Monitor Polski

M.P.2008.22.220

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.3)
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, rybołówstwo - na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 54, poz. 616).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1. Jednostki organizacyjne podległe:

1) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej;

2) Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie;

3) Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie;

4) Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie;

5) Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie;

6) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie;

7) Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie;

8) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie;

9) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni;

10) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku;

11) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie.

2. Jednostki organizacyjne nadzorowane:

1) Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie;

2) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie;

3) Agencja Rynku Rolnego w Warszawie;

4) Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie;

5) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie;

6) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie;

7) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

8) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie;

9) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach;

10) Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu;

11) Instytut Przemysłu Cukrowniczego w Lesznie;

12) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie;

13) Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu;

14) Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;

15) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach;

16) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;

17) Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach;

18) Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu;

19) Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie;

20) Morski Instytut Rybacki w Gdyni;

21) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;

22) Polski Klub Wyścigów Konnych w Warszawie;

23) Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie;

24) Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Macieja Rataja w Mieczysławowie;

25) Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa w Różańcu;

26) Zespół Szkół Ogrodniczych w Bydgoszczy;

27) Zespół Szkół Rolnicze Centrum im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie;

28) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie;

29) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej;

30) Zespół Szkół Rolniczych im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym;

31) Zespół Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce-Osadzie;

32) Zespół Szkół Rolniczych w Janowie;

33) Zespół Szkół w Siennicy Różanej;

34) Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu;

35) Zespół Szkół i Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu;

36) Zespół Szkół Rolniczych im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu;

37) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Henrykowie;

38) Zespół Szkół Rolniczych w Kamieniu Małym;

39) Zespół Szkół Rolniczych w Dobryszycach;

40) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego w Widzewie;

41) Zespół Szkół Rolniczych im. A. Suskiego w Nowym Targu;

42) Zespół Szkół Rolniczych w Hańczowej;

43) Zespół Szkół Agrobiznesu w Bystrej;

44) Zespół Szkół Rolniczych w Studzieńcu;

45) Zespół Szkół im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie;

46) Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie;

47) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach;

48) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bogdańczowicach;

49) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu;

50) Zespół Szkół im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach;

51) Zespół Szkół Rolniczych im. Krzysztofa Kluka w Rudce;

52) Zespół Szkół nr 7 im. Wincentego Witosa w Suwałkach;

53) Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych im. Stanisława Staszica w Sejnach;

54) Zespół Szkół w Marianowie;

55) Zespół Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim;

56) Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzy;

57) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie;

58) Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Dobrocinie;

59) Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej im. Michała Drzymały w Brzostowie;

60) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Powierciu;

61) Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie;

62) Bursa w Mieczysławowie.