Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

Monitor Polski

M.P.2016.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH:

I.

 Jednostki podległe

1) Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie;

2) Centrum Informatyczne Edukacji z siedzibą w Warszawie;

3) Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym:

4) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z siedzibą w Warszawie;

5) Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

II.

 Jednostki nadzorowane

1) Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie.

Publiczne zakłady kształcenia nauczycieli:

2) Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

3) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sieradzu prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego;

4) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrześni prowadzone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli:

5) Kolegium Nauczycielskie w Białymstoku prowadzone przez Grażynę Olszewską-Bakę;

6) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bełchatowie prowadzone przez Jerzego Piontka;

7) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej prowadzone przez Jerzego Deca;

8) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chojnicach prowadzone przez Spółkę z o.o. Collegium Pomerania;

9) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Katowicach prowadzone przez Spółkę z o.o. "Perfektor";

10) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kłodzku prowadzone przez Violettę Jakobsze;

11) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łodzi prowadzone przez Jerzego Piontka;

12) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu prowadzone przez Spółkę z o.o. Instytut Wiedzy Powszechnej.

III.

 Jednostki nadzorowane wspólnie z innymi organami

Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 1077).