2004Przewody o izolacji usieciowanej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 14: Sznury do zastosowań wymagających dużej giętkościHD 22.14 S2:2002
151.PN-HD 22.15 S1:2004Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 15: Przewody wielożyłowe o izolacji i powłoce z ciepłoodpornej gumy silikonowejHD 22.15 S1:1999
152.PN-HD 22.16 S1:2004Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 16: Przewody wodoodporne z powłoką polichloroprenową lub z równorzędnego elastomeru syntetycznegoHD 22.16 S1:2000
153.PN-HD 22.2 S3:2004Przewody o izolacji usieciowanej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 2: Metody badaniaHD 22.2 S3:1997

HD 22.2 S3:1997/A1:2002

154.PN-HD 22.6 S2:2004Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 6: Przewody spawalniczeHD 22.6 S2:1995

HD 22.6 S2:1995/A1:1999

155.PN-HD 22.7 S2:2004Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 7: Przewody o podwyższonej ciepłoodporności, do połączeń wewnętrznych, o temperaturze żyły 110 stopni CHD 22.7 S2:1995

HD 22.7 S2:1995/A1:1999

156.PN-HD 22.8 S2:2004Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 8: Przewody z powłoką polichloroprenową lub z równorzędnego syntetycznego elastomeru, przeznaczone do girland świetlnychHD 22.8 S2:1994

HD 22.8 S2:1994/A1:1999

157.PN-HD 22.9 S2:2004Przewody o izolacji gumowej na napięcie znamionowe nieprzekraczające 450/750 V - Część 9: Przewody jednożyłowe, bez powłoki, do układania na stałe, o małej emisji dymu i gazów korozyjnych podczas paleniaHD 22.9 S2:1995

HD 22.9 S2:1995/A1:1999

158.PN-HD 516 S2:2003/A1:2004Wytyczne stosowania niskonapięciowych przewodów zharmonizowanych (Zmiana A1) HD 516 S2:1997/A1:2003
159.PN-HD 639 S1:2003/A1:2004 (U)Sprzęt elektroinstalacyjny - Przenośne urządzenia różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnych zastosowań (Zmiana A1) HD 639 S1:2002/A1:2003
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w języku oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 86/594/EWG OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 60704-2-1:2004Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego- Procedura badania hałasu - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla odkurzaczyEN 60704-2-1:2001
2.PN-EN 60704-2-4:2004Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego - Procedura badania hałasu - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla pralek i wirówek do bieliznyEN 60704-2-4:2001

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 88/378/EWG OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 71-1:2001/A2:2004Bezpieczeństwo zabawek - Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne (Zmiana A2) EN 71-1:1998/A2:2002
2.PN-EN 71-1:2001/A6:2004Bezpieczeństwo zabawek - Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne (Zmiana A6) EN 71-1:1998/A6:2002
3.PN-EN 71-1:2001/A7:2004Bezpieczeństwo zabawek - Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne (Zmiana A7) EN 71-1:1998/A7:2002
4.PN-EN 71-2:2004 (U)*Bezpieczeństwo zabawek - Część 2: PalnośćEN 71-2:2003
5.PN-EN 71-3:1998/AC:2004Bezpieczeństwo zabawek - Część 3:Migracja określonych pierwiastkówEN 71-3:1994/AC:2002
6.PN-EN 71-8:2004 (U)Bezpieczeństwo zabawek - Część 8: Huśtawki, zjeżdżalnie i podobne zabawki ruchowe do użytku rodzinnego w domu i poza budynkiemEN 71-8:2003
7.PN-EN 50088:1999/A3:2004Bezpieczeństwo zabawek elektrycznych (Zmiana A3) EN 50088:1996/A3:2002
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 89/106/EWG OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 40-5:2004Słupy oświetleniowe - Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe - WymaganiaEN 40-5:2002
2.PN-EN 40-6:2004Słupy oświetleniowe - Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe - WymaganiaEN 40-6:2002
3.PN-EN 40-7:2004Słupy oświetleniowe - Część 7: Słupy oświetleniowe z kompozytów polimerowych wzmocnionych włóknem szklanym - WymaganiaEN 40-7:2002
4.PN-EN 54-4:2001/A1:2004Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze (Zmiana A1) EN 54-4:1997/A1:2002
5.PN-EN 54-7:2004Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 7: Czujki dymu - Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacjiEN 54-7:2000/A1:2002
6.PN-EN 54-12:2004 (U)*Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 12: Czujki dymu - Czujki linioweEN 54-12:2002
7.PN-EN 523:2004Osłony kabli sprężających z taśm stalowych - Terminologia, wymagania, sterowanie jakościąEN 523:2003
8.PN-EN 588-2:2004Rury włókno-cementowe do kanalizacji - Część 2: Studzienki włazowe i niewłazoweEN 588-2:2001
9.PN-EN 682:2004Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek do rur i kształtek stosowanych do przesyłania gazu i węglowodorów płynnychEN 682:2002
10.PN-EN 771-2:2004Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe silikatoweEN 771-2:2003
11.PN-EN 771-4:2004Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowegoEN 771-4:2003
12.PN-EN 845-1:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wspornikiEN 845-1:2003
13.PN-EN 845-2:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: NadprożaEN 845-2:2003
14.PN-EN 845-3:2004Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornychEN 845-3:2003
15.PN-EN 998-1:2004Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarskaEN 998-1:2003
16.PN-EN 998-2:2004Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa murarskaEN 998-2:2003
17.PN-EN 1154:1999/A1:2004Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania - Wymagania i metody badań (Zmiana A1)EN 1154:1996/A1:2002
18.PN-EN 1155:1999/A1:2004Okucia budowlane - Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi rozwieranych i wahadłowych - Wymagania i metody badań (Zmiana A1)EN 1155:1997/A1:2002
19.PN-EN 1158:1999/A1:2004Okucia budowlane - Regulatory kolejności zamykania skrzydeł drzwiowych - Wymagania i metody badań (Zmiana A1)EN 1158:1997/A1:2002
20.PN-EN 1338:2004 (U)Betonowa kostka brukowa - Wymagania i metody badańEN 1338:2003
21.PN-EN 1339:2004 (U)Betonowe płyty chodnikowe - Wymagania i metody badańEN 1339:2003
22.PN-EN 1340:2004Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badańEN 1340:2003
23.PN-EN 1344:2004Ceramiczna cegła drogowa - Wymagania i metody badańEN 1344:2002
24.PN-EN 1433:2004 (U)Kanały odpływowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnościEN 1433:2002
25.PN-EN 1457:2003/A1:2004Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badań (Zmiana A1)EN 1457:1999/A1:2002
26.PN-EN 1856-1:2004 (U)Kominy - Wymagania dla kominów metalowych - Część 1: Elementy systemu kominowegoEN 1856-1:2003
27.PN-EN 1857:2004 (U)Kominy - Części składowe - Betonowe wewnętrzne przewody kominoweEN 1857:2003
28.PN-EN 1858:2004 (U)Kominy - Części składowe - Betonowe kształtki do przewodów kominowychEN 1858:2003
29.PN-EN 1916:2004 (U)Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetoweEN 1916:2002
30.PN-EN 1917:2004Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetoweEN 1917:2002
31.PN-EN 12094-1:2004 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych - Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące elektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniającychEN 12094-1:2003
32.PN-EN 12094-2:2004 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych - Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące nieelektrycznych automatycznych urządzeń sterujących i opóźniającychEN 12094-2:2003
33.PN-EN 12094-3:2004 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych - Część 3: Wymagania i metody badań dotyczące ręcznych urządzeń wyzwalających i zatrzymującychEN 12094-3:2003
34.PN-EN 12094-9:2004 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych - Część 9: Wymagania i metody badań dotyczące specjalnych czujek pożarowychEN 12094-9:2003
35.PN-EN 12094-10:2004 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych - Część 10: Wymagania i metody badań dotyczące manometrów i łączników ciśnieniowychEN 12094-10:2003
36.PN-EN 12094-11:2004 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych - Część 11: Wymagania i metody badań dotyczące mechanicznych urządzeń ważącychEN 12094-11:2003
37.PN-EN 12094-12:2004 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych - Część 12: Wymagania i metody badań dotyczące pneumatycznych urządzeń alarmowychEN 12094-12:2003
38.PN-EN 12101-3:2004Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiającychEN 12101-3:2002
39.PN-EN 12209:2004 (U)Okucia budowlane - Zamki - Zamki wraz z zaczepami uruchamiane mechanicznie - Wymagania i metody badańEN 12209:2003
40.PN-EN 12259-2:2001/A1:2004Stałe urządzenia gaśnicze - Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych - Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne (Zmiana A1)EN 12259-2:1999/A1:2001
41.PN-EN 12380:2004 (U)Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych - Wymagania, metody badań i ocena zgodnościEN 12380:2002
42.PN-EN 12446:2004 (U)Kominy - Części składowe - Betonowe zewnętrzne elementy ścienneEN 12446:2003
43.PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonuEN 12620:2002
44.PN-EN 13043:2004Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchuEN 13043:2002
45.PN-EN 13101:2004 (U)Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnościEN 13101:2002
46.PN-EN 13163:2004Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -SpecyfikacjaEN 13163:2001
47.PN-EN 13241-1:2004 (U)Bramy - Norma wyrobu - Część 1: Wyroby bez właściwości ognioodporności i dymoszczelnościEN 13241-1:2003
48.PN-EN 13242:2004Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowymEN 13242:2002
49.PN-EN 13310:2004 (U)Zlewozmywaki kuchenne - Wymagania użytkowe i metody badańEN 13310:2003
50.PN-EN 13450:2004Kruszywa na podsypkę kolejowąEN 13450:2002
51.PN-EN 13564-1:2004Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: WymaganiaEN 13564-1:2002
52.PN-EN 13565-1:2004 (U)Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia pianowe - Część 1: Wymagania i metody badań podzespołówEN 13565-1:2003
53.PN-EN 13616:2004 (U)Urządzenia zapobiegające przepełnieniu dla zbiorników stacjonarnych na paliwo ciekłe ropopochodneEN 13616:2004
54.PN-EN 13830:2004 (U)Ściany osłonowe - Norma wyrobuEN 13830:2003
55.PN-EN 13964:2004 (U)Sufity podwieszane - Wymagania i metody badańEN 13964:2004
56.PN-EN 13986:2004Płyty drewnopochodne stosowane w budownictwie - Właściwości, ocena zgodności i znakowanieEN 13986:2002
57.PN-EN 14016-1:2004Spoiwa do podkładów magnezytowych - Magnezja techniczna i chlorek magnezu - Część 1: Definicje, wymaganiaEN 14016-1:2004
58.PN-EN 14037-1:2004 (U)Sufitowe taśmy promieniujące zasilane wodą o temperaturze poniżej 120°C - Część 1: Specyfikacja techniczna i wymaganiaEN 14037-1:2003
*(U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 89/336/EWG OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 50263:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Norma wyrobu dotycząca przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowychEN 50263:1999
2.PN-EN 50295:2004Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Sterowniki i urządzenia systemów interfejsu - Interfejs czujnika napędu (AS-i) EN 50295:1999
3.PN-EN 55011:2001/A2:2004Przemysłowe, medyczne i naukowe (PMN) urządzenia o częstotliwości radiowej - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych. Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów (Zmiana A2) EN 55011:1998/A2:2002
4.PN-EN 55013:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zaburzeń elektromagnetycznych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz ich urządzeń dodatkowychEN 55013:2001
5.PN-EN 55014-1:2004Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Część 1: EmisjaEN 55014-1:2000

