Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2019.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

A. Instytuty badawcze:

1) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;

2) Instytut Morski w Gdańsku;

3) Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;

4) Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni.

B. Izby morskie:

1) Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

2) Izba Morska w Szczecinie;

3) Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

C. Szkoły ponadpodstawowe:

1) Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;

2) Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu.

D. Uczelnie morskie:

1) Uniwersytet Morski w Gdyni;

2) Akademia Morska w Szczecinie.

E. Urzędy administracji publicznej:

1) Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku;

2) Urząd Morski w Gdyni;

3) Urząd Morski w Słupsku;

4) Urząd Morski w Szczecinie;

5) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;

6) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;

7) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

F. Pozostałe jednostki organizacyjne:

1) Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły;

2) Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni;

3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 990).