Monitor Polski

M.P.2016.187

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 4 lutego 2016 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia 2 .

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Instytut Morski w Gdańsku;

2) Akademia Morska w Gdyni;

3) Akademia Morska w Szczecinie;

4) Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;

5) Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni;

6) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni;

7) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku;

8) Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie;

9) Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

10) Izba Morska w Szczecinie;

11) Odwoławcza Izba Morska w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

12) Urząd Morski w Gdyni;

13) Urząd Morski w Słupsku;

14) Urząd Morski w Szczecinie;

15) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;

16) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku;

17) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku;

18) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu;

19) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie;

20) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;

21) Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie;

22) Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;

23) Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni;

24) Centralna Morska Komisja Egzaminacyjna w Gdyni, Szczecinie i Warszawie.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniami:

1) Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 958);

2) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 331).