EN 55014-1:2000/A1:2001

EN 55014-1:2000/A2:2002

6.PN-EN 55014-2:1999/A1:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy wyrobów (Zmiana A1) EN 55014-2:1997/A1:2001
7.PN-EN 55022:2000/A2:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru (Zmiana A2) EN 55022:1998/A2:2003
8.PN-EN 55024:2000/A1:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy (Zmiana A1) EN 55024:1998/A1:2001
9.PN-EN 55024:2000/A2:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy (Zmiana A2) EN 55024:1998/A2:2003
10.PN-EN 60730-2-14:2004Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące siłowników elektrycznychEN 60730-2-14:1997

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

11.PN-EN 60730-2-18:2004Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-18: Wymagania szczegółowe dotyczące automatycznych regulatorów elektrycznych z czujnikami przepływu wody i powietrza, łącznie z wymaganiami mechanicznymiEN 60730-2-18:1999
12.PN-EN 60730-2-9:2004Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów temperaturyEN 60730-2-9:2002

EN 60730-2-9:2002/A1:2003

EN 60730-2-9:2002/A11:2003

13.PN-EN 60945:2004Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej - Wymagania ogólne - Metody badania i wymagane wyniki badańEN 60945:2002
14.PN-EN 60947-1:2002/A2:2004Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne (Zmiana A2)EN 60947-1:1999/A2:2001
15.PN-EN 60947-4-1:2001/A1:2004Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników (Zmiana A1)EN 60947-4-1:2001/A1:2002
16.PN-EN 60947-4-2:2004Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Cześć 4-2: Styczniki i rozruszniki do silników - Łączniki i rozruszniki półprzewodnikowe do silników prądu przemiennegoEN 60947-4-2:2000

