Monitor Polski

M.P.2019.983

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

A. Instytuty badawcze:
1) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
2) Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;
3) Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni.
B. Izby morskie:
1) Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;
2) Izba Morska w Szczecinie;
3) Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.
C. Szkoły ponadpodstawowe:
1) Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;
2) Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu.
D. Uczelnie morskie:
1) Uniwersytet Morski w Gdyni;
2) Akademia Morska w Szczecinie.
E. Urzędy administracji publicznej:
1) Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku;
2) Urząd Morski w Gdyni;
3) Urząd Morski w Słupsku;
4) Urząd Morski w Szczecinie;
5) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;
6) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;
7) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
F. Pozostałe jednostki organizacyjne:
1) Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły;
2) Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni;
3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2019 r. poz. 24).