Monitor Polski

M.P.2016.976

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 3 października 2016 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I.

 Jednostki podległe

1) Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie;

2) Centrum Informatyczne Edukacji z siedzibą w Warszawie;

3) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie;

4) Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

II.

 Jednostki nadzorowane

Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie.

III.

 Jednostki nadzorowane wspólnie z innymi organami

Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 714).