EN 60947-4-2:2000/A1:2002

17.PN-EN 60974-10:2004 (U) *Sprzęt do spawania łukowego - Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznejEN 60974-10:2003
18.PN-EN 61000-3-11:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-11: Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia - Odbiorniki o prądzie znamionowym mniejszym lub równym 75 A, które są przedmiotem przyłączenia warunkowegoEN 61000-3-11:2000
19.PN-EN 61000-3-2:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Dopuszczalne poziomy - Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16 A) EN 61000-3-2:2000
20.PN-EN 61000-6-1:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-1: Normy ogólne - Odporność w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionychEN 61000-6-1:2001
21.PN-EN 61000-6-3:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionychEN 61000-6-3:2001
22.PN-EN 61000-6-4:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach przemysłowychEN 61000-6-4:2001
23.PN-EN 61131-2:2004 (U)Sterowniki programowalne - Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętuEN 61131-2:2003
24.PN-ETSI EN 300 386 V1.3.2:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia sieci telekomunikacyjnej - Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)ETSI EN 300 386 V1.3.2:2003
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w języku oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 89/686/EWG OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 143:2004Sprzęt ochrony układu oddechowego - Filtry - Wymagania, badanie, znakowanieEN 143:2000
2.PN-EN 149:2004Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanieEN 149:2001
3.PN-EN 343:2004 (U)*Odzież ochronna - Ochrona przed deszczemEN 343:2003
4.PN-EN 402:2004 (U)Sprzęt ochrony układu oddechowego - Ucieczkowe aparaty powietrzno -butlowe, sterowane automatem oddechowym, wyposażone w maskę lub zespół ustnika -Wymagania, badanie, znakowanieEN 402:2003
5.PN-EN 659:2004 (U)Rękawice ochronne dla strażakówEN 659:2003
6.PN-EN 1073-1:2004Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi - Część 1: Wymagania i metody badań dotyczące wentylowanej odzieży chroniącej przed pyłowymi skażeniami promieniotwórczymiEN 1073-1:1998
7.PN-EN 1080:2001/A1:2004Kaski dla dzieci chroniące przed uderzeniami (Zmiana A1)EN 1080:1997/A1:2002
8.PN-EN 1095:2004Pokładowa uprząż bezpieczeństwa i lina bezpieczeństwa do użytku na łodziach sportowych -Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badańEN 1095:1998
9.PN-EN 1827:2004Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski pochłaniające, filtrująco-pochłaniające lub filtrujące bez zaworów wdechowych z oddzielnymi elementami oczyszczającymi - Wymagania, badanie, znakowanieEN 1827:1999
10.PN-EN 1835:2004Sprzęt ochrony układu oddechowego - Aparaty wężowe sprężonego powietrza o lekkiej konstrukcji wyposażone w hełm lub kaptur - Wymagania, badanie, znakowanieEN 1835:1999
11.PN-EN 1868:2004Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Wykaz terminów równoważnychEN 1868:1997
12.PN-EN 13061:2004Odzież ochronna - Ochraniacze goleni dla graczy w piłkę nożną - Wymagania i metody badańEN 13061:2001
13.PN-EN 1384:2000/A1:2004Kaski do sportów jeździeckich (Zmiana A1)EN 1384:1996/A1:2001
14.PN-EN 13274-1:2004Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badań - Część 1: Wyznaczanie przecieku wewnętrznego i całkowitego przecieku wewnętrznegoEN 13274-1:2001
15.PN-EN 13274-4:2004Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badań - Część 4: Badania palnościEN 13274-4:2001
16.PN-EN 13274-5:2004Sprzęt ochrony układu oddechowego - Metody badań - Część 5: Warunki klimatyzowaniaEN 13274-5:2001
17.PN-EN 13277-4:2004Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 4: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy głowyEN 13277-4:2001
18.PN-EN 13277-5:2004Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 5: Dodatkowe wymagania i metody badań dotyczące ochraniaczy narządów płciowych i brzuchaEN 13277-5:2002
19.PN-EN 13277-6:2004 (U)Środki ochrony dla uprawiających sztuki walki - Część 6: Dodatkowe wymagania i metody badań dla ochraniaczy klatki piersiowej kobietEN 13277-6:2003
0.PN-EN 13356:2004Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego - Metody badań i wymaganiaEN 13356:2001
21.PN-EN 13484:2004Kaski dla użytkowników saneczekEN 13484:2001
22.PN-EN 13781:2004Kaski ochronne dla użytkowników pojazdów śniegowych i bobslejówEN 13781:2001
23.PN-EN 14120:2004 (U)Odzież ochronna - Ochraniacze nadgarstków, dłoni, kolan i łokci dla korzystających ze sprzętu rolkarskiegoEN 14120:2003
24.PN-EN 60984+A11:1998/A1:2004Rękawy z materiału izolacyjnego do prac pod napięciem (Zmiana A1)EN 60984:1992/A1:2002
25.PN-EN ISO 14460:2002/A1:2004Odzież ochronna dla kierowców samochodów wyścigowych - Ochrona przed gorącem i płomieniem - Wymagania i metody badań (Zmiana A1)EN ISO 14460:1999/A1:2002
26.PN-EN ISO 15027-1:2004Kombinezony przeciwzanurzeniowe - Część 1: Kombinezony do stałego noszenia, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwaEN ISO 15027-1:2002
27.PN-EN ISO 15027-2:2004Kombinezony przeciwzanurzeniowe - Część 2: Kombinezony ratunkowe, wymagania, w tym wymagania bezpieczeństwaEN ISO 15027-2:2002
28.PN-EN ISO 15027-3:2004Kombinezony przeciwzanurzeniowe - Część 3: Metody badańEN ISO 15027-3:2002
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 90/385/EWG OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 980:2004 (U)*Symbole graficzne stosowane do etykietowania wyrobów medycznychEN 980:2003
2.PN-EN ISO 13485:2004 (U)Wyroby medyczne - Systemy zarządzania jakością - Wymagania dla celów przepisów prawnychEN ISO 13485:2003
3.PN-EN ISO 14155-2:2004 (U)Badania kliniczne wyrobów medycznych przeznaczonych dla ludzi - Część 2: Plany badania klinicznegoEN ISO 14155-2:2003
4.PN-EN ISO 14971:2004Wyroby medyczne - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznychEN ISO 14971:2000/AC:2002
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 90/396/EWG OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 30-1-1:2002/A2:2004 (U)*Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz - Część 1-1: Bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne (Zmiana A2)EN 30-1-1:1998/A2:2003
2.PN-EN 30-1-3:2004 (U)Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz - Część 1-3: Bezpieczeństwo - Urządzenia z płytą grzejną z tworzywa szklano-ceramicznegoEN 30-1-3:2003
3.PN-EN 30-1-4:2004 (U)Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz - Część 1-4: Bezpieczeństwo - Urządzenia wyposażone w jeden palnik lub kilka palników z automatycznym układem sterowaniaEN 30-1-4:2002
4.PN-EN 30-2-1:2002/A1:2004 (U)Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia spalające gaz - Część 2-1: Racjonalne zużycie energii - Postanowienia ogólne (Zmiana A1)EN 30-2-1:1998/A1:2003
5.PN-EN 126:2004 (U)Wielofunkcyjne urządzenia sterujące do urządzeń spalających gazEN 126:2004
6.PN-EN 419-1:2002/A3:2004 (U)Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do pomieszczeń niemieszkalnych - Część 1: Bezpieczeństwo (Zmiana A3)EN 419-1:1999/A3:2002
7.PN-EN 461:2002/A1:2004 (U)Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 - Ogrzewacze pomieszczeń niemieszkalnych bez odprowadzenia spalin o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 10 kW (Zmiana A1)EN 461:1999/A1:2004
8.PN-EN 509:2002/A1:2004 (U)Urządzenia gazowe z dekoracyjnym efektem spalania (Zmiana A1)EN 509:1999/A1:2003
9.PN-EN 613:2002/A1:2004 (U)Konwekcyjne ogrzewacze pomieszczeń opalane gazem (Zmiana A1)EN 613:2000/A1:2003
10.PN-EN 1266:2004 (U)Gazowe ogrzewacze konwekcyjne wyposażone w wentylator wspomagający doprowadzenie powietrza do spalania i/lub odprowadzenie spalinEN 1266:2002
11.PN-EN 1596:2002/A1:2004 (U)Wymagania dotyczące specjalizowanych urządzeń zasilanych skroplonymi gazami węglowodorowymi C3-C4 - Ruchome i przenośne ogrzewacze z wymuszoną konwekcją do pomieszczeń niemieszkalnych (Zmiana A1)EN 1596:1998/A1:2004
12.PN-EN 12067-1:2002/A1:2004 (U)Urządzenia sterujące dopływem powietrza przeznaczone do palników gazowych i odbiorników spalających gaz - Część 1: Urządzenia typu pneumatycznego (Zmiana A1)EN 12067-1:1998/A1:2003
13.PN-EN 12067-2:2004 (U)Urządzenia sterujące dopływem powietrza przeznaczone do palników gazowych i odbiorników spalających gaz - Część 2: Urządzenia typu elektronicznegoEN 12067-2:2004
14.PN-EN 12864:2002/A1:2004 (U)Nienastawne reduktory niskiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu wypływowym nieprzekraczającym 200 mbar i o przepustowości nieprzekraczającej 4 kg/h oraz współdziałające urządzenia zabezpieczające, stosowane do butanu, propanu lub ich mieszaniny (Zmiana A1)EN 12864:2001/A1:2003
15.PN-EN 13786:2004 (U)Automatyczne zawory zmiennego obciążenia o maksymalnym ciśnieniu wylotowym do 4 bar włącznie i wydajności do 100 kg/h włącznie oraz związane z nimi urządzenia zabezpieczające, przeznaczone do butanu, propanu lub ich mieszaninEN 13786:2004
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 93/15/EWG OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 13630-2:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Lonty detonujące i prochowe - Część 2: Oznaczanie stabilności termicznej lontów detonujących i prochowychEN 13630-2:2002
2.PN-EN 13630-3:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Lonty detonujące i prochowe - Część 3: Oznaczanie wrażliwości na tarcie rdzenia lontów detonującychEN 13630-3:2002
3.PN-EN 13630-4:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Lonty detonujące i prochowe - Część 4: Oznaczanie wrażliwości lontów detonujących na uderzenieEN 13630-4:2002
4.PN-EN 13630-6:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Lonty detonujące i prochowe - Część 6: Badanie odporności lontów detonujących na rozciąganieEN 13630-6:2002
5.PN-EN 13630-7:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Lonty detonujące i prochowe - Część 7: Badanie niezawodności inicjowania lontów detonującychEN 13630-7:2002
6.PN-EN 13630-8:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego- Lonty detonujące i prochowe - Część 8: Badanie wodoodporności lontów detonujących i prochowychEN 13630-8:2002
7.PN-EN 13630-11:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Lonty detonujące i prochowe - Część 11: Oznaczanie prędkości detonacji lontów detonującychEN 13630-11:2002
8.PN-EN 13630-12:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Lonty detonujące i prochowe - Część 12: Oznaczanie czasu spalania lontów prochowychEN 13630-12:2002
9.PN-EN 13631-2:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Materiały wybuchowe kruszące - Część 2: Oznaczanie stabilności termicznej materiałów wybuchowychEN 13631-2:2002
10.PN-EN 13631-4:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Materiały wybuchowe kruszące - Część 4: Oznaczanie wrażliwości na uderzenieEN 13631-4:2002
11.PN-EN 13631-5:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Materiały wybuchowe kruszące - Część 5: Oznaczanie odporności na wodęEN 13631-5:2002
12.PN-EN 13763-2:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Zapalniki i przekaźniki - Część 2: Oznaczanie stabilności termicznejEN 13763-2:2002
13.PN-EN 13763-3:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Zapalniki i przekaźniki - Część 3: Oznaczanie wrażliwości na uderzenieEN 13763-3:2002
14.PN-EN 13763-23:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Zapalniki i przekaźniki - Część 23: Oznaczanie prędkości fali uderzeniowej w rurce detonującejEN 13763-23:2002
15.PN-EN 13763-24:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Zapalniki i przekaźniki - Część 24: Badanie właściwości dielektrycznych rurki detonującejEN 13763-24:2002
16.PN-EN 13857-3:2004Materiały wybuchowe do użytku cywilnego - Część 3: Informacje udzielane użytkownikowi przez producenta lub jego autoryzowanego przedstawicielaEN 13857-3:2002

