Monitor Polski

M.P.2005.16.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI INFRASTRUKTURY LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Przedsiębiorstwo państwowe "Porty Lotnicze" w Warszawie

2) Państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej "Poczta Polska"

3) Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie

4) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "Cebet" w Warszawie

5) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast" w Poznaniu

6) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal" w Warszawie

7) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast w Łodzi

8) Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie

9) Instytut Rozwoju Miast w Krakowie

10) Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

11) Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowicach

12) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

13) Instytut Łączności w Warszawie

14) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie

15) Instytut Morski w Gdańsku

16) Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

17) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie

18) Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

19) Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni

20) Izba Morska w Szczecinie

21) Akademia Morska w Gdyni

22) Akademia Morska w Szczecinie

23) Urząd Morski w Gdyni

24) Urząd Morski w Słupsku

25) Urząd Morski w Szczecinie

26) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

27) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku

28) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

29) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu

30) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie

31) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

32) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie

33) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

34) Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni

35) Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie

36) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie

37) Gospodarstwo Pomocnicze Ministerstwa Infrastruktury

1 Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej:

1) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,

2) gospodarka morska,

3) łączność,

4) transport

- na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).