Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2011.4.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 5 stycznia 2011 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.3)
______

1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 4, poz. 47).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI FINANSÓW LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) izby i urzędy skarbowe;

2) urzędy kontroli skarbowej;

3) izby i urzędy celne;

4) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.;

5) Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów;

6) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów;

7) Komitet Standardów Rachunkowości.