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 93/42/EWG OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 375:2004Informacja załączana przez wytwórcę do odczynników do diagnostyki in vitro stosowanych profesjonalnieEN 375:2001
2.PN-EN 376:2004Informacja załączana przez wytwórcę do odczynników do diagnostyki in vitro stosowanych do samokontroli wykonywanej przez pacjentaEN 376:2002
3.PN-EN 455-1:2004Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziurEN 455-1:2000
4.PN-EN 591:2004Instrukcje użycia przyrządów do diagnostyki in vitro stosowanych profesjonalnieEN 591:2001
5.PN-EN 592:2004Instrukcja użycia przyrządów do diagnostyki in vitro stosowanych do samokontroli wykonywanej przez pacjentaEN 592:2002
6.PN-EN 740:2004Stanowiska anestezjologiczne i ich moduły - Wymagania szczegółoweEN 740:1998
7.PN-EN 865:2004Pulsoksymetry - Wymagania szczegółoweEN 865:1997
8.PN-EN 980:2004 (U)*Symbole graficzne stosowane do etykietowania wyrobów medycznychEN 980:2003
9.PN-EN 1789:2002/A1:2004 (U)Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Drogowe pojazdy medyczne (Zmiana A1)EN 1789:1999/A1:2003
10.PN-EN 12006-1:2004Nieaktywne implanty chirurgiczne - Wymagania szczególne dla implantów sercowych i naczyniowych - Część 1: Protezy zastawek sercaEN 12006-1:1999
11.PN-EN 12010:2004Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty zastępujące stawy - Wymagania szczególneEN 12010:1998
12.PN-EN 12180:2004Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty kształtujące ciało - Wymagania specyficzne dotyczące implantów piersiEN 12180:2000
13.PN-EN 12470-5:2004 (U)Termometry lekarskie - Część 5: Termometry do uszu działające na podczerwień (z urządzeniem maksymalnym) EN 12470-5:2003
14.PN-EN 12563:2004Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty zastępujące stawy - Wymagania specyficzne dotyczące implantów zastępujących stawy biodroweEN 12563:1998
15.PN-EN 12564:2004Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty zastępujące stawy - Wymagania specyficzne dotyczące implantów zastępujących stawy kolanoweEN 12564:1998
16.PN-EN 13726-3:2004 (U)Nieaktywne wyroby medyczne - Metody badań bezpośrednich opatrunków - Część 3: WodoszczelnośćEN 13726-3:2003
17.PN-EN 13726-4:2004 (U)Nieaktywne wyroby medyczne - Metody badań bezpośrednich opatrunków - Część 4: Zdolność do dostosowania sięEN 13726-4:2003
18.PN-EN 14079:2004 (U)Nieaktywne wyroby medyczne - Wymagania funkcjonalne i metody badań dotyczące gazy higroskopijnej z bawełny i mieszanek bawełny z wiskoząEN 14079:2003
19.PN-EN 14180:2004 (U)Sterylizatory do celów medycznych - Sterylizatory na niskotemperaturową parę wodną i formaldehyd - Wymagania i badanieEN 14180:2003
20.PN-EN 60601-1-3:2004Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-3: Ogólne wymagania bezpieczeństwa - Norma uzupełniająca: Ogólne wymagania dotyczące ochrony przed promieniowaniem rentgenowskich zestawów diagnostycznychEN 60601-1-3:1994
21.PN-EN 60601-2-24:2004Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-24: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa pomp infuzyjnych i sterowników infuzjiEN 60601-2-24:1998
22.PN-EN 60601-2-25:2004Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-25: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa elektrokardiografówEN 60601-2-25:1995

EN 60601-2-5:1995/A1:1999

23.PN-EN 60645-1:2004Elektroakustyka - Urządzenia audiologiczne - Część 1: Audiometry tonoweEN 60645-1:2001
24.PN-EN ISO 9703-3:2004Sygnały alarmowe stosowane przy nadzorowaniu oddychania i znieczulania - Część 3: Wytyczne dotyczące stosowania alarmówEN ISO 9703-3:1998
25.PN-EN ISO 13485:2004 (U)Wyroby medyczne - Systemy zarządzania jakością - Wymagania dla celów przepisów prawnychEN ISO 13485:2003
26.PN-EN ISO 14155-2:2004 (U)Badania kliniczne wyrobów medycznych przeznaczonych dla ludzi - Część 2: Plany badania klinicznegoEN ISO 14155-2:2003
27.PN-EN ISO 14534:2004Optyka oftalmiczna - Soczewki kontaktowe i produkty do konserwacji soczewki kontaktowej - Wymagania podstawoweEN ISO 14534:2002
28.PN-EN ISO 14889:2004 (U)Optyka oftalmiczna - Soczewki okularowe - Wymagania podstawowe dotyczące gotowych soczewek nieokrojonychEN ISO 14889:2003
29.PN-EN ISO 14937:2004Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Ogólne wymagania dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznychEN ISO 14937:2000
30.PN-EN ISO 14971:2004Wyroby medyczne - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznychEN ISO 14971:2000

EN ISO 14971:2000/AC:2002

* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 94/9/WE OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 1127-2:2004Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwaEN 1127-2:2002
2.PN-EN 1839:2004 (U)*Wyznaczanie granicznych wartości wybuchu gazów i parEN 1839:2003
3.PN-EN 13463-5:2004 (U)Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 5: Ochrona przez zabezpieczenie konstrukcyjne "c"EN 13463-5:2003
4.PN-EN 13463-8:2004 (U)Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 8: Ochrona przez cieczową immersję "k"EN 13463-8:2003
5.PN-EN 13760:2004 (U)System napełniania instalacji zasilania pojazdów samochodowych o małej i dużej ładowności skroplonymi gazami węglowodorowymi (LPG) - Dysze wlewowe, wymagania badawcze i wymiaryEN 13760:2003
6.PN-EN 13821:2004Przestrzenie zagrożone wybuchem - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem - Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznychEN 13821:2002
7.PN-EN 13980:2004Przestrzenie zagrożone wybuchem - Zastosowanie systemów jakościEN 13980:2002
8.PN-EN 50014:2004Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Wymagania ogólneEN 50014:1997

