Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Technologii lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2022.19

Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Technologii lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju i Technologii lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI ROZWOJU I TECHNOLOGII LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I. Jednostki podległe:

1) Polska Agencja Kosmiczna;

2) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;

3) Urząd Dozoru Technicznego;

4) wydział/zespoły w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą.

II. Jednostki nadzorowane:

1) Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości;

2) Instytut Geodezji i Kartografii;

3) Instytut Techniki Budowlanej;

4) Krajowy Zasób Nieruchomości;

5) Polskie Centrum Akredytacji.

1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 1945).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 1071).