Monitor Polski

M.P.2008.13.135

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia3).
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej:

1) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,

2) gospodarka morska,

3) łączność,

4) transport

- na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone:

1) obwieszczeniem Ministra Transportu z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 26, poz. 285);

2) obwieszczeniem Ministra Budownictwa z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 33, poz. 381);

3) w zakresie działu administracji rządowej: gospodarka morska - obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 50, poz. 582).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI INFRASTRUKTURY LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie;

2) Przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie;

3) Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska" w Warszawie;

4) Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie;

5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet" w Warszawie;

6) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast w Łodzi;

7) Instytut Rozwoju Miast w Krakowie;

8) Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie;

9) Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowicach;

10) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie;

11) Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

12) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie;

13) Instytut Morski w Gdańsku;

14) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie;

15) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie;

16) Akademia Morska w Gdyni;

17) Akademia Morska w Szczecinie;

18) Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

19) Izba Morska w Szczecinie;

20) Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

21) Urząd Morski w Gdyni;

22) Urząd Morski w Słupsku;

23) Urząd Morski w Szczecinie;

24) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;

25) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku;

26) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku;

27) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu;

28) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie;

29) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;

30) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie;

31) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;

32) Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni;

33) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie;

34) Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.