EN 50014:1997/A1:1999

EN 50014:1997/A2:1999

9.PN-EN 50104:2003/A1:2004 (U)Urządzenia elektryczne do wykrywania i pomiaru tlenu - Wymagania dotyczące użytkowania i metody badań (Zmiana A1) EN 50104:2002/A1:2004
10.PN-EN 50284:2004Specjalne wymagania dotyczące konstrukcji, badań i znakowania elektrycznych urządzeń grupy II, kategorii 1 GEN 50284:1999
11.PN-EN 50303:2004Urządzenia grupy I kategorii M1 przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych metanem i/lub pyłem węglowymEN 50303:2000
12.PN-EN 60079-7:2004 (U)Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 7: Stopień ochrony "e"EN 60079-7:2003
13.PN-EN 60079-15:2004 (U)Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Część 15: Ochrona typu "n"EN 60079-15:2003
14.PN-EN 61779-1:2004Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych - Część 1: Wymagania ogólne i metody badańEN 61779-1:2000
15.PN-EN 61779-2:2004Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych - Część 2: Wymagania dla przyrządów grupy I wskazujących ułamek objętościowy do 5 % metanu w powietrzuEN 61779-2:2000
16.PN-EN 61779-3:2004Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych - Część 3: Wymagania dla przyrządów grupy I wskazujących ułamek objętościowy do 100 % metanu w powietrzuEN 61779-3:2000
17.PN-EN 61779-4:2004Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych - Część 4: Wymagania dla przyrządów grupy II wskazujących ułamek objętościowy do 100 % dolnej granicy wybuchowościEN 61779-4:2000
18.PN-EN 61779-5:2004Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych - Część 5: Wymagania dla przyrządów grupy II wskazujących ułamek objętościowy do 100 % gazuEN 61779-5:2000
19.PN-EN 62013-1:2004Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) - Część 1: Wymagania ogólne - Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchemEN 62013-1:2002
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 94/25/WE OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN ISO 7840:2004 (U)*Małe statki - Węże paliwowe odporne na ogieńEN ISO 7840:2004
2.PN-EN ISO 8847:2004 (U)Małe statki - Urządzenia sterowe - Systemy rurociągówEN ISO 8847:2004
3.PN-EN ISO 8849:2004 (U)Małe statki - Pompy zęzowe z napędem elektrycznym zasilanym prądem stałymEN ISO 8849:2003
4.PN-EN ISO 13590:2004 (U)Małe statki - Skuter wodny - Wymagania dotyczące konstrukcji i systemu instalacjiEN ISO 13590:2003
5.PN-EN ISO 14945:2004 (U)Małe statki - Tabliczka producentaEN ISO 14945:2004
6.PN-EN ISO 15085:2004 (U)Małe statki - Zabezpieczenie przed wypadnięciem za burtę i ratowanieEN ISO 15085:2003
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 95/16/WE OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 81-28:2004Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Dźwigi osobowe i towarowe - Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowychEN 81-28:2003
2.PN-EN 81-58:2004 (U)*Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowychEN 81-58:2003
3.PN-EN 81-72:2004 (U)Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: Dźwigi pożaroweEN 81-72:2003
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 96/48/WE OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 13129-1:2004Kolejnictwo - Klimatyzacja pojazdów linii głównych - Część 1: Parametry komfortuEN 13129-1:2002
2.PN-EN 13260:2004 (U)*Kolejnictwo - Zestawy kołowe i wózki - Zestawy kołowe - Wymagania dotyczące wyrobuEN 13260:2003
3.PN-EN 13481-2:2004Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń - Część 2: Systemy przytwierdzeń do podkładów betonowychEN 13481-2:2002
4.PN-EN 13481-5:2004Kolejnictwo - Tor - Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń - Część 5: Systemy przytwierdzeń w torze o nawierzchni bezpodsypkowejEN 13481-5:2002
5.PN-EN 50121-1:2004Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 1: Wymagania ogólneEN 50121-1:2000
6.PN-EN 50121-2:2004Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 2: Oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenieEN 50121-2:2000
7.PN-EN 50124-1:2002/A1:2004 (U)Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji - Część 1: Podstawowe wymagania, odstępy, odległości dla wyładowań pełzających dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (Zmiana A1)EN 50124-1:2001/A1:2003
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 97/23/WE OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 1593:2004Badania nieniszczące - Badanie szczelności - Próba pęcherzykowaEN 1593:1999
2.PN-EN 1626:2004Zbiorniki kriogeniczne - Zawory w obsłudze kriogenicznejEN 1626:1999
3.PN-EN 1653:1999/A1:2004Miedź i stopy miedzi - Płyty, blachy i krążki na kotły, zbiorniki ciśnieniowe i zbiorniki gorącej wody (Zmiana A1)EN 1653:1997/A1:2000
4.PN-EN 10028-1:2004Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 1: Wymagania ogólneEN 10028-1:2000
5.PN-EN 10028-3:2004 (U)*Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowaneEN 10028-3:2003
6.PN-EN 10028-4:2004 (U)Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 4: Stale stopowe niklowe do pracy w obniżonych temperaturachEN 10028-4:2003
7.PN-EN 10028-5:2004 (U)Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 5: Stale spawalne drobnoziarniste walcowane termomechanicznieEN 10028-5:2003
8.PN-EN 10028-6:2004 (U)Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 6: Stale spawalne drobnoziarniste do ulepszania cieplnegoEN 10028-6:2003
9.PN-EN 10028-7:2004Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe - Część 7: Stale odporne na korozjęEN 10028-7:2000
10.PN-EN 10222-1:2000/A1:2004Odkuwki stalowe na urządzenia ciśnieniowe - Ogólne wymagania dotyczące odkuwek swobodnie kutych (Zmiana A1)EN 10222-1:1998/A1:2002
11.PN-EN 10269:2004Stale i stopy niklu na elementy złączne o określonych własnościach w podwyższonych i/lub niskich temperaturachEN 10269:1999
12.PN-EN 10272:2004Pręty ze stali odpornych na korozję na urządzenia ciśnienioweEN 10272:2000
13.PN-EN 10273:2004Pręty walcowane na gorąco ze stali spawalnych o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach na urządzenia ciśnienioweEN 10273:2000
14.PN-EN 12288:2004 (U)Armatura przemysłowa - Zasuwy ze stopów miedziEN 12288:2003
15.PN-EN 12392:2004Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione plastycznie - Specjalne wymagania dla wyrobów przeznaczonych do wytwarzania urządzeń ciśnieniowychEN 12392:2000
16.PN-EN 12542:2004Stacjonarne spawane stalowe zbiorniki walcowe, produkowane seryjnie, do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG), o pojemności nie większej niż 13 m3, przeznaczone do instalacji naziemnej - Projektowanie i wytwarzanieEN 12542:2002
17.PN-EN 12952-1:2004Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze - Część 1: Postanowienia ogólneEN 12952-1:2001
18.PN-EN 12952-2:2004Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze - Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i wyposażenieEN 12952-2:2001
19.PN-EN 12952-3:2004Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze - Część 3: Konstrukcja i obliczenia części ciśnieniowychEN 12952-3:2001
20.PN-EN 12952-6:2004Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze - Część 6: Badania podczas wytwarzania; sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłówEN 12952-6:2002
21.PN-EN 12952-10:2004Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze - Część 10: Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wzrostem ciśnieniaEN 12952-10:2002
22.PN-EN 12953-1:2004Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - Część 1: Postanowienia ogólneEN 12953-1:2002
23.PN-EN 12953-2:2004Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - Część 2: Materiały na części ciśnieniowe kotłów i wyposażenieEN 12953-2:2002
24.PN-EN 12953-4:2004Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - Część 4: Wytwarzanie i budowa części ciśnieniowych kotłówEN 12953-4:2002
25.PN-EN 12953-7:2004Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - Część 7: Wymagania dotyczące instalacji paleniskowych na paliwa ciekłe i gazowe do kotłówEN 12953-7:2002
26.PN-EN 12953-8:2004Kotły płomienicowo-płomieniówkowe - Część 8: Wymagania dotyczące zabezpieczeń przed wzrostem ciśnieniaEN 12953-8:2001
27.PN-EN 13134:2004Lutowanie twarde - Uznawanie technologiiEN 13134:2000
28.PN-EN 13371:2004Zbiorniki kriogeniczne - Złącza w obsłudze kriogenicznejEN 13371:2001
29.PN-EN 13397:2004Armatura przemysłowa - Zawory membranowe metaloweEN 13397:2001
30.PN-EN 13789:2004 (U)Armatura przemysłowa - Zawory zaporowe żeliwneEN 13789:2002
31.PN-EN 14197-1:2004 (U)Zbiorniki kriogeniczne - Stacjonarne zbiorniki nieizolowane próżnią - Część 1: Wymagania podstawoweEN 14197-1:2003
32.PN-EN ISO 9692-3:2004Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące przygotowania złączy - Część 3: Spawanie aluminium i jego stopów elektrodą metalową i elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnychEN ISO 9692-3:2001
33.PN-EN ISO 15493:2004 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych - Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) i chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) - Właściwości elementów i systemu - Serie metryczneEN ISO 15493:2003
34.PN-EN ISO 15494:2004 (U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych - Polibuten (PB), polietylen (PE) i polipropylen (PP) - Właściwości elementów i systemu - Serie metryczneEN ISO 15494:2003
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 98/37/WE OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 528:2001/A1:2004Układnice - Bezpieczeństwo (Zmiana A1)EN 528:1996/A1:2002
2.PN-EN 617:2004Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczychEN 617:2001
3.PN-EN 618:2004Urządzenia i systemy transportu ciągłego - Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu materiałów masowych z wyłączeniem przenośników taśmowych stałychEN 618:2002
4.PN-EN 693:2004Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Prasy hydrauliczneEN 693:2001
5.PN-EN 792-6:2004Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 6: Narzędzia z napędem do montażu gwintowanych elementów złącznychEN 792-6:2000
6.PN-EN 792-7:2004Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 7: SzlifierkiEN 792-7:2001
7.PN-EN 792-8:2004Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 8: Szlifierki do drewna i polerkiEN 792-8:2001
8.PN-EN 792-9:2004Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 9: Szlifierki narzędzioweEN 792-9:2001
9.PN-EN 792-10:2004Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 10: Narzędzia ściskające z napędemEN 792-10:2000
10.PN-EN 792-11:2004Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 11: Przecinarki i nożyce wibracyjneEN 792-11:2000
11.PN-EN 792-12:2004Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 12: Małe piły tarczowe, oscylacyjne i sztychoweEN 792-12:2000
12.PN-EN 792-13:2004Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Wymagania bezpieczeństwa - Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznychEN 792-13:2000
13.PN-EN 818-7:2004Bezpieczeństwo - Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków - Część 7: Dokładny łańcuch dźwignicy, Klasa T (Typy T, DAT i DT)EN 818-7:2002
14.PN-EN 996:1998/A1:2004Sprzęt do palowania - Wymagania bezpieczeństwa (Zmiana A1)EN 996:1995/A1:1999
15.PN-EN 1005-2:2004 (U)*Maszyny. Bezpieczeństwo - Możliwości fizyczne człowieka - Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich częściEN 1005-2:2003
16.PN-EN 1010-3:2004Bezpieczeństwo maszyn - Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru - Część 3: KrajarkiEN 1010-3:2002
17.PN-EN 1114-3:2004Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Wytłaczarki i linie wytłaczania - Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące odciągówEN 1114-3:2001
18.PN-EN 1248:2004Maszyny odlewnicze - Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do oczyszczania strumieniowo-ściernegoEN 1248:2001
19.PN-EN 1492-1:2004Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczeniaEN 1492-1:2000
20.PN-EN 1492-2:2004Zawiesia włókienne - Bezpieczeństwo - Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczeniaEN 1492-2:2000
