Monitor Polski

M.P.2020.414

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2020 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

A. 

Instytuty badawcze:

1) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
2) Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;
3) Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni.

B. 

Izby morskie:

1) Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;
2) Izba Morska w Szczecinie;
3) Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

C. 

Szkoły ponadpodstawowe:

1) Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;
2) Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu.

D. 

Uczelnie morskie:

1) Uniwersytet Morski w Gdyni;
2) Akademia Morska w Szczecinie.

E. 

Urzędy administracji publicznej:

1) Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku;
2) Urząd Morski w Gdyni;
3) Urząd Morski w Szczecinie;
4) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;
5) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;
6) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

F. 

Pozostałe jednostki organizacyjne:

1) Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni;
2) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 208).