Monitor Polski

M.P.2015.1282

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie;

2) Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie;

3) Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie;

4) Instytut Rozwoju Miast w Krakowie;

5) Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie;

6) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie;

7) Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie;

8) Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

9) Instytut Kolejnictwa w Warszawie;

10) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie;

11) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 958).