21.PN-EN 1552:2004 (U)Maszyny dla górnictwa podziemnego - Ruchome przodkowe maszyny urabiające - Wymagania bezpieczeństwa dla kombajnów i systemów strugowychEN 1552:2003
22.PN-EN 1677-1:2004Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 1: Elementy stalowe kute, klasa 8EN 1677-1:2000
23.PN-EN 1677-2:2004Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 2: Haki do podnoszenia stalowe kute z zapadką, klasa 8EN 1677-2:2000
24.PN-EN 1677-3:2004Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 3: Haki stalowe kute, z klamrą zabezpieczającą - Klasa 8EN 1677-3:2001
25.PN-EN 1677-4:2004Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 4: Ogniwa, klasa 8EN 1677-4:2000
26.PN-EN 1677-5:2004Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 5: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką - Klasa 4EN 1677-5:2001
27.PN-EN 1677-6:2004Części składowe zawiesi - Bezpieczeństwo - Część 6: Ogniwa - Klasa 4EN 1677-6:2001
28.PN-EN 1804-1:2004Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólneEN 1804-1:2001
29.PN-EN 1804-2:2004Maszyny dla górnictwa podziemnego - Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej - Część 2: Stojaki, podpory i siłowniki pomocniczeEN 1804-2:2001
30.PN-EN 1870-5:2004Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 5: Kombinowane pilarki tarczowe stołowe/pilarki dolnowrzecionowe do cięcia poprzecznegoEN 1870-5:2002
31.PN-EN 1870-6:2004Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 6: Pilarki do drewna opałowego oraz kombinowane pilarki do drewna opałowego/pilarki tarczowe stołowe z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-6:2002
32.PN-EN 1870-7:2004Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 7: Pilarki jednopiłowe do kłód z wbudowanym mechanizmem posuwowym stołu i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-7:2002
33.PN-EN 1870-8:2004Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna - Pilarki tarczowe - Część 8: Pilarki wzdłużne jednopiłowe z mechanicznym przesuwem zespołu piłującego, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniemEN 1870-8:2001
34.PN-EN 1889-1:2004 (U)Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny ruchome - Bezpieczeństwo - Część 1: Pojazdy oponoweEN 1889-1:2003
35.PN-EN 1889-2:2004 (U)Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny ruchome - Bezpieczeństwo - Część 2: Lokomotywy szynoweEN 1889-2:2003
36.PN-EN 12012-2:2004Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny rozdrabniające - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące granulatorów do żyłekEN 12012-2:2001
37.PN-EN 12012-3:2004Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych - Maszyny rozdrabnianijące - Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące rozdrabniaczy walcowychEN 12012-3:2001
38.PN-EN 12267:2004 (U)Maszyny dla przemysłu spożywczego - Przecinarki tarczowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12267:2003
39.PN-EN 12268:2004 (U)Maszyny dla przemysłu spożywczego - Przecinarki taśmowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12268:2003
40.PN-EN 12312-1:2004Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 1: Schody pasażerskieEN 12312-1:2001
41.PN-EN 12312-3:2004 (U)Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 3: Pojazdy z przenośnikami taśmowymiEN 12312-3:2003
42.PN-EN 12312-4:2004 (U)Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych - Wymagania szczegółowe - Część 4: Pomosty wejściowe dla pasażerówEN 12312-4:2003
43.PN-EN 12321:2004 (U)Maszyny dla górnictwa podziemnego - Warunki techniczne dotyczące wymagań bezpieczeństwa dla zgrzebłowych przenośników przodkowychEN 12321:2003
44.PN-EN 12385-1:2004Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólneEN 12385-1:2002
45.PN-EN 12385-2:2004Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 2: Definicje, oznaczenie i klasyfikacjaEN 12385-2:2002
46.PN-EN 12385-4:2004Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 4: Liny splotkowe dla dźwignicEN 12385-4:2002
47.PN-EN 12415:2002/A1:2004Bezpieczeństwo obrabiarek - Małe tokarki sterowane numerycznie i centra tokarskie (Zmiana A1)EN 12415:2000/A1:2002
48.PN-EN 12622:2004Bezpieczeństwo obrabiarek - Prasy hydrauliczne krawędzioweEN 12622:2001
49.PN-EN 12629-2:2004Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 2: Maszyny do produkcji bloczkówEN 12629-2:2002
50.PN-EN 12629-3:2004Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych - Bezpieczeństwo - Część 3: Maszyny ze stołem przesuwnym i maszyny ze stołem obrotowymEN 12629-3:2002
51.PN-EN 12717:2004Bezpieczeństwo obrabiarek - WiertarkiEN 12717:2001
52.PN-EN 12852:2004Maszyny dla przemysłu spożywczego - Maszyny do rozdrabniania i miksery - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12852:2001
53.PN-EN 12853:2004Maszyny dla przemysłu spożywczego - Ręczne miksery i ubijarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12853:2001
54.PN-EN 12854:2004 (U)Maszyny dla przemysłu spożywczego - Mieszarki wysięgnikowe - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 12854:2003
55.PN-EN 12882:2004Taśmy przenośnikowe ogólnego zastosowania - Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowegoEN 12882:2001
56.PN-EN 12965:2004Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne - Wały przegubowo-teleskopowe i ich osłony - BezpieczeństwoEN 12965:2003
57.PN-EN 12978:2004 (U)Drzwi i bramy - Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem - Wymagania i metody badańEN 12978:2003
58.PN-EN 13021:2004 (U)Maszyny do zimowego utrzymania dróg - Wymagania bezpieczeństwaEN 13021:2003
59.PN-EN 13023:2004 (U)Metody pomiaru hałasu emitowanego przez maszyny do drukowania, przetwarzania i wytwarzania papieru oraz wyposażenie pomocnicze - Klasy dokładności 2 i 3EN 13023:2003
60.PN-EN 13035-3:2004 (U)Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 3: Maszyny do cięciaEN 13035-3:2003
61.PN-EN 13035-4:2004 (U)Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 4: Stoły przechylneEN 13035-4:2003
62.PN-EN 13042-5:2004 (U)Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego - Wymagania bezpieczeństwa - Część 5: WytłaczarkiEN 13042-5:2003
63.PN-EN 13059:2004Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo - Metody badań i pomiaru drgańEN 13059:2002
64.PN-EN 13155:2004 (U)Dźwignice - Bezpieczeństwo - Zdejmowalne urządzenia chwytająceEN 13155:2003
65.PN-EN 13208:2004 (U)Maszyny dla przemysłu spożywczego - Obieraczki warzyw - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13208:2003
66.PN-EN 13241-1:2004 (U)Bramy - Norma wyrobu - Część 1: Wyroby bez właściwości ognioodporności i dymoszczelnościEN 13241-1:2003
67.PN-EN 13289:2004Maszyny do produkcji makaronów - Suszarki i schładzarki - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13289:2001
68.PN-EN 13378:2004Maszyny do produkcji makaronów - Wytłaczarki makaronu - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13378:2001
69.PN-EN 13379:2004Maszyny do produkcji makaronów - Maszyny do zawieszania, zdejmowania i cięcia, przenośniki powrotne prętów, magazyny prętów - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13379:2001
70.PN-EN 13390:2004Maszyny dla przemysłu spożywczego - Maszyny do ciast nadziewanych i tart - Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higienyEN 13390:2002
71.PN-EN 13411-1:2004Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Część 1: Kausze dla zawiesi linowychEN 13411-1:2002
72.PN-EN 13411-4:2004Zakończenia lin stalowych - Bezpieczeństwo - Cześć 4: Zalewanie metalem i żywicąEN 13411-4:2002
73.PN-EN 13448:2004Maszyny rolnicze i leśne - Zespół do wykaszania między przeszkodami - BezpieczeństwoEN 13448:2001
74.PN-EN 13490:2004Drgania mechaniczne - Wózki jezdniowe - Ocena laboratoryjna i wymagania dotyczące drgań fotela operatoraEN 13490:2001
75.PN-EN 13510:2004Maszyny do robót ziemnych - Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny - Wymagania i badania laboratoryjneEN 13510:2000
76.PN-EN 13531:2004Maszyny do robót ziemnych - Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny (TOPS) dla minikoparek - Wymagania i badania laboratoryjneEN 13531:2001
77.PN-EN 13788:2004Obrabiarki - Bezpieczeństwo - Wielowrzecionowe automaty tokarskieEN 13788:2001
78.PN-EN 13951:2004 (U)Pompy do cieczy - Wymagania bezpieczeństwa - Urządzenia przemysłu spożywczego; Rozwiązania konstrukcyjne zapewniające higienę użytkowaniaEN 13951:2003
79.PN-EN 28662-2:1998/A2:2004Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - Część 2: Młoty przecinaki i młoty nitowniki (Zmiana A2)EN 28662-2:1994/A2:2001
80.PN-EN 28662-3:1999/A2:2004Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - Część 3: Wiertarki do kamienia i młoty obrotowe (Zmiana A2)EN 28662-3:1994/A2:2001
81.PN-EN 28662-5:1999/A2:2004Narzędzia z napędem - Pomiar drgań na uchwycie - Część 5: Młoty do rozbijania betonu i młoty udarowe (Zmiana A2)EN 28662-5:1994/A2:2001
82.PN-EN 50144-1:2000/A1:2004Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Wymagania ogólne (Zmiana A1)EN 50144-1:1998/A1:2002
83.PN-EN 50144-2-16:2004 (U)Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące zszywaczyEN 50144-2-16:2003
84.PN-EN 50260-1:2004Bezpieczeństwo użytkowania akumulatorowych narzędzi ręcznych o napędzie silnikowym i akumulatorów przeznaczonych do ich zasilania - Część 1: Wymagania ogólneEN 50260-1:2002
85.PN-EN 50338:2004Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Wymagania szczegółowe dla kosiarek trawnikowych zasilanych z akumulatorów, z operatorem pieszymEN 50338:2000
86.PN-EN 60204-32:2004Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowychEN 60204-32:1998
87.PN-EN 60335-1:2004Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólneEN 60335-1:2002
88.PN-EN 60745-1:2003/A1:2004 (U)Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne (Zmiana A1)EN 60745-1:2003/A1:2003
89.PN-EN 60745-2-1:2004 (U)Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowychEN 60745-2-1:2003
90.PN-EN 60745-2-2:2004 (U)Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowychEN 60745-2-2:2003
91.PN-EN 60745-2-4:2004 (U)Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i polerek innych niż dyskoweEN 60745-2-4:2003
92.PN-EN 60745-2-6:2004 (U)Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotkówEN 60745-2-6:2003
93.PN-EN 60745-2-8:2004 (U)Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do blachy i nożyc wibracyjnychEN 60745-2-8:2003
94.PN-EN 60745-2-9:2004 (U)Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarekEN 60745-2-9:2003
95.PN-EN 60745-2-11:2004 (U)Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowych (kątowych i prostych)EN 60745-2-11:2003
96.PN-EN 60745-2-14:2004 (U)Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarekEN 60745-2-14:2003
97.PN-EN 60745-2-17:2004 (U)Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek żłobiących i frezarek okrawającychEN 60745-2-17:2003
98.PN-EN 60745-2-20:2004 (U)Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek taśmowychEN 60745-2-20:2003
99.PN-EN 61029-2-1:2004Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek tarczowych stołowychEN 61029-2-1:2002
100.PN-EN 61029-2-8:2004 (U)Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym - Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące jednowrzecionowych frezarek pionowychEN 61029-2-8:2003
101.PN-EN ISO 3457:2004 (U)Maszyny do robót ziemnych - Osłony - Definicje i wymaganiaEN ISO 3457:2003
102.PN-EN ISO 11680-1:2004Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych - Część 1: Podkrzesywarki zespolone z jednostką napędowąEN ISO 11680-1:2000
103.PN-EN ISO 11680-2:2004Maszyny dla leśnictwa - Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych - Część 2: Podkrzesywarki z plecakową jednostką napędowąEN ISO 11680-2:2000
104.PN-EN ISO 13849-2:2004 (U)Maszyny. Bezpieczeństwo - Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem - Część 2: WalidacjaEN ISO 13849-2:2003
105.PN-EN ISO 15744:2004Narzędzia z napędem nieelektrycznym - Pomiar hałasu - Metoda techniczna (klasa 2) EN ISO 15744:2002
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  17

