Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2007.1.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ1)
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia3).
______

1) Minister Obrony Narodowej kieruje działem administracji rządowej - obrona narodowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 913).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 35, poz. 382).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I.

Jednostki organizacyjne podległe

1. Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

2. Dowództwo Sił Powietrznych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

3. Dowództwo Marynarki Wojennej w Gdyni wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

4. Dowództwo Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

5. Dowództwo Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

6. Dowództwo Operacyjne w Warszawie.

7. Dowództwo Wojsk Specjalnych w Bydgoszczy.

8. Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

9. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

10. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie.

11. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

12. Jednostka Wojskowa Nr 2305.

13. Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk w Warszawie.

14. Szefostwo Inżynierii Wojskowej w Warszawie.

15. Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia.

16. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

17. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie.

18. Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie.

19. Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

20. Wojskowy Dozór Techniczny w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

21. Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

22. Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.

23. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze wraz z podległymi im jednostkami organizacyjnymi.

24. Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

25. Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku i Warszawie.

26. Terenowy Oddział Techniki Morskiej w Gdyni.

27. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Krakowie, Mielcu, Poznaniu, Radomiu, Stalowej Woli, Świdniku, Wrocławiu oraz Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe: dwa w Łodzi i trzy w Warszawie.

28. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi.

29. Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej w Warszawie.

30. Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie.

31. Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

32. Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie.

33. Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

34. Wojskowe Biuro Badań Społecznych w Warszawie.

35. Wojskowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie.

36. Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie.

37. Wojskowa Wytwórnia Pieczęci w Warszawie.

38. Redakcja Wojskowa w Warszawie.

39. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie wraz z podległym Archiwum Instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej w Modlinie.

40. Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej w Warszawie.

41. Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi w Warszawie.

42. Wojskowe Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki w Warszawie.

43. Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie.

44. Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie.

45. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie.

46. Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie i Toruniu.

47. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

48. Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi.

49. Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie.

50. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Modlinie i Wrocławiu.

51. Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP w Warszawie.

52. Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej w Warszawie.

53. Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej w Łodzi.

54. Specjalistyczny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Poznaniu.

55. Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w Warszawie.

56. Wojskowy Ośrodek Metrologii w Bydgoszczy, Gdyni, Radomiu i we Wrocławiu.

57. Centralny Ośrodek Analizy Skażeń w Warszawie.

58. Centralny Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej w Warszawie.

59. Dyżurna Służba Operacyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

60. Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu.

61. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Kołowych Transporterów Opancerzonych i Przeciwpancernych Pocisków Kierowanych w Warszawie.

62. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej - Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Samolotu Wielozadaniowego w Warszawie.

63. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie.

64. Szkoły Podoficerskie Wojsk Lądowych w Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu i Zegrzu.

65. Szkoły Podoficerskie Sił Powietrznych w Dęblinie i Koszalinie.

66. Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce.

67. Szkoła Podoficerska Służb Medycznych w Łodzi.

68. Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIA.

69. Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Strategicznym Dowództwie Transformacyjnym (SACT) z siedzibą w Norfolk, Virginia, USA, oraz w Mons, BELGIA.

70. Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) z siedzibą w Mons, BELGIA.

71. Polski Zespół Łącznikowy przy JFC HQ NORTH z siedzibą w Brunssum, HOLANDIA.

72. Polski Zespół Łącznikowy przy ACC HQ NORTH z siedzibą w Ramstein, NIEMCY.

73. Polski Zespół Łącznikowy przy LCC HQ NORTH z siedzibą w Heidelbergu, NIEMCY.

74. Polski Zespół Łącznikowy przy Centralnym Dowództwie Stanów Zjednoczonych Ameryki (US CENTCOM) z siedzibą w Tampa, Floryda, USA.

75. Polski Element w Grupie Planowania/Sztabie Wielonarodowej Brygady Szybkiego Rozwinięcia do Operacji ONZ (SHIRBRIG) z siedzibą w Høvelte k. Kopenhagi, DANIA.

76. Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3A NATO z siedzibą w Brukseli, BELGIA.

77. Biuro Łącznikowe do Spraw Kontaktów z NAMSO/NAMSA z siedzibą w Cappellen, LUKSEMBURG.

78. Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa" - etat nr JS/001/0.

79. Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Polskich Przedstawicielstwach Wojskowych i Polskich Zespołach Łącznikowych" - etat nr IS/001/0.

80. Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Strukturach Organizacji Międzynarodowych i Międzynarodowych Strukturach Wojskowych" - etat nr IS/002/0.

81. Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę w Centrum Szkolenia Sił Połączonych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - etat nr IS/003/0.

82. Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Stałych Przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacjach Międzynarodowych" - etat nr KS/001/0.

83. Stanowiska dla żołnierzy zawodowych występujące w "Wykazie Stanowisk Służbowych Przeznaczonych dla Żołnierzy Zawodowych Pełniących Służbę poza Granicami Państwa w Ataszatach Obrony przy Przedstawicielstwach Dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej" - etat nr KS/002/0.

84. Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej.

85. Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

86. Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie, Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii.

87. Polski Kontyngent Wojskowy w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga oraz w Republice Gabońskiej.

88. Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii oraz w Bośni i Hercegowinie.

89. Polski Kontyngent Wojskowy w Islamskim Państwie Afganistanu.

90. Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

91. Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji ACTIVE ENDEAVOUR na Morzu Śródziemnym.

92. Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji wsparcia wojskowego Republiki Łotewskiej.

II.

Jednostki organizacyjne

A. Nadzorowane:

1. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

2. Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

3. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie.

4. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

5. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

6. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

7. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

8. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.

9. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie.

10. Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu.

11. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.

12. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce.

13. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.

14. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

15. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie.

16. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

17. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wraz z podległymi terenowymi stacjami.

18. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, Krakowie i Wrocławiu.

19. Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.

20. Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, Elblągu, Ełku, Gliwicach, Helu, Kołobrzegu, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, Wałczu i Żarach.

21. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Ciechocinku, Krynicy, Kudowie-Zdroju i Lądku-Zdroju.

22. Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

23. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Gdyni-Oksywiu, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Koszalinie, Legionowie, Łodzi, Nysie, Powidzu-Witkowie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Siedlcach, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu i Ustce.

24. Garnizonowa Przychodnia Lekarska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Modlinie.

25. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

26. Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

27. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

28. Wojskowy Zespół Wypoczynkowy w Juracie, Solinie i Zakopanem.

29. Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Międzyzdrojach, Rogowie, Ryni, Sopocie, Unieściu i Waplewie.

30. Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie.

31. Dom Żołnierza Polskiego w Warszawie.

32. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

33. Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy.

34. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie.

35. Centrala Wojskowe Misje Pokojowe w Warszawie.

36. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie.

37. Zakład Systemów Jakości i Zarządzania w Warszawie.

B. Nadzorowane z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych:

1. Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu i Warszawie.

2. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

3. Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie.

4. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i Warszawie.

5. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy, Elblągu, Gdyni, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

6. Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

7. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

8. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie.

C. Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa:

1. Dom Wydawniczy BELLONA w Warszawie.

2. Wojskowe Zakłady Graficzne w Warszawie.

3. Wojskowa Drukarnia w Łodzi.

4. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne w Warszawie.

5. Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie.

6. Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych w Gdyni, Poznaniu i Wrocławiu.

7. Wojskowe Zakłady Kartograficzne w Warszawie.

8. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 w Poznaniu.

9. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi, Nr 2 w Bydgoszczy i Nr 4 w Warszawie.

10. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 w Zegrzu i Nr 2 w Czernicy.

11. Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce.

12. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie.

13. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 2 w Grudziądzu.

14. Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Lublinie, Poznaniu i Warszawie.

15. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni.

16. Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich.