Monitor Polski

M.P.2018.209

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 lutego 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI INFRASTRUKTURY LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej;

2) Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze";

3) Transportowy Dozór Techniczny;

4) Instytut Kolejnictwa;

5) Instytut Badawczy Dróg i Mostów;

6) Instytut Transportu Samochodowego;

7) Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - łączność, transport, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 67).