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 98/79/WE OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 375:2004Informacja załączana przez wytwórcę do odczynników do diagnostyki in vitro stosowanych profesjonalnieEN 375:2001
2.PN-EN 376:2004Informacja załączana przez wytwórcę do odczynników do diagnostyki in vitro stosowanych do samokontroli wykonywanej przez pacjentaEN 376:2002
3.PN-EN 455-1:2004Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziurEN 455-1:2000
4.PN-EN 591:2004Instrukcje użycia przyrządów do diagnostyki in vitro stosowanych profesjonalnieEN 591:2001
5.PN-EN 592:2004Instrukcja użycia przyrządów do diagnostyki in vitro stosowanych do samokontroli wykonywanej przez pacjentaEN 592:2002
6.PN-EN 980:2004 (U)*Symbole graficzne stosowane do etykietowania wyrobów medycznychEN 980:2003
7.PN-EN 1658:2004Wymagania dotyczące znakowania przyrządów do diagnostyki in vitroEN 1658:1996
8.PN-EN 12180:2004Nieaktywne implanty chirurgiczne - Implanty kształtujące ciało - Wymagania specyficzne dotyczące implantów piersiEN 12180:2000
9.PN-EN 13975:2004 (U)Procedury pobierania próbek używane do badań dopuszczających wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Aspekty statystyczneEN 13975:2003
10.PN-EN ISO 13485:2004 (U)Wyroby medyczne - Systemy zarządzania jakością - Wymagania dla celów przepisów prawnychEN ISO 13485:2003
11.PN-EN ISO 14937:2004Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia - Ogólne wymagania dotyczące charakterystyki czynnika sterylizującego oraz opracowania, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji wyrobów medycznychEN ISO 14937:2000
12.PN-EN ISO 14971:2004Wyroby medyczne - Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznychEN ISO 14971:2000

EN ISO 14971:2000/AC:2002

13.PN-EN ISO 18153:2004 (U)Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro - Oznaczenia ilościowe w próbkach biologicznych - Metrologiczna zgodność z wzorcami wartości koncentracji katalitycznej enzymów wyznaczonych dla materiałów kalibracyjnych i kontrolnychEN ISO 18153:2003
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  18

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 99/5/WE OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 300 279 V1.2.1:2004 (U)*Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń lądowej łączności ruchomej typu dyspozytorskiego (PMR) (do łączności rozmównej i nierozmównej) oraz urządzeń pomocniczychEN 300 279 V1.2.1:1999
2.PN-EN 50360:2004Określanie zgodności telefonów ruchomych z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (300 MHz - 3 GHz) - Norma wyrobuEN 50360:2001
3.PN-EN 50364:2004Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 10 GHz, wykorzystywanych do elektronicznej ochrony artykułów (EAS), identyfikacji drogą radiową (RFID) i tym podobnych zastosowańEN 50364:2001
4.PN-EN 50371:2004Zgodność elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych o częstotliwościach od 10 MHz do 300 GHz - Ludność - Norma ogólnaEN 50371:2002
5.PN-EN 50385:2004Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych częstotliwości radiowych (110 MHz - 40 GHz) - Ekspozycja ludnościEN 50385:2002
6.PN-EN 55022:2000/A2:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru (Zmiana A2)EN 55022:1998/A2:2003
7.PN-EN 55024:2000/A1:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy (Zmiana A1)EN 55024:1998/A1:2001
8.PN-EN 55024:2000/A2:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Urządzenia informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy (Zmiana A2)EN 55024:1998/A2:2003
9.PN-EN 60065:2004Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne - Wymagania bezpieczeństwaEN 60065:2002
10.PN-EN 60950-1:2004Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania podstawoweEN 60950-1:2001
11.PN-EN 61000-3-11:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-11: Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego napięcia - Urządzenia o prądzie znamionowym < 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemuEN 61000-3-11:2000
12.PN-EN 61000-3-2:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Dopuszczalne poziomy - Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika mniejszy lub równy 16 A)EN 61000-3-2:2000
13.PN-EN 61000-6-1:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-1: Normy ogólne - Odporność w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionychEN 61000-6-1:2001
14.PN-EN 61000-6-3:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionychEN 61000-6-3:2001
15.PN-EN 61000-6-4:2004Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach przemysłowychEN 61000-6-4:2001
16.PN-ETSI EN 300 220-3 V1.1.1:2004Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe do stosowania w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1.000 MHz z poziomami mocy do 500 mW - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 300 220-3 V1.1.1:2000
17.PN-ETSI EN 301 166-2 V1.1.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lądowa Służba Ruchoma - Urządzenia radiowe do komunikacji analogowej i/lub cyfrowej (mowa i/lub dane) pracujące w kanałach wąskopasmowych i wyposażone w złącza antenowe - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 166-2 V1.1.1:2001
18.PN-ETSI EN 301 406 V1.5.1:2004 (U)Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) - Zharmonizowana EN dotycząca cyfrowego udoskonalonego systemu telekomunikacji bezsznurowej (DECT) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE - Podstawowe parametry radioweETSI EN 301 406 V1.5.1:2003
19.PN-ETSI EN 301 428 V1.2.1:2004Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT) - Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i odbiorcze naziemne stacje satelitarne pracujące w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniające zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 428 V1.2.1:2001
20.PN-ETSI EN 301 430 V1.1.1:2004Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca przemieszczanych naziemnych reporterskich stacji satelitarnych (SNG TES), pracujących w zakresach częstotliwości 11-12/13-14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 430 V1.1.1:2000
21.PN-ETSI EN 301 489-11 V1.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 11: Wymagania szczegółowe dla naziemnych nadajników radiofonicznychETSI EN 301 489-11 V1.2.1:2002
22.PN-ETSI EN 301 489-12 V1.1.1:2004Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 12: Wymagania szczegółowe stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze oraz dotyczące interaktywnych naziemnych stacji satelitarnych pracujących w zakresach częstotliwości pomiędzy 4 GHz a 30 GHz w satelitarnej służbie stałej (FSS) ETSI EN 301 489-12 V1.1.1:2000
23.PN-ETSI EN 301 489-12 V1.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 12: Wymagania szczegółowe dla stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze oraz dla interaktywnych naziemnych stacji satelitarnych pracujących w zakresach częstotliwości pomiędzy 4 GHz a 30 GHz w satelitarnej służbie stałej (FSS) ETSI EN 301 489-12 V1.2.1:2003
24.PN-ETSI EN 301 489-13 V1.1.1:2004Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 13: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych pasma obywatelskiego (CB) i wyposażenia pomocniczego (do transmisji sygnałów mowy i innych) ETSI EN 301 489-13 V1.1.1:2000
25.PN-ETSI EN 301 489-14 V1.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 14: Wymagania szczegółowe dla analogowych i cyfrowych naziemnych nadajników telewizyjnych rozgłoszeniowychETSI EN 301 489-14 V1.2.1:2003
26.PN-ETSI EN 301 489-16 V1.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 16: Wymagania szczegółowe dla urządzeń przewoźnych i noszonych analogowej komórkowej łączności radiowejETSI EN 301 489-16 V1.2.1:2002
27.PN-ETSI EN 301 489-17 V1.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowej transmisji danych w paśmie 2,4 GHz i wysokiej jakości urządzeń RLAN w paśmie 5 GHzETSI EN 301 489-17 V1.2.1:2002
28.PN-ETSI EN 301 489-18 V1.3.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 18: Wymagania szczegółowe dla urządzeń naziemnej łączności z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA)ETSI EN 301 489-18 V1.3.1:2002
29.PN-ETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 19: Wymagania szczegółowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) zapewniających transmisję danych w paśmie 1,5 GHzETSI EN 301 489-19 V1.2.1:2002
30.PN-ETSI EN 301 489-20 V1.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 20: Wymagania szczegółowe dla ruchomych stacji naziemnych (MES) stosowanych w ruchomej łączności satelitarnej (MSS)ETSI EN 301 489-20 V1.2.1:2002
31.PN-ETSI EN 301 489-22 V1.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 22: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych ruchomych i stacjonarnych łączności lotniczej VHFETSI EN 301 489-22 V1.2.1:2002
32.PN-ETSI EN 301 489-23 V1.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 23: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych i wyposażenia dodatkowego stacji bazowych (BS) i retransmisyjnych systemu IMT 2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA)ETSI EN 301 489-23 V1.2.1:2002
33.PN-ETSI EN 301 489-24 V1.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 24: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych i wyposażenia dodatkowego urządzeń przewoźnych i noszonych (UE) systemu IMT 2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA)ETSI EN 301 489-24 V1.2.1:2002
34.PN-ETSI EN 301 489-25 V2.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 25: Wymagania szczegółowe dla stacji ruchomych i wyposażenia dodatkowego systemu IMT 2000 CDMA z wieloma częstotliwościami nośnymiETSI EN 301 489-25 V2.2.1:2002
35.PN-ETSI EN 301 489-26 V2.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych - Część 26: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych i wyposażenia dodatkowego systemu IMT 2000 CDMA z wieloma częstotliwościami nośnymiETSI EN 301 489-26 V2.2.1:2003
36.PN-ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 40 GHzETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2002
37.PN-ETSI EN 301 489-4 V1.2.1:2004Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych, wyposażenia pomocniczego i usługETSI EN 301 489-4 V1.2.1:2000
38.PN-ETSI EN 301 489-7 V1.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 7: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przewoźnych i noszonych oraz wyposażenia dodatkowego cyfrowych komórkowych systemów telekomunikacyjnych (GSM i DCS)ETSI EN 301 489-7 V1.2.1:2002
39.PN-ETSI EN 301 489-8 V1.2.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych - Część 8: Wymagania szczegółowe dotyczące stacji bazowych systemu GSMETSI EN 301 489-8 V1.2.1:2002
40.PN-ETSI EN 301 511 V9.0.2:2004 (U)Globalny system łączności ruchomej (GSM) - Zharmonizowana norma dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i DCS 1800 zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 511 V9.0.2:2003
41.PN-ETSI EN 301 681 V1.3.2:2004 (U)Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES) geostacjonarnych ruchomych systemów satelitarnych, w tym trzymanych w ręku stacji naziemnych, przeznaczonych do satelitarnych sieci łączności osobistej (S-PCN) w zakresach częstotliwości 1,5/1,6 GHz z ruchomej służby satelitarnej (MSS) spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 301 681 V1.3.2:2003
42.PN-ETSI EN 301 751 V1.2.1:2004 (U)Radiowe systemy stacjonarne - Anteny i urządzenia łącza punkt-punkt - Zharmonizowana norma podstawowa dotycząca anten oraz stacjonarnych cyfrowych systemów radiowych łącza punkt-punkt spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 1999/5/ECETSI EN 301 751 V1.2.1:2002
43.PN-ETSI EN 302 018-2 V1.1.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia nadawcze dla służby radiofonicznej wykorzystującej modulacje częstotliwości (FM) - Część 2: Zharmonizowana norma EN zgodna z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 302 018-2 V1.1.1:2002
44.PN-ETSI EN 302 054-2 V1.1.1:2004 (U)Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) - Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTEETSI EN 302 054-2 V1.1.1:2003
45.PN-ETSI EN 303 035-2 V1.2.2:2004 (U)Naziemna łączność z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA) - Zharmonizowana norma EN dotycząca urządzeń TETRA spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE - Część 2: Praca w trybie bezpośrednim (DMO)ETSI EN 303 035-2 V1.2.2:2003
* (U) - Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania i dostępne tylko w językach oryginału (angielski, francuski, niemiecki).

ZAŁĄCZNIK Nr  19

WYKAZ POLSKICH NORM (PN) WPROWADZAJĄCYCH NORMY EUROPEJSKIE ZHARMONIZOWANE Z DYREKTYWĄ 2000/9/WE OPUBLIKOWANYCH W 2004 R.

Lp.Numer PNTytuł PNNumer normy europejskiej
1.PN-EN 12385-8:2004Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 8: Liny splotkowe napędowe i nośno-napędowe dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osóbEN 12385-8:2002
2.PN-EN 12385-9:2004Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 9: Liny nośne o konstrukcji zamkniętej dla kolei linowych zaprojektowanych do przewozu osóbEN 12385-9:2002