Monitor Polski

M.P.2016.1015

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1. Jednostki organizacyjne podległe:

1) Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego;

2) Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

3) Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Jednostki organizacyjne nadzorowane:

1) Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy;

2) Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;

3) Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;

4) Instytut Rozwoju Służb Społecznych - IRSS;

5) Ochotnicze Hufce Pracy;

6) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

7) Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej - praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 150).